BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277037
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami Gminy Września

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 euro na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami Gminy Września

CPV: 70.52.00.00-9

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2010 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 14 kwietnia 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie usług związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali należycie co najmniej 3 nadzory inwestorskie nad inwestycjami w poszczególnych branżach o wartości łącznej nadzorowanych inwestycji nie mniejszej niż 500 tys zł;

3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym z uprawnieniami do nadzorowania i kierowania robotami w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, drogowych, elektrycznychminimum 1 osoba;

4) podejmie czynności związane z pełnioną funkcją (na miejscu prowadzenia robót) w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zawiadomienia go przez Zamawiającego lub wykonawcę robót;


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 91748 - 2009 z datą zamieszczenia: 3.04.2009 roku.

1/ http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/SIWZ-nadzory.pdf

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.