BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254404
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 2 grudnia 2008 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości,
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,
Jarosław Malicki naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,
Anna Prosak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego,
Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej.
Jolanta Cypryańska, referent w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w I półroczu 2008 r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił przedstawicieli wydziałów o omówienie poszczególnych uchwał.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła wykonanie uchwał wydziału gospodarki gruntami i architektury podjętych w I półroczu 2008 r.

XII/160/2008 z 13 marca 2008 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku

Realizacja uchwały w toku:

- mapa aktualizowana, wykonana

- przetarg na wykonawcę- odbyty

- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do mpzp

- zawiadomienie instytucji o przystąpieniu do planu

- komisja urbanistyczna.

XII/161/08 z 13 marca 2008 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną

Realizacja uchwały w toku (jak wyżej)


XII/162/2008 z 13 marca 2008 r.

zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej

17. 09. 08r. I przetarg- negatywny wynik

10. 12. 08r. II przetarg, realizacja uchwały w toku.

XII/163/2008 z 13 marca 2008 r

zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby

21. 07. 08r. przetarg, działka sprzedana,

uchwała zrealizowana.

XII/164/08 z 13 marca 2008 r

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

Decyzje z 18 marca 2008 r. (7 decyzji)

uchwała zrealizowana.

XII/165/08 z 13 marca 2008 r

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Z 13 lokali objętych uchwałą

12 lokali sprzedano,

uchwała straciła moc 07.11.08r.

XIII/175/2008 z 28 kwietnia 2008 r

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53

mpzp ogłoszony w Dz. Urz. W.W. nr 87, poz. 1680 z 31.05.2008r. uchwała weszła w życie – uchwała zrealizowana

XIII/176/2008 z 28 kwietnia 2008 r

uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni

Uchwała zrealizowana

XIII/177/08 z 28 kwietnia 2008 r

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Z 25 lokali objętych uchwałą

13 lokali sprzedano

uchwała straciła moc 07.11.08 r..

XIV/190/2008 z 15 maja 2008 r

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września

Uchwała zrealizowana.

XIV/191/2008 z 15 maja 2008 r

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie

mpzp ogłoszony w Dz.Urz.W.W. z dnia 16 lipca 2008 r., nr 114, poz. 2087

uchwała weszła w życie.

XIV/192/2008 z 15 maja 2008 r

zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej

I przetarg- 17. 10. 08r.- negatywny 25%

II przetarg 06. 02. 09 r. uchwała w toku realizacji.

XIV/193/08 z 15 maja 2008 r

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

2 decyzje z 23 maja 2008r. uchwała zrealizowana.


Radny Mirosław Chudy jaki jest okres czasu na wykup mieszkania od podjęcia uchwały.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury nie ma takiego terminu.

Radny Michał Jaśniewicz jaki procent gminy jest objęty planem?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury jest to mniej niż 20%.

Anna Prosak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła realizację uchwały Nr XII/170/2008 z 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Radny Szymon Paciorkowski z uchwały wynikało, że będzie tym programem objętych 50 osób, dlaczego objęto tylko 30?

Anna Prosak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni na początku roku występujemy do PUOP o zarezerwowanie środków na 50 osób. PUP dzieli środki wg własnych możliwości. W tym roku otrzymaliśmy środki na 30 osób. Gmina kosztowało to 35 tys.

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości omówił wykonanie uchwał budżetowych podjętych w I półroczu 2008 r.

XII/173/2008 z 13 marca 2008 r

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008

Uchwała została zrealizowana

XIII/188/2008 z 28 kwietnia 2008 r

udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego

Uchwała została zrealizowana

XIII/189/2008 z 28 kwietnia 2008 r

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008

Uchwała została zrealizowana

XIV/199/08 z 15 maja 2008 r

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008

Uchwała została zrealizowana


Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego omówił wykonanie uchwał podjętych
w I półroczu 2008 r.

XII/168/08 z 13 marca 2008 r

ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września

Obowiązek ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 236 poz. 2008, z 2006 r. nr 144 poz. 1042).

Górne stawki opłat określają maksymalny poziom opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Gmina zobowiązana jest zorganizować odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorstwami posiadającymi stosowne zezwolenie. Górne stawki opłat stanowią podstawę do wyliczenia opłat za wykonanie tego zadania.


XIII/178/08 z 28 kwietnia 2008 r

nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej

Uchwała została zrealizowana.

XIII/179/08 z 28 kwietnia 2008 r

nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej

Uchwała została zrealizowana.

XIII/180/08 z 28 kwietnia 2008 r

wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo

Uchwała została zrealizowana. Sołtysem Sołectwa Strzyżewo został p. Paweł Pacholski.

XIV/194/2008 z 15 maja 2008 r

zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.)

Uchwała jest realizowana na bieżąco.


Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania zasad zawierania umów najmu lokali komunalnych z osobami, które pozostały w lokalu, gdy najemca go opuścił lub zmarł do zasad polityki mieszkaniowej, a w szczególności zapewnienia mieszkania osobom o niskich dochodach.

XIV/195/2008 z 15 maja 2008 r

zmiany uchwały Nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk

Uchwała została zrealizowana przez PUK.

Zmiana uchwały dotyczyła zniesienia formy przetargu na miejsca handlowe na targowisku przy ulicy Kościuszki. Formuła przetargu przy rezerwowaniu miejsc handlowych nie sprawdziła się, ponieważ handlujący podbijali wysokość kwoty przetargowej bez zamiaru prowadzenia handlu.


Radny Mirosław Chudy czy wydział czeka na zgłoszenia, czy pracownicy sami z siebie jeżdżą jeździcie na kontrole?

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego jeździmy nie tylko na zgłoszenia, pracownicy od czasu do czasu przeprowadzają takie kontrole.

Jarosław Malicki naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił wykonanie uchwał oświatowych podjętych w I półroczu 2008 r.


XII/166/08 z 13 marca 2008 r

likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym

Uchwała została zrealizowana

XII/167/08 z 13 marca 2008 r

zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września

Uchwała została uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 17.04.2008 r. (w załączeniu kserokopia decyzji)

XII/169/08 z 13 marca 2008 r

akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną

Uchwała została zrealizowana

XIII/183/08 z 28 kwietnia 2008 r

nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

Uchwała została zrealizowana

XIII/187/08 z 28 kwietnia 2008 r

akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną

Uchwała została zrealizowana

XIV/197/08 z 15 maja 2008 r

ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września

Uchwała zrealizowana, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2008r., nr 105 poz. 1964.

XIV/198/08 z 15 maja 2008 r

zmiany uchwały Nr XIII/183/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni

Uchwała została zrealizowana
Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił realizacje pozostałych uchwał podjętych w I półroczy 2008 r.


XII/158/08 z 13 marca 2008 r.

wstąpienia na miejsce radnego Piotra Jana Maciejewskiego następnego kandydata z listy wyborczej

Uchwała została zrealizowana

XII/159/08 z 13 marca 2008 r.

nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”

Uchwała została zrealizowana

XII/171/08 z 13 marca 2008 r

uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.

Uchwała została zrealizowana

XII/172/08 z 13 marca 2008 r

zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

Uchwała została zrealizowana

XIII/174/08 z 28 kwietnia 2008 r

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok

Uchwała została zrealizowana

XIII/181/08 z 28 kwietnia 2008 r

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

POM” jest załącznikiem obowiązkowym, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy w ramach „PROW 2007 – 2013” Osi 3 – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działanie 3.4 – „Odnowa i rozwój wsi”.

XIII/182/08 z 28 kwietnia 2008 r

przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Z NAMI WARTO „

W trakcie realizacji

XIII/184/08 z 28 kwietnia 2008 r

powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni

Uchwała została zrealizowana

XIII/185/08 z 28 kwietnia 2008 r

składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni

Uchwała została zrealizowana

XIII/186/2008 z 28 kwietnia 2008 r

składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni

Uchwała została zrealizowana

XIV/196/08 z 15 maja 2008 r

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

"POM” jest załącznikiem obowiązkowym, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy w ramach „PROW 2007 – 2013” Osi 3 – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działanie 3.4 – „Odnowa i rozwój wsi”

 

Pkt. 4

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił o propozycje do planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2009 r.

Radny Szymon Paciorkowski zaproponował, aby w planie na rok 2009 przeprowadzić kontrolę wydatków na promocję miasta i gminy oraz kontrole celowości wydatków przeznaczonych na budowę hali sportowej. Kolejną propozycja propozycja dotyczyła przeprowadzenia kontroli wydatków przeznaczonych na remont muzeum.

Radny Andrzej Rzeźnik zaproponował aby przeprowadzić kontrolę ściągalności podatków.

Radny Michał Jaśniwicz proponuję zrezygnowanie z kontroli hali czy muzeum a skontrolowanie umorzeń podatkowych czy też straży miejskiej.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski odczytał propozycje członków komisji:

  1. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2008,

  2. Kontrola wydatków przeznaczonych na promocję miasta i gminy Września.

  3. Kontrola wydatków na budowę hali sportowej we Wrześni.

  4. Kontrola ściągalności podatków w roku 2009.

  5. Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej we Wrześni.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 17.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący Komisji
/-/radny Bolesław Święciochowski
/-/radny Michał Jaśniewicz
/-/radny Andrzej Rzeźnik
/-/radny Mirosław Chudy
/-/radny Artur Mokracki
/-/radny Szymon Paciorkowski

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.