BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260296
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXI/2009 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni.

Protokół
nr XXI/2009
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 19 lutego 2009 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XXI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 14.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Mirosław Chudy, radny Jan Nowak, radny Michał Jaśniewicz, radny Szymon Paciorkowski.

Protokół z sesji nr XX został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Na salę posiedzeń wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Poprosił o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zaproponowała by projekt uchwały zapisać w porządku obrad w pkt 4 pod literą ł.

Na salę posiedzeń wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad sesji.Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice- Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

b) zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego.

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

e) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września.

f) zatwierdzenia projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

g) zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

h) zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

i) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.

j) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

k) uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.

l) wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Chociczka.

5. Przedstawienie sprawozdania z merytorycznej pracy komisji i planu pracy Komisji Edukacji,Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Komunalno- Finansowej.

6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9. Zakończenie obrad.Pkt 3

radny Bronisław Dankowski: Poprosił by dokonać remontu pomnika Dzieci Wrzesińskich.

Zadał także pytanie dotyczące Głównego Inspektora Sanitarnego, który uchylił zaskarżenie postanowienia w sprawie budowy fermy trzody chlewnej w Sobiesierniu. Zapytał jaka będzie dalsza decyzja dotycząca wyrażenia zgody na budowę tej fermy, której to jest przeciwny. Uważa, że decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego jest słuszna i powinno się rozważyć czy wyrażać zgodę na budowę fermy.


radny Szymon Paciorkowski: Zapytał jak długo będzie trwał remont biblioteki publicznej we Wrześni i czy w przypadku jeśli remont będzie się przedłużał nie można przenieść jej do innego lokalu?

Zadał pytanie czy w związku z przeprowadzeniem w zeszłym roku termomodernizacji SSP nr 2 nie warto byłoby dołożyć funduszy i zadbać także o otoczenie szkoły aby poprawić efekt wizualny otoczenia?

Zapytał także czy można poprawić oświetlenie garbu przy ul. Słowackiego obok gimnazjum nr 2?


radny Sylwester Jałoszyński: Zapytał czy jest możliwość nakazania osobom handlującym w dolnej części „Zieleniaka” przeniesienie się na jej górną część i by dolne miejsca przeznaczyć na parkingi lub też zagospodarować je w inny sposób?

radny Maciej Baranowski: Poprosił o tymczasowe zamontowanie garbu spowalniającego na wysokości poczty oraz drugiego za budynkiem PSS Społem na ul. Kutrzeby i 68 Pułku Piechoty gdzie powstaje budynek przedszkola, by zabezpieczyć ruch drogowy pieszych.

Poprosił także przewodniczącą by posiedzenia Rady Miejskiej odbywały się w godzinach późniejszych ze względu na to, że większość wykonuje swoje obowiązki w pracy. Powiedział, że w posiedzeniach rady uczestniczą także pracownicy urzędu co uniemożliwia mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Dodał, że tradycją było, że sesje odbywały się po godzinach pracy i domaga się by tę tradycję podtrzymać.

Poprosił o zastanowienie się i rozwiązanie sprawy poruszonej w Liście otwartym Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, który był we fragmentach opublikowany w gazecie Wrzesińskiej. (załącznik nr 3 )

radny Stanisław Dominiczak: Złożył wniosek by objąć patronatem grobowiec w Gozdowie, w którym spoczywa gen. Kazimierz Grudzielski oraz by temu miejscu nadać odpowiednią rangę i włączyć do obchodów uroczystości, rocznic.


Pkt 4

a).
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Proszę w § 14 w punkcie 5 skreślić słowo „śródlądowe” i w § 4 w punkcie 3 należy dodać podpunkt 6 w brzmieniu „stanowiska archeologiczne”.

radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, że zgłosili się do niego mieszkańcy bezpośrednio zainteresowani tą sprawą, którzy skarżą się na sposób negocjacji z inwestorem. Inwestor nie uwzględnia racji mieszkańców, przyjęcie do podstawy kwoty 25 tys do rozliczenia z ha jest z dwóch punktów widzenia nie do przyjęcia. Krzywdzi to rolników jak i z drugiej strony im większa będzie wartość inwestycji tym gmina będzie miała większe z tego tytułu profity gdyż czerpie 2% z wartości inwestycji. Powiedział, że w związku z tym nie popiera tego projektu.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiedział, iż wartość 2 % podatku od budowli jest liczona od wartości inwestycji, a więc nie ma żadnego związku z wartością odszkodowań. Po drugie nikt, nikomu niczego nie zabiera, ponieważ w tym samym miejscu stoją słupy i nikt, nikomu za to nie płaci. Odszkodowanie jest za prawo „wjechania” na pole by postawić słup, własność się nie zmienia.


radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, że nikt nie poinformował o tym, że rolnicy będą musieli zaopatrzyć się w nowy sprzęt ze względu na podniesienie mocy przesyłowej z 220 na 400 co nakłada dodatkowe obowiązki i koszty na rolników.


