BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260420
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XIX/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 16 grudnia 2008 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Jarosław Gruszczyński, komendant KPP we Wrześni wręczył przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Bożenie Nowackiej i burmistrzowi miasta i gminy Września Tomaszowi Kałużnemu certyfikat za pomoc dla policji.


XIX sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 14.30 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Jan Nowak.


Protokół z sesji nr XVIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4. Debata budżetowa:

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

 3. odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,

 4. przedstawienie ewentualnych autopoprawek wniesionych przez burmistrza Miasta
  i Gminy,

 5. dyskusja i głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,

 6. głosowanie projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 wraz z przyjętymi autopoprawkami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września,

 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim,

 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe,

 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej,

 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida,

 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie,

 7. zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej,

 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,

 9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

 10. przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”,

 11. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września,

 12. wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A.,

 13. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok,

 14. zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.,

 15. uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funuszu Ochrony Środowiska
  z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap),

 16. zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”,

 17. zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino
  i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”,

 18. wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

 19. zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

6. Informacja o przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli wykonania remontów
w wybranych placówkach oświatowych w 2007r.

7. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

8. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

10. Zakończenie obrad.


Pkt 3

radny Stanisław Dominiczak: Sprawa pierwsza, wielokrotnie przeze mnie poruszana uruchomienie punktu konsultacyjnego dla rolników. Pomogłoby to w uzyskiwaniu środków jak również mogło by przygotować ludność zamieszkałą na wsi do pracy w ramach świadczenia usług na rzecz miasta. Po drugie, w ramach modernizacji oświetlenia na wsi składam wniosek o przyłączenie oświetlenia świetlic i wszystkich budynków gminnych do tego oświetlenia, gdyż w obecnej sytuacji większość tych lamp nie świeci mimo to, iż są zainstalowane.

Po trzecie, cmentarz w Bierzglinie jest to miejsce zniszczone, zdewastowane, nie bardzo wiem kto jest administratorem. Podejrzewam, że nie parafia. Jeżeli leży to w gestii gminy proszę żeby zająć się porządkowaniem, czy znalezieniem gospodarza dla tego obiektu.

radny Szymon Paciorkowski: W tym roku były uchwalane nowe godziny otwarcia cmentarza komunalnego. Tymczasem przy głównej bramie nie zauważyłem żadnej tablicy na której, np. byłyby zamieszczone choćby godziny otwarcia, dokładny regulamin. Jest stara tablica informacyjna o PUK-u. Nie wiem czy źle widziałem czy faktycznie tam takiej tablicy informacyjnej po wprowadzeniu nowych godzin otwarcia nie ma. Sprawa druga to kwestia przystanku autobusowego w Sobiesierniu. Jest tam w chwili obecnej dla dzieci czekających do szkoły taka niewielka blaszana budka. Z tyłu kiedyś było tam chyba jakieś okno, teraz jest wybite. Czy byłaby jakaś możliwość podrasowania, powiększenia tego, ustawienia jakiejś ławki, ponieważ obiekt jest bardzo mały? Sprawa trzecia mianowicie chodzi o projekt nowej biblioteki publicznej. Ostatnio było już wspomniane, że jest konkurs. Chciałbym prosić o informację kiedy planowany jest termin zakończenia konkursu, jak mniej więcej kształtuje się jury czy oprócz tego konkursu dla studentów Politechniki jest np. przewidziany konkurs dla firm architektonicznych i mniej więcej czy już w tym momencie znany jest harmonogram prac w przyszłym roku? Czy już się to wyłania czy na razie wiadomo tylko, że będzie w przyszłym roku, natomiast nie ma jeszcze dokładniejszych danych?

radny Mirosław Chudy: Prosiłbym o zainteresowaniem się zwiększeniem bezpieczeństwa na ul. Kutrzeby w obrębie bloków 3 i 5. Odpowiednie pismo przedkładam na ręce przewodniczącej. (załącznik nr 3).

