Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Oświata, kultura i sport Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, bieżące, menu 226 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych

UCHWAŁA Nr IX/133/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 17 września 2015 roku

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Miasta i Gminy Września.

§ 2
Ile razy w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji placówek niepublicznych Miasta i Gminy Września, a także publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez inne niż Miasto i Gmina Września, osoby prawne i fizyczne, wpisane do rejestru wydanych zezwoleń na założenie publicznej szkoły, prowadzonego przez Miasto i Gminę Września,
2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły lub wychowanka przedszkola, punktu przedszkolnego,
3) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
4) organie prowadzącym szkołę -należy przez to rozumieć inne niż Miasto i Gmina Września osoby prawne i osoby fizyczne prowadzącej na terenie Miasta i Gminy Września przedszkola,inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły,
5) organie dotującym - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Września,
6) roku rozliczeniowym - należy przez to rozumieć rok budżetowy, w którym została udzielona dotacja.

Tryb udzielania dotacji i zakres danych zawartych we wniosku
§ 3
1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący składa w siedzibie organu dotującego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:
a) dane o organie prowadzącym;
b) dane o szkole;
c) dane o planowanej liczbie uczniów z podziałem na lata szkolne;
d) oświadczenia i podpis(-y) osoby(osób) reprezentującej(-ych) organ prowadzący szkołę.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4
1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły, o której mowa w § 5 ust. 1-4 wykazywanego w zbiorczej informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. Informacja o liczbie uczniów powinna także być dostarczona w w/w terminie w formie elektronicznej aplikacji, stosowanej do naliczenia dotacji.
2. W przypadku szkół, o których mowa w § 5 ust. 3, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach programowo najwyższych kończą się w czerwcu, dotację przekazuje się na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę, z wyjątkiem uczniów skreślonych z listy uczniów.
3. W przypadku przerwy wakacyjnej w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dotacja udzielana jest na liczbę uczniów wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 1, w miesiącu czerwcu.
4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
5. Dotacja przekazywana jest w dwunastu częściach na wyodrębniony rachunek bankowy szkoły wskazany przez organ prowadzący szkołę we wniosku, o którym mowa w § 3.
6. Przekazanie dotacji przypadającej za dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji, o której mowa w ust.1. Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.
7. Dotacja nie podlega przekazaniu w przypadku zaprzestania działalności szkoły.
8. Jeśli do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, o której mowa w ust.1, w załączniku do informacji przekazuje dane o uczniach z innych gmin.
9. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest niezwłocznie dokonać korekty informacji, o której mowa w ust. 1 jeżeli zaistniały ku temu podstawy.
10. Kwotę nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji uwzględnia się przy naliczeniu dotacji za kolejny miesiąc.
11. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania przez gminę metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega rozliczeniu począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego. Rozliczenie polega na zwiększeniu lub zmniejszeniu kolejnej transzy dotacji.
12. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczenia dotacji, organ dotujący dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa bądź zmniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.

Podstawa obliczenia dotacji
§ 5
1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Miasto i Gminę Września, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych z oddziałami ogólnymi prowadzonych przez Miasto i Gminę Września, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
3. Niepubliczna szkoła podstawowa oraz gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
4. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole podstawowej, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto i Gminę Września.

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu
§ 6
1. Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie dotacji obejmuje oddzielnie każdą szkołę.
3. Rozliczenie wykorzystania dotacji składa się do organu dotującego do dnia:
a) 31 lipca - za okres styczeń-czerwiec,
b) 21 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za okres styczeń-grudzień.
4. W przypadku zaprzestania w trakcie roku budżetowego działalności szkoły, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Miasta i Gminy oraz przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni po zakończeniu działalności.
5. Organ prowadzący szkołę, który przekazuje w trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w ust.1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.
6. Na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta i Gminy Września w........ roku, w kwocie....... zł".
7. W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej części, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Tryb i zakres kontroli pobrania i wykorzystania dotacji
§ 7
1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Września mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz dokonywania kontroli sposobu pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Września, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 6.
2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej szkoły jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, podpisane przez Burmistrza, zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
3.Kontrola może być planowana lub doraźna. O terminach kontroli planowanej zawiadamia się kontrolowanego na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. Kontroli doraźnej można dokonać bez wcześniejszego powiadomienia.
4. Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczenia i wykorzystania dotacji lub ograniczona do określonego zakresu.
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach wykonywania jej zadań, albo - w miarę potrzeby - w siedzibie organu prowadzącego daną szkołę.
6. Kontrolujący ma prawo do:
a) wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania,
b) żądania sporządzania niezbędnych do kontroli kopii dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach,
c) występowania o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień w terminie przez niego wyznaczonym w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
d) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
e) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności jak również wzywania i przesłuchiwania świadków, korzystania z pomocy biegłych.
7. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca kontrolowane przedszkole, szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana do zapewnienia kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień.
8. Przebieg i ustalenia kontroli kontrolujący przedstawia w protokole w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, kontrolerzy dokonują adnotacji o odmowie podpisania protokołu w protokole kontroli.
10. Odmowa, o której mowa w ust.9 nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
11. Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli kierowane jest wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są stwierdzone nieprawidłowości i wnioski.

§ 8
Traci moc Uchwała Nr II/24/14 Rady Miejskiej we Września z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2014r, poz. 6892).

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

 

Metryka

sporządzono
2017-11-13 przez Szymon Krajniak
udostępniono
2017-11-13 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-23 10:55 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
35524
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.