Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 571 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
z 10 kwietnia 2007 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego;
Anna Prusak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni;
Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale inwestycyjno–komunalnym;
Maria Frąckowiak, inspektor ds. kadr w Urzędzie Miasta i Gminy Września;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

Ad 3

a) Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego omówiła projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Września w ramach pomocy de minimis.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Września w ramach pomocy de minimis.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Września w ramach pomocy de minimis.

b) Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale inwestycyjno–komunalnym omówiła projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

Radny Bronisław Dankowski, zapytał, czy dotyczy to tylko budynków mieszkalnych, czy również budynków gospodarczych?

Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale inwestycyjno–komunalnym odpowiedziała, że w przedstawionym projekcie jest zapis „dla jednej nieruchomości” i dotyczy to wszystkich budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

Częścią integralną do podjętej uchwały będzie regulamin, uchwalony zarządzeniem burmistrza, w którym szczegółowo zostaną określone zasady udzielania tego dofinansowania.

Radny Stanisław Domoniczak: Składowanie tony azbestu kosztuje 300 zł rocznie, a co stanie się, jeżeli ktoś jako osoba fizyczna zgłosi ileś ton, jeżeli to będzie składowane 5, 6 czy 10 lat?

Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale inwestycyjno–komunalnym odpowiedziała, że opłata za składowanie jest opłatą jednorazową dla osoby fizycznej w momencie przywiezienia na składowisko. Koszty przez następne lata są kosztami składowiska.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych.

c) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem wrzesińskim.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z powiatem wrzesińskim.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z powiatem wrzesińskim.

d) Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Maria Frąckowiak, inspektor ds. kadr omówiła kwestię kwalifikowania osób do prac społecznie użytecznych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

e) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

f) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej.

g) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska.

h) Kunegunda.Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał czy w związku z powyższym będą przeprowadzone badania dotyczące wpływu przebiegu linii wysokiego napięcia na środowisko. Część tej linii będzie przebiegała koło 4 domów we wsi Gozdowo.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że w trakcie opracowywania planu opracowany zostanie operat oddziaływania na środowisko oraz ocena wpływu na zadania ekonomiczne gminy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

i) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

j) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

k) Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

l) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu.

ł) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu.

Radna Teresa Piskorż: Czy wiadomo jakie to będą boiska?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że będą to boiska przy SSP 1, SSP 2, SSP 6 oraz Gimnazjum nr 1.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: upoważnienia burmistrza miasta i gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu.

m) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego omówił załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007.

Radny Bronisław Dankowski zapytał czy skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego - Szosa Witkowska będzie poszerzone, czy będzie tam tylko budowana sygnalizacja?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego odpowiedział, że skrzyżowanie nie będzie poszerzane. Powstanie tam tylko sygnalizacja.

Radny Bronisław Dankowski: Jesteśmy trochę rozrzutni bo aż 2320 tys. przeznaczamy na budowę fontanny i modernizację Rynku. Są to bardzo wysokie koszty. Modernizacja rynku pochłonie znaczną część budżetu.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Jeżeli chodzi o płytę Rynku, jest to centrum miasta, szereg rozwiązań zastosowanych tam wynika z zaleceń konserwatora zabytków. Mogliśmy te koszty zmniejszyć, jednak warunkiem konserwatora było, aby płyty użyte do budowy nawierzchni były nieregularne – łamane. Są one droższe od płyt ciętych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie chodzi o porównywanie Wrześni z innymi miastami. Granit wyłoniony w przetargu będzie kosztował 950 tys. Były inne dużo droższe oferty. Granit, którym zostanie wyłożona płyta Rynku sprowadzony jest z Chin.

