Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 563 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 27 listopada 2007 r.

 

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich;
Robert Lewandowski, inspektor w wydziale podatkowym;
Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej wydziału oświaty, kultury i sportu;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września;
Sławomir Nowak, kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni;
Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrzesni;
Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni;
Anna Obst, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury;
Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.
4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka przypomniała procedury uchwalania budżetu. Powiedziała: Złożyłam jeden wniosek do budżetu dotyczący zabezpieczenia ewentualnych środków w budżecie na rok 2008 na przystosowanie bibliotek w szkołach wiejskich, aby były one dostępne dla lokalnych społeczności. Innym wnioskiem, który był właściwie tylko przypomnieniem i dotyczył zabezpieczenia środków na prowadzenie bezpłatnego lakowania zębów dzieciom. W tej chwili z założenia objęte tym są wszystkie dzieci 6–7-letnie w gminie Września. Jest to realizowane sukcesywnie. Do przewodniczącej rady wpłynęły dwa wnioski, które również zostały złożone jako wnioski do budżetu. Były to: wniosek sołtysa Nowej Wsi Królewskiej, który dotyczył zapewnienia środków na inwestycje zaplanowane we wsi oraz Wrzesińskiego Towarzystwa Hokejowego o modernizacje sztucznego lodowiska przy ul. Gnieźnieńskiej.

Poprosiła panią skarbnik o omówienie projektu budżetu na rok 2008.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: Pani skarbnik przedstawi projekt budżetu na rok 2008. Po omówieniu będziemy odpowiadali na wszystkie państwa wątpliwości i pytania.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt budżetu na rok 2008.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka zapytała: Czy w tej kwocie 30.753.769 zawarte są środki na inwestycje oświatowe? Czy zawarte są tam środki na termomodernizacje?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: W tej kwocie zawarte są wszystkie inwestycje.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: W projekcie zapisana jest kwota 2.500 tys. zł z wpływu za podatek od posiadania psów. Z tego co wiem, nie ma obowiązku płacenia tego podatku. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała: Nie jest to podatek. Funkcjonuje to w formie opłaty. Pomimo, że nie ma obowiązku płacenia, to w dalszym ciągu są osoby, które wpłacają. Są to dość regularne wpłaty.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: Bezpieczeństwo publiczne, dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne 133.889 zł, na co są przewidziane te środki? Jakie zostały zgłoszone potrzeby, na jaką kwotę? Czy są to środki wyłącznie na utrzymanie bieżące?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała: Wydatki OSP zostały zwiększone o wskaźnik inflacyjny, gdyż nie było żadnych wniosków o zwiększenie tego budżetu. Zabezpieczone są wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie. Z bieżącego utrzymania bardzo duża część środków przeznaczona jest na ubezpieczenia środków trwałych, które są na wyposażeniu.

Radny Bronisław Dankowski zapytał: W rozdziale 75495 - pozostała działalność jest kwota 32.000 zł. W projekcie jest napisane, że na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem Wrzesińskim – Powiat uczestniczy w utrzymaniu monitoringu partycypując w kosztach. W jakiej wysokości i gdzie to jest zapisane?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała: Powiat wrzesiński partycypuje w kosztach. Na podstawie zapłaconych faktur powiat obciążany jest notą i są umniejszone wydatki, gdyż mamy do tego prawo w ciągu roku. Nie ma tego po stronie dochodów.

Radny Bronisław Dankowski powiedział: Na ostatnim posiedzeniu poruszony był temat narkomanii. Jest to poważne zagrożenie na naszym terenie. W budżecie na walkę z narkomanią mamy zapisaną kwotę w wysokości 50.000 zł. Czy nie przewiduje się zwiększenia środków na ten cel, w szczególności na profilaktykę wśród dorosłych i młodzieży?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: mamy do dyspozycji kwotę 500 tys. ze środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Te środki musimy jakoś podzielić. Taka jest wstępna propozycja. Myślę, że gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych będzie przygotowywała preliminarz wydatków i będzie to dobry moment na to, aby zmienić to co dzisiaj państwu proponujemy.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział: Na działalność OSP zaplanowana jest kwota 133.889 zł. W budżecie na 2007 r. była to kwota 180 tys. na OSP. Została ona umniejszona o 50 tys, które były przeznaczone na remont remizy w Chwalibogowie. Złożyłem do burmistrza wniosek na umieszczenie w budżecie na rok 2008 remontu tej remizy, budowy chodnika w stronę szkoły oraz budowy kanalizacji na wsi.
Dział 801 w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, zabezpieczono dla niepublicznej jednostki oświaty w Grzybowie na przedszkola kwotę 40 tys zł. Powstało przedszkole w Bardzie i Kleparzu. Z tego co czytałem w prasie przedszkole w Bardzie przestanie funkcjonować, a przedszkole w Kleparzu będzie nadal działało. Poprosił o wyjaśnienie tej sprawy.
Zaplanowana jest również kwota 5.300 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu na podstawie porozumienia z gminą Poznań. Poprosił o wyjaśnienie sprawy.