Czy wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Sokołowie była powiązana likwidacja dziesięciu szamb, które na tym terenie istnieją? Chciałbym uzyskać informację, jaka jest procedura likwidacji takiego szamba.

Nawiązując do wczorajszej rozmowy, w trakcie komisji padło stwierdzenie o zastaniu nieporządku w ubiegłym roku w WOK-u. Skierowane było to pod adresem spółdzielni socjalnej, która niejako by miała w 2007 roku czyścić i administrować na tym terenie. Okazuje się, że spółdzielnia socjalna sprząta ten teren od 1 stycznia 2008 roku. Prosiłbym Panią radną o ewentualne sprostowanie tego.

radna Mariola Zalepa: Rzeczywiście wczoraj wypowiedziałam się, że w Domu Kultury jest bałagan, bo tam pracowałam ale rzeczywiście nie w 2008 roku, a do 2008 roku. Jednak nie ukrywam, że później nie było lepiej ale w tym czasie kiedy ja byłam w Domu Kultury rzeczywiście nie sprzątała firma o której mówił wczoraj Pan radny.

radna Teresa Piskorż: Niedługo kończy się dziesięcioletni okres przeznaczenia pływalni, jakie będzie późniejsze jego przeznaczenie? Czy mamy w budżecie zapewnioną jakąś kwotę byśmy mogli ją jako gmina przejąć i kontynuować tę działalność?

radny Sylwester Jałoszyński: Korzystając z okazji że będziemy dziś glosować projekt budżetu na 2009 rok chciałbym poinformować, że w projekcie tym jest przewidziana kanalizacja Chwalibogowa za kwotę 2 500 mln zł i przy okazji powtarzam informacyjnie, że mieszkańcy Chwalibogowa i okolic za m³ ścieków płacą 14,50. Nie wiem czy ktoś tutaj w gminie, powiecie, Wielkopolsce więcej płaci, chciałbym poinformować, że jest to jednak kwota bardzo wysoka o czym wielokrotnie mówiłem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Począwszy od części Sokołowa, Marzenin, Gulczewo, Gulczewko, Sobiesiernie, wszyscy płacimy właśnie dokładnie tyle.

radny Stanisław Dominiczak: Chciałbym uzupełnić swoje pytanie. Od 1 grudnia wchodzi rozporządzenie dla rolników odnośnie „wymogi wzajemnej zgodności przepływu dokumentów”. Rolnik, który przeczyta jeden z pierwszych punktów do którego musi dostosować swoje warunki, zacytuję: „Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii” to jeżeli ktoś tego nie rozbierze na czynniki pierwsze to naprawdę tego nie da się wykonać.


Pkt 4

Debata budżetowa:

a). przedstawienie projektu uchwały budżetowej.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały budżetowej. (załącznik nr 4).


b). odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. (załącznik nr 5).


c). odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: komisja edukacji, rozwoju wsi, komunalno- finansowa, bezpieczeństwa i polityki społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2009. Wnioski podpisali przewodniczący komisji. (załącznik nr 6).


d).przedstawienie ewentualnych autopoprawek wniesionych przez burmistrza Miasta
i Gminy.


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: omówiła autopoprawkę. (załącznik nr 7).


e). dyskusja i głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: budżetu na rok 2009.


f). głosowanie projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2009 wraz z przyjętymi autopoprawkami.

radny Stanisław Dominiczak: Na komisjach wspominałem o straży pożarnej a raczej moim zdaniem zbyt niskiego finansowania. Po odpowiedzi udzielonej przez pana burmistrza jeszcze raz rozmawiałem z ochotnikami niemal wszystkich jednostek i raczej utwierdziłem się w przekonaniu, że przy najbliższej okazji należałoby podwyższyć kwotę, która nie jest aż tak wielka na utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej o 10- 15%. Myślę, że w taki czy inny sposób uda się dofinansować strażaków.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/248/2008 w sprawie: budżetu na rok 2009 wraz z przyjętymi autopoprawkami.(załącznik nr 8).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Gratulujemy Panu burmistrzowi i wszystkim służbom, które ciężko pracują na to żeby budżet tak właśnie wyglądał i żeby wskaźnik inwestycyjny nadal był tak wysoki i Września piękniała. Mamy nadzieję, że malutki udział w tym mamy. Jeszcze raz gratulujemy.