Magdalena Podsiadłowska- Pawlak, radca prawny miasta i gminy Września: Powiedziała, iż pojawiły się nowe przepisy w kodeksie cywilnym, które ustanawiają tzw. służebność przesyłu. Jeśli rolnik się nie zgadza na propozycję inwestora, inwestor ma prawo pójść do sądu i sąd ustanowi taką służebność. Kwestia odszkodowań jest zupełnie odrębną. Osoby zainteresowane mogą negocjować warunki odszkodowania, jednak jest to kwestia zupełnie odrębna i otwarta.


radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, że nikt nie protestował przeciwko budowie ale stanowisku inwestora w stosunku do rolników.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXI/271/2009 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice- Pątnów na odcinku położonym w gminie Września. (załącznik nr 4).


b). Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/272/2009 w sprawie: zbycia działki położonej we Wrześni przy ulicy Sikorskiego. (załącznik nr 5).


c). Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/273/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. (załącznik nr 6).


d). Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/274/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. (załącznik nr 7).


e).
radny Maciej Baranowski: Zapytał czy proponowane stawki są stawkami zaproponowanymi przez poprzedniego prezesa i czy nastąpiła diametralna zmiana na korzyść przedsiębiorstwa PWiK?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że jesteśmy chyba jedyną gminą, w której w 2009 roku nie będzie wyższych stawek za wodę i ścieki. Dodał, że ze wstępnych danych wynik finansowy z roku 2008 jest dodatni, a w poprzednich dwóch latach zakończony był niemałą stratą.


radny Maciej Baranowski: Zapytał czy za zgodą burmistrza radni będą mogli zapoznać się z tym sprawozdaniem.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiedział, że tak.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/275/2009 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 8).


f).
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że otrzymała szczegółową informację na ten temat i jeśli ktoś z Państwa radnych chce się zapoznać z tymi materiałami może je otrzymać w biurze rady.


radny Stanisław Dominiczak: Złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w związku z nieuzyskaniem informacji na temat przeznaczenia środków z dotacji.


Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej: Poinformowała, że pismo dotyczące tej kwestii jest w biurze rady na półce radnego Stanisława Dominiczaka i radnego Mirosława Zgolińskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że jest to projekt, który złożyło Gimnazjum o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymało je. Gmina tak jak zwykle w takim przypadku w części te środki dofinansowuje. Dodała, że nie wyobraża sobie by można je było zablokować, są to środki zewnętrzne. Poprosiła o 5 minut przerwy i zrobienie kopii pisma dla wszystkich radnych.


Salę posiedzeń opuścił radny Bolesław Święciochowski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Po przerwie poprosiła o zapoznanie się z materiałem. Powiedziała, że tego typu projektów, czy programów do których można wnioskować jest setki, natomiast niewiele podmiotów, a zwłaszcza jednostek szkolnych przystępuje do pisania takich projektów. Z posiadanych informacji wynika, że gmina w ogóle nie wydatkuje środków na ten projekt. Są to środki całkowicie zewnętrzne. Natomiast żeby zafunkcjonowały w budżecie szkoły muszą zaistnieć w budżecie gminy, bo taka jest procedura. Powiedziała, że „w związku z tym jest zszokowana, że Państwo radni” chcą nabrać przeświadczenia co do zasadności wykorzystania środków przez szkołę.


radna Teresa Piskorz: Powiedziała, że cieszy się z tych pieniędzy, ale chciała wiedzieć na co te pieniądze będą przeznaczone.


radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, że nikt nie chciał odrzucić środków, chciał się dowiedzieć na co te środki są kierowane.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/276/2009 w sprawie: zatwierdzenia projektu: „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni. (załącznik nr 9).