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Jeżeli chodzi o przedszkole w Kleparzu i Grzybowie jest jedno i to samo przedszkole. Jest to przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie „Szansa” z Grzybowa. To przedszkole zostało zgłoszone do rejestru placówek niepublicznych prowadzonego przez burmistrza miasta i gminy Września. Jest to podstawą do przyznania dotacji na prowadzenie takiego przedszkola. Jeżeli jest to pełnowartościowe przedszkole, to dotację do dziecka w wysokości 75% gmina musi przekazać przedszkolu niepublicznemu w wysokości 75% kosztów dziecka w przedszkolu publicznym.
Jeśli chodzi o przedszkole w Bardzie, to tam sytuacja jest bardziej skomplikowana ponieważ dotąd to przedszkole nie zostało usankcjonowane zgodnie z przepisami, które zobowiązywałyby nas do przekazywania dotacji. Jest to przedszkole niepełnowymiarowe, niepełnowartościowe w znaczeniu ustawy o systemie oświaty. Prowadzone jest przez fundację z Poznania. W sprawie tego przedszkola rozmawiałem z księdzem proboszczem z Barda i poinstruowałem go, jakie kroki powinien wykonać, żeby mógł o taką dotację wystąpić. Jeżeli będzie to niepełnowymiarowe przedszkole, to w zależności od warunków jakie spełni, będzie minimalna dotacja na poziomie 40–50 % tych środków, które na nasze przedszkola wydajemy. Jeżeli warunki nie zostaną spełnione, tej dotacji nie możemy przekazać. Przed rejestracją nie możemy takich środków przekazać. Ksiądz proboszcz o tym wie. Pomogłem mu nawiązać również kontakt ze Stowarzyszeniem „Szansa” z Grzybowa. Kontaktował się z tym stowarzyszeniem.
Kolejne pytanie dotyczyło utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Poznaniu na podstawie porozumienia z gminą Poznań. Jeżeli nasze dzieci uczęszczają do przedszkola w innej gminie, w tym przypadku jest to Poznań, to my musimy na te dzieci przekazać dotację. Działa to również w druga stronę. Jeżeli dzieci z innych gmin uczęszczają do naszych przedszkoli, my też występujemy o refinansowanie kosztów związanych z pobytem w naszych przedszkolach.

Radny Sylwester Jałoszyński, zapytał: Co należy rozumieć przez „przedszkole pełnowartościowe”?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września, odpowiedział: Jest to przedszkole 9-godzinne, z pełnym zapleczem, wyposażeniem, warunkami technicznymi. Te przepisy mają wejść od stycznia 2008. Nie ma jeszcze rozporządzenia ministra edukacji określającego dokładnie ten zakres.

Radny Sylwester Jałoszyński, zapytał: Co z remizą w Chwalibogowie?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Jeśli chodzi o remizę, to nie została ona ujęta w budżecie na 2008 rok, ponieważ z uwagi na historię tej sprawy lepiej będzie jeżeli najpierw uzyskamy porozumienie z właścicielem czyli Agencją Nieruchomości Rolnych w tej sprawie. Jeżeli będą przesłanki wskazujące na uregulowanie prawa własności, to z uwagi na niewielką wartość tego zadania będzie można w ciągu roku przygotować środki i wprowadzić to zadanie do realizacji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: Jeżeli chodzi o niepubliczne placówki oświatowe, to można mieć takie błędne przeświadczenie, że wystarczy spełnić te warunki organizacyjne w postaci ilości godzin, warunków technicznych itd. Najistotniejszą rzeczą jest to, że każde przedszkole, każda szkoła jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego określoną w ustawie o systemie oświaty albo jest prowadzona przez stowarzyszenie czy też osobę fizyczną, czyli musi mieć organ prowadzący. Taka placówka musi posiadać również pozytywna opinię kuratora oświaty.

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: W Bardzie jest możliwość taka, że organem prowadzącym będzie parafia. Do 15 września to przedszkole powinno być zgłoszone do rejestru burmistrza. Termin minął, więc ksiądz musi poczekać do przyszłego roku.

Radny Marek Kołodziejczyk powiedział: Ostatnio podnieśliśmy opłaty za przedszkola. Z tego co kojarzę, część tych pieniędzy miała być przeznaczona na remonty przedszkola przy ul. 3 Maja i ul. Słowackiego. Nie widzę tej kwoty w budżecie. Gdzie to jest zapisane?

