BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296176
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

I. Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie do realizacji na terenie Miasta Wrześni w roku 2009 prowadzenia Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy dla mieszkańców Gminy Września.


II. Termin i warunki realizacji zadania:

1.Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż dn. 16 marca 2009 roku a zakończy dn. 31 grudnia 2009 roku.

2. W ramach realizacji zadania oczekuje się:

- prowadzenia poradnictwa psychologicznego w kontakcie indywidualnym z osobą doznającą przemocy jak i ze sprawcą przemocy,

 • prowadzenia poradnictwa prawnego ( w tym pisanie wniosków, pozwów)

 • współdziałania z instytucjami mogącymi udzielać pomocy osobom krzywdzonym jak i sprawcom przemocy,

 • posiadanie bazy lokalowej do realizacji zadania


III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

Lp.

Wyszczególnienie zadania

Kwota planowanej dotacji na rok 2009

1.

prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Września

13.500,00 zł


IV. Zasady przyznawania dotacji:


Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.).

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz posiadać następujące załączniki:

  a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);

  b) kserokopia aktualnego statutu;

  c) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok ;

  d)sprawozdanie merytoryczne za ubiegły rok;

  e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

  Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę w języku polskim.

  W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym określonym w Uchwale XVIII/238/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie określonym w ogłoszeniu.

5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.

6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2009 roku.


V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 4 marca 2009 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert – prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Września”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 09.03.2009 roku.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna wartość oferty, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców ( oceniana w skali 0-10 pkt.),

  2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania ( oceniane w skali 0-10 pkt.),

  3) doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Września przy realizacji zadań o podobnym charakterze ( oceniane w skali 0-10 pkt.),

  4) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu ( oceniane w skali 0-10 pkt.),

  5) rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach ( 0-10 pkt.),

  6) posiadanie bazy lokalowej do realizowania zadania( własność , wynajem, dzierżawa) ( oceniane w skali 0-10 pkt.)

  7) kadra zdolna do realizacji zadania ( kwalifikacje powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami ( oceniane w skali 0-10pkt.).

  Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 60 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

4.Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Września w formie zarządzenia. Od zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

7. Burmistrz Miasta i Gminy Września zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

8. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona w gazecie o zasięgu lokalnym „Wieści z Ratusza”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

9.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy i nie będą odsyłane oferentowi.


VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w terminie do 30 dni po wykonaniu zadania.

Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

4. Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Na realizację zadania z zakresu prowadzenia Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców Gminy Września w roku 2008 Gmina Września przekazała kwotę 13.500,00 zł.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
zalacznik 1 wzor oferty[1] [102 kB]
ikona
zalacznik 2 wzor umowy 1 doc[1] [97 kB]
ikona
zalacznik 3 wzor sprawozdania[1] [102 kB]
ikona
zalacznik 1 wzor oferty[1] [170 kB]
ikona
zalacznik 2 wzor umowy 1 doc[1] [88 kB]
ikona
zalacznik 3 wzor sprawozdania[1] [201 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.