Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 573 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej,
z 8 lutego 2007 r.

Pkt 1
Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Beata Pietrzak, księgowa w wydziale księgowości
Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Omówienie materiałów na V sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4.Przedstawienie i przyjęcie planu pracy komisji rozwoju wsi na rok 2007.
5.Przedstawienie i przyjęcie planu pracy komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej na rok 2007.
6.Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
7.Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3
a) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz.

b) Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Radny Bolesław Święciochowski zapytał: Czy nie można poczekać z podjęciem tej uchwały do momentu, kiedy rozstrzygnięta zostanie sprawa ewentualnej likwidacji filii dziecięcej?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że odwlekanie uchwalenia statutu jest bezcelowe. Do działalności biblioteki potrzebny jest aktualny statut. Sprawa likwidacji nie jest przesądzona.

Radny Bronisław Dankowski stwierdził, że należy pomyśleć o znalezieniu lokum dla filii dziecięcej i zrobić wszystko, żeby ta filia istniała.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września stwierdził, że sprawa likwidacji nie jest przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Ta sprawa zostanie omówiona w późniejszym terminie.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: jaki będzie nadzór nad zastępcą? Daje się mu bezpośrednią możliwość do podejmowania różnych decyzji, np. finansowych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że to nie jest zakres obowiązków zastępcy dyrektora tylko uzasadnienie do projektu uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.

d) Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

e) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

f) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr III/28/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr III/28/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia
w jednostki budżetowe.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr III/28/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

g) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

Radny Bolesław Świeciochowski zwrócił uwagę, że kolejność paragrafów jest zachwiana i należałoby ją zmienić w następujący sposób: §8 zamienić na §6, §6 zamienić na §7, §7 zamienić na 8.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

h)  Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.

i) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.

j) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: Czy nie będzie to kolidowało z budową obwodnicy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że obwodnica będzie  znajdowała się dalej.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: Jaki będzie tryb przetargu: ograniczony czy nieograniczony?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że Rada Miejska podejmuje decyzję co do możliwości zbycia, a decyzję o przetargu podejmie burmistrz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej sprawie.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał: Za jaką cenę zostanie sprzedana ta nieruchomość?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że cena zostanie ustalona przez rzeczoznawcę.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział, że w chwili obecnej jest to pole, a co z drogami?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że drogi są już wytyczone.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

k) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to teren pod budowę bloków oraz, że działka ta cieszy się dużym zainteresowaniem.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.

l) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

ł)  Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na  zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: Czy istnieje możliwość większego zadłużenia się? Czy gminę stać na to i czy nie można zadłużyć się maksymalnie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że istnieje ustawowa granica, do której można się zadłużyć. Powiedział również, że jeżeli chodzi o tereny wiejskie to korzystniejsze jest pozyskiwanie środków unijnych.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał: Czy odbyło się spotkanie z ANR, na którym została poruszona sprawa kanalizacji Chwalibogowa?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że takie spotkanie odbyło się wczoraj, ale nie jest zadowolony z jego przebiegu. Interweniował nawet w tej sprawie u posła Dolaty w Gnieźnie.

Radny Bolesław Świeciochowski zwrócił uwagę na błędy interpunkcyjne i pisarskie w projekcie uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na  zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na  zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

m) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie: „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

Radny Bolesław Świeciochowski zwrócił uwagę na błędy interpunkcyjne i pisarskie w projekcie uchwały.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że w uzasadnieniu do projektu w 2 wierszu kwotę 500.000 zł należy zmienić na kwotę 1.200.000 zł

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na  zadanie:„Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na  zadanie: „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

n), o)  Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekty uchwał w sprawie:
- zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania: „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”,
 - zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania: „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”,

Radny Bolesław Świeciochowski zwrócił uwagę na błędy interpunkcyjne i pisarskie w projektach uchwał.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:
- zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania: „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”,
- zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania: „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:
- zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania: „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”,
- zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania; „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

p) Beata Pietrzak księgowa w wydziale księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że zima w tym roku jest łagodna i w związku z tym będą oszczędności. Na co zostaną te środki przeznaczone?

Tomasz Kałużny burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że oszczędności mamy w roku 2006. Jeżeli aura również w tym roku będzie sprzyjająca, to środki te zgodnie z zapisem będą wykorzystane na utrzymanie dróg.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał: Co wchodzi w zakres modernizacji ul. Jana Pawła II i Sienkiewicza?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na wiosnę ruszą dalsze prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Pkt 4
Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił członkom plan pracy komisji rozwoju wsi na rok 2007 (załącznik nr 4).

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na rok 2007 (załącznik nr 4).

Pkt 5
Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Stanisław Dominiczak przedstawił członkom plan pracy komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej na rok 2007 (załącznik nr 5).

Radny Bronisław Dankowski zaproponował aby w pkt. 1 dopisać ppkt c w brzmieniu „udział przy odbiorze technicznym inwestycji”.
Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na rok 2007.

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 


Przewodniczący komisji
rozwoju wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/


Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/


Protokolant
Ewa Górna
/-/

Metryka

sporządzono
2007-03-02 przez Ewa Górna
udostępniono
2007-03-02 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:33 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
282
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.