Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 579 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją komunalno-finansową oraz komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej,

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

i komisji rozwoju wsi

z 18 września 2006 r.

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 17.00, stwierdzając quorum otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2) oraz 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 3).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

 • Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;

 • Roman Karowski, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej;

 • Małgorzata Nawrocka, kierownik Biura Profilaktyki;

 • Lech Raczak, inspektor Wydziału Komunalnego i Rozwoju Wsi;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, sekretarz posiedzenia.

 

Pkt 2

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 4), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

   

Pkt 3

 

a)

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 2 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.

 

b)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących gminę Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących gminę Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących gminę Września.

 

c)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

d)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.

 

Radny Ryszard Szwajca: Rada Miejska we Wrześni podejmowała uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Paderewskiego. Jaka jest różnica w kosztach planów między pierwotnym a przedstawianym projektem uchwały?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Mniej więcej pół na pół.

 

Radny Ryszard Szwajca: Zrobiliśmy nadzieję właścicielom gruntów, których obejmował całkowity plan, a teraz ograniczamy do części. To jest nie w porządku ze strony urzędu i Rady Miejskiej, jeśli taką uchwałę podejmie w stosunku do tego, co było pierwotnie planowane. Pieniądze na to powinny się znaleźć. Proponowane ograniczenie jest niesłuszne.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Sygnalizujemy tylko pewien problem związany z finansowaniem skutków uchwalenia tego planu po analizie koncepcji, którą przedstawili nam urbaniści. To będzie zależeć od Rady Miejskiej, czy propozycja burmistrza ograniczająca zostanie przyjęta.

 

Radna Maria Taciak: Czym się kierował projektodawca, że akurat ten, a nie inny fragment zaproponował?

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury: Ograniczenie zaproponował zespół urbanistów, który kierował się tym, że stopień zainwestowania już w istniejące podziały geodezyjne jest bardzo bogaty właśnie na ten teren.

 

Radny Ryszard Szwajca: Stawiam wniosek o to, żeby omawiany projekt uchwały nie był głosowany. Proponuję, żeby było tak, jak pierwotnie uchwalono.

 

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski: Komisje muszą zaopiniować projekt uchwały. Mogą natomiast negatywnie zaopiniować projekt.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 3 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych 2 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” (w tym głos przewodniczącego komisji) nie zajęła stanowiska w kwestii projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni.

 

e)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym.

 

f)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.

 

g)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego.

 

h)

 

Małgorzata Nawrocka, kierownik Biura Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. Zgłosiła autopoprawkę: w załączniku do projektu uchwały na str. 5 pkt V przyjmuje brzmienie: Warunki realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006–2010.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

 

i)

 

Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010. Zgłosiła autopoprawkę: w podstawie prawnej projektu uchwały po dacie ustawy dopisuje się: „o pomocy społecznej”, a w załączniku do projektu uchwały w temacie SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK skreśla się zapis: „w okresie wakacyjnym zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży”.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010.

 

 

j)

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Radny Ryszard Szwajca: Ile zostało wolnych środków na wykonanie omawianego projektu uchwały?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Zostało około 6-7 tys. zł.

 

Radny Ryszard Szwajca: Wnioskuję o informację na piśmie, ile środków zostało wykorzystanych na prace społecznie użyteczne? Ile zostało niewykorzystanych środków na na te prace? Ilu osób dotyczy przedłużenie okresu wykonywania prac społecznie użytecznych?

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

k)

 

Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

l)

 

Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego omówiła projekt uchwały w sprawie: Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych.

 

Radna Eugenia Potęga: Zastanawiam się nad zasadnością podjęcia tej uchwały, ponieważ zanim wejdzie w życie, to zostanie niewiele czasu do końca tego roku, a termin obowiązywania określono do 31 grudnia 2006 r.

 

Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego: Zapis o terminie obowiązywania jest konieczny, ponieważ jest określony i uzasadniony funkcjonowaniem programu. Na kolejne lata 2007-2013 będzie podjęty kolejny program pomocy regionalnej i tym samym uchwała takiej samej treści będzie miała zastosowanie.

 

Radny Ryszard Szwajca: Podzielam pogląd radnej Eugenii Potęgi. Jeżeli uchwała jest podejmowana na 2,5 miesiąca, to który z inwestorów na to się może załapać?

 

Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego: Wszelka pomoc publiczna jest na poszczególne lata i obowiązuje do końca tego roku. Wszystkie uchwały, które udzielają tego typu pomocy muszą mieć podany czas trwania uchwały. Kolejny program pomocy regionalnej będzie na lata 2007-2013. Będą zastosowane prawdopodobnie różne rozwiązania. Albo będzie obowiązywać uchwała podjęta lub będzie musiała być podjęta nowa uchwała, ale praktycznie tej samej treści.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Taka uchwała pomaga podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami. Lepiej jest informować, że taką uchwałę rada podjęła niż, że ma zamiar podjąć. Jeśli się okaże, że na początku przyszłego roku będzie konieczność podjęcia takiej uchwały, ponieważ będzie trzeba określić nowy termin obowiązywania, to cenne będzie to, że będziemy mieć już uzgodnioną treść takiej uchwały.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych.