Radny Stanisław Dominiczak: Budowa fontanny w niektórych środowiskach budzi wiele emocji. Jaki będzie jej roczny koszt utrzymania.?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Myślę, że roczny koszt utrzymania fontanny będzie zbliżony do zera. Fontanna ta jest bardzo nowoczesna. Koszty związane będą ze zużyciem energii elektrycznej oraz środków do uzdatniania wody.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał czy place zabaw budowane we Wrześni posiadają atest oraz czy są ubezpieczone?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, ze wszystkie place zabaw posiadają atest i są ubezpieczone. Zgodnie z umową raz do roku przyjeżdża firma, która robi przegląd urządzeń.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007.

O godz. 17.50 radna Teresa Piskorż opuściła salę.

n) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Września.

o) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekty uchwał w sprawie:

 1. nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni;

 2. nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni;

 3. nadania statutu Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni;

 4. nadania statutu Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 1. nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni;

 2. nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni;

 3. nadania statutu Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni;

 4. nadania statutu Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 1. nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni;

 2. nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni;

 3. nadania statutu Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni;

 4. nadania statutu Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

p) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

q) Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

r) Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo–Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo– Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo–Rekreacyjne” we Wrześni.

s) Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r., ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo– rekreacyjnych we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r., ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo–rekreacyjnych we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r., ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo– rekreacyjnych we Wrześni.

t) Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni.

u) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.

w) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września.

x) Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: powiadomienia sekretarza miasta i gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powiadomienia sekretarza miasta i gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powiadomienia sekretarza miasta i gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Pkt 4

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poinformował, że dzisiaj przed 15.00 wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyznania na termomodernizację Gimnazjum nr 2500 tys. zł, a na termomodernizację SSP nr 2220 tys. Odpowiada to mniej więcej kwotom wpisanym już w budżecie. W związku z tym, w omawianym wcześniej projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007 zostaną wprowadzone kolejne zmiany.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński zwrócił się z zapytaniem o możliwość wyrównania, utwardzenia przejść na terenie targowiska miejskiego znajdującego się przy ul. Kościuszki, po lewej stronie (jadąc z kierunku centrum Wrześni).

Radny Bronisław Dankowski: Jakie pan burmistrz przewiduje zachęty prawne, finansowe dla właścicieli kamienic we Wrześni?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że ten temat został szczegółowo rozpracowany i od kilku miesięcy jest gotowy. Okazuje się, że pomysł taki ma więcej wad niż zalet. Po pierwsze trudno byłoby wskazać, a jeszcze trudniej określić później granice, których miałby dotyczyć obszar ulgi za wymalowanie czy wyremontowanie elewacji kamienicy. Po drugie, co zrobić z tymi, którzy wyremontowali kamienice w 2006 roku. I po trzecie, wartość prac związanych z tą elewacją w stosunku do podatku nie jest zachętą.

Wymyśliliśmy dwie zachęty. Jedna została dzisiaj już omówiona czyli dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych, a druga dotyczyć będzie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wspólnie z ASP w Poznaniu przystąpiliśmy do projektu przebudowy elewacji zewnętrznej bloku mieszkalnego na Rynku. Wśród studentów ostatniego roku ASP zostanie ogłoszony konkurs na zmianę tej elewacji w taki sposób, aby pasował do Rynku i być może w przyszłym roku przystąpimy do prac remontowych. W tej sprawie prowadzone były rozmowy z prezesem WSM, która jest właścicielem tego budynku. Prezes zapewnił, że będą środki na ten cel.

Radny Marek Kołodziejczyk zwrócił się z zapytanie o możliwość umieszczenia oświetlenia na parkingu mieszczącym się przy ul. Szosa Witkowska (przy kościele św. Królowej Jadwigi) oraz ustawienie znaku zakazu postoju przy ul. Szosa Witkowska w kierunku Gutowa Małego na wysokości kościoła.

 

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący komisji
rozwoju wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

Przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i polityki społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

 

Protokolant
Ewa Górna
/-/

Metryka

sporządzono
2007-05-16 przez Ewa Górna
udostępniono
2007-05-16 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:33 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
301
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.