BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269088
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
MECHANICZNE OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG GMINNYCH TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

MECHANICZNE OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG GMINNYCH TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU

CPV: 45.23.32.21-4

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

    I etap – centrum miasta w miejscach wskazanych przez zamawiającego – w okresie od 25.04.2009 r. do 29.04.2009 r.

    II etap – w okresie do 31.05.2009 r.

    oraz wg bieżących potrzeb w okresie od 1 czerwca 2009 r. do 30 grudnia 2009 r.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 27 marca 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 27 marca 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki udziału:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali, wykonali usługi oznakowania poziomego, w tym co najmniej 1 (jedno) zamówienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego o powierzchni nie mniejszej niż 3.000 m2,

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

a) malowarka hydrodynamiczna (urządzenie wysokociśnieniowe bezpowietrzne) z automatycznym dozowaniem kuleczek szklanych – 2 szt.

b) frezarka lub inne urządzenie do likwidowania nieaktualnego oznakowania – 1 szt.

c) samochód z oznakowaniem do zabezpieczenia robót – 2 szt.

4) W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w ust. 1 pkt 1– 3 niniejszego rozdziału.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 70964 - 2009 z datą zamieszczenia: 20.03.2009 roku.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/oznakowanie_poziome.rar

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.