BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292708
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XXII/284/2009

UCHWAŁA NR XXII/284/2009
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Na podstawie art.  20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


Rozdział 1

Ustalenia ogólne


§1

1.Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XIV/108/99 z dnia 27.071999 r., ze zmianami: uchwała nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r. oraz uchwała nr XIV/190/2008 z dnia 15.05.2008 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu, wskazany jako załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wskazane jako załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, wskazane jako załącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.

§2

Ilekroć jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000,

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) terenie – należy przez to rozumieć teren, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, w obszarze którego obowiązują ustalenia,

5) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu, jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach,

6) uzupełniającym przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe jednocześnie w granicach terenu i na poszczególnych działkach, w sposób określony w ustaleniach planu,

7) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności – należy przez to rozumieć budynki mieszkalne zawierające powyżej dwóch mieszkań, jednak nie więcej niż sześć, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,

8) usługach – należy przez to rozumieć usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, obsługi ludności i przedsiębiorstw, opieki zdrowotnej, kultury, oświaty, administracji, sportu i rekreacji,

9) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zagospodarowanie zielenią niską, średnią i wysoką, w sposób ograniczający uciążliwości,

10) zieleni - należy przez to rozumieć zagospodarowanie zielenią niską i wysoką,

11) urządzeniach i obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne i obiekty zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, wiaty, budynki gospodarcze,

12) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy sytuować obiekty kubaturowe oraz określone w ustaleniach planu rodzaje budowli naziemnych nie będące liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając możliwość przekroczenia linii elementem budynku typu balkon, loggia, wykusz nie więcej niż na odległość 1,0m oraz elementem wejść do budynków (schody, podesty, pochylnie),

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględniając możliwość przekroczenia linii elementem budynku typu balkon, loggia, wykusz nie więcej niż na odległość 0,5m oraz elementem wejść do budynków (schody, podesty, pochylnie); dla istniejących budynków poza liniami zabudowy dopuszcza się przebudowę i nadbudowę również w części zlokalizowanej poza tą linią,

14) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć teren i przestrzeń nad tym terenem, w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic, węzłów komunikacyjnych, ciągów pieszo-jezdnych i ciągów pieszych, usług publicznych i zieleni,

15) parkingu przyulicznym - należy przez to rozumieć odkryte zgrupowanie miejsc parkingowych będące elementem pasa drogowego, przy czym każde z tych miejsc dostępne jest bezpośrednio z przyległej ulicy,

16) parkingu terenowym otwartym - należy przez to rozumieć jednopoziomowe odkryte zgrupowanie miejsc parkingowych opierające się na gruncie i nie będące elementem pasa drogowego,

17) szpalerze drzew – należy przez to rozumieć pojedynczy lub podwójny szereg drzew.

§3

1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) obowiązujące linie zabudowy,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) oznaczenia przeznaczenia terenów,

6) granice strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody,

7) granice strefy pośredniej ochrony ujęcia wody.

2. Nie wymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny.

§4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na rysunku planu symbolem MN,

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, oznaczona na rysunku planu symbolem MNU,

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, oznaczona na rysunku planu symbolem Mwn,

4) zabudowa usługowa, oznaczona na rysunku planu symbolem U,

5) zabudowa usługowo - produkcyjna, oznaczona na rysunku planu symbolem U/P,

6) zieleń, oznaczona na rysunku planu symbolem Z,

7) wody śródlądowe powierzchniowe, oznaczone na rysunku planu symbolem WS,

8) infrastruktura techniczna – elektroenergetyka, oznaczona na rysunku planu symbolem E,

9) droga publiczna - ulica główna ruchu przyspieszonego, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-GP,

10) droga publiczna - ulica zbiorcza, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-Z,

11) droga publiczna - ulica lokalna, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L,

12) droga publiczna - ulica dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-D,

13) publiczny ciąg pieszo – jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-PJ,

14) publiczny ciąg pieszy, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-P,

15) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) wymaga się wypełnienia ustaleń niniejszego planu w celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania obiektów pod warunkiem zachowania podstawowego lub uzupełniającego przeznaczenia terenów.

3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizacji inwestycji, których uciążliwość wykracza poza granice zajmowanej nieruchomości,

2) zakaz lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie powoduje emisję hałasu przekraczającą dopuszczalne normy określone w przepisach odrębnych,

3) tereny wyznaczone na rysunku planu, przeznaczone na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), wskazuje się jako przyporządkowane „terenom zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych,

4) tereny wyznaczone na rysunku planu, przeznaczone na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności (MWn), wskazuje się jako przyporządkowane „terenom zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych,

5) tereny wyznaczone na rysunku planu, przeznaczone na: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (MNU), wskazuje się jako przyporządkowane „terenom mieszkaniowo - usługowym” z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w przepisach odrębnych,

4) na terenach MN, MNU, MWn, U zakaz lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być lub jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie przepisów odrębnych,

5) na terenach U/P zakaz lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obligatoryjnie – na podstawie przepisów odrębnych - jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

6) zakaz, o którym mowa w pkt 4 i 5 nie dotyczy inwestycji celu publicznego, obiektów sportu i rekreacji oraz urządzeń radionawigacyjnych i radiolokacyjnych,

