BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277070
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja treści SIWZ (2) - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI

CPV: 45.21.42.10-5, 45.32.00.00-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania: do 30 czerwca 2009 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Kazimierz Szymkowiak – inspektor Referatu Inwestycyjnego tel. 061 640-40-74 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 21 lub pobrać na stronie internetowej http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/termo_gim_1.rar

Otwarcie ofert nastąpi 22 stycznia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 22 stycznia 2009 r. do godz. 10.45.

Wadium: 30.000 złotych /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: 2 (słownie: dwie) roboty budowlane związane z dociepleniami elewacji o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto każda.

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późno zm.)

5) udzielą 36 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego robót;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 268004 - 2008 z datą zamieszczenia: 31.12.2008

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Wyjasnienie siwz 14 01 09 [1.4 MB]
ikona
Informacja o zmianie terminu skladania ofert [238 kB]
ikona
Wyjasnienia SIWZ 2 [794 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.