BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457449
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 16 lutego 2009 r.


O godz. 15.30 radny Artur Mokracki przedstawił członkom komisji komunalno – finansowej sprawozdanie z prac komisji za tok 2008 oraz plan pracy na rok 2009. Członkowie komisji nie wnieśli do ww. dokumentów żadnych uwag.

O godz 15.30 komisja edukacji spotkała się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury z z-cą dyrektora Marzeną Tabaczyńską. Komisja zapoznała się z bazą lokalową WOK-u. Waldemar Grześkowiak zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił zasady działania oraz przedstawił ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Przedstawił również plany zmian (inwestycje), które zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie. Marzena Tabaczyńska z-cą dyrektora WOK przedstawiła informacje dotyczące naboru dzieci do poszczególnych sekcji działających w WOK-u.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 4 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym;
Tomasz Małecki, redaktor tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;

Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Pkt. 3

l) Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Chociczka.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Chociczka.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Chociczka.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Chociczka.

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice- Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Na salę obrad weszli radni: Mariola Zalepa, Andrzej Rzeźnik, Bożena Nowacka, Maciej Szelągiewicz, Maciej Baranowski, Włodzimierz Wawrzyniak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji bierze udział 7 radnych.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury przedstawiła informacje na temat prac Urzędu w związku z projektem niniejszej uchwały. Poprosiła o wykreślenie w § 15 pkt. 5 słowa „śródlądowych”.

Przedstawiciele Firmy ELTEL Networks Olsztyn S.A. przedstawili szczegółowe informacje na temat budowy linii energetycznej 2x400kV Kromolice – Pątnów na terenie gminy Września (załącznik nr 6).

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej bierze udział 4 radnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice- Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice- Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice- Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice- Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Radni Andrzej Rzeźnik, Szymon Paciorkowski, Maciej Baranowski opuścili sale obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji bierze udział 4 radnych.

Radny Bronisław Dankowski opuścił sale obrad. Od tego momentu w komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej bierze udział 5 radnych, a w komisji komunalno – finansowej bierze udział 3 radnych.

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury poprosiła o wykreślenie z załącznika do projektu uchwały pozycji nr 37.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka na najbliższą sesję prosi o informacje dotyczące projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” oraz o informacje na temat korzystania przez rodziców z E-dziennika od momentu jego wdrożenia.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że na sesji zgłosi zmianę do porządku obrad i wprowadzi projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Omówił projekt uchwały (załącznik nr 7).

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

g, h)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekty uchwał w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne oraz zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

i)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

j)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

k)

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.

Pkt 4

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński wnioskuje o umieszczanie w „Wieściach z Ratusza” informacji z terenu gminy Września.

Radny Stanisław Dominiczak poinformował, że złożył wniosek do burmistrza i przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie dodatku do „Wieści z Ratusza”, w którym miałyby być zawarte informacje z terenu gminy.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 19.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Na sali obrad pozostali członkowie komisji rozwoju wsi oraz komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

O godz. 19.15 przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński otworzył posiedzenie komisji rozwoju wsi. Przedstawił zebranym sprawozdanie z pracy komisji za rok 2008 oraz plan pracy komisji na rok 2009 ( załącznik nr 1 i 2). Członkowie komisji nie wnieśli do ww. dokumentów żadnych uwag.

O godzinie 19.40 przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zamknął posiedzenie komisji rozwoju wsi.

O godz. 19.45 przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Stanisław Dominiczak otworzył posiedzenie komisji. Przedstawił zebranym sprawozdanie z pracy komisji za rok 2008 oraz plan pracy komisji na rok 2009 ( załącznik nr 1 i 2). Członkowie komisji nie wnieśli do ww. dokumentów żadnych uwag.
Przewodniczący komisji przedstawił zebranym wnioski mieszkańców o zamontowanie progu spowalniającego oraz zmiany organizacji ruchu na ul. Żwirki i Wigury (załącznik 1 i 2)

Komisja Bezpieczeństwa i polityki Społecznej negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zainstalowania progów zwalniających na ulicy Kutrzeby w obrębie bloków 3-5. Komisja uważa, że z podjęciem takiego rozwiązania należy wstrzymać się do zakończenia wszelkich prac budowlanych oraz drogowych w w/w rejonie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu na ulicy „Żwirki i Wigury” tzn. „ulicy z ruchem dwukierunkowym bez możliwości postoju po obu kierunkach”. Komisja uważa, że tabliczka z informacją pod znakiem powinna dotyczyć wszystkich uczestników ruchu drogowego, a nie tylko mieszkańców. Proponuje również zakaz postoju powyżej 2 minut.

O godz. 20.15 Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej zamkną posiedzenie.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/ radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
/-/ radny Stanisław Dominiczak


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa


Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
/-/ radny Jan Nowak


Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.