Pkt 4

a).

radny Mirosław Chudy: Czy mógłbym otrzymać informację ilu fizycznie jest właścicieli ziem, które objąłby plan zagospodarowania tego terenu?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Co do ilości właścicieli to konkretnie, żeby podać liczbę tych właścicieli nie jestem w stanie odpowiedzieć w tym momencie ale na pewno nie jest to jeden właściciel. Jest kilku właścicieli łącznie z gminą Września, która też jest właścicielem części tych terenów.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Ok 10 właścicieli.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Tak minimum 10 osób.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/249/2008 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września. (załącznik nr 9).

b). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/250/2008 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim. (załącznik nr 10).

c). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/251/2008 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe. (załącznik nr 11).

d). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/252/2008 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej. (załącznik nr 12).

e). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/253/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida. (załącznik nr 13).

f). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/254/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie. (załącznik nr 14).

g). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/255/2008 w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej. (załącznik nr 15).

h). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/256/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.(załącznik nr 16).

i). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/257/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. (załącznik nr 17).

j). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/258/2008 w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.(załącznik nr 18).

k). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/259/2008 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.(załącznik nr 19).

l). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/260/08 w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A.(załącznik nr 20).


m).
radny Mirosław Chudy: Można by zwrócić uwagę podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby swoje turnieje czy też imprezy okolicznościowe próbowali robić w miejscach i na terenach powiedzmy, gdzie tego typu imprezy nie są robione. Moja prośba do sołtysów, aby sołtysi też się ubiegali, zwracali się do tych podmiotów, aby to u nich były robione te imprezy. W Sokołowie była taka impreza i wystarczyło tylko troszeczkę naszego nakładu roboczego, a korzyści materialne były w postaci pozostawionego sprzętu sportowego. Można by tutaj było aktywizować trochę wsie typu Bierzglinek, Białężyce.

radny Bronisław Dankowski: Warto by było rozważyć sprawę punktów sprzedaży alkoholi w pobliżu szkół, obiektów sportowych i innych obiektów użyteczności publicznej. Rzeczywiście jak się temu przyjrzeć to w niektórych sytuacjach przypadkach są nagięcia prawa, np. ul. Kaliska na przeciwko Zespołu Szkół Rolniczych. Właściwie ta młodzież ma bardzo łatwy dostęp do spożywania alkoholu, kupna, itd. i takich obiektów na terenie miasta i gminy jest więcej. Warto by było żeby ta komisja wspólnie z komisją rady objechała takie punkty, zobaczyła gdzie takie są i by w przyszłym roku ograniczyć trochę możliwości sprzedaży alkoholu wokół tego typu obiektów.

radny Stanisław Dominiczak: Odnosząc się do pytania radnego M. Chudego, czy rady sołeckie mają prawo ubiegać się o tego typu środki, z tego funduszu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Mogą i często to czynią. Odnosząc się do słów radnego B. Dankowskiego, otóż przyznana koncesja na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych, czy podawania alkoholu w punktach gastronomicznych jest przyznawana na określony czas. Jak ten czas upłynie to przedsiębiorca musi złożyć wniosek ponownie, czy też od nowa. Nie można w trakcie obowiązującej koncesji jej odebrać z wyjątkiem określonych przypadków, które są precyzyjnie wypisane, określone jako naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jest to precyzyjnie zapisane. Rozwiązujemy umowy, ale to się zdarza rzadko, po pierwsze dlatego, że część pewnie prowadzi poprawnie sprzedaż po drugie, że musi zostać to udokumentowane, że ma miejsce łamanie tego przepisu. Oczywiście przypadki takie się zdarzają. Taka najsłynniejsza historia, często opisywana przez gazety, to sklep na narożniku ul. Słowackiego i ul. Wojska Polskiego. Nie tak dawno została ta koncesja odebrana, bo zostały wyczerpane i udowodnione przypadki naruszenia tego przepisu. Sklep utracił koncesję na sprzedaż alkoholu.
Omówił autopoprawkę. (załącznik nr 21).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: W punkcie V warunki i realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów proszę w punkcie 2 ostatnie zdanie, ostatni akapit, a mianowicie wynagrodzenie pełnomocnika określi preliminarz wydatków na realizacje zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok wykreślić bowiem ten zapis znajduje się bezpośrednio w budżecie.