7) dla istniejącego drzewostanu zlokalizowanego przy terenach WS, wymaga się konserwacji, odtwarzania i uzupełniania ubytków szpalerów i zespołów tymi samymi gatunkami drzew,

8) w przypadku kolizji posadowienia budynków z urządzeniami melioracji szczegółowej, występującymi na terenie planu, wymaga się przebudowy tych urządzeń, po uzyskaniu zgody od jednostki właściwej do uzgadniania przedmiotowych inwestycji,

9) wymaga się wprowadzenia zieleni, z zachowaniem odpowiedniego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, określonego w ustaleniach dla poszczególnych terenów, w następujących formach:

a) zieleń towarzysząca obiektom usługowym i produkcyjnym,

b) zieleń w ogrodach przydomowych na terenach MN, MNU, MWn,

c) szpalery, aleje i skwery w obszarze przestrzeni publicznych.

4. Określa się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w liniach rozgraniczających ulic z wyjątkiem:

a) urządzeń technicznych ulic związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu,

b) urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą podziemną i ppoż,

c) elementów małej architektury, reklam, znaków informacyjnych i oświetlenia,

d) wiat przystanków autobusowych oraz urządzeń oddzielających ruch kołowy od pieszego lub rowerowego,

e) urządzonych miejsc na kontenery,

f) kiosków jako tymczasowych obiektów handlowo – usługowych o maksymalnej powierzchni zabudowy 15 m2 na terenach ulicy lokalnej (KD-L),

g) reklam i znaków informacyjno – plastycznych na terenach ulicy zbiorczej (KD-Z) i lokalnej (KD-L),

2) w obszarze przestrzeni publicznych poza liniami rozgraniczającymi ulic i ciągów pieszo – jezdnych wprowadza się zakaz lokalizacji:

a) nieurządzonych i nieobudowanych miejsc na kontenery na odpady,

b) wiat i tymczasowych obiektów budowlanych,

c) urządzeń infrastruktury technicznej o powierzchni zabudowy większej niż 5 m2;

d) nośników reklamowych na drzewach, obiektach tworzonych dla ozdoby ulic,

3) dopuszcza się lokalizację szyldów reklamowych, tablic i plansz informacyjnych o maksymalnej powierzchni 3 m2 na ogrodzeniach działek oraz na budynkach pod warunkiem, że ich treść reklamuje jedynie działalność prowadzoną w danym budynku,

4) w obszarze przestrzeni publicznych związanych z terenami ulicy lokalnej (KD-L) i zbiorczej (KD-Z) dopuszcza się sytuowanie reklam i znaków informacyjno – plastycznych przy zachowaniu następujących warunków:

a) reklamy w formie tablic i plansz na zewnętrznej stronie ogrodzeń lub na nośnikach nie wyższych niż 4 m, względnie w formie słupów reklamowych i informacyjnych o wysokości nie większej niż 3 m i średnicy nie większej niż 1,2 m,

b) znaki informacyjno - plastyczne w formie tablic i plansz na zewnętrznej stronie ogrodzeń oraz elewacjach budynków,

c) powierzchnia jednej reklamy lub znaku informacyjno – plastycznego nie może przekraczać 10 m2,

d) minimalna odległość od zasięgu korony drzew oraz ścieżek rowerowych – 1m;

5) wprowadza się następujące zasady wprowadzania grodzenia działek:

a) na terenach MN, MNU i MWn zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i metalowych pełnych,

b) na terenach U i U/P zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i metalowych pełnych od strony przestrzeni publicznych,

c) maksymalna wysokość do 1,8m od poziomu terenu,

d) lokalizacja w liniach rozgraniczających terenu z dopuszczeniem przesunięcia w głąb terenu działki,

e) odległość od gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia minimum 0,5m,

f) odległość od terenów WS minimum 3m.

5. Określa się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) na terenach 1MN i 2MN:

a) minimalna szerokość frontu działki– 20m,

b) minimalna powierzchnia działki – 900m2,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 80 - 90º,

d) dla istniejących nieruchomości o szerokości frontu mniejszej niż 20 m, dopuszcza się podział na działki o powierzchni w zakresie 700 – 900 m2, bez zmiany szerokości frontu działki,

2) na terenach 1MNU, 2MNU, 4MNU - 6MNU zakaz wtórnego podziału na działki, z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi nieruchomościami lub powiększenie sąsiedniej nieruchomości,

3) na terenach 3MNU, 7MNU, 8MNU:

a) minimalna szerokość frontu działki– 20m,

b) minimalna powierzchnia działki– 1000m2,

4) na terenach 1MWn – 6MWn:

a) minimalna szerokość frontu działki– 20m,

b) minimalna powierzchnia działki– 2500m2,

5) na terenach 1U i 3U zakaz wtórnego podziału na działki, z wyjątkiem przypadków mających na celu regulację granic między sąsiadującymi nieruchomościami lub powiększenie sąsiedniej nieruchomości,

6) na terenach 2U i 1U/P – 3U/P:

a) minimalna szerokość frontu działki– 40m,

b) minimalna powierzchnia działki– 2500m2,

c) uwzględnienie dojazdu drogami wewnętrznymi dla każdej nowo wydzielonej działki, nie posiadającej bezpośredniego dostępu do drogi wydzielonej liniami rozgraniczającymi w niniejszym planie,

7) dopuszcza się zastosowanie innych parametrów działek niż ustalone w pkt 1), 3) – 5) w przypadkach uzasadnionych nieregularnym kształtem nieruchomości lub skrajnym położeniem działki przy drogach z placem do zawracania.

