BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291509
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 2 kwietnia 2009 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 8.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1). W posiedzeniu nie uczestniczył radny Szymon Paciorkowski.

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września,
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września,
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości,
Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego
Bogumił Kwiatkowski, inspektor w wydziale księgowości,
Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008.

a). Wykonanie dochodów: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne.

b). Windykacja należności budżetowych.

c) Analiza zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

 1. Wolne głosy i wnioski.

 2. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

a) Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości przedstawiła informacje dotyczące wykonania dochodów: dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne.

Radny Michał Jaśniewicz, zapytał z czego wynikają zwroty dotacji?

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości odpowiedziała, że jest to różnica pomiędzy środkami otrzymanymi, a niewykorzystanymi.

Radny Mirosław Chudy rozdział 80195 Oświata – pozostała działalność, są tu środki na szkolenie uczniów. Czy nie było zainteresowania, czy środki były tak cięte?

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości odpowiedziała, że to nie wiąże się z zainteresowaniem. Pracodawcy składają wnioski i na podstawie tych wniosków wypłacane są pieniądze. Pracodawca za wykształcenie ucznia w określonym zawodzie otrzymuje środki. W okresie dwuletnim otrzymuje 4 800 zł, w okresie trzyletnim 8 tys. zł. Uczeń musi zdać egzamin, do urzędu muszą być dostarczone odpowiednie dokumenty. Na podstawie tych wszystkich dokumentów wydawana jest decyzja. Kwoty przyznawane są w zależności od okresu nauk. Są to stałe, odgórnie narzucone ustawą kwoty. Pracodawca musi dostarczyć świadectwo, że uczeń zakończył naukę w danym zawodzie. Na podstawie tego świadectwa następuje wypłata. Plany sporządzane są na podstawie informacji, wniosków, które składają pracodawcy. Na ich podstawie szacowana jest wysokość dotacji.

Radny Andrzej Rzeźnik rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, czy kryteria były za wysokie, czy nie było chętnych?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że nigdy nie jest tak, że kwota jest dokładnie wyliczona. Nie wiemy, ile wniosków wpłynie.

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości odpowiedziała, że dużo osób przekraczało kryteria dochodowe.

W grudniu otrzymaliśmy jeszcze 220 tys., gdzie nie składaliśmy zapotrzebowania. Te środki nie zostały wykorzystane u musieliśmy je zwrócić.

Radny Mirosław Chudy rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tej pozycji kwotę można określić bardziej precyzyjnie, a zwrot również był.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że tego nie da się dokładnie określić. Wojewoda szacuje to podstawie kwot wykazanych w poprzednich budżetach za poprzednie trzy lata. Taką dotację w październiku przysyła jako kwotę obowiązującą. Jest to kwota odgórnie ustalana przez wojewodę. Kwoty tej nie można przeznaczyć na żaden inny cel. Niewykorzystane środki w 100 % podlegają zwrotowi.

Są to składki za bezrobotnych korzystających z OPS-u.

b) Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości przedstawiła informacje dotyczące windykacji należności budżetowych.

Egzekucja rozpoczyna się w większości zaległości budżetowych od wystawienia upomnienia, decyzji określającej lub wezwania do zapłaty. Wystawianiem poszczególnych dokumentów zajmują się poszczególne wydziały i tak:

podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych - Wydział Podatkowy,

1. opłata dodatkowa dotycząca zapłaty za strefę płatnego parkowania – Straż Miejska,

2. zajęcie pasa drogowego – Wydział Księgowości,

3. wieczyste użytkowanie gruntów i czynsz dzierżawny – Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury.

Po upływie 7 dni od daty odbioru odpowiedniego dokumentu (upomnienia, wezwania czy decyzji określającej) dokonujemy weryfikacji wpłat – po ustaleniu ich braku wystawia się tytuł wykonawczy. Od 1 lipca 2008 roku tytuły wykonawcze wystawia Wydział Księgowości w zakresie podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, opłaty dodatkowej za strefę płatnego parkowania, mandatów kredytowanych i zajęcia pasa drogowego oraz kieruje wnioski do sądu rejonowego dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszu dzierżawnego.