radna Teresa Piskorż: Czy będą środki na terapeutę na drugie półrocze, bo otrzymali tylko na pierwsze, a przez ten drugi okres czasu terapeuta, pani która opiekuje się tą grupą AA, przychodziła i udzielała pomocy społecznie. Czy będzie ona opłacona? Jest to bardzo ważna sprawa, bo utrzymanie w trzeźwości to nie tylko problem ludzi, którzy są chorzy ale i ich rodzin.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: Jak już na wspólnych komisjach burmistrz Jan Maciejewski zapewniał na pewno burmistrz będzie starał się pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów w tym względzie. Chciałbym powiedzieć, że terapeuta w ramach dotychczasowych środków przez stowarzyszenie Jantar i w przypadku rozszerzenia zakresu działań terapeutów w ramach konkursu może wystąpić o dalsze zatrudnienie terapeuty. Terapeuci są dostępni również na ul. Witkowskiej w różnym zakresie, przy czym różni się ta praca, ale jest taki obowiązek aby zainteresować się osobą skierowaną lub taką, która sama się zgłosi.

radna Teresa Piskorż: Z tego co mi wiadomo jest to prywatne.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: To jest też stowarzyszenie, które otrzymuje środki w ramach konkursu na realizacje zadań.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/261/2008 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. (załącznik nr 22).


n).
radny Bolesław Święciochowski: Omówił plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/262/08 w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.(załącznik nr 23).

o). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/263/2008 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap).(załącznik nr 24).

p). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/264/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.(załącznik nr 25).


q).
radny Maciej Baranowski: W poprzedniej uchwale mieliśmy zwrot do Wojewódzkiego Funduszu w wysokości ok 3 tys zł bodajże, a tutaj jest prawie 70 tys. Czy to wynika z procedur przetargowych, czy jest to tylko kwestia uporządkowania?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: To są takie uchwały właściwie porządkowe ponieważ Wojewódzki Fundusz przyznaje pożyczkę do kwoty i potem rozlicza się to odpowiednio harmonogramami zgodnie z podpisaną umową. Musi być odpowiedni procentowy udział środków własnych w stosunku do środków zewnętrznych i dlatego tam te drobne różnice, które wynikają z tych kwot i należy to oddać. Jest to bardzo ważne dla budżetu gdyż nie może w obrocie prawnym krążyć uchwała o wyższym zobowiązaniu niż faktycznie jest w budżecie, dlatego takie uchwały są właściwie obowiązkowe.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/265/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.(załącznik nr 26).

r). Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIX/266/2008 w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.(załącznik nr 27).

s). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/267/2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008. (załącznik nr 28).


Pkt. 5

Przewodniczący komisji rewizyjnej Radny Bolesław Święciochowski: Informacja o przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli wykonania remontów w wybranych placówkach oświatowych w 2007r. (załącznik nr 29).


Pkt. 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • Spektaklu Blackout realizowanego przez członków teatru środowiska policyjnego SCENA 07 pod nazwą Profilaktyka a Teatr, poruszający tematykę narkomani.

 • Obchodów Święta Niepodległości 11 listopada.


Pkt. 7

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:


 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 30).

