BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254959
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXI/271/2009

Uchwała Nr XXI/271/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 lutego 2009r.


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1


1. Po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/108/99 z dnia 27.07.1999 r., ze zmianami: uchwałą Nr XI/99/03 z dnia 09.07.2003 r. oraz uchwałą nr XIV/190/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

1) rysunek planu w skali 1:2000 - załączniki arkusze od 1 do 7 obejmujące obszar o którym mowa w par.1 pkt 1 zwany dalej rysunkiem - stanowiący załącznik nr 1,

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

Na obszarze objętym planem nie występują tereny dla których zachodzi potrzeba ustalania:

1) granic zasad i sposobów zagospodarowania terenów górniczych,

2) granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz usuwania się mas ziemnych,

3) granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,

4) granic terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

5) granic terenów wymagających przekształceń lub rekultywacji,

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych,

7) obiektów i terenów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych.

§ 3.

Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;

3. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni;

4. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu;

5. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy sposób zagospodarowania terenu uzupełniający i wzbogacający przeznaczenie podstawowe;

6. pasie technologicznym – należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70 m – po 35 m od osi linii 400 kV po obu stronach linii, objęty niniejszym planem, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii, w granicach którego zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii;

7. linii 400 kV – należy przez to rozumieć dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400 kV relacji Kromolice - Pątnów;

8. symbolu przeznaczenia – należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające;

9. terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem lub symbolem i numerem.

§ 4.

1. Przedmiotem ustaleń niniejszej uchwały jest:

1) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym – dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice – Pątnów,

2) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy na terenach położonych w obrębie pasa technologicznego dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów.

2. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy,

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

8) stawkę procentową na podstawie której ustala się opłatę o której mowa w art. 35 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem będące jednocześnie granicami pasa technologicznego wzdłuż projektowanej linii 400kV,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

3) oznaczenia literowe przeznaczenia terenu, zgodne z legendą na rysunku planu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) oś projektowanej linii 400kV,

6) stanowiska archeologiczne.

§ 5.

Przeznaczenie terenów

1. W obrębie pasa technologicznego (granicach objętych planem) dla projektowanej linii 400 kV ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1) teren zabudowy zagrodowej , oznaczony na rysunku symbolem - RM,

2) teren zabudowy gospodarczej, oznaczony na rysunku symbolem – RRM,

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku symbolem U,

4) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku symbolem – R,

5) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku symbolem – WS,

6) tereny dróg publicznych:

a) drogi głównej wojewódzkiej, oznaczonej na rysunku symbolem – KD1,

b) drogi zbiorczej powiatowej, oznaczonej na rysunku symbolem – KD2,

c) drogi dojazdowej gminnej, oznaczone na rysunku symbolem – KD3,

d) drogi głównej krajowej, oznaczonej na rysunku symbolem – KD4,

7) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku symbolem – KDW.

2. Dla terenów, dla których wyznaczono w niniejszej uchwale nowe przeznaczenie, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 6.

Zasady ochrony ładu przestrzennego

Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:

1. przestrzeganie zasad zabudowy określonych niniejszą uchwałą oraz szczegółowymi regulacjami prawnymi;

2. zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych lub nowych obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w obrębie całego pasa technologicznego;

3. zakaz lokalizacji nowej zabudowy w obszarze o szerokości 23 m od osi linii 400 kV w każdą stronę;

4. obowiązek zachowania bezpiecznych, określonych w odpowiednich przepisach i normach, odległości obiektów od przewodów roboczych linii 400 kV w przypadku rozbudowy i przebudowy istniejących oraz budowy nowych obiektów budowlanych, .

§ 7.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W trakcie realizacji projektowanej inwestycji liniowej należy ograniczyć do minimum niezbędną wycinkę drzew w pasie technologicznym.

2. Masy ziemne powstałe w wyniku fundamentowania słupów należy gromadzić w wyznaczonym miejscu i zużyć do zasypania fundamentów. Pozostałości wywozić zgodnie z przepisami szczegółowymi lub wtórnie wykorzystać przez rozplantowanie.