W 2008 roku wystawiono w poniżej podanych należnościach następującą ilość tytułów egzekucyjnych :

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 875 na kwotę 302 862,75 zł

2. łączne zobowiązanie podatkowe (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) - 684 na kwotę 128 025,44 zł

3. opłata dodatkowa dotycząca zapłaty za strefę płatnego parkowania - 413 na kwotę 20 650,00 zł

4. mandaty kredytowane - 407 na kwotę 42 000,00 zł

Ponadto Wydział Księgowości wystawił 43 upomnienia dotyczące zaległości za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę należności głównych 17 486,52 zł z czego zapłacono 10 312,66 zł. Pozostała zaległość w kwocie 8 463,78 zł dotyczy 16 podmiotów. Wydział Księgowości w 2008 roku wystąpił z 26 wnioskami o wydanie w postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym i wieczystym użytkowaniu. Z tego w 15 sprawach po uzyskaniu nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności dłużnicy dokonali zapłaty całości zobowiązań.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że mamy podaną informacje o ilości tytułów egzekucyjnych, a nie mamy wykazanej skuteczności tych tytułów.

Bogumił Kwiatkowski, inspektor w wydziale księgowości odpowiedział, że z programu, który użytkujemy trudno było wyciągnąć taką konkretną informacje co do ilości tych tytułów. Wpływy dotyczą tytułów z wielu lat wystawianych. Mogę podać kwotę wpływów w roku 2008, ale ona nie będzie odnosić się do tytułów wystawionych w roku 2008 tylko wszystkich tytułów egzekucyjnych z danego zakresu.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy te zaległości przechodzą z roku na rok, czy jest jakiś okres, kiedy one się przedawniają?

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości odpowiedziała, że jest to okres 3 lat.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy po tych trzech latach osoby, czy firmy mają umorzone te zaległości?

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości odpowiedziała, że nie jest to od razu umarzane, próbujemy te zaległości ściągać. Czasami są osoby, z których nie można z jakiś powodów tego ściągnąć.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy są sprawy, które trafiają do sądu?

Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości odpowiedziała, że są takie sprawy. Najpierw trafiają do sądu, później do komornika. Robione są również wpisy na hipotekę.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że wcześniej była mowa o tym, że po trzech latach zaległości ulegają przedawnieniu.

Bogumił Kwiatkowski, inspektor w wydziale księgowości odpowiedział, że jeżeli nie wystawi się tytułu egzekucyjnego w ciągu trzech lat, ulega to przedawnieniu. Natomiast jeśli wystawi się tytuł to do czasu, kiedy Urząd Skarbowy wręczy dłużnikowi tytuł egzekucyjny, ma kolejne 3 lata na jego ściągnięcie.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał Jak wyglądają zaległości od osób prawnych. Jak wygląda ściągalność tych zaległości?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego odpowiedziała, że jeżeli chodzi o osoby prawne, to wpływy do budżetu to kwota ponad 7 mln. Dodatkowo otrzymujemy 1 mln. zł dotacji z PFRON-u. Ponad 90% zaległości w osobach prawnych są to zaległości Tonsilu, które na dzień dzisiejszy samej zaległości głównej to kwota 7 mln. Jeżeli chodzi o ściągalność, to wg mnie jest bardzo wysoka, ponad 90 %. W przypadku osób prawnych dosyć łatwo wprowadzić jest egzekucję, znacznie łatwiej niż względem osób fizycznych, bo zawsze można zająć majątek danej osoby prawnej. Świadczą o tym wpływy, które z roku na rok w osobach prawnych są większe.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał o zaległości Tonsilu?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego odpowiedziała, że Tonsil w ogóle nie płaci.

Radny Miechał Jaśniewicz zapytał, kto w chwili obecnej jest największym płatnikiem?

