BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456506
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 30 marca 2009 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 18.30 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Paweł Maciejewski, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządki obrad posiedzenia zespołów (załącznik nr 2 i 3).


  Porządek obrad zespołu nr I:

 1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008.

a).Sprawdzenie zgodności sprawozdania statystycznego Rb 27S (dochody) oraz 28S (wydatki) z układem wykonawczym budżetu.

b).Wpływy do budżetu w 2008 roku ze sprzedaży mienia komunalnego.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

  Porządek obrad zespołu nr II:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008.

a). Dochody własne jednostek budżetowych (analiza wpływów oraz sposób ich wydatkowania).

b). Realizacja dotacji w ramach budżetu 2008 r. oraz procedury ich przyznawania (konkursy).

c). Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2008.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Zespół I w składzie:

przewodniczący zespołu - Bolesław Świeciochowski;
członek zespołu radny - Michał Jaśniewicz;
członek zespołu radny - Andrzej Rzeźnik.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Przedstawiła informację dotyczącą analizy i zaopiniowania wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008. Sprawdzenie zgodności sprawozdania statystycznego Rb 27S (dochody) oraz 28S (wydatki) z układem wykonawczym budżetu.(załącznik nr 4).

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Poprosił p. K. Zakrzewską o omówienie wpływów do budżetu w 2008 roku ze sprzedaży mienia komunalnego.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Przedstawiła informację w zakresie sprzedaży mienia komunalnego za 2008 rok. (załącznik nr 5).

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, co decyduje o tym, że jest to użytkowanie wieczyste?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że z informacji, która została dla Państwa radnych przygotowana wynika, że gmina w 2008 roku oddała w trybie przetargowym jedną działkę w wieczyste użytkowanie. Jest to działka z przeznaczeniem na przedszkole i bierze się tu głównie pod uwagę cel i szybkość realizacji tej inwestycji, tak by ten kto realizuje taką inwestycję, na której zależy również gminie mógł sprawnie ją przeprowadzić. Oddaje się grunt w wieczyste użytkowanie po to, żeby trochę tych środków inwestycyjnych, których nie trzeba wydać na zakup gruntu przeznaczyć już na realizacje inwestycji. Przy wieczystym użytkowaniu jest też określony cel przekazania gruntu. W przypadku nie wywiązania się nabywcy z warunków umowy oddania gruntu w wieczyste użytkowanie zawsze jest możliwość odzyskania takiej działki. Jest to też jeden z elementów, który bierze się pod uwagę zwłaszcza przy celach realizowanych na tzw. cele publiczne.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy wcześniej zdarzało się oddawanie w wieczyste użytkowanie i jak często?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że zdarzało się ale zasadą jest, że sprzedaje się na własność, bo gmina głównie sprzedaje grunty pod budownictwo mieszkaniowe.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, na jakie konto wpływają opłaty targowe?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że jest to opłata klasyfikowana w podatkach i opłatach i w 2008 roku jest to wpływ 193 tys.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał, czy przy założeniu sprzedaży działki na wieczyste użytkowanie w planie zakłada się całą wartość działki?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że to co uzyskamy, czyli 5%. Pierwszą opłatę z tytułu wieczystego użytkowania na poziomie 25 % osiągniętej w przetargu ceny.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał jakie jest wykonanie?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że wykonanie jest wyższe, czyli 12 mln 788 tys. W materiałach, które Państwo otrzymali są tylko pieniądze uzyskane w wyniku transakcji zawartych w 2008 roku. Wszystko to, co jest ponad plan, są to wpływy z układów ratalnych bądź czasami zakładało się w planie jakąś kwotę, a uzyskało się większą.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Dodała, że plan zmieniany był w ciągu roku budżetowego trzy razy.

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Zapytał, czy wykonanie w stosunku do planu można uznać za wykonane w pełni?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że ponad plan.

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Powiedział, że mienie komunalne oprócz sprzedaży gruntów to też mieszkania.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że tak i lokali mieszkalnych sprzedano 57 za kwotę 366 tys 8 zł i 80 gr.

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Zapytał, czy były problemy przy sprzedaży mieszkań?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Ostatnio podejmowane bonifikaty powodują, że więcej osób decyduje się na wykup lokali. Przygotowywane są kolejne mieszkania, już po wycenie i ten rok będzie przełomowym w zakresie ilości sprzedanych mieszkań, bo tak naprawdę te uchwały skutkują teraz.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski: Zapytał, czy stopień wykonania jest zadowalający w porównaniu z planem?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że tak i należy spodziewać się efektu w postaci dużego umniejszenia tego zasobu mieszkaniowego należącego do gminy. Są budynki, nieruchomości, których nie przewiduje się do sprzedaży ze względu na to, że są, np. planowane mieszkania socjalne czy też budynki, które z różnych względów gmina planuje zachować jako mienie dla siebie na przyszłość. Takim budynkiem jest budynek na ul. Moniuszki- Chopina, który będzie gruntownie remontowany i pozostanie w zasobach komunalnych, nie przeznacza się go do sprzedaży.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy są mieszkańcy zajmujący mieszkania komunalne, którzy buntują się, że chcą kupić mieszkanie, a nie mogą, ponieważ gmina widzi inne przeznaczenie tych mieszkań?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że takim przypadkiem są mieszkania przy szkole w Otocznej gdzie na terenie nieruchomości szkolnej mieszkają rodziny, które deklarują chęć wykupu tych mieszkań. Gmina nie chce ich sprzedać z uwagi na to, że docelowo przewiduje się zagospodarowanie tych pomieszczeń na cele oświatowe. Poza tym ustanawianie współwłasności na nieruchomości szkolnej, która zawsze będzie szkołą funkcjonującą też nie jest dobrym rozwiązaniem. Dodała, że zapewne są takie przypadki kiedy ludzie mówią, że chcą wykupić, jednak od mówienia do realizacji jest daleka droga.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał, ile % nieruchomości nie jest przeznaczonych na sprzedaż?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że takim budynkiem jest, np. budynek przy ul. Daszyńskiego, ponieważ leży w sąsiedztwie „Zieleniaka” i stanowi dość duży obszar należący do gminy.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał, czy sprzedajemy lokale użytkowe?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że jest założenie, by nie zbywać i żadnego przypadku zbycia lokalu użytkowego nie było.