6. Ustala się, że wszystkie tereny mogą być tymczasowo użytkowane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem udostępnienia części gruntów dla realizacji dojazdów i uzbrojenia.

§5

Określa się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) obejmuje się strefą ochrony zabytków archeologicznych cały obszar objęty planem;

2) w przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrębie strefy, o której mowa w pkt 1, wymaga się uzgadniania niezbędnego zakresu ochrony zabytków archeologicznych (badania archeologiczne, nadzór archeologiczny z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

3) na obszarze objętym planem nie obejmuje się ochroną dóbr kultury współczesnej podlegających ochronie.

§6

1. Ustala się ogólne zasady zagospodarowania terenu w zakresie modernizacji, rozbudowy budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

1) sytuowanie wszystkich liniowych elementów infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami pod ziemią wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów z wyjątkiem tych, dla których wyznaczono odrębne tereny oraz linii elektroenergetycznych,

2)  lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic,

3) w uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa przypadkach, dopuszcza się usytuowanie wybranych elementów sieci poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem prowadzenia ich równolegle do linii zabudowy i granic działek, w pasie terenu wolnym od obiektów budowlanych istniejących i projektowanych i istniejącego uzbrojenia oraz w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości,

4) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach dopuszcza się lokalizację naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej, np. stacji transformatorowych jako obiektów wbudowanych w granicach poszczególnych terenów, przeznaczonych na inne funkcje,

5) w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej wprowadza się nakaz przeniesienia lub odpowiednio zmodyfikowania po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego administratora sieci,

6) dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym organizacja podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników;

7) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów na warunkach określonych przez zarządców sieci w oparciu o przepisy odrębne,

8) w przypadku eksploatacji lub usuwania awarii ustala się prawo służebności gruntu na rzecz administratora właściwej sieci uzbrojenia technicznego.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej, ze Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni,

2) zaopatrzenie wszystkich terenów zainwestowania, poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie p-poż,

3) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu,

4) zakaz nasadzeń drzew i krzewów na trasie sieci wodociągowej.

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ustala się:

1) wyposażenie w sieć kanalizacyjną wszystkich obszarów zainwestowania,

2) odprowadzanie ścieków z istniejącej i wyznaczonej planem zabudowy do kanalizacji sanitarnej i do oczyszczalni ścieków we Wrześni, na warunkach określonych przez właściciela sieci,

3) w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych o składzie przekraczającym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki, przed wprowadzeniem do systemu komunalnego,

4) zakaz odprowadzania ścieków do wód gruntowych oraz gruntu,

5) do czasu podłączenia istniejącej zabudowy do miejskiej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do indywidualnych urządzeń do gromadzenia ścieków (szczelne zbiorniki wybieralne) posiadających zapewnienie wywozu i oczyszczania na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków we Wrześni, z wyjątkiem terenów 2 MWn, 4 MWn, 6 MWn, 2 U/P,

6) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków,

7) w przypadku remontu ulic wymaga się przeprowadzenia renowacji, modernizacji lub przebudowy kolizyjnych odcinków istniejącej kanalizacji sanitarnej.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego i planowanego systemu kanalizacji deszczowej,

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki,

3) usunięcie z wód opadowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, na terenie własnym inwestora,

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt. 3);

5) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci i urządzeń melioracji szczegółowych, określenie sposobu jej odbudowy;

6) utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych wraz z przylegającym do nich pasem terenu o szerokości 3 m pozwalającym na ich prawidłową eksploatację,

7) zakaz nasadzeń drzew i krzewów na trasie sieci kanalizacyjnej.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz ziemny, dla obecnych i nowych odbiorców, z istniejącej sieci gazowej,

2) modernizację istniejących gazociągów ze względu na ich stan techniczny,

3) rozbudowę sieci rozdzielczej na tereny przeznaczone pod zabudowę wyznaczoną planem.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) wykorzystanie lokalnych źródeł ciepła: gazu, energii elektrycznej, paliw płynnych (oleju lekkiego) oraz odnawialnych źródeł energii,

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

3) dopuszcza się pozostawienie istniejących indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych do czasu ich modernizacji.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) dostawę energii elektroenergetycznej z istniejącej i planowanej sieci średniego i niskiego napięcia,

2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia z zachowaniem następujących warunków:

a) odległość pasa drogowego od słupów – minimum 5m,

b) minimalny kąt skrzyżowania z drogą – 300,

c) odległość budynków od skrajnego przewodu linii SN 15 kV – minimum 3,6m,

3) budowę stacji transformatorowych, lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu kablowego - planowanych na działkach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-4 E oraz jako przeznaczenie towarzyszące, w tym jedną na terenie 3 U/P,

4) dopuszcza się budowę dodatkowych stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią,

5) wzdłuż linii napowietrznej średniego napięcia, wyznacza się pas ochronny o szerokości min. 15 m, na którym obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz nasadzeń zieleni wysokiej,

6) dopuszcza się zmianę odległości wymienionych w pkt 2 i 5 pod warunkiem dokonania uzgodnień z administratorem sieci,

7) dopuszcza się przebudowę linii napowietrznej średniego napięcia na podziemną linię kablową.

