BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272659
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XXI/278/2009

UCHWAŁA NR XXI/278/09
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 lutego 2009 r.


w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni,w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.


Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się rodziców oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni,w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

§ 2. Likwidacja nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009 r. po uzyskaniu zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w drodze odrębnej uchwały.

§ 3. Dzieciom zapewnia się możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w nowo powstałym przedszkolu niepublicznym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5. Uchwałę doręcza się Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


UZASADNIENIE


Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje procedury przekształcenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez gminę, w przedszkole niepubliczne. Gmina może prowadzić tylko przedszkola publiczne. Przekształcenie przedszkola publicznego w niepubliczne może nastąpić tylko w drodze likwidacji placówki i utworzenia nowej na bazie jej majątku, który gmina ma prawo wynająć lub wydzierżawić podmiotowi tworzącemu przedszkole niepubliczne.
W związku z powyższym, by dokonać zmiany modelu funkcjonowania przedszkola, konieczna jest w pierwszym etapie jego likwidacja, która wymaga przeprowadzenia ustawowo obowiązującej procedury, określonej w ustawie o systemie oświaty:

 1. podjecie przez radę gminy uchwały w sprawie zamiaru likwidacji,

 2. zawiadomienie o zamiarze likwidacji przedszkola: rodziców dzieci i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym 6 miesięcznym terminie,

 3. wyrażenie w drodze postanowienia pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

 4. podjęcie przez Radę Miejską we Wrześni uchwały o likwidacji przedszkola.

Wyżej wymieniona decyzja poprzedzona będzie konsultacjami przeprowadzonymi z rodzicami dzieci, pracownikami pedagogicznymi, administracyjnymi i obsługowymi oraz analizą możliwości organizacyjnych i finansowych placówki.
Nowo powstałe przedszkole funkcjonować będzie w dotychczasowym obiekcie uzyskanym po likwidacji przedszkola publicznego, na podstawie porozumienia, które zobowiązuje osobę przyjmującą mienie do prowadzenia statutowej działalności oświatowej zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty.
Jednocześnie przejmujący zobowiązany jest do prowadzenia przedszkola w standardzie nie gorszym niż przedszkola publicznego to jest:

 1. stosowania zasad odpłatności za korzystanie z przedszkola niepublicznego w wysokości obowiązującej dla przedszkoli gminy Września,

 2. zapewnienie personelu pedagogicznego posiadającego pełne kwalifikacje,

 3. realizowanie programów MEN,

 4. przeprowadzania rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności,

 5. zapewnienie wszystkim dzieciom wyżywienia według ich potrzeb,

 6. zachowania bądź przedłużenia godzin otwarcia przedszkola,

 7. ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z utrzymaniem budynku i terenu,

 8. ubezpieczenia budynku,

 9. utrzymania budynku i terenu w należytym stanie estetycznym i technicznym,

 10. przeprowadzenia konserwacji i remontów bieżących oraz usuwania awarii,

 11. każdorazowo uzgadnianie, w formie pisemnej, adaptacji, modernizacji i remontów pomieszczeń.

Zakłada się, iż przekształcenie w przedszkole niepubliczne umożliwi wprowadzenie nowych form współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami i opiekunami dzieci oraz poszerzy się oferta edukacyjna i wychowawcza.
Należy zaznaczyć, że przedszkole niepubliczne stosujące zasady odpłatności tak jak za korzystanie z przedszkoli publicznych, otrzymuje dotację na jedno dziecko w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.
Wobec powyższego uzasadnionym wydaje się podjęcie powyższej uchwały.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.