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Zapytał, jak wygląda sprawa odpłatności?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że w przypadku sprzedaży przetargowej cena zawsze musi być zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej. Natomiast w przypadku kiedy ktoś nabywa, np. na uzupełnienie swojej działki lub w innym przypadku nabycia bezprzetargowego jest możliwość rozłożenia ceny na raty i raczej nie ma problemu ze spłacaniem rat.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy w informacji dotyczącej czynszu dzierżawnego punktów handlowych wliczone są sklepy?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że na gruncie komunalnym jest to, np. przy ul. Kolejowej ciąg pawilonów drewnianych, jest też na ul. Fromborskiej, są to też kwiaciarnie na ul. Wojska Polskiego- Kosynierów.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, w jaki sposób ustalane są stawki dla tych punktów handlowych?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że w chwili gdy po raz pierwszy coś udostępniamy do dzierżawy, czynsz to wywoławczy określamy na podstawie szacunku rzeczoznawcy. Natomiast te stare działające punkty handlowe miały określony jakiś czynsz, bądź też odbywa się to na podstawie przetargów i ewentualnie można go waloryzować, ponieważ w umowach jest klauzula, gdzie zapisane jest, iż można aktualizować czynsz.

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Zapytał, co jest największą trudnością w zakresie sprzedaży mienia komunalnego?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że brak zainteresowania na rynku. Zaczynamy to odczuwać, np. był ogłoszony przetarg na sprzedaż mieszkań w Nowej Wsi Królewskiej i nie było zainteresowania.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że może przyczyną jest wycena, która dokonywana była w okresie największej prosperity.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że jest też tak, że są ceny z okresu wzrostu cen, natomiast po okresie spadku jeszcze nie ma. Dodała, że mówi się, że ceny spadają, ale w obrocie nie ma takich przykładów. Rzeczoznawca jeśli ma dziś wyszacować nieruchomość to nie ma przykładów by one spadły, bo nie zawiera się transakcji.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy w przypadku kiedy nieruchomość przeznaczona do zbycia długo nie znajduje nabywcy są zasady, które wskazują kiedy należałoby zaktualizować cenę poprzez kolejną wycenę?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że wycena generalnie ważna jest rok. Dodała, że do drugiego przetargu burmistrz może obniżyć cenę, jednak nie może przekroczyć progu poniżej 60 % wycenianej wartości. Staramy się nie obniżać cen zbyt mocno. Często było tak, że na drugim przetargu powtarzało się cenę z pierwszego i bywało to bardzo korzystne, ponieważ na drugim uzyskiwano wyższą cenę niż wywoławcza na pierwszym.

Przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski: Zapytał, czy sprzedaż gruntów była zadowalająca na przestrzeni minionego roku?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że sprzedaż była znakomita. Podkreśliła, że ubiegły rok był znakomity pod względem sprzedaży nieruchomości.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Dodała, że wynik prawie 13 mln jest rewelacyjny i, że przy zakładaniu planu nikt nie spodziewał się, że wykonanie będzie o 100 % wyższe.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Powiedziała, że, np. działka, która na przetargu wywoławczym wynosiła w granicach 1 mln 200, doszła do 2 mln 500 tys.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał, czy ten wynik uzyskano z podwyższonej ceny?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że z podwyższonych cen.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy Rada udzielając kompetencji organowi wykonawczemu, żeby mieścił się w jakiś limitach, żeby gospodarował tym mieniem i dając decyzję o zakupie gruntu, bo zazwyczaj zbywamy te grunty, to czy mieści się to w ogólnej kompetencji do gospodarowania tym mieniem?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że mieści się to w kompetencji uchwały Rady Miejskiej o zasadach nabywania i zbywania nieruchomości. Jest tam zapisane, że cel realizacji zadań własnych gminy i zadań należących do gminy należy do burmistrza. W tym zakresie nabywania nieruchomości burmistrz ma kompetencje do podejmowania decyzji.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy radni przegłosowując budżet mając wątpliwości mogą sprawdzić np. co w danym roku burmistrz zamierza nabyć? Dodał, że zastanawia się czy w ciągu roku nie powstaje pomysł, żeby coś kupić i dzieje się to poza Radą?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że czasami tak. Czasami dzieje się coś takiego, że w ciągu roku są takie decyzje, ale z reguły jest tak, że kiedy projektowany jest budżet jest część opisowa do budżetu i tam na moment projektowania i podejmowania decyzji, szacowania, czy liczenia kwot opisujemy, co zamierzamy robić, co będzie zrobione, na co przeznaczone i w jakich kwotach. Są sytuacje, kiedy coś się dzieje w trakcie roku i wtedy wydział przekazuje taką informację, że np trzeba coś zakupić i jeśli kwota mieści się w planie wydatków, którą Rada zatwierdzi, to jest realizowana, jeśli nie, skutkuje to zmianą budżetu.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał czy budżet nie jest zbyt często zmieniany w sytuacjach kiedy nie jest to konieczne?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że są sytuacje kiedy planujemy poziom wydatków i robimy sprawozdania, które przesyłamy do nadzoru i może on wtedy zarzucić nam, że mamy zbyt duże wykonanie do zbyt niskiego planu. Zasada jest taka, że o ile dochodów nie trzeba uzupełniać, o tyle wydatki muszą zmieścić się w ramach tego limitu. Jeżeli okaże się, że jest wydatek, wtedy musimy zmienić plan, ponieważ skutkuje to dyscypliną finansów publicznych dla kierownika jednostki.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że wynik może odbiegać znacznie, czyli im więcej takich przypadków gdzie trzeba wyjść poza ten limit, tym wykonanie budżetu jest lepsze i lepiej może to wyglądać procentowo.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Powiedziała, że konstruując budżet dochody powinny być równe wydatkom. Czasami jest tak, że wydatki są większe, więc szukamy czegoś zewnętrznego, kredytu, pożyczki obligacji. Dodając to do dochodów musimy „wejść” na wydatki i jeżeli zaplanujemy dochody na 100, wydatki możemy mieć na 100. Jeżeli wykonamy dochody w 120, to tych 20 nie możemy wydać jeżeli nie zmienimy budżetu i nie włączymy do planu.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że im więcej dodatkowych pieniędzy i zmian budżetu tym lepiej wygląda jego realizacja i wykonanie.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Powiedziała, że zawsze wychodzimy od jakiejś kwoty, a kończymy na innej, czyli ten budżet powiększa się w ciągu roku z różnych przyczyn. Dodała, że można założyć plan dochodów w styczniu i nie zmieniać go do grudnia, przy czym, jeżeli otrzymamy dotacje na zadania zlecone od wojewody, na pomoc społeczną, zarządzanie kryzysowe, na obronę cywilną, jest to obligatoryjne. Nie wolno nam tego nie zmienić i tak samo jest w przypadku subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, czy nie można przyjąć takiej zasady i zmieniać budżet tylko wtedy, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani, a niespodziewane kwoty przechodziłyby na kolejny rok?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że jeżeli są środki na rachunku bankowym i można by je wydać na jakiś cel, szkoda by było nie uruchomić ich w postaci wydatków.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że wtedy widać w budżecie, że wykonanie jest mniejsze. Po dwunastu miesiącach można ocenić, czy dobrze planujemy, co możemy poprawić na przyszłość i jest to dla nas bardziej transparentne.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że zasada ta nie do końca się sprawdzi. Np. zakładając na podstawie wykonania z poprzedniego roku, że straż miejska nałoży mandatów za kwotę 90 tys może się okazać, że w tym roku połowa z tych ludzi nie zapłaci i oznacza to windykację, komornika. Oznacza to, że praktycznie otrzymamy te pieniądze za pół roku, czyli w tym momencie mamy 50 % wykonania. Nie znaczy to, że źle zaplanowaliśmy, ale to, że część z tych ludzi nie zapłaciła. Może być też sytuacja, że z tych 90 tys. zrobi się 120 tys, bo notorycznie ktoś łamie przepisy i powstaje różnica między planem a wykonaniem. Dodała, że szkoda by było nie wykorzystać tych środków w postaci wydatków. Od stycznia do grudnia „byłyby nie do ruszenia” nie można by nawet założyć lokaty.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że zmiany zawsze się zdarzają, ale czy nie jest ich zbyt wiele? Dodał, że Pani skarbnik przekonała go co do tego, że warto wydatkować środki natychmiast, natomiast wynik, idealne wykonanie budżetu nie do końca odzwierciedla tego co się działo.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że nigdy nie będzie, ponieważ porównując plan styczniowy i grudniowy, jest to kolosalna różnica. Z drugiej jednak strony jeśli środki nie są przyjęte do budżetu, nie można z nich zrobić nawet lokaty, bo one dla takiego budżetu nie istnieją. Warto te środki przyjmować na wydatki chociażby po to, żeby założyć lokatę, z których było prawie 700 tys. w zeszłym roku. Takie konsekwentne ich nie ujmowanie powoduje, że jeśli nie ma ich w dochodach, nie ma ich także w wydatkach nie można nic zrobić.