8. W zakresie gospodarowania odpadami ustala się:

1) przekazanie odpadów do odzysku, a w razie braku możliwości spełnienia tego warunku unieszkodliwienie zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnymi,

2) do czasu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia, segregacja i przechowywanie w szczelnych pojemnikach znajdujących się przy poszczególnych posesjach,

3) uzyskanie przez podmioty gospodarcze stosownych zezwoleń dla sposobu postępowania z odpadami poprzemysłowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci,

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach MN, MNU i MWn,

3) w przypadku lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i innych anten na terenach U, U/P oraz KDP wymaga się zgłaszania i oznakowania określonego dla przeszkód lotniczych w przepisach odrębnych.

§7

Określa się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenów oznaczonych U i U/P dla pozostałych terenów 10% na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§8

Na obszarze objętym planem nie ma terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym:

1) terenów górniczych,

2) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

3) terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§9

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN 2MN, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) usługi,

b) zieleń,

c) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

d) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki,

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki,

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) dla terenu 1MN - 6m od linii rozgraniczającej terenu dróg 3KD-L, 5KD-D, 8KD-D
i 9KD-D oraz 5m od linii rozgraniczającej terenu 1WS,

b) dla terenu 2MN - 6m od linii rozgraniczającej terenu dróg 4KD-D, 7KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-D oraz 5m od linii rozgraniczającej terenu 3WS,

5) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na działce,

6) lokalizacja budynków o maksymalnie dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowej,

7) dopuszcza się lokalizację 1 budynku gospodarczego lub garażowego na działce,

8) maksymalna wysokość budynków:

a) mieszkalnych – 9m,

b) gospodarczych i garaży – 4m,

9) szerokość elewacji frontowej budynków do 15 m w zabudowie wolnostojącej,

10) w przypadku działek o szerokości frontu większej niż 25m lub w przypadku wniosku o pozwolenie na lokalizację jednego budynku obejmującego więcej niż jedną działkę budowlaną, dopuszcza się maksymalną szerokość elewacji frontowej 30m,

11) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia 22 – 45°,

12) układ dachów kalenicowy w stosunku do frontu działki,

13) przykrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego,

14) maksymalna wysokość poziomu parteru 1,5m od poziomu terenu dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5m dla budynków niepodpiwniczonych;

15) obejmuje się ochroną drzewostan zlokalizowany przy terenie 1WS, zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 pkt 7,

16) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży:

a) bezpośrednio przy granicy działki pod warunkiem realizacji w formie zabudowy bliźniaczej,

b) jednokondygnacyjnych, nawiązujących formą i wykończeniem do budynków mieszkalnych,

17) na terenie 2MN w strefie ograniczonego użytkowania, wskazanej na rysunku planu, wprowadza się zasady zagospodarowania, określone w § 6 ust. 7 pkt 5 - 7.

18) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując minimalny wskaźnik 2 miejsca na 1 dom mieszkalny, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

19) dojazd do terenów:

a) 1MN od strony dróg 3KD-L, 5KD-D, 8KD-D i 9KD-D,

b) 2MN od strony dróg 4KD-D, 7KD-D, 9KD-D, 10KD-D i 11KD-D,

§10

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU, 2MNU, 4MNU, przeznaczonymi na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) teren może być objętym jednym z przeznaczeń podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w dowolnych proporcjach,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki,

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) dla terenu 1MNU - 10m od linii rozgraniczającej stanowiącej północną granicę obszaru objętego planem, 6m od linii rozgraniczającej teren drogi 9KD-D oraz 5m od linii rozgraniczającej terenu 3WS,

b) dla terenu 2MNU – 10m od linii rozgraniczającej stanowiącej północną granicę obszaru objętego planem oraz 5m od linii rozgraniczającej terenu 1WS,

c) dla terenu 4MNU - 10m od linii rozgraniczającej stanowiącej północną granicę obszaru objętego planem oraz linii rozgraniczającej teren drogi 3KD-L,

6) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na działce,

7) zakaz lokalizacji obiektów usługowych lub mieszkalno – usługowych o powierzchni zabudowy większej niż 500m2;

8) lokalizacja budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych,

9) maksymalna wysokość budynków:

a) mieszkalnych lub usługowych – 9m,

b) gospodarczych i garaży – 4m,

10) szerokość elewacji frontowej budynków do 15 m w zabudowie wolnostojącej,

11) w przypadku działek o szerokości frontu większej niż 30m lub w przypadku wniosku o pozwolenie na lokalizację jednego budynku obejmującego więcej niż jedną działkę budowlaną, dopuszcza się maksymalną szerokość elewacji frontowej 30m,

12) w przypadku dachów stromych:

a) przykrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

b) dachy w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego,

c) układ dachów kalenicowy w stosunku do frontu działki,

13) maksymalna wysokość poziomu parteru 1,5m od poziomu terenu dla budynków podpiwniczonych oraz 0,5m dla budynków niepodpiwniczonych,

14) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży:

a) bezpośrednio przy granicy działki pod warunkiem realizacji w formie zabudowy bliźniaczej,

b) jednokondygnacyjnych, nawiązujących formą i wykończeniem do budynków mieszkalnych,

15) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując minimalne wskaźniki:

a) 2 miejsca na 1 dom mieszkalny, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

b) 1 miejsce na 70m² powierzchni użytkowej usług, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

16) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych,

17) dojazd do terenów:

a) 1MNU od strony drogi sąsiadującej z północną granicą planu (ul. Szosa Witkowska) oraz drogi 9KD-D,

b) 2MNU od strony drogi sąsiadującej z północną granicą planu (ul. Szosa Witkowska),

c) 4MNU od strony drogi 3KD-L.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MNU, przeznaczonym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) teren może być objętym jednym z przeznaczeń podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w dowolnych proporcjach,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki,

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 10m od linii rozgraniczającej stanowiącej północną granicę obszaru objętego planem, 6m od linii rozgraniczającej teren drogi 3KD-L i 6KD-D oraz 5m od linii rozgraniczającej teren 1WS,

6) w istniejących budynkach dopuszcza się zachowanie wysokości i formy dachu,

7) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na działce,

8) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o powierzchni zabudowy większej niż 500m2;

9) lokalizacja budynków o maksymalnie dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowej,

10) dopuszcza się lokalizację 1 budynku gospodarczego lub garażowego na działce,

11) maksymalna wysokość budynków:

a) mieszkalnych – 9m,

b) gospodarczych i garaży – 4m,

12) szerokość elewacji frontowej budynków do 15 m w zabudowie wolnostojącej,

13) w przypadku działek o szerokości frontu większej niż 25m lub w przypadku wniosku o pozwolenie na lokalizację jednego budynku obejmującego więcej niż jedną działkę budowlaną, dopuszcza się maksymalną szerokość elewacji frontowej 30m,

14) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia 22 – 45°,

15) przykrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego,

16) obejmuje się ochroną drzewostan zlokalizowany przy terenie 1WS, zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 pkt 7,

17) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży:

a) bezpośrednio przy granicy działki pod warunkiem realizacji w formie zabudowy bliźniaczej,

b) jednokondygnacyjnych, nawiązujących formą i wykończeniem do budynków mieszkalnych,

18) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując minimalne wskaźniki:

a) 2 miejsca na 1 dom mieszkalny, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

b) 1 miejsce na 70m² powierzchni użytkowej usług, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

19) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych;

20) dojazd od strony drogi sąsiadującej z północną granicą planu (ul. Szosa Witkowska) oraz terenu drogi 3KD-L i 6KD-D.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MNU – 8MNU, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) teren może być objęty do 40% przeznaczeniem na usługi,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki,

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki,

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) dla terenu 5MNU - 6m od linii rozgraniczającej teren drogi 5KD-D, 8KD-D i 9KD-D,

b) dla terenu 6MNU – 6m od linii rozgraniczającej teren drogi 4KD-D, 7KD-D i 9KD-D,

c) dla terenu 7MNU - 6m od linii rozgraniczającej teren drogi 3KD-L, 8KD-D i 9KD-D,

d) dla terenu 8MNU - 6m od linii rozgraniczającej teren drogi 7KD-D, 9KD-D i 11KD-D,

6) w istniejących budynkach na terenie 6MNU dopuszcza się zachowanie wysokości i formy dachu,

7) lokalizacja jednego budynku mieszkalnego na działce,

8) zakaz lokalizacji obiektów usługowych o powierzchni zabudowy większej niż 500m2,

9) lokalizacja budynków o maksymalnie dwóch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowej,

10) dopuszcza się lokalizację 1 budynku gospodarczego lub garażowego na działce;

11) maksymalna wysokość budynków:

a) mieszkalnych – 9m,

b) gospodarczych i garaży – 4m,

12) szerokość elewacji frontowej budynków do 15 m w zabudowie wolnostojącej,

13) w przypadku działek o szerokości frontu większej niż 25m lub w przypadku wniosku o pozwolenie na lokalizację jednego budynku obejmującego więcej niż jedną działkę budowlaną, dopuszcza się maksymalną szerokość elewacji frontowej 30m,

14) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia 22 – 45°,

15) układ dachów kalenicowy w stosunku do drogi 9KD-D,

16) przykrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego,

17) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garaży:

a) bezpośrednio przy granicy działki pod warunkiem realizacji w formie zabudowy bliźniaczej,

b) jednokondygnacyjnych, nawiązujących formą i wykończeniem do budynków mieszkalnych,

18) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując minimalne wskaźniki:

a) 2 miejsca na 1 dom mieszkalny, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

b) 1 miejsce na 70m² powierzchni użytkowej usług, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

19) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych,

20) dojazd do terenów:

a) 5MNU od strony drogi 5KD-D, 8KD-D i 9KD-D,

b) 6MNU od strony drogi 4KD-D, 7KD-D i 9KD-D,

c) 7MNU od strony drogi 3KD-L, 8KD-D i 9KD-D,

d) 8MNU od strony drogi 7KD-D, 9KD-D i 11KD-D.

