BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255552
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2009 ROKU
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2009 ROKU

Część 1 – obszar z Parkiem im. Dzieci Wrzesińskich

Część 2 – obszar z Parkiem im. Marszałka J. Piłsudskiego

CPV: 77.31.30.00-7

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2009 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego tel. 061 640-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 18 lutego 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 18 lutego 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych

2) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące dla nasadzeń wieloletnich (krzewów, drzew, bylin i róż).

3) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udokumentuje referencjami zrealizowanie w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem, pielęgnacją (całorocznym), kształtowaniem terenów zieleni.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 34223 - 2009 z datą zamieszczenia: 05.02.2009 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - zielen 2009 rar [203 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.