BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463406
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
wspólnego posiedzenia
komisji edukacji
oraz
komisji komunalno-finansowej
z 15 grudnia 2008 r.


Pkt 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa o godz.16.30 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1) oraz 3 członków Komisji Komunalno – Finansowej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Rober Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym;
Marzena Listopad, stażysta w biurze profilaktyki;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

k)

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

a)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Na salę obrad wszedł radny Bronisław Dankowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno – finansowej uczestniczy 4 radnych.

Przewodniczący komisji komunalno – finansowej radny Jan Nowak zgłosił swoje wątpliwości co do § 7 projektu uchwały., a mianowicie do wysokości renty planistycznej.
Wnioskuje o podniesienie wysokości stawki procentowej renty planistycznej.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że jest decyzja i wola Rady Miejskiej. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji przyjęto dla pewnej równości w traktowaniu osób, które są do tej opłaty planistycznej, renty urbanistycznej zobowiązane równe zasady takie jak: tereny mieszkaniowe 10%, tereny aktywizacji gospodarczej 30%. I to jet kontynuowane.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych, 2 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

b)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

c)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.

d)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

e)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Na salę obrad weszli: radny Maciej Baranowski i radny Józef Jesiołowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 8 radnych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

f)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

g)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

h)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

i)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

j)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Na salę obrad wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno – finansowej uczestniczy 5 radnych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

l)

Przewodnicząca Komisji Edukacji, radna Mariola Zalepa poprosiła aby w § 2 słowo „udziałów” zamienić na „akcji. Natomiast w uzasadnieniu w zapis „PEC S.A.”, zastąpić „PEC Września S.A”.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A..

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A..

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A..

m)

Marzena Listopad, stażysta w biurze profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok (załącznik nr 4).

Radna Teresa Piskorż wnioskuje o zwiększenie środków finansowych z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pokrycie zajęć terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych we Wrzesińskim Stowarzyszeniu Abstynentów „JANTAR”

Radny Włodzimierz Wawrzyniak wnioskuje o monitorowanie przez Straż Miejską sklepu całodobowego znajdującego się przy ul. Opieszyn - na przeciw internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

n)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. zostanie omówiony podczas XIX sesji Rady Miejskiej.

o)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap).

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funuszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap).

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funuszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap).

p)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

q)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino
i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

r)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

s)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Pkt 4

Radny Mirosław Chudy wnioskuje o informację na temat miesięcznych kosztów sprzątania przez Firmę EFEKT wraz ze środkami czystości we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Radna Teresa Piskorż i radny Mirosław Chudy wnioskują o przedłużenie na okres
6 miesięcy umowy na sprzątanie pomieszczeń we Wrzesińskim Ośrodku Kultury Spółdzielni Socjalnej „UL” celem sprawdzenia jakości pracy tej firmy.

Radna Mariola Zalepa wnioskuje o informację na temat obecnej sytuacji we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka wnioskuje o informacje na temat projektu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie wsi.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie komisji edukacji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodnicząca
Komisji Edukacji
/-/radna Mariola Zalepa


Przewodniczący komisji
komunalno-finansowej
/-/radny Jan Nowak

Protokolant
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.