BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267092
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI

CPV: 70.33.00.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 31 grudnia 2009 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego tel. 061 640-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 10 lutego 2009 r. do godz. 09.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie usługi z zakresu zarządzania, administrowania nieruchomościami;

2) muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej wykonał należycie co najmniej dwie usługi o zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzenia targowiska lub zarządzania nieruchomością o sumarycznej cenie co najmniej 50% zaoferowanej ceny w przedmiotowym zamówieniu publicznym, przyjmując, że wartością usługi jest wartość wynagrodzenia wykonawcy;

3) dysponują osobą / osobami z uprawnieniami do zarządzania nieruchomością zgodnie z art. 189 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresach niezbędnych dla przedmiotu zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 12404 - 2009 z datą zamieszczenia: 30.01.2009 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ zarzadzanie zieleniakiem [150 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.