BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292694
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXII/297/2009
 

UCHWAŁA Nr XXII/297/2009

Rady Miejskiej we Września

z dnia 30 marca 2009 r.


w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 167, 168, 173, 175, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

W uchwale nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009 wprowadza się zmiany:

§ 1

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 12.059 zł do wysokości 93.980.448 zł, z tego:
dochody bieżące to kwota 86.660.448 zł,
dochody majątkowe to kwota 7.320.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
3. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.302.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 500.000 zł.”
4. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 326.941 zł do wysokości 106.691.714, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
a) wydatki bieżące w wysokości 79.941.225 zł, w tym na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.016.779 zł,
2) dotacje 2.871.100 zł, w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 1.247.000 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.217.400 zł,
- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,
- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł,
3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 26.750.489 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.
3. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.
4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.302.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej;
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł;
c) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 15.900 zł.”
6. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4.
1. Deficyt budżetu w kwocie 12.711.266 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 719.862 zł,
2. celowe w wysokości 635.000 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,
- na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł,
- na zaspokojenie ewentualnych roszczeń – zwrot kary umownej w kwocie 430.000 zł.”
5. § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7.
1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.”
6. § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 112.711.266 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.214.720 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


/-/Bożena Nowacka

 


Uzasadnienie:


Zmiany jakie zostały wprowadzone po stronie dochodów i wydatków wynikały ze zmian kwot podanych przez dysponentów środków Wojewodę Wielkopolskiego i
Ministra Finansów.
Dochody budżetu to kwota 93.980.448 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach:
1. 75621 – zmniejszenie o kwotę 727 zł,
2. 75801 – zmniejszenie o kwotę 47.878 zł,
3. 85212 – zmniejszenie o kwotę 149.700 zł,
4. 85213 – zmniejszenie o kwotę 8.700 zł,
5. 85214 – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł,
6. 85228 – zwiększenie o kwotę 33.100 zł,
7. 85415 – zwiększenie o kwotę 160.208 zł.
Wydatki budżetu to kwota 106.691.714 zł. Oprócz zmian wynikających z zawiadomień dysponentów środków nastąpiły przesunięcia między grupami wydatków.
W rozdziale 75405 zaplanowano środki na rzecz Policji na cele pełnienia przez Policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Września w kwocie 15.900 zł. Ponadto zmniejszona została rezerwa ogólna budżetu o kwotę 280.138 zł. Zmiany nastąpiły również w ramach zadań majątkowo inwestycyjnych jak i wieloletnich programach inwestycyjnych. Szczegółowo zmiany przedstawiają załącznik nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej oraz załącznik nr 7. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu i wynosi 12.711.266 zł.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.