radny Andrzej Rzeźnik: Poprosił o wyjaśnienie nabycia działki, zapytał, czy było to planowane, czy też była to jakaś okazja?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Powiedziała, że nabyta działka, nieruchomość położona w sąsiedztwie basenu przy ul. Czerniejewskiej zakupiona została od pana, który przeprowadził stwierdzenie praw do spadku po swoich przodkach. Gmina zamierzała i zamierza powiększać te tereny rekreacyjne i z uwagi na sąsiedztwo zakupiono ją po bardzo korzystnej cenie.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał, czy gmina ma zawsze pierwszeństwo pierwokupu?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Odpowiedziała, że prawo do pierwokupu ma tylko wtedy, jeżeli nabycie nieruchomości wcześniej nastąpiło od skarbu państwa lub gminy oraz jeśli nie zabudował jej zgodnie z przeznaczeniem. Wtedy gminie służy pierwokup, jeżeli ją sprzedaje i to w przypadku własności jak i wieczystego użytkowania.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Podkreśliła, że wynik był rewelacyjny, jeśli chodzi o sprzedaż.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski: Poprosił o wyjaśnienie skrótów Rb 27S (dochody) oraz Rb 28S (wydatki).

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że są to skróty, które nadało ministerstwo finansów, tworząc sprawozdania. Rb 27S jest to skrót dla samorządu w zakresie dochodów i Rb 28S w zakresie wydatków.

radny Michał Jaśniewicz: Powiedział, że sprawozdania miesięczne i roczne służą właściwie analizie. Na przestrzeni lat nawet jeśli są jakieś należności, które się przedawniają z jakimś czasem widzi Pani, że jest jakaś nadpłata. Jeżeli skupiła by się Pani tylko na jednym roku, to trudno byłoby śledzić na bieżąco, co się przedawnia a co nie.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że od dwóch lat jest dosyć rozbudowana windykacja i nie ma takiej sytuacji, że ktoś nie płaci pół roku i my o tym nie wiemy. Są sytuacje, kiedy mamy windykacje ale komornik nie ma tego jak ściągnąć i w tym momencie są zaległości. Jest bardzo niewielki odsetek sytuacji, kiedy są należności, które są niewindykowane.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał, co się dzieje w sytuacji kiedy nie jesteśmy w stanie ściągnąć należności?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że są wtedy tytuły wykonawcze. Wszczynamy procedurę, przechodzi ona wszystkie etapy i to trwa. Są też takie sytuacje, kiedy okazuje się, że uda się odzyskać zaległość np. po dwóch latach.

radny Andrzej Rzeźnik: Zapytał, kto np. nie płaci?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że Tonsil.

radny Michał Jaśniewicz: Zapytał, jaką zaległość ma PKP?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Odpowiedziała, że nie płacą podatku ale w zamian za to przedstawiają faktury rozliczeniowe na wykonane inwestycje.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski: Podziękował za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Pkt 3

Zespół II w składzie:
przewodniczący zespołu – Artur Mokracki;
członek zespołu radny – Mirosław Chudy;
członek zespołu radny – Szymon Paciorkowski.

a)

Paweł Maciejewski, kierownik referatu księgowości oświatowej omówił dochody własne i wydatki jednostek budżetowych (analiza wpływów oraz sposób ich wydatkowania). (załącznik nr 6)

radny Szymon Paciorkowski powiedział, że plany poszczególnych jednostek tworzone są według wspólnego wzoru, natomiast widać choćby różnice w źródłach dochodów. Czy wydatkach, które są znaczone. Czy jest jakiś ustalony wzór tworzenia takich sprawozdań? Czy są one tworzone przez każdą jednostkę we własnym zakresie?

Paweł Maciejewski, kierownik referatu księgowości oświatowej odpowiedział, że forma samego sprawozdania końcowego jest troszeczkę inna niż sprawozdań budżetowych typu RB 28S, 27S. Generalnie sprowadza się do tego samego. Jest tworzony plan tylko tu nie ma czegoś takiego jak zamykanie się w danym roku. Tu jest ciągłość. Jeżeli środki na rachunku bankowym pozostają to przechodzą jako bilans otwarcia na rok następny. Zakłada się plan na dany rok w poszczególnych paragrafach identycznie jak w budżecie tyle, że nie wszystkie rzeczy mogą być realizowane w ramach rachunku dochodów własnych. Zakładany jest plan dochodów i plan wydatków, musi się on bilansować, tzn. jeżeli plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów na dany rok, to jest jeszcze kwestia bilansu otwarcia czyli środków, które pozostały z ubiegłego roku i którymi dana jednostka dysponuje.


b)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił informację na temat realizacji dotacji w ramach budżetu 2008 r. oraz procedury ich przyznawania (konkursy)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina przeznaczyła w 2008 roku kwotę 674 113,00 złotych w tym :

 1. 173 400 złotych na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,

 2. 102 500 złotych na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych,

 3. 398 213,00 złotych na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Na dotacje w budżecie zabezpieczono 275 900,00 złotych. W 2008 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 92 oferty na kwotę 648 143,00 złotych, z czego:

 1. na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wpłynęło 27 ofert na 408 145,00 złotych

 2. na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych wpłynęło 65 ofert na 239 998,00 złotych

Po przeanalizowaniu przez komisję konkursową wszystkich wniosków przyznano:

 1. 15 dotacji na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na kwotę 173 400,00 złotych

 2. 40 dotacji na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych na kwotę 102 500,00 złotych

Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w 2008 r.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych

Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w 2008 r .

