BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255661
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE:

Część 1 – w obrębie ulic Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku

Część 2 – w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku

Część 3 – w obszarze ograniczonym ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie

CPV: 71.40.00.00-2

Zamawiający dopuszcza składaniE ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 30 stycznia 2010 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Magdalena Oblizajek – inspektor Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury tel. 061 640-40-33 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 10 lutego 2009 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

1.5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udokumentuje referencjami zrealizowanie (doświadczenie) w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/SIWZ_mpzp_3_czesci.rar

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 12076 - 2009 z datą zamieszczenia: 30.01.2009 roku.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.