g).
radny Bronisław Dankowski: Powiedział, że szkoda, iż nie przeprowadzono wcześniej konsultacji z rodzicami, ponieważ wielu rodziców ma wątpliwości w tej kwestii.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że jest to nieprawdą, ponieważ rozmowy toczą się od roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Ustawa wskazuje, że konsultacje mogą się odbyć dopiero po podjęciu tej uchwały. Dodała, że uczestniczyła w szkoleniach, gdzie szczegółowo panie dyrektorki i przedstawiciele władz gminnych zapoznawali się z procedurami, zagrożeniami i profitami przekształcenia. Powiedziała też, że gmina jest zobowiązana do wypłacania dotacji przedszkolom niepublicznym. Ta uchwała, zgodnie z przepisami prawa, może wywołać konsultacje. Przeprowadzenie tych konsultacji pozwoli kuratorowi się wypowiedzieć i jego akceptacja, bądź brak, spowoduje że przedszkole zostanie w starej formule lub zostanie przekształcone.


radny Szymon Paciorkowski: Powiedział, że jest to dopiero pierwszy etap i jeśli pojawią się przesłanki przeciwko takiemu rozwiązaniu to nie musi ono nabrać mocy prawnej.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 16 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXI/277/2009 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne wraz z przyjętą autopoprawką. (załącznik nr 10, 11).


h). Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 16 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXI/278/2009 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne wraz z przyjętą autopoprawką. (załącznik nr 12, 13).


i). Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/279/2009 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawcę- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.(załącznik nr 14).


j). Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/280/2009 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.(załącznik nr 15).


k). Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/281/2009 w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.(załącznik nr 16).


l). Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/282/09 w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Chociczka.(załącznik nr 17).


ł). Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/283/09 w sprawie: przystąpienia Gminy Września do projektu pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego i powiatu chodzieskiego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. (załącznik nr 18).Pkt. 5

Przewodnicząca Komisji Edukacji Radna Mariola Zalepa przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2008. (załącznik nr 19).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi Radny Mirosław Zgoliński przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2008. (załącznik nr 20).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radny Stanisław Dominiczak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2008. (załącznik nr 21).

W zastępstwie przewodniczącego Komisji Komisji Komunalno- Finansowej Radny Artur Mokracki przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za rok 2008. (załącznik nr 22).


Przewodnicząca Komisji Edukacji Radna Mariola Zalepa przedstawiła plan pracy Komisji na rok 2009. (załącznik nr 23).

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi Radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy Komisji na rok 2009. (załącznik nr 24).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radny Stanisław Dominiczak przedstawił plan pracy Komisji na rok 2009. (załącznik nr 25).

W zastępstwie przewodniczącego Komisji Komisji Komunalno- Finansowej Radny Artur Mokracki przedstawił plan pracy Komisji na rok 2009. (załącznik nr 26).


Pkt. 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • Spotkanie Noworoczne Marszałka Wielkopolski,

 • Spotkanie Noworoczne WSPiK,

 • Wieczornica”- 90- ta rocznica Powstania Wielkopolskiego,

 • XVIII Koncert Kolęd – Chór „Lutnia”,

 • 10 rocznica Samorządu Powiatowego,

 • Zaproszenie Burmistrza i firmy Elektroskandia Polska S. A.: Iluminacja LED we Wrześni,

 • Spotkanie Noworoczne Burmistrza,

 • Konferencja „Energetyka atomowa w Wielkopolsce szansą na rozwój”,

 • Koncert „Serce za serce” ZPiT „Ziemia Wrzesińska”,

 • Seminarium „Tworzenie wiosek tematycznych”- alternatywne sposoby poprawy życia na obszarach wiejskich,

 • XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Ks. Biskupa Jerzego Dąbrowskiego w Marzeninie.

 • Złożyła gratulacje prezesowi organizacji WTK, Bolesławowi Święciochowskiemu w związku z otrzymaniem dyplomu podpisanego przez ministra Bogdana Zdrojewskiego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.

 • Podziękowała i pogratulowała także burmistrzowi uroczystości Spotkania Noworocznego Burmistrza.