Lp.

Podmiot

Zadanie

Dotacja

/w zł/

Wykonanie dotacji

/w zł/

1.

MKS VICTORIA Września

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych prze Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

37 309,00

37 309,00

2.

KS KOSYNIER Sokołowo

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych prze KOZPN w Koninie.

14 213,00

14 213,00

3.

LKS BŁĘKITNI Psary Polskie

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie Psar Polskich.

9 772,00

9 772,00

4.

KPS PROGRESS Września

Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych piłka siatkowa chłopców i piłka siatkowa plażowa chłopców.

30 558,00

30 558,00

5.

LUKS ORKAN Września

Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach, turniejach w halowej piłce siatkowej dziewcząt i w plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek (juniorki),juniorek, kadetek.

17 145,00

17 145,00

6.

LUKS ORKAN Września

Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce.

6 129,00

6 129,00

7.

UKS OLIMP Września

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych - mistrzostwa wielkopolski kadetek i młodziczek w piłce siatkowej rocznik 93 i 94 oraz piłce siatkowej plażowej dziewcząt.

16 434,00

16 434,00

8.

UKS OLIMP Września

Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce.

2 221,00

2 221,00

9.

UKS ŻAK Września

Działalność sekcji szachowej UKS ŻAK – szkolenie młodzieży i jej udział w zawodach.

4 442,00

4 442,00

10.

UKS ISKRA Marzenin

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez WZSzach. i turniejach szachowych

4 442,00

4 442,00

11.

Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni

Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach w piłce koszykowej chłopców w międzywojewódzkiej lidze młodzików rocznik 95, międzywojewódzkiej lidze kadetów,wielkopolskiej lidze młodzików w koszykówce chłopców, udział w turniejach. Szkolenie, prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w turniejach piłki koszykowej dla chłopców kl. II i III.

11 548,00

11 548,00

12.

UKS Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września

Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego.

4 797,00

4 797,00

13.

UKS TIGER Taekwondo Września

Prowadzenie zajęć sportowych: z taekwondo, z reakcji ruchowej z elementami taekwondo oraz szkolenie dzieci i młodzieży w taekwondo w dwóch sekcjach.

7 727,00

7 727,00

14.

Wrzesiński Klub Karate

Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate.

4 442,00

4 442,00

15.

Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej WTT, udział w rozgrywkach PZT i organizacja obozu sportowego.

2 221,00

2 221,00


RAZEM:


173 400,00

173 400,00


Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2008 r.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych

Miasta i Gminy Września w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2008 r.

Lp

Podmiot

Zadanie

Dotacja

/w zł/

Wykonanie dotacji

/w zł/

1.

Liga Obrony Kraju we Wrześni

Strzelectwo sportowe: liga strzelecka szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, zawody i treningi strzeleckie, zawody strzeleckie z okazji święta państwowego 3 Maja i Niepodległości.

5 500,00

5 500,00

2.

Gminne Zrzeszenie LZS

Spartakiada letnia.

1 800,00

1 800,00

3.

Gminne Zrzeszenie LZS

Turniej piłki nożnej drużyn 6-cio osobowych dla dorosłych.

1 150,00

1 150,00

4.

Gminne Zrzeszenie LZS

Organizacja rozgrywek wiejskiej ligi piłki nożnej drużyn 11 osobowych.

2 551,00

2 551,00

5.

Gminne Zrzeszenie LZS

Turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Sąsiedzkie potyczki.

1 900,00

1 900,00

6.

Gminne Zrzeszenie LZS

Turniej piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych drużyn 6-cio osobowych.

1 950,00

1 950,00

7.

Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe

Organizacja zawodów tenisowych dla najmłodszych '' Skrzaty na korcie''.

846,00

846,00

8.

Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich. Prowadzenie akcji '' Wakacje z tenisem''.

1 440,00

1 440,00

9.

UKS ISKRA Marzenin

Cykl zawodów w piłce siatkowej '' Na piasku i parkiecie''.

1 820,00

1 820,00

10.

UKS ŻAK Września

Spływ kajakowy Niemnem w formie obozu sportowo turystycznego.

900,00

900,00

11.

UKS ŻAK Września

Spływ kajakowy Drawą w formie obozu sportowo turystycznego.

744,00

744,00

12.

UKS ŻAK Września

Spływ kajakowy w formie obozu '' Wartą przez Wielkopolskę ''.

1 880,00

1 880,00

13.

UKS TIGER Taekwondo Września

III Otwarte mistrzostwa Wrześni w taekwondo.

1 600,00

1 600,00

14.

LUKS ORKAN Września

Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych '' Czwartki lekkoatletyczne'' udział w zawodach finałowych w Warszawie.

3 826,00

3 826,00

15.

LKS BŁĘKITNI Psary Polskie

Organizacja dla dzieci i młodzieży turniejów piłkarskich promujących zdrowy styl życia bez używek w ramach zagospodarowania czasu wolnego podczas wakacji letnich 2008 na terenie Psar Polskich.

2 000,00

2 000,00

16.

Wrzesińska Brygada Kolarska

XXV Bieg Kosynierów.

