BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14021486
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Wsi

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
oraz
Komisji Rozwoju Wsi
z 12 grudnia 2008 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Zgoliński o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1) oraz 4 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym;

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

Cezar Dubiel, członek rady nadzorczej PEC Września S.A.

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 5


k).
Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.


m).
Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

radna Teresa Piskorż: Ile jest grup profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych? Wiem, że jedną grupę ma pan Szcześniak.

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Oprócz tego prowadzone są zajęcia grupy wstępnej. Grupy osób współuzależnionych, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z poradni terapii uzależnień i współuzależnień.

radna Teresa Piskorż: Jest jakaś komisja, która przyznaje im pieniądze na dotacje, tak?

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Tak, są to, że tak powiem ogłoszone komisje, które w ramach podejmowanych dotacji zgłaszają się do konkursu.

radny Stanisław Dominiczak: Czym trzeba się zasłużyć, żeby być beneficjentem takiej grupy?

radna Teresa Piskorż: Co powinien zrobić pan Szcześniak by mógł wejść też do tej komisji?

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Nie może być tak, że ktoś, kto jest prezesem danego stowarzyszenia będzie brał udział w konkursie, który dotyczy, że tak powiem, zadań podejmowanych przez stowarzyszenie. Taka osoba nie będzie obiektywna i mogą pojawić się zarzuty, że dotacja w takiej wysokości została przyznana temu stowarzyszeniu ze względu na to, że dana osoba z tego stowarzyszenia była członkiem komisji. Muszą to być osoby, które nie są związane z danym stowarzyszeniem.

radna Teresa Piskorż: W sprawie konkursu rozumiem, że musi być on wyłączony, ale czy jest w urzędzie taka grupa do której mógłby się zwrócić?

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Jak najbardziej może zgłaszać swoje prośby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w postaci pism i tam, że tak powiem, wymienia ewentualnie te działalności, na które chciałby otrzymać dofinansowanie. Jeżeli Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawdzi, że rzeczywiście te działania wynikają z gminnego programu i może przekazać na takie działania pieniądze, to jak najbardziej. Jeżeli nie, musimy zwrócić się z decyzją odmowną. Pan Szcześniak nie mógłby być członkiem z racji tego, że byłaby to sytuacja identyczna jak w przypadku konkursów i dotacji.

radna Grażyna Kąkolewska: Kto jest w takiej komisji?

radny Stanisław Dominiczak: Czy potencjalni alkoholicy, którzy powiedzmy z takich czy innych powodów nie są jeszcze zarejestrowani w gminnym, czy powiatowym ośrodku wspomagania mają szansę w jakikolwiek sposób skorzystać ze szkoleń, pogadanek? Czy jest to jakaś grupa zamknięta dla tych już uznanych w stowarzyszeniach?

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Osoby, które mają problem z alkoholem mogą zwrócić się do Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”. Tam wykwalifikowane osoby kwalifikują do odpowiedniej grupy i w każdym momencie można do takiej grupy wejść i podjąć leczenie

radny Stanisław Dominiczak: Czy członek rodziny może zgłosić?

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Tak, jak najbardziej, bo są tam zajęcia zarówno dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych.

radna Teresa Piskorż: Jaki jest skład tej komisji?

Magdalena Banaszak, referent do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: przewodniczący: Piotr Matuszewski, członkowie:Lidia Staniszewska, Mirosław Morawski, Zbigniew Andrysiak.

radny Stanisław Dominiczak: Czy jest możliwe objęcie działaniem komisji w ramach profilaktyki środowiska, które są szczególnie zagrożone? Mam na myśli środowiska po upadłych PGR-ach.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Myślę, że ten problem generalnie jest skierowany do poradni uzależnień niż do naszej komisji, która realizuje pewne zadania. Związane z walką, próbą walki, czy z ograniczeniem spraw związanych z problemami alkoholowymi poprzez zagospodarowanie pieniędzy, które stanowią wpływy z koncesji alkoholu. To jest jakby nasze główne zadanie, poprzez te propozycje, które są ujęte w tym programie, prelminarzu.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.