 

m)

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.

 

n)

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.

 

 • salę posiedzenia opuścił radny Henryk Krukowski

 

Radny Ryszard Szwajca: Dział 700, pozycja 12, kto złożył wniosek, żeby budować ten budynek gospodarczy? Mieszkańcy, czyli kto?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jest wniosek mieszkańców, który przekazał nam kierownik ZGM-u. Mieszkańcy wnioskują o wybudowanie budynku gospodarczego, ponieważ nie mają gdzie składować opału na zimę.

 

Radny Ryszard Szwajca: Ten budynek nie zostanie w tym roku zbudowany.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Inwestycja ta będzie realizowana w II etapach.

 

Radna Ilona Łsosińska: Kto robił kosztorys tej inwestycji? Kwota asygnowana na zwykły budynek gospodarczy jest bardzo wysoka.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: To jest daleko idąca kalkulacja, ponieważ nie znamy jeszcze zakresu prac.

 

Radny Ryszard Szwajca: Wrócę do pozycji 12, była zrobiona dokumentacja na dach tej nieruchomości.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie było żadnej dokumentacji na modernizacje dachu tej nieruchomości, a o budynek gospodarczy wnioskowali sami mieszkańcy. Na wniosek mieszkańców przekładamy remont dachu. Rada Miejska oczywiście może nie podjąć tej uchwały w zaproponowanej formie.

 

Radna Ilona Łosińska: Należy rozumieć, że właściciel tej nieruchomości świadomie zgadza się, nie podejmując modernizacji dachu, na dalszą degradację tej substancji.

 

Radny Ryszard Szwajca: Kiedy zaistniała myśl, która zaowocowała tym, żeby sfinansować adaptację budynku przy ul. Słowackiego 39? Jaki jest zakres tego remontu? W sumie 210 tys. zł na ten cel się przeznacza.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Po modernizacji ten budynek ma być przeznaczony na zadania realizowane przez opiekę społeczną i zasiłki rodzinne. Górna część budynku i piętro będzie przeznaczona na realizację zadań związanych z przemocą w rodzinie ze środków przeciwalkoholowych. Pomysł ten zrodził się, jak fundacja „Odrodzenie” zrezygnowała z działalności w tym budynku.

 

Radny Ryszard Szwajca: Dział 757, kwota 302 tys. zł. Jaki kredyt czy pożyczkę ta kwota obsługiwała?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: To była ogólna kwota przeznaczona na odsetki na ewentualny kredyt. W budżecie planuje się zawsze kwotę na odsetki z tytułu pożyczek. W momencie, kiedy wiadomo, że pożyczki czy kredyty nie zostaną zaciągnięte, to kwoty związane z odsetkami przeznacza się na inny cel.

 

Radny Ryszard Szwajca: Na jaki cel więc poszły te pieniądze?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odsetek w tym budżecie nie ruszamy.

 

Radny Ryszard Szwajca: Ja wiem, że nie dotyczy to tej zmiany. Na co zostały przeznaczone te pieniądze? Jaki kredyt został obsłużony?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: To jest plan. Jeżeli zmniejsza się sumę planowanych kredytów, to zmniejsza się kwotę na planowane odsetki. Wprowadza się to do budżetu i po wszystkim.

 

Radny Ryszard Szwajca: Wprowadza się bez zgody rady?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jeżeli jest zgoda na to, żeby umniejszyć kwotę planowanych odsetek, to wiadomo, że jest zgoda na wprowadzenie do budżetu tych środków.

 

Radny Ryszard Szwajca: Kredyt 312 tys. zł, a obsługa 302 tys. zł, tak?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Kwota planowanych odsetek została zmniejszona w związku z mniejszymi planami, jeśli chodzi o kredyty. Pieniądze z planowanych odsetek trafiły do budżetu i zasiliły realizowane zadania.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odsetki w rozdziale 75702 były zaplanowane na wszystkie kredyty, które ewentualnie miałyby zasilić budżet. Wtedy były także ujęte w planie budżetu wszystkie odsetki, które gmina mogłaby zapłacić po zaciągnięciu obligacji, planując że te odsetki będą płatne do 31 grudnia 2006 r. W momencie, kiedy ruszyła emisja obligacji okazało się, że spłaty odsetek od poszczególnych transzy będą płatne dokładnie rok po emisji, a nie na koniec roku. Dlatego te odsetki zostały umniejszone i przeznaczono je na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Opieszyn z ul. Kaliską. Odsetki planowano przyjmując średnią kwotę inflacji.

 

Radny Ryszard Szwajca: Czyli środki przeniesiono na budowę ronda. Tzw. rezerwa ogólna, którą dysponuje burmistrz zbliża się do 1 mln zł. Dlaczego tak duże środki przeznacza się na tę rezerwę?

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Kwota ta nie przekroczyła dozwolonego poziomu rezerwy ogólnej.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006.