Magdalena Kałużna, naczelnik wydziału podatkowego odpowiedziała, że takie podmioty ja TP S.A, Gestamp, Gescrap, Spółdzielnia Inwalidów. Wbrew pozorom nie zawsze te osoby prawne, które mają budynki o dużej powierzchni budynki płacą największe podatki. Raczej te, które mają nowe budowle.

c) Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września przedstawiła analizę zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2008) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (wg sprawozdania Rb Z):

 1. obligacje komunalne (zgodnie z zawartą umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku) kwota 21.500.000 zł,

 2. pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową nr 117/P/OZ-s/I/06 z dnia 8 listopada 2006 r.), zaciągnięta na zadanie „ Budowa kwatery wraz z linią sortowniczą w ZZO Bardo”, kwota 942.455,62 zł,

 3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z zawartą umową nr 66/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”, kwota 375.000 zł,

 4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( zgodnie z umową nr 65/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”, kwota 165.000 zł,

 5. pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu ( zgodnie z zawartą umową nr 134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy Paderewskiego”, kwota 1.110.270 zł,

 6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”, kwota 2.563.995 zł,

 7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z zawartą umową nr 93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.) na zadanie „Zamkniecie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie” kwota 717.650 zł.

Razem obligacje i pożyczki: 27.374.370,62 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 144.742,24 zł i dotyczyły:

 • zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych 143.211,02 zł,

 • dostawy energii cieplnej (PEC) 243,95 zł,

 • usługi budowlane 268,27 zł,

 • podatek do Urzędu Skarbowego 1.019,00 zł.

Wszystkie zobowiązania wymagalne w kwocie 144.742,24 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła: 27.519.112,86 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb N) ukształtowały się następująco:

 1. gotówka i depozyty 25.591.580,80 zł,

 2. należności wymagalne 13.591.733,45 zł,w tym:

- z tyt. dostaw i usług 1.201.863,75 zł

- pozostałe 12.389.869,70 zł

3. pozostałe należności 719.313,67 zł

 • z tytułu dostaw i usług 38.340,47 zł,

 • z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 661.886,51 zł,

 • z tytułów innych niż wymienione powyżej 19.086,69 zł.

Łączna kwota należności wyniosła: 39.902.627,92 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S na 31.12.2008 r.

Należności, zaległości i nadpłaty wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2008

WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, jak kontrole zewnętrzne wypowiadały się na temat zadłużenia gminy?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że poziom zadłużenia jednostki samorządu określony jest dwoma wskaźnikami. Określa je ustawa o finansach publicznych, czyli jednostka nie może posiadać długu więcej niż 60 % swoich dochodów i rocznie nie może spłacać więcej niż 15 % swoich dochodów. Tak naprawdę kontrole zewnętrzne nie ustosunkowują się do tego, czy dane zobowiązanie jest zaciągnięte słusznie, czy na słuszny cel, czy słusznie, że co miesiąc spłacamy raty, a nie co kwartał. Oni kontrolują ten przepływ postaci wskaźników. Takie zestawienie naszych wszystkich zobowiązań otrzymaliście państwo do projektu budżetu. Była to tzw. prognoza kwoty długu i jakby się temu przyjrzeć, kwota spłat i kwota potencjalnego i planowane długu mieści się dokładnie w tych ustawowych wskaźnikach. Nie jesteśmy jeszcze przy granicy. Z 15 % możliwych do spłaty mamy ok. 6 – 7% rocznie i przy 60 % możliwych zadłużenia, na dzień 31.12.2008 r. nasze zadłużenie wynosiło 46%.


Pkt 4,5

Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji na dzień 6 kwietnia 2009 r. na godz. 16.00 w Biurze Rady Miejskiej.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji
/-/radny Bolesław Święciochowski

/-/radny Michał Jaśniewicz

/-/radny Andrzej Rzeźnik

/-/radny Mirosław Chudy

/-/radny Artur Mokracki

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.