3. Ustala się następujące warunki oddziaływania linii 400 kV:

1) na całym obszarze opracowania planu:

a) natężenie pola elektrycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 10 kV/m,

b) natężenie pola magnetycznego emitowanego przez linię 400 kV nie może przekroczyć wartości 60A/m,

c) oddziaływanie akustyczne linii 400 kV nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych, odpowiednio dla danego rodzaju przeznaczenia terenu,

2) poza obszarem o szerokości 27m od osi linii 400 kV w każdą stronę natężenie pola elektrycznego nie może przekroczyć wartości 1 kV/m.

4. Na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R należy prowadzić gospodarkę rolną, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS należy pozostawić w dotychczasowych granicach.

6. Zakaz likwidacji rowów melioracyjnych.

7. Nakaz przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w wyniku prac budowlanych, skarp rzek i rowów melioracyjnych.

8. Nakaz lokalizacji budowli (w tym słupów linii 400 kV) w sposób zapewniający swobodny przejazd i prowadzenie prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

9. Nakaz odbudowy ciągów drenarskich w przypadku ich naruszenia przy prowadzeniu prac budowlanych.

10 Przed pozwoleniem na budowę ustala się wymóg uzyskania przez inwestora uzgodnienia ze Związkiem Spółek Wodnych we Wrześni w zakresie melioracji szczegółowej.

11. Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy realizować poprzez:

1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem dróg i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

2) zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych z uwzględnieniem ust. 1,

3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyłączaniem prac związanych z budową obiektów kubaturowych,

4) nakaz stosowania do celów grzewczych paliw płynnych, gazowych i stałych oraz alternatywnych źródeł energii z wyłączeniem paliw węglowych w nowoprojektowanych budynkach.

§ 8.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na obszarze objętym planem ochroną zabytków obejmuje się stanowiska archeologiczne oznaczone graficznie na rysunku.

2. Wszelkie inwestycje na obszarze stanowisk archeologicznych, wymagają przeprowadzenia niezbędnego zakresu prac archeologicznych, zapewniających odpowiednie warunki ochrony konserwatorskiej; zakres prac archeologicznych określi, w zależności od charakteru planowanych inwestycji właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków; wszelkie prace ziemne można wykonać po uzgodnieniu i za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się w obrębie realizacji zadania inwestycyjnego obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych przy realizacji inwestycji, w obrębie wykopów budowlanych w zakresie uzgodnionym pozwoleniem WUOZ w Poznaniu, które inwestor winien uzyskać przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. W przypadku odkrycia nieujawnionych na powierzchni obiektów archeologicznych nastąpi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

§ 9.

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną stanowią drogi: wojewódzka, powiatowa (KD-1,2) , drogi gminne (KD3), droga krajowa (KD 4) dla których szczegółowe zasady zagospodarowania określono w §12.

§ 10.

Zasady podziału i scalania nieruchomości

Ustala się prawo do podziału i łączenia istniejących działek zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 11.

Warunki tymczasowego zagospodarowania

Na terenach objętych niniejszym planem dopuszcza się czasowe zajęcie pasa terenu, określonego jako pas technologiczny, na potrzeby związane z budową linii 400 kV. Termin czasowego użytkowania terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się na okres dwóch lat od chwili rozpoczęcia prac budowlanych.

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z budową linii 400 kV ustala się nakaz przywrócenia terenu zajętego na potrzeby związane z przedmiotową budową do stanu pierwotnego w części nie zajętej pod stanowiska słupów.

ROZDZIAŁ 2

Warunki szczegółowe zabudowy i zagospodarowania terenów,
w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

§12

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej RM ustala się:

1) zakaz lokalizacji nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

2) dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu, rozbudowę i przebudowę istniejących zabudowań gospodarczych przy zachowaniu dotychczasowych gabarytów w zakresie wysokości zabudowy i geometrii dachu, z uwzględnieniem zachowania minimalnych, dopuszczalnych odległości od linii 400 kV,

3) nakaz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych, dla których zostaną przekroczone dopuszczalne przepisami prawa parametry pola elektromagnetycznego i hałasu emitowanego przez linię 400 kV oraz ich adaptację na obiekty gospodarcze lub usługowo - produkcyjne z uwzględnieniem ust. 1 i 2,

4) dopuszcza się pozostawienie dotychczasowego sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych, dla których nie zostaną przekroczone dopuszczalne przepisami prawa parametry pola elektromagnetycznego i hałasu emitowanego przez linię 400 kV,

5) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 35% oraz obowiązek przeznaczenia min. 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

6) obowiązek lokalizacji w ramach terenu min 2 miejsc postojowych,

7) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych,

8) zakaz sadzenia wysokiej roślinności w odległości do 32,0 m od osi linii,

9) dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem §6-8, §10-11 i §13.