 • Trwają prace nad projektem budżetu na rok 2009, zgodnie z terminem zostanie przekazany radnym.


Pkt. 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytanie radnego Włodzimierza Wawrzyniaka zadanego podczas wczorajszego posiedzenia komisji edukacji. Pan radny wnioskował o monitorowanie przez straż miejską sklepu przy ulicy Opieszyn na przeciwko internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zostało wydane polecenie straży miejskiej, by się przyjrzała temu sklepowi pod kontem sprzedaży alkoholu.

Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego, Pan radny wnioskował o informację na temat miesięcznych kosztów sprzątania przez firmę Efekt wraz ze środkami czystości we Wrzesińskim WOK-u. Takich informacji nie posiadam, ponieważ firma Efekt nie sprząta we Wrzesińskim WOK-u w związku z tym nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli nowy dyrektor zechce zatrudnić jakąś firmę sprzątającą w WOK-u, jeżeli wybraną by była ta firma Efekt, to oczywiście musiałaby przedstawić swoją ofertę i ta oferta musi być oceniona i wybrana przez przyszłego dyrektora.

Odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż i radnego Mirosława Chudego dotyczącego przedłużenia na okres sześciu miesięcy umowy na sprzątanie pomieszczeń w WOK-u spółdzielni specjalnej UL celem sprawdzenia jakości pracy tej firmy to tak się składa, że w czasie dzisiejszego posiedzenia niejako ten temat był już poruszony. Pani radna wspominała, że obserwowała czystość obiektu podczas gdy ta firma sprzątała w WOK-u. Rzeczywiście na początku 2008 roku w wyniku zmian organizacyjnych w WOK-u zaleciliśmy dyrektorowi, żeby usługę sprzątania zlecił na zewnątrz, wybrał właśnie tę firmę. W UMiG od kilu lat współpracujemy z Wrzesińską firmą Efekt, która w kilku szkołach sprząta jako firma zewnętrzna całkowicie. Od 2008 roku również podjęliśmy współpracę z tą firmą na sprzątanie ratusza i USC, co prawda w połowie wymiaru ale jak Państwo możecie sprawdzić nie można narzekać na jakość. Jest dobrze posprzątane. Spółdzielnia UL sprząta tylko w WOK-u, natomiast firma Efekt, z którą współpracujemy przedstawiła wykaz firm, w których działa. Instytucje, które nie są typowymi firmami to sąd rejonowy we Wrześni, urząd skarbowy we Wrześni, urząd skarbowy w Gnieźnie, telekomunikacja Polska w Gnieźnie, PEC we Wrześni, firma Krispol, Społem, banki we Wrześni. Myślę że te instytucje, pomijając firmy prywatne, są chyba dobrym prognostykiem co do tego, że firma ta potrafi również sprzątać w takich instytucjach publicznych. Jakość usług tej firmy w ratuszu i USC jest zadowalająca.