Pkt 4

radny Stanisław Dominiczak: Odnośnie budżetu już wcześniej sygnalizowałem sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozmawiałem z działaczami we wszystkich jednostkach. Problem niedofinansowania nadal występuje. Po wczorajszym pożarze nocnym zostałem utwierdzony w tym, że mam rację. Moja prośba jest taka, żeby dokonano jakiejś autopoprawki czy wręcz pomocy kierowanej, na co by mieli przeznaczać te pieniądze. Podniesienie budżetu na jakiś czas rozwiązywałoby cały problem. Kwota 10, 15% rozwiązałaby chyba sprawę.

Na salę posiedzeń wszedł radny Bronisław Dankowski. Od tej chwili w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej uczestniczy 6 radnych.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: W tej chwili nie będziemy tego realizować co nie znaczy że nie można. Oczywiście, jeśli będzie taka wola Państwa radnych można dokonać korekty w dowolnym momencie roku budżetowego. W tej chwili mamy przygotowaną autopoprawkę do budżetu w związku z tymi uwagami, które przedstawiła nam RIO i w tej formule chcielibyśmy ten budżet zostawić. Do tematu możemy wrócić jeżeli Państwo radni będziecie taką wolę mieli na początku roku.

radny Stanisław Dominiczak: Rozumiem, że mogę zarazić nutką optymizmu, że sprawa nie jest przegrana?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Nie ma żadnych przegranych spraw, bo tak naprawdę Państwo radni decydujecie czego nie będzie w budżecie.

radny Sylwester Jałoszyński: Czy były zgłoszone wnioski od radnych, mieszkańców w sprawie uwag czy też wprowadzenia do budżetu na 2009 rok ewentualnych kwot, remontów, napraw. Czy takie wnioski w ogóle się pojawiły?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Cały wrzesień i fragment października jest to czas kiedy te wnioski spływają i oczywiście tych wniosków było sporo. Z wszystkimi się zapoznaliśmy, większość rzeczy trudno odrzucić jako niepotrzebne, jednak cała sprawa polega na gospodarowaniu ograniczoną kwotą pieniędzy, którą ma się w budżecie. W związku z tym taka propozycja budżetu została państwu przedstawiona. Oczywiście tych wniosków i tych rzeczy do realizacji jest znacznie więcej niż możliwości finansowe gminy.

radny Sylwester Jałoszyński: Te, które zostały zgłoszone?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Każdy wnioskodawca otrzyma od nas odpowiedź dotyczącą tego, co uda się zrealizować a co niestety przesuniemy na rok 2010 albo co uważamy, że nie ma zasadności do jego realizacji.


Pkt 5

a).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.


b).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

radny Bronisław Dankowski: Droga musi być wcześniej zaplanowana by inwestor wiedział czy jest droga czy też nie. Żeby nie było tak, że ktoś będzie miał później problem z dojazdem.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Z punktu widzenia inwestora lepiej jest, jeżeli jest jakaś alternatywa. Nie wiadomo czy tereny objęte planem a przeznaczone na przemysł kupi jeden inwestor i wtedy nie jest on zainteresowany, żeby przez środek jego nieruchomości przechodziła jakaś droga publiczna. Dla nas jest to też kłopot, bo musimy zrobić drogę publiczną, która tak naprawdę nie służy niczemu a on mając tą elastyczność w postaci alternatywy drogi urządza tą komunikację według własnego życzenia. Czasami jest tak, że sugerowana droga wewnętrzna jest trafiona i realizowana. Żeby bardziej teren ten był elastyczny dla komunikacji często urbaniści i najczęściej na nasz wniosek te alternatywne drogi wewnętrzne zapisują w planach, bo to jest dobre rozwiązanie.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Nie ma takiej sytuacji żeby nie było dostępu do drogi publicznej, bo tak to został zaprojektowane, że do każdej działki jest dojazd.