2. Dla terenów zabudowy gospodarczej RRM ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

2) dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu, rozbudowę i przebudowę istniejących zabudowań gospodarczych przy zachowaniu dotychczasowych gabarytów w zakresie wysokości zabudowy i geometrii dachu z uwzględnieniem zachowania minimalnych, dopuszczalnych odległości od linii 400 kV,

3) nakaz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych oznaczonych na rysunku planu (jako budynek niemieszkalny), dla których zostaną przekroczone dopuszczalne przepisami prawa parametry pola elektromagnetycznego i hałasu emitowanego przez linię 400 kV oraz ich adaptację na obiekty gospodarcze lub usługowo – produkcyjny , niemieszkalne, z uwzględnieniem ust. 1 i 2,

3) obowiązek przeznaczenia min. 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

4) obowiązek lokalizacji w ramach terenu min 2 miejsc postojowych,

5) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych,

6) zakaz sadzenia wysokiej roślinności,

7) dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem §6-8, §10-11 i §13.

3. Dla terenów zabudowy usługowej U ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;

2) dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu, rozbudowę i przebudowę istniejących zabudowań gospodarczych przy zachowaniu dotychczasowych gabarytów w zakresie wysokości zabudowy i geometrii dachu z uwzględnieniem zachowania minimalnych, dopuszczalnych odległości od linii 400 kV,

3) zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych, dla których zostaną przekroczone dopuszczalne przepisami prawa parametry pola elektromagnetycznego
i hałasu emitowanego przez linię 400 kV oraz ich adaptację na obiekty gospodarcze lub usługowo - produkcyjne z uwzględnieniem ust. 1 i 2,

4) dopuszcza się pozostawienie dotychczasowego sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych, dla których nie zostaną przekroczone dopuszczalne przepisami prawa parametry pola elektromagnetycznego i hałasu emitowanego przez linię 400 kV,

5) max. powierzchnię zabudowy dla działki budowlanej na 35% oraz obowiązek przeznaczenia min. 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej,

6) obowiązek lokalizacji w ramach terenu min 2 miejsc postojowych,

7) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych,

8) zakaz sadzenia wysokiej roślinności w odległości do 32,0 m od osi linii,

9) dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem §6-8, §10-11 i §13.

4. Dla terenów rolniczych R ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem prawa do lokalizacji słupów elektroenergetycznych,

2) dopuszcza się lokalizację linii 400 kV,

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej roślinności w odległości do 32,0 m od osi linii,

6) dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem §6-8, §10-11 i §13.

5. dla terenów wód powierzchniowych WS ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z przeznaczeniem terenu,

2) dopuszcza się lokalizację linii 400 kV,

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej,

4) na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza się prowadzenie robót remontowo- modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej roślinności w odległości do 32,0 m od osi linii,

6) dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem §6-8, §10-11 i §13.

6. Dla terenów dróg publicznych KD1-4 ustala się::

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z przeznaczeniem terenu;

2) dopuszcza się lokalizację linii 400 kV,

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej,

4)na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej roślinności w odległości do 32,0 m od osi linii,

6) dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem §6-8, §10-11 i §13.

7. Dla terenów dróg wewnętrznych KDW ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych niezwiązanych z przeznaczeniem terenu;

2) dopuszcza się lokalizację linii 400 kV,

3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej,

4)na etapie eksploatacji linii 400 kV dopuszcza się prowadzenie robót remontowo-modernizacyjnych,

5) zakaz sadzenia wysokiej roślinności w odległości do 32,0 m od osi linii,

6) dopuszcza się użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem §6-8, §10-11 i §13.