10 000,00

10 000,00

17.

Wrzesińska Brygada Kolarska

Organizacja cyklu wyścigów w kolarstwie górskim.

2 5000,00

2 5000,00

18.

PTTK /O Września

Organizacja imprez turystycznych .

4 476,00

4 476,00

19.

TKKF SOKÓŁ Września

XIII Osiedlowy Bieg Wrześnian.

1 500,00

1 500,00

20.

TKKF SOKÓŁ Września

Zakończenie turnieju Grand Prix.

2 300,00

2 300,00

21.

TKKF SOKÓŁ Września

XIII Turniej tenisa stołowego im. H. Prusika.

1 500,00

1 500,00

22.

MKS VICTORIA września

Organizacja turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży.

3 188,00

3 188,00

23.

UKS ŻAK Września

Rozgrywki rekreacyjnej ligi piłki siatkowej.

6 000,00

6 000,00

24.

Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu

Organizacja rozgrywek ligi piłki nożnej w futsalu w hali dla dzieci i młodzieży.

2 870,00

2870,00

25.

Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu

Organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży na sztucznej nawierzchni podczas wakacji.

3 188,00

2 796,81

26.

Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu.

Prowadzenie rozgrywek amatorskiej ligi piłki nożnej w futsalu oraz na sztucznej nawierzchni.

6 058,00

6 058,00

27.

KPS PROGRESS Września

Otwarte turnieje w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.

3 800,00

3 800,00

28.

UKS OLIMP Września

Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokołowie.

1 594,00

1 593,80

29.

UKS OLIMP Września

Halowy wielobój lekkoatletyczny dla szkół podstawowych klas I-III.

1 200,00

1 198,17

30.

UKS OLIMP Września

Halowe mistrzostwa lekkiej atletyce dla dzieci szkół podstawowych klas IV-VI.

1 200,00

1 200,00

31.

UKS OLIMP Września

Mistrzostwa halowe w la dla przedszkolaków '' Mali lekkoatleci”.

1 200,00

1 200,00

32.

UKS OLIMP Września

Halowe mistrzostwa w lekkoatletyce dla szkół gimnazjalnych.

1 200,00

1 200,00

33.

UKS OLIMP Września

Turnieje piłki siatkowej dziewcząt rocznik 93 i 94.

2 232,00

2 231,51

34.

Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni

Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla chłopców rocznik 95.

1 913,00

1 913,00

35.

Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni

Udział oraz organizacja VII Międzynarodowego turnieju koszykówki z okazji 107 rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich dla chłopców rocznik 97.

1 913,00

1 913,00

36.

Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni

Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla chłopców rocznik 94.

2 551,00

2 551,00

37.

UKS GRODZIANIE Grzybowo

II Jesienny festyn sportowo rekreacyjny - Grzybowo 2008.

1 040,00

1 040,00

38.

UKS OTOK Otoczna

Igrzyska lekkoatletyczne wiejskich szkół podstawowych.

1 500,00

1 227,59

39.

Wrzesiński Klub Karate

Organizacja zawodów sportowych – V Towarzyski turniej karate '' Kadet Cup 2008''.

5 420,00

5 420,00

40.

Klub Szachowy WRZOS Września

Organizacja turnieju szachowego, organizacja mistrzostw MiG Września 2008.

2 250,00

2 250,00


RAZEM:


102 500,00

101 833,68

 

radny Mirosław Chudy zapytał, jakich formalności nie uwzględniały te odrzucone wnioski?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że najczęściej było to niedołączenie szczegółowych kosztorysów, planów. Niektóre oferty zawierały koszty niekwalifikowane, czyli takie które nie były uwzględnione w ofercie.

radny Mirosław Chudy zapytał, czy rozliczenie dotacji jest szczegółowe, wg faktur i dokładnego wydatkowania?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że nie ma obowiązku proszenia o faktury. Są odpowiednie druki. Samo ogłaszanie konkursów na dotacje jest związane z ustawą o pożytku i wolontariacie. Jednym z aktów wykonawczych do tego jest rozporządzenie, które określa druk oferty, druk umowy i druk sprawozdania. Te wszystkie organizacje muszą składać swoje oferty i rozliczenia na jednolitych drukach.

radny Mirosław Chudy zapytał o szkolenie dzieci i młodzieży?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, to jest to głównie sport kwalifikowany. Możemy podpatrzeć nawet nie będąc na imprezie na stronie internetowej, czy taka drużyna uczestniczyła, jakie wyniki uzyskiwała. Taką weryfikację mamy. W sprawozdaniach rocznych kluby nam to przedstawiają.

radny Mirosław Chudy zapytał, w jaki sposób odbywała się weryfikacja szkoleń?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jeżeli chodzi o szkolenie, to staraliśmy się wypracować taki jakby wzór matematyczny. Jeżeli to były gry zespołowe, to grupa orlik, młodzik, trampkarz otrzymywała 5.000 zł na drużynę, na drużynę juniorów młodszych czy kadetów 6.000 zł, na juniorów 7.000 zł. Drużyna, która występowała poza ligą, otrzymywała 1.000 zł. Wypracowaliśmy taki system sportów indywidualnych jak np. siatkówka plażowa, lekkaatletyka, karate. Tutaj dla zawodników do 15 roku życia przyznawaliśmy 2.500 zł na grupę, od 16 – 19 lat również 2.500 zł.