§11

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MWn – 6MWn, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) usługi,

b) zieleń,

c) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

d) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki,

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30% powierzchni działki,

4) wymaga się zagospodarowania minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną wraz z małą architekturą,

5) odległość obowiązującej linii zabudowy:

a) dla terenu 1MWn - 8m od linii rozgraniczającej terenu drogi 11KD-D,

b) dla terenów 3MWn – 6MWn – 8m od linii rozgraniczającej terenu drogi 11KD-D, zgodnie z rysunkiem planu,

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy:

a) dla terenu 1MWn – 5m od linii rozgraniczającej terenu 4WS,

b) dla terenu 2MWn – 6m od linii rozgraniczającej terenu drogi 11KD-D oraz ciągu pieszego 15 KD-P,

c) dla terenów 3MWn – 5MWn - 6m od linii rozgraniczającej terenu drogi 11KD-D, zgodnie z rysunkiem planu,

d) dla terenu 6MWn - 6m od linii rozgraniczającej terenu drogi 11KD-D, zgodnie z rysunkiem planu oraz 5m od linii rozgraniczającej terenu 5WS,

7) lokalizacja budynków o czterech kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

8) maksymalna wysokość budynków 18m,

9) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia 22 – 45°,

10) układ dachów kalenicowy w stosunku do określonej planem linii zabudowy,

11) przykrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego,

12) w przypadku wprowadzenia usług, wymaga się ich lokalizacji w parterach,

13) zakaz lokalizacji garaży wolnostojących,

14) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując minimalne wskaźniki:

a) 1,2 miejsca na 1 mieszkanie, w formie parkingów wbudowanych lub terenowych otwartych,

b) 1 miejsce na 100m² powierzchni użytkowej usług, w formie parkingów terenowych otwartych,

15) na terenie 2MWn, 4MWn i 6MWn, w obrębie zewnętrznej strefy ochronnej ujęcia wody, wprowadza się zakaz mycia pojazdów mechanicznych, urządzania parkingów i obozowisk, grzebania zwierząt i zużytych środków chemicznych,

16) dojazd do terenów od strony drogi 11KD-D:

§12

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U przeznaczonym na zabudowę usługową, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki;

4) wymaga się zagospodarowania minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej na zieleń urządzoną,

5) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) lokalizacja jednego budynku usługowego,

7) lokalizacja budynku o maksymalnie dwóch kondygnacjach nadziemnych;

8) maksymalna wysokość budynków 12m,

9) dachy strome, dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia 22 - 45°;

10) układ dachów kalenicowy w stosunku do ul. Szosa Witkowska, sąsiadującej z granicą opracowania,

11) zakaz lokalizacji garaży i obiektów gospodarczych wolnostojących,

12) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując minimalny wskaźnik 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług;

13) dojazd od strony drogi 9KD-D.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U przeznaczonym na zabudowę usługową, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki,

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% powierzchni działki,

4) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 10m od linii rozgraniczającej terenu drogi 3KD-L, 5m od linii rozgraniczającej terenu 2WS, 6m od linii rozgraniczającej, stanowiącej północno - wschodnią granicę terenu oraz następujące od skrajnej krawędzi jezdni drogi planowanej przy wschodniej granicy terenu:

a) 70 m dla budynków wielokondygnacyjnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

b) 50 m dla budynków jednokondygnacyjnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

c) 25 m dla budynków nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi,

5) maksymalna wysokość budynków 12m,

6) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując minimalny wskaźnik 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług,

7) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych,

8) obejmuje się ochroną drzewostan zlokalizowany przy terenie 2WS, zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 pkt 7,

9) dojazd od strony drogi 3KD-L, w tym także za pośrednictwem dróg wewnętrznych.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U, będącym uzupełnieniem terenu przeznaczonego na usługi, obowiązuje zakaz zabudowy.

§13

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/P przeznaczonym na zabudowę usługowo- produkcyjną, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) teren może być objęty do 50% przeznaczeniem na produkcję,

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji, których uciążliwość (w tym akustyczna) wykracza poza granice zajmowanej nieruchomości, jednak zamyka się w granicach terenu 1U/P (nie obowiązuje zakaz § 4 ust. 3 pkt 1 i 2,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% powierzchni działki,

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 10m i 19m od linii rozgraniczającej terenu drogi 3 KD-L, zgodnie z rysunkiem planu, 10m od linii rozgraniczającej terenu drogi 14KDW/U/P, 4m od linii rozgraniczającej terenu 2E, 5m od linii rozgraniczającej terenu 2WS oraz następujące od skrajnej krawędzi jezdni drogi planowanej przy wschodniej granicy terenu:

a) 70 m dla budynków wielokondygnacyjnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

b) 50 m dla budynków jednokondygnacyjnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

c) 25 m dla budynków nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi;

7) maksymalna wysokość budynków 12m;

8) wymaga się zagospodarowania terenu pasem zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 15 m, w formie zwartych zespołów zieleni wysokiej i średniej, tworzących izolację dla terenów 1MN, w miejscu oznaczonym na rysunku planu,

9) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych,

10) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując następujące minimalne wskaźniki:

a) 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług lub,

b) 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

12) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych,

13) obejmuje się ochroną drzewostan zlokalizowany przy terenie 2WS, zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 pkt 7,

