Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Informacja o samorządzie Archiwum zakładowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Archiwum zakładowe, menu 27 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe

Archiwum Zakładowe wchodzi w skład Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Zostało ono powołane decyzją o znaku II-410-32/99 z dnia 25 stycznia 1999 roku, wydaną przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wcześniej istniała tutaj składnica akt, w której od strony formalnej nie były przechowywane materiały archiwalne, a tylko dokumentacja niearchiwalna o określonym czasie przechowywania.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni obowiązują następujące przepisy kancelaryjno-archiwalne:

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (D. U. nr 14, poz. 67 z dnia 20 stycznia 2011 r. z późn. zm.)

 

Wcześniej obowiązywały następujące przepisy kancelaryjno-archiwalne:

 • instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt w prezydiach rad narodowych województwa poznańskiego, wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 14/59 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 6 marca 1959 r. w sprawie organizacji składnic akt w prezydiach rad narodowych województwa poznańskiego - Dz.Urz. WRN w Poznaniu z 20.05.1960 r., nr 5, poz. 38 wraz z załączonymi rzeczowymi wykazami akt dla poszczególnych wydziałów,

 • jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej wprowadzony do stosowania przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w grudniu 1975 r.,

 • rzeczowy wykaz akt dla Biur Rad Narodowych wprowadzony do stosowania przez Kancelarię Rady Państwa w grudniu 1985 r.,

 • instrukcja kancelaryjna, wprowadzona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112 poz. 1319) z późn. zmianami,

 • jednolity rzeczowy wykaz akt, wprowadzony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 69 poz. 636),

 • instrukcja archiwalna wprowadzona Zarządzeniem nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2003 r. w sprawie instrukcji, organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu pismem o znaku II 401-66/03 z dnia 17 września 2003 roku.

 

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni jest sukcesorem po Kolegium Magistrackim – Magistracie (1919-1939), Zarządzie Miejskim we Wrześni (1945-1950), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrześni (1950-1973), prezydiach gromadzkich rad narodowych (1954-1972), Urzędzie Miejskim we Wrześni (1974-1975), Urzędzie Miasta i Gminy Września (1975-1990).

 

Do zakresu działania Archiwum Zakładowego należą następujące zadania i czynności:

 1. przyjmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

 2. ewidencjonowanie przyjętej dokumentacji oraz przechowywanie jej,

 3. porządkowanie akt kat. „A”, jeśli okaże się, że znajdują się one w stanie nieuporządkowanym,

 4. udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji osobom upoważnionym dla celów służbowych i naukowych,

 5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i przekazywanie jej do zniszczenia,

 6. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie,

 7. utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym nadzorującym archiwum zakładowe.

 

Archiwum Zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat. „A”) i dokumentację niearchiwalną (kat. „B”).

Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z Archiwum Zakładowego może nastąpić wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Udostępnianie akt z Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni osobom trzecim polega na udostępnianiu akt na miejscu bądź również w uzasadnionych przypadkach na wypożyczeniu ich poza jego obręb zgodnie z obowiązującą Instrukcją archiwalną, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 14, poz. 67 z dnia 20 stycznia 2011 r. z późn. zm.).

 2. Udostępnianie następuje wyłącznie po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Września lub Sekretarza na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę (ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm., art. 35 ust. 3).

Osoba, która ubiega się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, powinna umieścić we wniosku takie dane jak: imię i nazwisko, adres oraz temat pisanej pracy.

 1. Udostępnianie akt podlega ograniczeniu z uwagi na przepisy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz z uwagi na ochronę danych osobowych (ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm., z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1, 2, 2a, 3).

 

Bliższych informacji na temat materiałów dotyczących naszego miasta i gminy można uzyskać pod adresem:

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie,

ul. Jana III Sobieskiego 20,

62-200 Gniezno,

tel.: 61 426 18 17,

http://poznan.ap.gov.pl/

e-mail: gniezno@poznan.ap.gov.pl

 

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni jako jednostka samorządu terytorialnego od 27 maja 1990 roku jest zobowiązany do tego, aby przekazywać własne i odziedziczone materiały archiwalne do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie nie później niż po upływie 25 lat od ich wytworzenia. Nie dotyczy to ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów do tych ksiąg, które Urząd Stanu Cywilnego we Wrześni przekazuje do Archiwum Państwowego w Poznaniu – księgi urodzeń po upływie 100 lat od ich wytworzenia, natomiast księgi ślubów i zgonów po 80 latach.

Szczegółowe informacje o zbiorach ksiąg USC z Wrześni oraz o innych materiałach przekazanych do Archiwum Państwowego w Poznaniu można uzyskać pod adresem:

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu,

ul. 23 Lutego 41/43,

60-967 Poznań,

tel.: 61 852 46 01,

fax: 61 851 73 10,

http://poznan.ap.gov.pl/

e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl

 

Informacje o materiałach dotyczących ziemi wrzesińskiej w Archiwum Państwowym w Poznaniu   

 

Szczególnie dla genealogów może okazać się przydatny adres do archiwum kościelnego, w którym przechowywana jest m.in. dokumentacja metrykalna z Wrześni:

 

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

ul. Kolegiaty 2

62-200 Gniezno

tel./fax: 61 426 19 09

http://www.archiwum.archidiecezja.pl/

e-mail: archiwum@archidiecezja.pl;

metryki@archidiecezja.pl

 

Wyszukiwarka Narodowego Archiwum Cyfrowego

 