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Te środki wchodzą do dochodów własnych przedszkoli. W ramach środków posiadanych przez te przedszkola część z nich przeznaczona jest na remonty, dlatego nie ma ich tu wyodrębnionych.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – w porównaniu z ubiegłym rokiem mamy tu potężny skok. W zeszłym roku było 290 tys. zł, a w tym roku mamy kwotę 826.216 zł z czego 456 tys. przeznaczonych jest na inne działania. Prawdopodobnie wiąże się to z przejęciem części kompetencji Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Mimo to wydatki na promocję zwiększają się o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jakie konkretne działania gmina przewiduje, że te wydatki tak rosną.
W tym roku zarezerwowano na działalność biblioteki 597.000 zł. W roku ubiegłym na starcie było 499.000 zł. Czyli mamy tu wzrost o 88.000 zł. Czy dodatkowe środki zostaną bardziej przeznaczone na zakup książek, czy też na zapowiadany w ubiegłym roku komputerowy katalog książek? Ostatnie pytanie dotyczy rozdziału 90013 - schronisko dla psów – w zeszłym roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń traktowano osobno. W tym roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń policzono razem. Skąd ta zmiana?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała: Jeżeli chodzi o schronisko, to ta zmiana podyktowana jest rozporządzeniem dotyczącym klasyfikacji dochodów i wydatków, mianowicie wszystkie wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło oraz pochodne czyli ZUS, fundusz pracy, składka zdrowotna są w tym roku sklasyfikowane jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W każdym dziale i rozdziale są tak zapisane.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Jeśli chodzi o promocję, to ten wzrost wydatków spowodowany jest tym, że zadanie pod nazwą „organizacja festiwalu” znajduje się w naszym budżecie. Ta różnica, która została przywołana po części stanowi pewną rezerwę festiwalu. Nie wiadomo czy on się zamknie taką samą kwotą jak ten w bieżącym roku. Jeżeli ta różnica nie zostanie wchłonięta przez festiwal, to albo wykonamy zadania z zakresu promocji w trochę większym stopniu niż w roku bieżącym, albo nie zostanie to skonsumowane. Chcemy utrzymać poziom promocji miasta na dotychczasowym poziomie i taką propozycję państwu radnym składamy.

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września, odpowiedział: Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące zwiększenia środków na bibliotekę publiczną, jest to związane z tym, że oddział dziecięcy biblioteki publicznej ma być przeniesiony w miejsce, gdzie w chwili obecnej funkcjonuje biblioteka pedagogiczna. Środki te przeznaczone są na wykonanie remontu przed przeniesieniem tej biblioteki. Jeszcze nie wiemy, kiedy one zostaną uruchomione. Nie ma jak dotąd wyraźnej decyzji o przeniesieniu biblioteki pedagogicznej do budynku Kolegium Języków Obcych. To niestety od nas nie zależy. W tej chwili zakończono wprowadzanie księgozbioru biblioteki publicznej przy ul. Dzieci Wrzesińskich do bazy komputerowej. Od 1 stycznia 2008 r. czytelnicy otrzymają specjalne karty czytelnika, na podstawie której będzie można wypożyczać książki już z wykorzystaniem techniki komputerowej. Od 1 lutego 2008 r. będzie można zamawiać, rezerwować, przeglądać zasoby biblioteki publicznej przez internet. Do wakacji powinniśmy mieć uzupełnioną bazę komputerową oddziału dziecięcego.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał: czy w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – jest zapis, że zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są w całości na bieżące utrzymanie OSP i na utrzymanie w gotowości sprzętu bojowego. W ramach wydatków na OSP wyodrębnia się kwotę 6.137 zł w ramach funduszy sołeckich. Czy ta kwota pomniejszy fundusze sołeckie?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała: Kwota zapisana w rozdziale 75412 zawiera w sobie oprócz środków przeznaczonych na OSP również kwotę środków na fundusze sołeckie, które są porozbijane i porozdzielane w różnych rozdziałach budżetu. One się dokładnie zawierają w tej kwocie 133.889 zł.

Radny Marek Kołodziejczyk, zapytał: W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – znajduje się kwota 500.000 zł na wykup gruntów. Czy gmina zamierza kupić jakąś konkretną działkę, czy jest to szereg działań mniejszych?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Dotyczy to wykupów gruntów, do których jesteśmy zobligowani na mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tam, gdzie wytyczamy drogi w cudzej własności, następnie zostanie uchwalony plan i gdy zacznie on obowiązywać, to jesteśmy zobowiązani te tereny od właścicieli wykupić. Te środki przeznaczone są głównie na ten cel.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Pkt 5

Radny Bronisław Dankowski podziękował panu burmistrzowi za szybką interwencję dotyczącą placyku, na którym stoją kosze na śmieci przy. ul. Szczecińskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Bożena Nowacka powiedziała: W związku z tworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w imieniu burmistrza i dyrektora OPS zapraszam wszystkich radnych na spotkanie 11.12.2007 r. na godz. 9.00 do sali konferencyjnej PCPR.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział: Dziękuję państwu za sprawne omówienie projektu budżetu, za to, że doceniliście naszą pracę i bez specjalnych uwag i zastrzeżeń ten projekt wędruje do wykonania w przyszłym roku. Myślę, że podobnie jak w tym roku będziemy razem współpracowali i na bieżąco ten budżet realizowali, czasami korygowali i poprawiali. Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję.

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 16.30 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

Protokolant:
Ewa Górna
/-/

Metryka

sporządzono
2007-12-21 przez Ewa Górna
udostępniono
2007-12-21 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
418
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.