14) dojazd od strony dróg 3KD-L i 14KDW/U/P.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U/P przeznaczonym na zabudowę usługowo- produkcyjną, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) teren może być objęty do 50% przeznaczeniem na produkcję,

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji, których uciążliwość (w tym akustyczna) wykracza poza granice zajmowanej nieruchomości, jednak zamyka się w granicach terenu 2U/P (nie obowiązuje zakaz § 4 ust. 3 pkt 1 i 2,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% powierzchni działki;

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 10m od linii rozgraniczającej terenu drogi 3 KD-L i 19 m od terenu drogi 11KD-D,

7) maksymalna wysokość budynków 12m;

8) wymaga się zagospodarowania terenu pasem zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 15 m, w formie zwartych zespołów zieleni wysokiej i średniej, tworzących izolację dla terenów i 2MN, 4MWn i 6MWn, w miejscu oznaczonym na rysunku planu,

9) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych,

10) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując następujące minimalne wskaźniki:

a) 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług lub,

b) 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych,

11) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych,

12) w strefie ochronnej ujęcia wody, oznaczonej na rysunku planu, wprowadza się zakaz mycia pojazdów mechanicznych, urządzania parkingów i obozowisk, grzebania zwierząt i zużytych środków chemicznych oraz lokalizacji magazynów i stacji paliw płynnych,

13) w strefie ograniczonego użytkowania, wskazanej na rysunku planu, wprowadza się zasady zagospodarowania, określone w § 6 ust. 7 pkt 5 – 7,

14) dojazd od strony dróg 3KD-L i 11KD-D.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U/P przeznaczonym na zabudowę usługowo- produkcyjną, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) zieleń,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

c) parkingi i komunikacja wewnętrzna,

2) teren może być objętym jednym z przeznaczeń podstawowych lub łącznie tymi przeznaczeniami w dowolnych proporcjach,

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji, których uciążliwość (w tym akustyczna) wykracza poza granice zajmowanej nieruchomości, jednak zamyka się w granicach terenu 3U/P (nie obowiązuje zakaz § 4 ust. 3 pkt 1 i 2,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 15% powierzchni działki,

6) odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy 10m od linii rozgraniczającej terenu drogi 3 KD-L i 14KDW/U/P, 5m od linii rozgraniczającej terenu 6WS oraz następujące od skrajnej krawędzi jezdni drogi planowanej przy wschodniej granicy terenu:

a) 70 m dla budynków wielokondygnacyjnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

b) 50 m dla budynków jednokondygnacyjnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

c) 25 m dla budynków nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi,

7) maksymalna wysokość budynków 12m,

8) wymaga się organizacji miejsc postojowych na terenie własnym inwestora, przyjmując następujące minimalne wskaźniki:

a) 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług lub,

b) 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

9) w przypadku usług handlu, urządzanie parkingów dla rowerów w strefach wejściowych,

10) obejmuje się ochroną drzewostan zlokalizowany przy terenie 6WS, zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 pkt 7,

11) dojazd od strony dróg 3KD-L i 14KDW/U/P.

§14

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1Z przeznaczonym na zieleń, dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

1) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

2) komunikacja – ciągi piesze.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2Z i 3Z przeznaczonych na zieleń, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się następujące przeznaczenia uzupełniające:

a) urządzenia i obiekty towarzyszące w tym sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,

b) komunikacja – ciągi piesze;

2) zakaz mycia pojazdów mechanicznych, urządzania parkingów i obozowisk, grzebania zwierząt i zużytych środków chemicznych.

§15

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1-7WS przeznacza się na wody powierzchniowe śródlądowe.

§16

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-4E przeznaczonych na infrastrukturę techniczną - elektroenergetykę, obowiązują następujące ustalenia:

1) wymaga się lokalizacji stacji transformatorowej,

2) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5-6W przeznaczonych na infrastrukturę techniczną - wodociągi, obowiązują następujące ustalenia:

1) lokalizacja ujęć wody,

2) objęcie terenu strefą ochrony bezpośredniej,

3) zakaz mycia pojazdów mechanicznych, urządzania parkingów i obozowisk, grzebania zwierząt i zużytych środków chemicznych.

§17

1 Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDGP przeznaczonym na drogę publiczną - ulicę główna ruchu przyspieszonego, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 50m,

2) dopuszcza się odstępstwa uzasadnione szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi od ustalonych w pkt 1 linii rozgraniczających,

3) w pasie drogowym zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa itp.) nie związanej z funkcjonowaniem drogi,

4) dopuszcza się realizację tzw. dróg serwisowych, z których zapewniony będzie dojazd do przyległych terenów (działek), a których przebieg zostanie określony w szczegółowych rozwiązaniach technicznych,

5) wymaga się stałego nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego,

6) wymaga się urządzenia rowów przydrożnych do zbierania wód opadowych z powierzchni jezdni.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KD-L i 3KD-L przeznaczonym na drogę publiczną - ulicę lokalną, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12m z lokalnym poszerzeniem w rejonie skrzyżowań z drogą 11KD-D i 14KDW/U/P, jak na rysunku planu,

2) wymaga się co najmniej jednostronnego chodnika,

3) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

4) dopuszcza się parkingi przyuliczne.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KD-D - 8KD-D przeznaczonych na drogi publiczne - ulice dojazdowe, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10m,