Dokumentację niearchiwalną kategorii „B” tworzą wszystkie te akta, które są wymienione w Jednolitym rzeczowym wykazie akt i podlegającą niszczeniu po upływie terminu jej przechowywania, po uzyskaniu zgody z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

Informacje na temat miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej niektórych pracodawców z Wrześni

 

Dodatkowe informacje o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej:

 

pracodawca

przechowawca

Fabryka Urządzeń Ciepłowniczych „THERMO” w Poznaniu ( w tym Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Komunalnych we Wrześni przy ul. Miłosławskiej, Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Przemysłu Terenowego przy ul. Sądowej 2)

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Archiwum Zakładowe, Delegatura w Kaliszu

ul. Kolegialna 4

62-800 Kalisz

tel. 62 760 83 16

Jednostka Wojskowa nr 3216

przy Wydziale Spraw Wewnętrznych

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni

ul. F. Chopina

62-300 Września

Archiwum Wojsk Lądowych w Oleśnicy

ul. Wileńska 14

56-400 Oleśnica

tel. 71 766 57 77

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Bieganowie

Agencja Nieruchomości Rolnych.

Oddział Terenowy w Poznaniu

ul. Fredry 12

61-701 Poznań

tel. 61 856 06 65

Państwowe Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Bieganowie

Agencja Nieruchomości Rolnych.

Oddział Terenowy w Poznaniu

ul. Fredry 12

61-701 Poznań

tel. 61 856 06 65

Powszechna Służba Polsce (akta osobowe pracowników etatowych z terenu byłego woj. poznańskiego)

Archiwum Państwowe w Poznaniu,

ul. 23 lutego 41/43

60-967 Poznań

tel.: 61 852 46 01

fax: 61 851 73 10

Powszechna Służba Polsce (akta osobowe junaków – niewielka ilość zachowanej dokumentacji)

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Oddział w Gnieźnie

ul. Jana III Sobieskiego 20

62-200 Gniezno

tel.: 61 426 18 17

Prywatne Gospodarstwo Rolne „BIEGANOWO POLAND” Sp. z o.o. w Bieganowie; Sokolniki;

62-305 Bieganowo

ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o.

ul. Ogrodnicza 13A

62-006 Janikowo k/Poznania, p-ta Kobylnica

Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi „ARPIS” w Poznaniu, Poznań ul. Marcinkowskiego 11 (w tym Miejski Handel Detaliczny we Wrześni –branża przemysłowa)

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ARPIS” S.A. w Poznaniu

ul. Przemysłowa 19

61-579 Poznań

tel. 61 833 78 26

Przedsiębiorstwo Handlu Ubiorami „OTEX” w Poznaniu ul. Kopanina (w tym Miejski Handel Detaliczny we Wrześni – branża przemysłowa)

Archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

tel. 61 854 17 03

Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Gutowie Małym

Archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

tel. 61 854 17 03

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego we Wrześni, ul. Wrocławska

Archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

tel. 61 854 17 03

Rzeźnia, ul. Witkowska we Wrześni

Społem PSS we Wrześni

ul. Sądowa 1

62-300 Września

tel. 61 437 95 18

Specjalistyczna Spółdzielnia Remontowo-Konserwacyjna „REMKO”

ul. Wrocławska 42

62-300 Września

 

Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Wydział Organizacyjny

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

tel. 61 640 40 94

Urząd Pocztowy we Wrześni

Poczta Polska

Dział Kadr i Płac

ul. Głogowska 17

60-943 Poznań

tel. 61 869 71 00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Wydział Organizacyjny

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

tel. 61 640 40 94

 

Osoby, które posiadają informacje o miejscach przechowywania dokumentacji innych nie wymienionych tutaj pracodawców, mogą to zgłaszać na adres Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Dzięki temu powstanie baza danych przydatna dla zainteresowanych osób.

Akta osobowe i płacowe, stanowiące podstawę do wystawienia świadectwa pracy i poświadczenia otrzymywanego wynagrodzenia, potrzebne pracownikom do ustalenia wymiaru emerytury w ZUS, zaliczane są do dokumentacji niearchiwalnej. W związku z tym posiadają ustalony przez ustawodawcę czasowy okres przechowywania, po którym są niszczone. Dla dokumentacji osobowej okres przechowania wynosi 50 lat. Akta płacowe (listy płac, karty wynagrodzeń) przechowuje się obecnie również 50 lat. Jednak do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 104, poz. 450, art. 7 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. nr 10, poz. 35, § 45) przedłużających okres przechowywania dokumentacji płacowej - obowiązywał dwunastoletni okres przechowywania wyznaczony wcześniej obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tak więc dokumentacja płacowa sprzed 1980 r. mogła zostać zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami zniszczona.

 

Opracował: Jarosław Górski

 

Kontakt:

 

Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Wydział Organizacyjny / Referat Obsługi Administracyjnej

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

tel.: 61 640 40 94

fax: 61 640 40 44

e-mail: archiwum@wrzesnia.pl

lub jaroslaw.gorski@wrzesnia.pl

osoba odpowiedzialna - inspektor Jarosław Górski

 

Urząd Stanu Cywilnego we Wrześni

ul. Ratuszowa 1 (biuro przy ul. F. Chopina 9)

62-300 Września

tel.: 61 640 41 90

e-mail: agnieszka.stasiak@wrzesnia.pl

kierownik USC – Agnieszka Stasiak

Metryka

data wytworzenia
2011-08-19
data udostępnienia
2011-08-19
sporządzone przez
Jakub Goc
opublikowane przez
Walkowska Agata
ilość odwiedzin
1014
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.