radny Bronisław Dankowski: Czy urząd ma długofalowy plan zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe? Planuje się wizję rozbudowy Wrześni, żeby w pewnym momencie nie wyjść poza obręb Wrześni.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Ta wizja generalnie zawarta jest w studium natomiast plany miejscowe są realizacją tej wizji zawartej w studium. Studium niedawno aktualizowaliśmy i tak krok po kroku te miejscowe plany realizujemy. Tutaj po prostu trzeba zachować pewną równowagę między możliwością realizacji tych miejscowych planów w sensie teoretycznych możliwości (bo planów możemy robić mnóstwo), natomiast musimy brać pod uwagę konsekwencje, które wynikają z uchwalenia tych planów. Nie ma obaw o to żeby zabrakło czy została ograniczona podaż, przynajmniej działek budowlanych na terenie miasta czy gminy i terenów przemysłowych oczywiście też.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Już w planie przy ul. Paderewskiego, który uchwalamy powstanie ok 100 nowych działek.

radny Stanisław Dominiczak: Czy w tych uchwałach z pośród tych osób, które mają prawo wnosić uwagi i zastrzeżenia nie ma takiej sytuacji, żeby osoby uporczywie, słusznie czy nie słusznie wnosiły uwagi? Czy w konsekwencji nie odstraszają czy wręcz blokują jakiś dalszych planów inwestycyjnych?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Na ten plan i na to żeby przedstawić koncepcję jak ludzie mogą przystępować do zarządzania swoimi nieruchomościami poprzez ich podziały, możliwości postawienia ich do obrotu czekają ok 10 lat. Chodzili oni z wnioskami, decyzjami do urzędu żeby przystąpić do tego planu. Myślę, że tutaj wychodzimy na przeciw wszystkim i nie znane są mi jakieś takie zastrzeżenia.

radny Marek Kołodziejczyk: Na jakim jesteśmy etapie przekształcenia gruntów przy ul. Szosa Witkowska?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Ogródki działkowe, projekt planu jest na ukończeniu, cała sprawa zależy w tej chwili od planisty. Trwa to dość długo. Rzecz dotyczy głównie możliwości poprowadzenia tam dóbr publicznych i nad tym urbanista w planie pracuje. Jak przedstawi nam ten projekt to myślę, że w ciągu dwóch miesięcy jesteśmy gotowi go uchwalić.

radny Marek Kołodziejczyk: Czy nie będzie jakiś protestów?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Sądzę, że nie będzie żadnych protestów. To, nad czym pracuje urbanista w tej chwili jest już z uwzględnieniem wszystkich uwag i propozycji.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Szosa Witkowska i projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 15 we Wrześni, Gutowie Małym i Gutowie Wielkim.

Radny Bolesław Święciochowski opuścił sale obrad. Od tej chwili w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej brało udział 5 radnych.


c).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe.


d).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej.


e).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.


f).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.


g).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

radny Mirosław Zgoliński: Mieszkania są wyremontowane, tak?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Budynek jest po kapitalnym remoncie. Jest wyremontowany dach, są wymienione instalacje.

radny Stanisław Dominiczak: W tych mieszkaniach można od razu zamieszkać, tak?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Z pewnością są w takim stanie, że trzeba będzie sobie jeszcze wiele rzeczy ulepszyć, ale generalnie tak. Wydzielone są ścianami wejścia do poszczególnych lokali, są media niezależne, przewody wentylacyjne itp. Te wszystkie rzeczy są zrobione.

radny Mirosław Zgoliński: Jakie duże są te mieszkania?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Różne, od 50- 80 m

radny Stanisław Dominiczak: Ogrzewanie jest niezależne dla każdego mieszkania?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jest tam jedna duża kotłownia. Będą się rozliczać według zużycia.