Odnosząc się do kwestii poruszonej przez radnego Macieja Baranowskiego, dotyczącej godzin odbywania posiedzeń Rady, przewodnicząca powiedziała, że zgodnie z zapisem ustawy pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. Dodała, że powodem ustalania posiedzeń w takich godzinach był fakt, iż Państwo radni zadają pytania, na które odpowiada burmistrz i ważne jest by móc pewne kwestie ustalić z pracownikami i w związku z tym taka była decyzja. Powiedziała też, że jeśli Państwo radni informują biuro rady o tym w jakich terminach ich nie będzie to staramy się to respektować, natomiast nie zawsze jest to możliwe, ale dyskusja dotycząca tej kwestii zostanie podjęta.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że są dwie istotne kwestie. Po pierwsze Państwo radni zadają pytania, na które dobrze by było udzielić od razu odpowiedzi, których dostarczają pracownicy urzędu. Druga kwestia jest taka, że przeciętnie na każdym posiedzeniu jest ok 10 pracowników. Jeśli Ci pracownicy zostają po godzinach, to pracownikowi należy się czas wolny, co znaczy, że Ci pracownicy w jakimś dniu nie są w pracy i nie obsługują pracy urzędu, bo muszą otrzymać wolny czas za nadgodziny.


Pkt. 7

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:


 • Do dyskusji na temat wniosków składanych na środki unijne, to nie wszystkie kończą się sukcesem, w związku z czym odnosząc się do kwestii poruszonej przez radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczącej biblioteki, środków na budowę biblioteki nie otrzymamy. Musimy jeszcze raz zastanowić się nad kwestią zabudowy nazywanego potocznie Centrum II, obiektem, który miał mieć trzy kondygnacje, gdzie na jednej z nich miała być biblioteka. Dodatkowo okazało się, że być może na kolejną sesję zostanie przedstawiony wniosek o zmianę planu, terenu na którym miała powstać biblioteka.

 • Kolejnym zadaniem jest zmierzenie się z kryzysem, który dotknie samorządy drogą pośrednią, choćby wzrastające bezrobocie. Oznacza to mniejsze wpływy do budżetu państwa z podatku PIT, który to z kolei uszczupli budżet gminy. Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach otrzymamy z ministerstwa finansów nowe analizy i przewidywania co do kwot, które wpłyną do budżetu gminy, a to się przełoży na wydatki.

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję

  na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 27).

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytania: 1. Pana radnego Bronisława Dankowskiego, dotyczące naprawy, remontu, odnowienia pomnika Dzieci Wrzesińskich, burmistrz powiedział, że do dnia rocznicy strajku, która przypada 20 maja syn autora pomnika, pan Robert Sobociński odremontuje pomnik. Dodał, że pomnik remontowany był na 100 rocznicę strajku, czyli 8 lat temu. Natomiast rodzaj materiału, z którego jest on zrobiony nie jest odporny na działanie czasu i warunki atmosferyczne, w związku z tym można się spodziewać, że ta naprawa wystarczy na kilka lat. Dodał też, że jest jeszcze wariant ekskluzywny, czyli zamiana tego pomnika na taki sam ale z brązu, ale to są bardzo duże pieniądze. Odpowiadając na drugie pytanie: dotyczące Głównego Inspektora Sanitarnego, który rzekomo uchylił decyzję wskazując nieprawidłowości w decyzji Gminy Września, burmistrz powiedział, że jest to nieprawda. W dniu 30.10.2008 r. Główny Inspektor Sanitarny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, ale nie nam tylko Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Główny Inspektor Sanitarny miał zastrzeżenia do postanowienia i treści raportu wykonanego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zażądał ponownego rozpatrzenia i uzupełnienia. Zgodnie z przepisami ponowne rozpatrzenie sprawy nie odbędzie się przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ponieważ zmieniła się ustawa i od 15.11.2008 r. nie istnieje taka instytucja. Nowa instytucja, zgodnie z ustawą, która się tym zajmuje tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i to jemu została przekazana sprawa przez Marszałka Województwa. Gmina Września nie podejmowała w tej sprawie żadnej decyzji. Postępowanie jest w toku. Gmina zbiera w czasie tego całego procesu wszystkie możliwe, konieczne i niezbędne opinie do tego żeby móc się do sprawy odnieść. Jednym z takich dokumentów jest właśnie postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, które to zostało podważone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że na sali obrad znajduje się pani Mirosława Cieślewicz, która chciałaby wystąpić, po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską. Kwestia, którą chce przedstawić pani M. Cieślewicz wiąże się ze sprawą, ale nie jest odniesieniem do tego co mówił Pan burmistrz. Pani Cieślewicz zajmie głos po odpowiedziach Pana burmistrza.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytanie zadane przez pana radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące biblioteki i daty kiedy zacznie ona działać w dotychczasowym miejscu powiedział, że w połowie czerwca biblioteka wróci do swojego poprzedniego miejsca działania. Dodał, że nie wydaje się chyba stosowne żeby teraz szukać nowego pomieszczenia, przygotowywać i przenosić tam na ten czas bibliotekę. Druga sprawa dotyczyła terenów przed szkołą podstawową nr 2, otóż jest to problem ogólny. Remontowane było Gimnazjum nr 2 i inne obiekty. Termomodernizacja była wykonywana na określonych zasadach, częściowo z środków zewnętrznych i do tych remontów nie dawało się wpisywać remontów cząstkowych przed budynkiem. Dodał, iż naturalne jest to, że lepiej zainwestować w tym roku w termomodernizację Gimnazjum nr 1 przy ul. Kosynierów i zaoszczędzić na energii cieplnej niż przeznaczać środki, których może nam brakować na kolejne remonty przy szkole nr 2.