2) narożne ścięcia przy skrzyżowaniach 5m x 5m,

3) zakończenie placem do zawracania o minimalnym promieniu 10m;

4) wymaga się co najmniej jednostronnego chodnika,

5) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9KD-D przeznaczonym na drogę publiczną - ulicę dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 12m,

2) narożne ścięcia przy skrzyżowaniach 5m x 5m,

3) wymaga się co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10KD-D przeznaczonym na drogę publiczną - ulicę dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10m z lokalnym poszerzeniem w rejonie przejścia przez rów (tereny 1WS i 2WS), jak na rysunku planu,

2) narożne ścięcia przy skrzyżowaniach 5m x 5m,

3) wymaga się co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11KD-D przeznaczonym na drogę publiczną - ulicę dojazdową, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10m,

2) narożne ścięcia przy skrzyżowaniach 5m x 5m,

3) wymaga się co najmniej jednostronnego chodnika,

4) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań.

7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 12KD-PJ i 13KD-PJ przeznaczonych na publiczne ciągi pieszo - jezdne, obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość w liniach rozgraniczających 6m,

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów 5W i 6W.

8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14KDW/U/P obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu:

a) droga wewnętrzna,

b) zabudowa produkcyjno – usługowa;

2) przeznaczenie, o którym mowa w pkt 1 lit.b) może być realizowane w przypadku uzasadniającym rezygnację z określonego przebiegu drogi wewnętrznej, obsługującej tereny 1U/P oraz 3U/P,

3) w przypadku przeznaczenia na wewnętrzną drogę dojazdową:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10m,

b) narożne ścięcia przy skrzyżowaniach 5m x 5m,

c) zakończenie placem do zawracania o minimalnym promieniu 10m,

d) wprowadzenie zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań,

e) dopuszcza się parkingi przyuliczne;

4) w przypadku przeznaczenia na zabudowę produkcyjno – usługową:

a) przyjęcie parametrów i wskaźników określonych dla terenów 1U/P oraz 3U/P

b) zniesienie nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenach 1U/P oraz 3U/P od terenu 14KDW/U/P.

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 15KD-P przeznaczonym na ciąg pieszy, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 2m.

10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 16KD-P - 18KD-P przeznaczonych na ciąg pieszy, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 3m.


Rozdział 3

Ustalenia końcowe

§18

Traci moc Uchwała nr III/13/02 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.12.2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy miasta Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 w części objętej granicami niniejszego planu.

§19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/284/2009

z dnia 30 marca 2009 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim


Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXXIII/328/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim

Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium i z przepisami odrębnymi. Czynności formalno - prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno - architektonicznej – 24.01.2007 r.

W dniach od 12.04.2007 r. do 07.05.2007 r.. udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przeznaczenie gruntów rolnych klasy IV na cele nierolnicze i nieleśne - 06.06.2008 r.

W dniach od 08.09.2008 r. do 30.09.2008 r. (uwagi do 14.10.2008 r.) w siedzibie Urzędu projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniu 26.09.2008 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Do projektu planu wpłynęła jedna uwaga, która została rozpatrzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Września i Radę Miejską we Wrześni.


Dnia 16 grudnia 2008 r. została podjęta przez Radę Miejską we Wrześni uchwałą Nr XIX/250/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2009 r., Nr WN.I-10.0911 – 27/09 uchwała została unieważniona z powodu niezgodności części tekstowej z graficzną.

Po uzupełnieniu treści uchwały zaistniała możliwość i potrzeba jej podjęcia.

Uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa.


Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/284/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

W sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:

Nie uwzględnia się części uwagi złożonej przez Bartłomieja Kajdan w dniu 20.09.2008r.

w zakresie opisanym poniżej.

Uwaga pana Bartłomieja Kajdan składała się z dwóch zagadnień. Pierwszy postulat został uwzględniony, natomiast negatywnie ustosunkowano się do drugiej poruszonej kwestii.

Wnioskodawca w swoim piśmie prosi o podjęcie odpowiednich działań w stosunku do funkcjonującego zakładu składu opałów, który stwarza uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Projekt planu wyłożony do publicznego wglądu zakłada na terenie tej działalności podstawową funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z odpowiednimi ograniczeniami dla prowadzenia funkcji usługowej. Na te ograniczenia wskazuje sam wnioskujący w swoim piśmie. Pozostawia się zatem zapisy planu bez zmian. Brak jest możliwości ograniczenia funkcjonowania obecnego zakładu zapisami planu, gdyż zgodnie z zapisem art. 35 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem.

Oznacza to, że plan wprowadza ograniczenia co do możliwości rozbudowy i wszelkich innych zmian zwiększających negatywne oddziaływanie tejże inwestycji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/284/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI


O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


Dotyczy:  uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni r o z s t r z y g a co następuje:

I. Sposób realizacji

Z ustaleń zawartych w uchwale dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, ciągów pieszych, pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji zadań własnych.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Źródła finansowania – inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie I, objęte realizacją z tytułu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą finansowane z budżetu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale inwestorów zewnętrznych w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzględnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadań i sposobu ich realizacji Wykaz inwestycji należących do zadań własnych gminy jest materiałem do formułowania zadań wieloletniego planu inwestycyjnego gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.