radny Mirosław Zgoliński: Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo jaka będzie cena za poszczególne mieszkania?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Szacunki są zrobione na poziomie ceny rynkowej, takich jakie są w obrocie czyli w granicach ok 2 tys m².

radny Stanisław Dominiczak: Czy zostanie tam jakiś plac na boisku? Czy już cały ten teren wraz z budynkiem jest rozdysponowany?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Cały ten teren został wydzielony geodezyjnie. Wcześniej były sprzedaże mieszkań budynku bezpośrednio wzdłuż drogi krajowej i działka została podzielona w ten sposób, że każdy z budynków ma przyporządkowany teren niezależny. Jest jeszcze jedna działka, która zostaje we własności gminy, myślę, że docelowo też do sprzedaży.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

h).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


i).
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


j).
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

radny Stanisław Dominiczak: Mam nadzieję że uda się zdementować pogłoskę, że jedna z gmin, udziałowców tego programu bardzo chętnie by się wycofała jeżeli by mogla to zrobić. Znacznie by to podwyższyło koszty pozostałych udziałowców. Czy cokolwiek wiadomo na ten temat?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Ja osobiście nie słyszałem. Porozumienie jest tak skonstruowane, że praktycznie wyjście z tego porozumienia jest nie bardzo możliwe. Jeżeli jakaś gmina nie będzie funkcjonować w tym porozumieniu to w niedalekiej perspektywie będzie skazana na kłopoty. Tym kłopotem będzie wskazanie przez marszałka gdzie ma te odpady dostarczać. Gminy, tak jak my będą musiały ponosić koszty budowy, do tego cenę jaką ktoś tej gminie podyktuje nie będzie mała, bo nikt nie będzie nikomu za jakieś drobne pieniądze tych odpadów przyjmował. Będą to duże kwoty i myślę, że mieszkańcy tych gmin nie specjalnie będą zadowoleni ze swoich poprzednich władz.

radny Bronisław Dankowski: Czy gmina robiła symulację wzrostu kosztów?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Ceny na pewno wzrosną, o ile na dzień dzisiejszy nie sposób tego oszacować.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.


l).
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A.

radny Sylwester Jałoszyński: Generalnie nie mamy żadnej pewności, czy Dalkia wykupi wszystkie akcje.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Przetarg będzie dotyczył wszystkich akcji i Dalkia ma tego świadomość. Jest zainteresowana wykupem wszystkich akcji, my nie potrzebujemy ani 10 ani 15%, bo z tym nie wiążą się żadne przywileje

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wystąpienia przez Gminę Września ze spółki PEC Września S.A.


n).
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.


Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.


o).
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap).

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/246/2008 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap).


p).
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”.


q).
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino
i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.


r).
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

radny Stanisław Dominiczak: Na czym ma polegać modernizacja świetlicy w Kleparzu?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Ponieważ ta świetlica jest niewykorzystana, obiekt niszczeje, postanowiliśmy dokonać pewnego remontu tego obiektu pod kątem możliwości wykorzystania go przez szkołę w Grzybowie na potrzeby przeprowadzania zajęć w-fu. Stąd jest ten pomysł, żeby tą świetlicę zaadoptować tak, żeby dziś mogła służyć dzieciom na zajęcia w- fu a później jeżeli będzie sytuacja, możliwość, żeby obiekt nie zniszczał będą mogły korzystać z tego inne osoby.

radny Stanisław Dominiczak: Kto będzie ponosił koszty eksploatacji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Szkoła.