Radny Szymon Paciorkowski: Powiedział, że mówił o uporządkowaniu tego terenu, choćby przeniesienie lub zakrycie szpetnego kontenera, albo usunięcie donic, które znajdują się w rozsypce. Dodał, że nie są to jakieś działania, które by wymagały dużych nakładów. Chodzi tylko o estetykę.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiedział, że nie może się z tym zgodzić, bo jak usunie się kwietnik i kontener to będzie pytanie dlaczego nie zostały zrobione podjazdy? Dochodzi jeszcze specyfika samorządowa, gdzie musi być projekt techniczny, trzeba wyłonić wykonawcę.

Na kolejne pytanie dotyczące podświetlenia garbu przy ul. Słowackiego burmistrz powiedział, że spróbujemy go oznakować i podświetlić.

- Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego w sprawie „Zieleniaka”, burmistrz odpowiedział, że z informacji prezesa PUK-u, którego przedsiębiorstwo zajmuje się obsługą, w ostatnim roku przeniesiono 7 stoisk. Jest to robione sukcesywnie, wymaga to czasu.

- Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczące budowy garbu przy nowo budowanym przedszkolu, burmistrz odpowiedział, że odbywa się to według odpowiedniej procedury. Musi być wniosek zainteresowanych, opinia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, pozytywna opinia policji. Kolejnym krokiem jest zrobienie i zgłoszenie projektu zmiany organizacji ruchu. Następnie musi być opinia zarządcy ruchu, czyli gminy. Na koniec musi być wydana decyzja PZD na zmianę organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozytywnych opinii można te „garby zamontować. Trzeba wystąpić z wnioskiem i postępować zgodnie z tą procedurą.

- Kolejna sprawa dotyczyła godzin pracy i godziny sesji co zostało wcześniej już omówione. Następne pytanie dotyczyło Listu otwartego Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Burmistrz powiedział, że rozumie, iż to było takie wystąpienie, a niekoniecznie po to żeby na nie odpowiadał. Podlega to Starostwu Powiatowemu, a informacja została przekazana publicznie przez redaktora „Wiadomości Wrzesińskich”.


Radny Maciej Baranowski: Jak Pani przewodnicząca podkreśliła Rada Miejska, podobnie jak i inne instytucje samorządowe pełnią rolę służebną. Podobną rolę służebną pełni urząd gminy i jego pracownicy. Jeżeli pracownicy mają określone zadania do godz. 15.00, a od godz. 14.30 przebywają z nami na sali sesyjnej by udzielać nam niezbędnych informacji, to nie są dostępni dla mieszkańców, a więc zachodzi tu kolizja służebności. Rozwiązanie tego jest niezwykle proste, przesunięcie godzin sesyjnych, o co jak Pani zapewne przyzna wnioskuję nie tylko ja, bo mogę wymienić z nazwiska pana radnego Michała Jaśniewicza, który na piśmie o to wnioskował. Bardzo proszę o opóźnienie godzin sesji np. do 15.30 czy 16.00.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że skład rady jest w danej chwili określony. Każdy może zostać radnym. Na sali jest dwóch lekarzy, którzy pracują też popołudniami i wieczorami. Różne są godziny pracy w zależności od zawodu, który wykonują, w związku z tym należy brać wszystkie sprawy pod uwagę. Dodał, iż stara się żeby te sesje nie były często. Od listopada 2006 tych sesji było tylko 21, czyli 21 dni.

- Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące grobowca Kazimierza Grudzielskiego w Gozdowie, powiedział, że jak na grobowiec jest on nowy, bo powstał w latach 90-tych, a więc jego stan jest raczej dobry. Jest własnością i stoi na terenie cmentarza parafialnego i Parafii w Gozdowie, czyli na terenie kościelnym. Nie było żadnych zgłoszeń od księdza proboszcza, aby wymagał jakiś remontów i napraw. Ksiądz proboszcz używa tego miejsca jako kaplicę pogrzebową, jest używana w sposób ciągły. Natomiast jeśli chodzi o kwestię składania bądź nie składania kwiatów, to mieszkańcy Gozdowa powinni pamiętać o swoich znanych postaciach. Można oczywiście wszystko usankcjonować w postaci nakazów żeby dyrektor muzeum, czy dyrektor biblioteki w rocznice śmierci, czy inną rocznicę zanosił tam kwiaty ale jest to takie na siłę. Zawsze lepsza pamięć osób, które tam mieszkają lub, które się tym interesują.


Radny Stanisław Dominiczak: Obok grobowca stoi Obelisk, który stawiały władze gminy i jest w złym stanie


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że w 1993 roku gdy działał komitet odbudowy tego pomnika, był autorem tej tablicy, zrobił ją społecznie.


radny Bolesław Świeciochowski: Powiedział, że grobowiec rodziny Grudzielskich został odremontowany praktycznie od podstaw i było to inicjatywą WTK. Komitet ten działał w latach 1992- 1994 i sfinalizował swoje zamierzenie wysiłkiem społecznym, w czym też wspomagał Urząd Miasta i Gminy Września dając na to pieniądze. Poza tym był duży wkład pracy społecznej mieszkańców Gozdowa, strażaków, pana inżyniera Piechnika, ZSZ na ul. Wojska Polskiego. Reasumując ten odbudowany grobowiec jest wspólnym dziełem społeczności gminy. Dodał, że odnosząc się do wypowiedzi radnego Stanisława Dominiczaka, chciałby poprzeć w tym sensie by się tym zainteresować i pomóc.


radny Stanisław Dominiczak: Podziękował radnemu Bolesławowi Święciochowskiemu za wsparcie w dyskusji i działania, które doprowadziły do tego, że 15 lat temu rzeczywiście miejsce to zostało odnowione. Dodał, że w tej chwili wymaga to mniejszych zabiegów.


radny Bronisław Dankowski: Poprosił by przekazać wszystkim radnym postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że jest to decyzja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jesteśmy instytucją, która zbiera opinie ale nie naszą opinię podważył Główny Inspektor Sanitarny tylko Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską udzieliła głosu Przewodniczącej Terenowego Koła w Sobiesierniu, Mirosławie Cieślewicz.


Przewodnicząca Terenowego Koła w Sobiesierniu, Mirosława Cieślewicz: Przedstawiła pismo Terenowego Koła w Sobiesierniu oraz postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy trzody chlewnej. (załącznik nr 28, 29).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Poprosiła Komisję Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej i Komisję Rozwoju Wsi by zajęła się tą sprawą.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Powiedział, że przedstawianie tej sprawy bez zapowiedzi, gdyż nie ma radczyni i osób, które są zaangażowane w jej prowadzenie jest na niekorzyść, ponieważ jest to trudny, toczący się od wielu miesięcy problem. Wielokrotnie odbywały się spotkania włącznie z zaproszeniem w prasie. Omawianie tej sprawy bez zapowiedzi zupełnie do niczego nie prowadzi. Dodał, że jest za tym by Rada Miejska zapoznała się z tym i my też wnikliwie się do tego przygotujemy. Urząd Miasta i Gminy żadnej decyzji w tej sprawie nie wydał. Dodał też, że sprawę tę trzeba przeprowadzić zgodnie z prawem dla samego jej bezpieczeństwa. Używanie argumentu by Rada Miejska wymusiła na burmistrzu przerwanie procedury i wydanie decyzji w środku procesu jest działaniem na szkodę.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Poprosiła by wpłynęło pismo, by radni mieli merytoryczną wiedzę.


Przewodnicząca Terenowego Koła w Sobiesierniu, Mirosława Cieślewicz: Powiedziała, że nie wymaga przerwania procedury ale chciała zwrócić uwagę radnym, by podjęli właściwe działania.


Radny Stanisław Dominiczak: Powiedział, że racje ma i burmistrz i Pani Cieślewicz. Operat przedstawiony przez inwestora jest niezgodny ze stanem faktycznym. Dodał, że poznanie szczegółów umożliwi wsparcie sprawy.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Powiedziała, że konieczne są merytoryczne informacje i Rada jest zainteresowana sprawą.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Dodał, że inwestor nie jest mieszkańcem naszej gminy.


Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.