ROZDZIAŁ 3

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§13

1. Adaptuje się istniejący układ drogowy wraz z istniejącymi zasadami obsługi komunikacyjnej terenów.

2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) obsługa komunikacyjna linii 400 kV z istniejących dróg,

2)ustala się nakaz wykonania skrzyżowań linii 400 kV z drogami zgodnie z przepisami odrębnymi o zachowaniu skrajni drogowej (przy równoległym do dróg przebiegu linii) z obowiązkiem zachowania odległości wymaganych w obowiązujących przepisach,

3) słupy linii 400 kV należy lokalizować w odległości min. 5,0 m od granicy pasa drogowego dróg publicznych,

4) zachowanie skrajni drogowej wymaganej dla elektroenergetycznych linii napowietrznych,

5) zakazuje się umieszczania w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, natomiast dopuszcza się lokalizowanie tych urządzeń w pasie drogowym za zgodą zarządcy drogi,

6) obowiązek oznakowania i zgłaszania organom wojskowym budowy słupów zgodnie z przepisami odrębnymi,

7) ustala się nakaz wykonania skrzyżowań linii 400 kV z innymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązek uzgadniania rozwiązań technicznych tych skrzyżowań z właścicielami instalacji na bazie warunków technicznych,

8) zasilanie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych, liniami napowietrznymi nn lub kablowymi na warunkach dostawcy,

9) dopuszcza się przebudowę, budowę (skablowanie lub przełożenie) istniejących sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym przebiegiem linii elektroenergetycznej 400 kV, sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych określi koncern Energetyczny ENEA S.A. Oddział w Poznaniu, koszty związane z przebudową poniesie podmiot wchodzący w kolizje,

10) adaptuje się istniejące sieci telekomunikacyjne i dopuszcza się ich rozbudowę, uzupełnienie oraz możliwość sukcesywnej przebudowy istniejących linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe doziemne,

11) budowa linii 400kV odbywać się będzie, po trasie istniejącej linii 220 kV, która podlegać będzie rozbiórce ,

12) wysokość słupów projektowanej linii 400kV nie może przekraczać 75,0 m ponad poziom istniejącego terenu,

13) obowiązek zachowania minimalnej wysokości zawieszenia dolnego przewodu energetycznego linii na min 11,0 m nad poziom istniejącego terenu,

14) obowiązek lokalizacji słupów linii 400 kV w odległości nie mniejszej niż 10 m od krawędzi skarp rzek i cieków wodnych oraz 5 m od krawędzi skarp rowów melioracji szczegółowej,

15) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni drogowych na terenach zurbanizowanych docelowo do systemu kanalizacji deszczowej, na terenach niezurbanizowanych do przyległych rowów, zrzuty winny posiadać urządzenia podczyszczające,

16) odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników wybieralnych wywożonych do oczyszczalni ścieków, docelowo do systemu kanalizacji sanitarnej,

17) zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego,

18) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami szczególnymi o odpadach i ochronie środowiska,

19) urządzenia infrastruktury technicznej projektować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę lub właściciela drogi.


ROZDZIAŁ 4

Ustalenia końcowe

§14.

Zgodnie z artykułem 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się następującą stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenu istniejącej zabudowy zagrodowej (RM ) – 0,1%,

2) dla terenu zabudowy gospodarczej (RRM ) – 0,1%,

3) dla terenu zabudowy usługowej (U) – 0,1%,

4) dla istniejących terenów rolniczych (R) – 0,1%,

5) dla terenów wód powierzchniowych (WS) – 0,1%,

6) dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych – 0,1%,

§15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/271/2009
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 19 lutego 2009r.

Burmistrz Miasta i Gminy Września przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września na podstawie uchwały Nr VI/75/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 kwietnia 2007r.
Po ogłoszeniu w prasie Komunikatu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ukazał się w biuletynie Wieści z Ratusza w dniu 16 maja 2007 r., wystąpiono na piśmie do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o wnioski i opinie.
Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt planu wraz z prognozą finansową i prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie zgodność ustaleń planu ze Studium.
Na obszarze objętym planem nie była wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Projekt planu został zaopiniowany przez organy obowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz pozytywnie uzgodniony przez organa właściwe do uzgadniania miejscowych planów.
Projekt planu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń miejscowego planu na środowisko przyrodnicze był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14.11.2008 do 12.12.2008r. (składanie wniosków do dnia 29.12.2008 r.), a dyskusja publiczna odbyła się w dniu 27 listopada 2008r.
Do projektu planu złożono uwagi, które zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
W związku z przeprowadzeniem procedury formalno-prawnej przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 roku przyjęcie uchwały dla przedmiotowego terenu, uznaje się za uzasadnione.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.