BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255619
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania (2) - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ WE WRZEŚNI
 

Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne

ul. Gnieźnieńska 32a

62-300 Września

Tel. 061 4360 552 Fax. 061 4360552

Ogłasza przetarg nieograniczony na

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ WE WRZEŚNI

CPV: 37.40.00.00-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania dostawy i montażu: do 31 marca 2009 roku

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Ogrodowicz – dyrektor tel. 061 4360 552, kom. 503 841 964 lub email: wosr.wr@neostrada.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne, ul. Gnieźnieńska 32a, 62-300 Września, sekretariat lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia .

Otwarcie ofert nastąpi 13 lutego 2009 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, do dnia 13 lutego 2008 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmian) oraz spełniający warunki udziału:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonywali dostawy i montaż wyposażenia sportowego hal sportowych o podobnym zakresie i charakterze do objętego zamówieniem minimum 3 o wartości 100 tys złotych brutto każde zamówienie;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych

4. Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 33259 - 2009 z datą zamieszczenia: 04.02.2009 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ wyposazenie hali rar [253 kB]
ikona
9 02 2009 odpowiedzi na pytania [63 kB]
ikona
10 02 2009 odpowiedzi na pytania [65 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.