Odpowiadając na pytanie radnej Marioli Zalepy dotyczące informacji obecnej sytuacji WOK-u. Otóż 1 stycznia 2008 roku dokonaliśmy pierwszej części reorganizacji działania tej jednostki. Polegała m.in. na zmniejszeniu liczby etatów o kilka. Na zleceniu sprzątania firmy na zewnątrz, na prowadzeniu księgowości przez referat księgowości wydziału oświaty, także stanowisko dyrektora WOK-u było na ½ etatu. Drugie ½ etatu dyrektor miał w ratuszu. Zmniejszenie obsady, co mogliście Państwo zauważyć przez cały 2008 rok, nie zmniejszyło liczby imprez i działań, które miały miejsce w WOK-u. Zaoszczędzone środki w wysokości 100 tys zł przekazaliśmy wszystkim szkołom podstawowym naszej gminy na granty, zajęcia poza lekcyjne z dziedziny kultury. Efekty tych działań są bardzo pozytywne i dobrze oceniane przez nauczycieli i rodziców tych szkół. W zajęciach uczestniczyło 1320 dzieci. Zajęcia, które były możliwe dzięki wprowadzeniu oszczędności w WOK-u. Ten okres końca 2007 roku i początek 2008 roku był pierwszym krokiem i też jedną z pierwszych rozmów, zwróceniem uwagi dyrektorowi na sposób organizacji pracy w WOK-u. Kolejne rozmowy miały miejsce w październiku i w wyniku tych rozmów jak Państwo wiecie Pan dyrektor złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora WOK-u i rezygnacja ta została przeze mnie przyjęta. Zostało zamieszczone ogłoszenie w prasie, że poszukujemy dyrektora WOK-u. Zgłosiły się cztery osoby z czego trzy były z zagranicy, jedna z Polski. Przy czym trzy nie spełniały wymogów formalnych ogłoszenia, mianowicie był tam zapis, że poszukujemy osoby z tytułem mgr kultury lub pokrewnych. Niestety trzy z tych osób nie posiadały tego wykształcenia. Oferta tej czwartej osoby nie była na tyle ciekawa żeby się zdecydować. W związku z tym postępowanie to zostało zakończone niewyłonieniem kandydata. Po dłuższej analizie kiedy nie wyłoniliśmy dyrektora, zaczęliśmy się zastanawiać nad możliwością połączenia tych jednostek w jednym miejscu, w jednej organizacji. Są liczne przykłady w Polsce, że są miasta również o wielkości Wrześni, w których te jednostki połączono. Czasami nawet połączone z bibliotekami, aczkolwiek to jest wyjątkowo trudne, bo przepisy o bibliotekach są jeszcze bardziej szczególne i nietypowe i nie jest to takie proste, ale, np. w Nekli, Miłosławiu te jednostki są połączone. W związku z tym, że cały proces jest dość skomplikowany prawnie, żeby nie przeciągać tego okresu braku dyrektora w WOK-u postanowiłem, że osobą, która będzie równocześnie na stanowisku dyrektora w jednej i drugiej jednostce do czasu ewentualnego ich połączenia, będzie ta sama osoba, mianowicie dyrektor muzeum Pan Sebastian Mazurkiewicz.

Odpowiadając na pytanie radnej Bożeny Nowackiej dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na terenie wsi. Otóż według informacji, które otrzymałem od prezesa PUK, selektywna zbiórka odpadów na terenie wiejskim naszej gminy odbywa się nieodpłatnie. Pojemniki w ilościach na szkło 22 szt o pojemności 110 litrów i 22 szt na PET-y również o pojemności 110 litrów ustawiane są zgodnie ze wskazaniami i umową nr 3/2005 z UMiG. Opróżniane są bądź to na zgłoszenie sołtysa, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Również na terenie wiejskim dodatkowo wprowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w postaci worków plastikowych 120 l. Jest ta zbiórka wprowadzana w kolejnych wsiach, odbiór odbywa się raz w miesiącu. (załącznik nr 31).

Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczącego punktu konsultacyjnego dla rolników. Otóż obecnie tymi zagadnieniami zajmują się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Izba Rolnicza. Uważamy, że bardziej pożądane od tworzenia nowego, kolejnego punktu jest spowodowanie intensyfikacji działań tych instytucji, które już istnieją i są do tego powołane. Kolejne pytanie dotyczyło podłączenia oświetleń świetlic wiejskich do systemu latarni na wsiach, który to system jest aktualnie modernizowany. Nie jest to możliwe, gdyż te instalacje nie są do tego przygotowane, żeby były połączone. Instalacja oświetlenia ulicznego jest własnością ENE-i natomiast oświetlenia świetlic są naszą własnością i ENEA nie zgodzi się na podłączanie obcych urządzeń do swojej sieci. Za oświetlenie obiektu jakim jest świetlica odpowiada sołtys. Jeżeli są braki, czy też wymagana jest jakaś konserwacja, czy naprawa to można zgłosić to do Pana W. Zielińskiego w urzędzie miasta. Trzecia sprawa dotyczyła zaniedbanego cmentarza w Bierzglinie. Otóż cmentarz ten nie jest własnością gminy Września, jest to cmentarz ewangelicki. Gmina ewangelicka odpowiada za porządek na tym cmentarzu. Natomiast biorąc pod uwagę wygląd zewnętrzny tego obiektu straż miejska w zeszłym roku dwukrotnie zadysponowała osoby celem uprzątnięcia terenu w rejonie cmentarza w Bierzglinie. Prace były wykonywane przez osoby skazane. Polegały na wykarczowaniu, wykoszeniu terenu oraz uprzątnięciu terenu ze śmieci. Prace zostały wykonane pod nadzorem sołtysa.