Rozdział 92195 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Gmina przeznaczyła na rok 2008 kwotę 844 700,00 zł, w tym:

 1. 62 300 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury,

 2. 782 400,00 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Organizacje i stowarzyszenia kulturalne w 2008 roku złożyły 26 ofert na 128 845,00 złotych. Udzielono 24 dotacje na kwotę 62 300,00 złotych.
Oprócz organizacji w/w imprez wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo organizacje kulturalne, szkolne działające na terenie gminy( różnego rodzaju konkursy recytatorskie,matematyczne, Kangur 2008, „Złota żaba”), zespoły taneczne, młodzieżową orkiestrę dętą, chóry.


Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2008 r.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2008 r.


Lp.

Podmiot

Zadanie

Dotacja

/w zł/

Wykonanie dotacji

/w zł/

1.

Stowarzyszenie Chór CAMERATA

Organizacja koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki '' Wielkopolskie śpiewki ''

724,00

436,90

2.

Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie

Organizacja IX Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2008

12 278,00

12 278,00

3.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

VIII Powiatowy konkurs wokalny

1 228,00

1 228,00

4.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Powiatowy konkurs języka angielskiego

921,00

921,00

5.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Powiatowy konkurs języka niemieckiego

737,00

737,00

6.

Fundacja Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu

Kontynuowanie badań archeologicznych na grodzisku w Grzybowie

6 139,00

6 139,00

7.

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

859,00

859,00

8.

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

Organizacja uroczystości patriotycznych.

614,00

614,00

9.

Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne

Organizacja prelekcji i spotkań okolicznościowych

369,00

369,00

10.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich we Wrześni

Organizacja festynów oraz imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z Wrześni i okolic.

3 069,00

3 069,00

11.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Warsztaty teatralne '' Teatralia 2008 ''

4 604,00

4 604,00

12.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Międzynarodowe warsztaty artystyczne ''Europa bez granic ''

9 208,00

9 208,00

13.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Przeprowadzenie i uroczyste podsumowanie konkursów matematycznych powiatu wrzesińskiego

982,00

982,00

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych DROGOWSKAZ we Wrześni

Organizacja artystycznego spotkania integracyjnego pt. '' Bezpieczniej na drogach '',wernisaż oraz przeprowadzenie konkursu popularyzującego wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z dróg i ciągów komunikacyjnych

3 069,00

3 069,00

15.

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie

Kolędą i pastorałką witamy Boże Narodzenie – cykl spotkań dla dzieci

1 277,00

1 277,00

16.

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie

W klasztorze,w grodzisku i we dworze – Grzybowo zaprasza współczesną młodzież na spotkanie z kulturą średniowieczną

4 567,00

4 567,00

17.

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie.

Spotkania z kulturą

2 354,00

2 354,00

18.

Polski Czerwony Krzyż we Wrześni

Organizacja olimpiad, konkursów szkolnych i rejonowych, prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy medycznej

1 688,00

1 688,00

19.

Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrześni

Konkurs gminny Omnibus 2008

614

614,00

20.

Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrześni

Konkurs czy znasz kraje europejskie dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowe

307,00

307,00

21

Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrześni

VI Wrzesińskie dyktando

614,00

614,00

22.

Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie

Potrafimy” wiosenne spotkanie wielopokoleniowe kobiet mieszkanek wsi Marzenin i Kawęczyn

614,00

614,00

23.

Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie

Mama i ja” wspólnie świętujemy festyny rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

4 911,00

4 911,00

24.

Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie

Mikołaj znów zawitał w Marzeninie” pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej we wspólnej zabawie dzieci i rodziców

553,00

553,00


RAZEM:


62 300,00

62 012,90

 

radny Artur Mokracki dotację otrzymało Stowarzyszenie „Drogowskaz”, które ma własne dochody głównie z wyroków zasądzonych przez sąd. Jest również sponsorem różnych imprez.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jest ono stowarzyszeniem, które wystąpiło z odpowiednim programem. To, że mają własne środki, to nie znaczy, że nie mogą takiej dotacji otrzymać.

radny Mirosław Chudy zapytał, czy wszystkie rozliczenia wpłynęły w terminie, a jeżeli nie to jakie są tego skutki?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że wszystkie rozliczenia wpłynęły w terminie. Jeżeli termin zostanie przekroczony, skutkuje to 3 letnim okresem nieotrzymania dotacji.

radny Szymon Paciorkowski zwrócił uwagę na niewielką ilość dotacji na cele ochrony dziedzictwa narodowego, chodzi np. o odnawianie zabytków, pomników, miejsc. pamięci narodowej. Być może stowarzyszenia, czy podmioty zarządzające danymi obiektami nie wiedzą, że o taką dotację mogą się zwrócić.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że są to inne dotacje. Są one związane z działalnością kulturalną.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że patrząc na ilość złożonych wniosków możecie teraz Państwo rozważyć, czy w budżetach zwiększyć, czy zmniejszać, a może utrzymać taką kwotę na dotacje.

radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy gdyby tych środków było dwa razy więcej, to czy te najważniejsze imprezy dla nas bardzo by zyskały? Jaka ta suma byłaby optymalna?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że w tym roku wpłynęło więcej wniosków i trzeba było ciąć.

radny Szymon Paciorkowski zapytał o dotacje na konkursy powiatowe, np. konkurs języka angielskiego i niemieckiego? Dlaczego prośby organizacji konkursów powiatowych kierowane są do władz gminnych, a nie powiatowych? Czy powiat nie ma takich kompetencji?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że to dofinansowanie dotyczy etapu gminnego.

radny Szymon Paciorkowski zapytał, co ze środkami przyznanymi, a nie wykorzystanymi przez chór Camerata?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że chór Camerata dostał 724 zł na organizacje koncertu. Wydali 436,90 zł. Ta różnica na pewno wpływa do nadwyżki budżetowej.

c)

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2008.

radny Artur Mokracki zapytał, dział transport i łączność: budowa nawierzchni dróg wraz z infrastrukturą, plan był na prawie 9 mln, a wykonanie jest 2,9 mln.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że pod koniec roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 6 mln z ministerstwa na roboty infrastrukturalne. Te pieniądze musieliśmy skonsumować i w związku z tym nie wydaliśmy własnych pieniędzy, a wykorzystaliśmy tę dotację.

radny Artur Mokracki budowa dróg i chodników na terenie gminy Września, plan był 3,3 mln, wykonanie było 1,2 mln.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego trzeba by było prześledzić wszystkie zmiany w budżecie w załączniku nr 4. Były przesunięcia lub zwiększenia pod sam koniec roku. Generalnie plan, który zakładaliśmy jeżeli chodzi o budowę dróg, został wykonany w 100% poza ulicą Kopernika.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września ponieważ te 6 mln. otrzymaliśmy pod koniec roku, musieliśmy je skonsumować i przypisaliśmy tym pieniądzom to co zrobiliśmy za te 6 mln. Te pieniądze przeszły na ten rok Na kolejnej sesji będzie podział wolnych środków i te 6 mln. pojawi się w budżecie.

radny Artur Mokracki: Komputeryzacja urzędu i modernizacja sieci komputerowej oraz zakup innego wyposażenia - plan 227 tys., wykonanie 398.520,90 zł  - Skąd wzięło się tak duże przekroczenie?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedź na to pytanie zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu.

radny Szymon Paciorkowski przebudowa budynku WOK, co pochłonęło te 6 tys. zł?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że jest to koszt projektu.

radny Artur Mokracki Modernizacja amfiteatru wrzesińskiego - plan 138 tys., realizacja 26 tys - Jaki był plan modernizacji? Co zostało, a co nie zostało wykonane?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że planowane było wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Nie zostało to jednak zrealizowane, ponieważ tak sporadyczne użytkowanie tego obiektu nie uzasadnia tej inwestycji. Tam jest szambo i ono wystarcza. Odpowiedź zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie.

radny Artur Mokracki: przebudowa świetlic wiejskich, plan 90 tys. zł, a wykonanie 20 tys. zł

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego odpowiedział, że zostały wykonane projekty przebudowy tych świetlic potrzebne do złożenia wniosku do PROW.

radny Szymon Paciorkowski plan na wykonanie zadań majątkowo – inwestycyjnych w 2008 roku zakładał 45 mln zł. W tym planie znalazły się środki, które początkowo miała wyłożyć gmina, a ostatecznie w wyniku różnych dotacji cała ta procedura się przesunęła. Wydaje mi się, że przeszacowanie ostateczne wykonania o 15 mln jest duże. Mówiło się w ubiegłym roku, że to rekordowy plan. Czy w przypadku tegorocznego budżetu wysunięto już jakieś wnioski. Skoro przeszacowanie jest takie duże, to być może popadliśmy w „propagandę sukcesu”.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że na starcie od tego trzeba odjąć 6 mln. i mamy już 9 mln. Na etapie tworzenia budżetu zakładamy wartość inwestycji, czasami dokładnie, bo mamy dokumentację, a jednak często o jakiś szacunek, który jest później weryfikowany dokumentacją, a na końcu przetargiem. Zakładamy realizację czegoś, co chcemy podeprzeć pieniędzmi zewnętrznymi, np. środki unijne, pożyczki. Tu jest również weryfikacja, np. przesunięto termin składania wniosków i w ogóle nie składamy wniosku, albo złożyliśmy, a nie otrzymaliśmy ich. Jeżeli realizację zadania warunkujemy tymi pieniędzmi to zadanie nam się rozsypuje, albo czekamy na następny termin, albo rezygnujemy z jego wykonania. Jest kilka zmiennych. Inwestycje są spore to i kwoty są spore. Ten budżet zawsze robiony jest na wyrost.

radny Artur Mokracki podziękował za udzielenie wyczerpującego wyjaśnienia i odpowiedzi.

Pkt 4,5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący Komisji
/-/radny Bolesław Święciochowski

/-/radny Michał Jaśniewicz

/-/radny Andrzej Rzeźnik

/-/radny Mirosław Chudy

/-/radny Artur Mokracki

/-/radny Szymon Paciorkowski

Protokolanci
-/Jolanta Cypryańska
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.