 

Pkt 4

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o:

 1. Informację, ile sumarycznie kosztowały uroczystości związane z obchodami 750-lecia Wrześni? Jakie koszty poniósł urząd? Jakie koszty poniósł WOK? Jakie koszty poniosły inne instytucje, które to przedsięwzięcie współfinansowały? Jakie środki otrzymano na ten cel od sponsorów? W jaki sposób środki od sponsorów zostały zapisane w dochodach budżetu? W jaki sposób ci darczyńcy otrzymali potwierdzenie, że przekazali środki na obchody?

 2. Opinię RIO z 9 sierpnia.

 3. Wyjaśnienie, dlaczego w BIP nie publikuje się zarządzeń burmistrza dotyczących zmian budżetu? W BIP nie było zarządzenia nr 174 oraz 222.

   

 

Salę posiedzenia opuścili członkowie komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi. Prowadzenie posiedzenia kontynuował przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch.

 

Dotyczy tylko komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

 

 

Lech Raczak, inspektor Wydziału Komunalnego i Rozwoju Wsi omówił wnioski dotyczące:

 • demontażu spowalniaczy na ul. Zamysłowskiego;

 • zamontowania spowalniacza na os. Lipówka na ul. Wczasowej;

 • zamontowania spowalniacza na ul. Jarzębinowej w Gutowie Małym;

 • wykonania chodnika przy ul. Czerniejewskiej.

 

Radny Czesław Duch, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej: Proponuję, by członkowie komisji wyrazili swoje opinie na ten temat.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Komisja odbyła posiedzenie, podczas którego omawiane były sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem na terenie naszej gminy. Konkluzją tego posiedzenia było to, że komisja będzie opiniować każdorazowo tego typu wnioski. Decyzję podejmuje burmistrz, a opinia komisji będzie mieć charakter posiłkowy. Opinia komisji w tej sprawie nie jest dla burmistrza wiążąca.

Po dyskusji na posiedzeniu komisji uległa zmianie opinia policji, że „garby” są rzeczą zbędną, a wręcz przeszkadzającą. Jak ludzie zaczęli chodzić na policję, to policja zmieniła zdanie. Tak było w przypadku ul. Świętokrzyskiej. W innych krajach na każdym kroku są szykany, które zmuszają kierowców do ostrożniejszej jazdy. Są ulice, na których mieszkańcy są podzieleni co do tego, czy ma być zamontowany „garb” i to my mamy podjąć decyzję w tej sprawie. Ja jestem za tym, żeby takie szykany montować.

 

Radny Czesław Duch, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej: Pozwolę sobie podjąć decyzję, może niekonwencjonalną, bo chcę zrobić tak by było jak najlepiej. Proponuję, by każdy z członków komisji wypowiedział na ten temat swoją opinię.

Ja jestem za montowaniem spowalniaczy, ale nie w takiej formie jak obecnie. Ja jestem za montowaniem spowalniaczy w formie naklejek, które spełniają swoją rolę, a są mniej kosztowne i nie powodują dużego hałasu. Poza tym, przy montowaniu takiej szykany w postaci naklejki nie ulegałaby zniszczeniu jezdnia.

 

Radny Bolesław Święciochowski: Ja byłem inicjatorem pomysłu zamontowania „garbów” na ul. Szerokiej, ale oczywiście na prośbę wielu osób. W znaczny sposób te „garby” ograniczyły kierowców i spełniły swoją rolę.

Ja byłbym za tym, żeby utrzymać ten stan rzeczy, który jest. Uważam także, że pomysł montowania spowalniaczy w formie naklejek, to dobry pomysł, ponieważ w razie protestów mieszkańców bardzo łatwo go zdemontować.

 

Radny Mirosław Zgoliński: Ja jestem przeciwny, bo niektórzy nawet na wsiach chcą zakładać „garby”.

 

Radny Cezar Dubiel: Ja jestem przeciw.

 

Radna Maria Grzeszczyk: Ja jestem za.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Ja jestem przeciwnikiem montowania „garbów”. Moim zdaniem powinniśmy wpływać na bezpieczeństwo poprzez kompleksowe rozwiązanie tematu. Nic tak nie boli i uczy, jak płacenie za swoje figle. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą byłoby na pewnych ciągach ulic, zwłaszcza wylotowych, zaplanować usytuowanie miejsc do zainstalowania fotoradarów. Takich miejsc byłoby kilka i nikt nigdy by nie wiedział, w którym miejscu jest zainstalowany fotoradar. To rozwiązanie dotyczy większych ulic. Na mniejszych natomiast trzeba byłoby porobić trochę akcji z udziałem policji, by tych młodych kierowców zdyscyplinować. Po odpowiednio wysokim mandacie przeszłaby im ochota na szaleństwa.

 

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady o godz. 19.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej we Wrześni.

 

 

Przewodniczący

komisji komunalno-finansowej

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

 

Przewodniczący

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/

 

 

Przewodniczący

komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

Sekretarz posiedzenia:

Robert Klimczak

/-/

Metryka

sporządzono
2006-11-16 przez Robert Klimczak
udostępniono
2006-11-16 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:33 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
794
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.