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczącego braku przy wejściu na cmentarz komunalny informacji o godzinach otwarcia to kontaktowałem się z prezesem PUK-u, który nadzoruje cmentarz i tablica taka została zamówiona i dzisiaj odebrana. W środę będzie zamontowana przy wejściu na cmentarz. Drugie pytanie dotyczyło przystanku autobusowego w Sobiesierniu. Otóż w miejsce wybitej szyby sołtys zamówił nową. Z wydziału komunalnego posiadam informację, że nie ma potrzeby zwiększania wielkości tej wiaty. Nie docierały do nas takie informacje od mieszkańców, że jest to niezbędne. Kolejne pytanie dotyczyło projektu nowej biblioteki. Konkurs, tak jak wspominałem, został ogłoszony wśród studentów wydziału architektury Politechniki Poznańskiej jako praca semestralna więc zapewne jak się skończy semestr otrzymamy projekty. Jeżeli RM uchwali terminarz budowy i środki na tę budowę to oczywiście będzie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowlanego całego budynku. Dodam, że zgłosiliśmy wniosek na dofinansowanie budynku biblioteki w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych z wojewódzkiego programu operacyjnego.

Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczącego bezpieczeństwa na ul. Kutrzeby. Sprawa jest znana od kilku miesięcy. Straż miejska w związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz w porozumieniu z inwestorem budowy oraz z administratorem dokonuje wzmożonej kontroli tej ulicy. Dochodziło tam do ekscesów także w budynkach, na klatkach schodowych, chyba nawet chodziło o windę, która to w tym najwyższym bloku jest zamontowana. W szczególności w godzinach wieczornych są kontrolowane klatki schodowe oraz windy. Numer telefonu patrolowego straży miejskiej został przekazany stróżowi nocnemu, który dozoruje te budynki i w przypadku jakiegoś zdarzenia następuje kontakt bezpośredni stróża ze strażą miejską. Drugie pytanie dotyczyło likwidacji szamb w Sokołowie. Otóż podpisaliśmy umowę z ANR na likwidację tej oczyszczalni i podłączenie tych obiektów do kanalizacji miejskiej do oczyszczalni na ul. Sikorskiego. Zostało to wykonane kilka lat temu i elementem tej umowy było obowiązkowe zlikwidowanie tych szamb co następuje drogą wywiezienia z tych szamb resztek nieczystości, zasypania wapnem a następnie zapełnienia ziemią i wyrównania terenu równo z otaczającym terenem. Także takie działania mają miejsce.

Odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące pływalni. Tak naprawdę żadnej oficjalnej informacji na ten temat nie posiadamy. Oprócz tego, że się o tym mówi to nie ma żadnej informacji, np. do wydziału oświaty, który najbliżej współpracuje z basenem choćby przez to, że od kilku lat prowadzimy naukę pływania czwartoklasistów we wszystkich naszych szkołach gminnych. Żadne pismo do nas nie wpłynęło, żadnej potwierdzonej informacji pisemnej ani ustnej nie posiadamy, nikt do nas w tej sprawie nie występował ani oficjalnie, ani nieoficjalnie.


Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Sporządziła
/-/Jolanta Cypryańska


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.