BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276782
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM GMINY WRZEŚNIA O POWIERZCHNI 34 023,66 m2

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

ZARZĄDZANIE ZASOBEM KOMUNALNYM GMINY WRZEŚNIA O POWIERZCHNI 34 023,66 m2

CPV: 70.10.00.00-0


Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 3 kwietnia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 12.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 3 kwietnia 2009 r. do godz. 11.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Wadium: 8.000 złotych /słownie: osiem tysięcy/

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i
ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie usług z zakresu zarządzania nieruchomościami;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, świadczył (zarządzał) co najmniej 1 (jednym) zasobem tj. lokalami mieszkalnymi o powierzchni nie mniejszej niż 40.000 m2, z podaniem wartości przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały należycie wykonane.

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej 1 (jedną) licencjonowaną osobą posiadającą uprawnienia do zarządzania nieruchomościami,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 64082 - 2009 z datą zamieszczenia: 16.03.2009 roku.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/SIWZ_zarzadzanie_zasobem_komunalnym.rar

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/zarzadzanie_zasobem_odpowiedzi.rar

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.