Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Informacje o podatkach lokalnych Podatki lokalne w 2020 r. Podatek od środków transportowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podatek od środków transportowych, bieżące, menu 151 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych w 2020 roku

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

 

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne będące właścicielami środków transportowych są zobowiązani składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 roku określa uchwała:

Uchwała NR XII/162/2015

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578,00 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750,00 zł

3) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton - 866,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

- 2 534,00 zł

3. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej dwie lub trzy i o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

- 2 534,00 zł

4. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej cztery lub więcej i o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 29 ton - 2 534,00 zł

2) równej lub wyższej niż 29 ton - 2 654,00 zł

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

- 856,00 zł

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 958,00 zł

2) powyżej 36 ton - 2 534,00 zł

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej:

1) dla pojazdów o dwóch osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton - 1 958,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 098,00 zł

2) dla pojazdów o trzech osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12, a mniejszej niż 40 ton - 1 958,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton - 2 760,00 zł

8. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:

- 204,00 zł

9. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 402,00 zł

2) powyżej 36 ton - 1 840,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 450,00 zł

2) równej lub większej niż 22 miejsca - 1 530,00 zł

 

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

- I rata płatna - 15 luty,

- II rata płatna - 15 wrzesień,

na indywidualny rachunek bankowy.

 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

  • do dnia 15 września danego roku - II rata,

2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436), które określa wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych obowiązujące w 2020 roku

  • DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

  • DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

 

Metryka

sporządzono
2020-01-03 przez Jakub Goc
udostępniono
2020-01-03 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-30 08:51 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
37256
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.