radny Bronisław Dankowski: Czy nie lepiej to ogłosić i niech ta społeczna szkoła w formie przetargu wykupi ten budynek, bo właściwie wspomagamy podmiot prywatny a środki samorządowe nie powinny wspomagać podmiotów prywatnych.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Nie jest to remont wykonany i ukierunkowany na to zadanie. Jak powiedziałem, ponieważ obiekt niszczeje a chyba zależy nam wszystkim na tym żeby dzieci miały możliwość realizowania zajęć w przyzwoitych warunkach. Ta sala oprócz innej możliwości wykorzystania, bo wykorzystanie będzie wielorakie będzie między innymi służyła na zajęcia w- fu a pewnie szereg innych imprez, spotkań będzie się tam też odbywało. To nie będzie tak, że my remontujemy salę i oddajemy społecznej szkole. Będzie to jakieś udostępnienie na realizację zajęć w- fu, w pewnym zakresie tylko jeśli chodzi o całość wykorzystania tego obiektu.

radny Bronisław Dankowski: Kto będzie gospodarzem, zarządcą tego budynku i dysponował pod wynajem dla innych podmiotów?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Sołtys.

radny Sylwester Jałoszyński: Jak dojadą dzieci z Grzybowa?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Pani dyrektor kupiła bus.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydatków budżetu na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


s).
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.


Pkt. 6
radny Bronisław Dankowski: W 2009r. planujemy likwidację dwóch przedszkoli. Pytałem o to znajomych, są zbulwersowani prywatyzacją przedszkoli. Na urzędzie spoczywa właściwe utrzymanie przedszkoli, tworzenie lepszych warunków dla dzieci. Za rok, za dwa ktoś może zrezygnować, sprzedać czy przekształcić na inną działalność, inne możliwości wykorzystania tych budynków i gruntów. Uważam, że powinniśmy wycofać się z tego pomysłu.

Uważam, że nadanie im. Anny Jantar amfiteatru jest to nie trafiona decyzja. Najlepszym rozwiązaniem byłoby żeby wiązało się to z naszym regionem, np. im Dzieci Wrzesińskich, itp. Pani Anna Jantar nie zasłużyła się w jakiś istotny sposób dla Wrześni. Z punktu widzenia mieszkańca powinno się to kojarzyć z patriotyzmem, zamieszkaniem, regionem. Uważam, że należałoby to przemyśleć, przeanalizować. Na pewno mieszkańców w większości by to satysfakcjonowało.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jest to rzecz względna, rzecz gustu. Nazwa została nadana w miejsce poprzedniej, która brzmiała 20 lecia PRL. Wydaje mi się, że sama zmiana była właściwa. Anny Jantar, ponieważ nie dorobiliśmy się żadnej miejscowej gwiazdy muzycznej, która mogłyby patronować temu obiektowi, zapewne taka pozostanie. Nie wydaje mi się żeby była potrzeba teraz ten temat ruszać. Jako piosenkarka pani Jantar była znana, uznana i lubiana. Myślę, że jest to względna rzecz gustu.

Jeśli chodzi o przedszkola to absolutnie nie zamierzamy prywatyzować obiektów przedszkolnych. Natomiast jeśli chodzi o zmianę sposobu organizacji przedszkoli i inną formę tej organizacji, to z oświadczeń na terenie kraju wynika, że przedszkola zyskują na tym, że są przekształcane ze względu na większą elastyczność zarządzania i możliwość podejmowania szybszych decyzji. Tak to już jest, że pewne rzeczy, które zaczynają funkcjonować na rynku konkurują między sobą, wysilają się na nowe pomysły i to w sumie wychodzi z korzyścią dla klientów. Na razie jesteśmy na etapie przygotowywania dyrekcji i rad pedagogicznych do tego procesu. W niedługim czasie omówimy zasady ewentualnego przekazania w używanie tych obiektów przedszkoli. Na naszym obiekcie funkcjonuje szkoła społeczna w Grzybowie i poziom, jakość usług tej szkoły myślę, że jest na takim poziomie, że powinna zachęcać do dalszych takich kroków. W Polsce z tych przekształconych przedszkoli wycofało się jedno przedszkole ze względu na to, że Pani, która kierowała tym przedszkolem była osobom nieodpowiedzialną. Pozostałe przedszkola funkcjonują dobrze.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Chciałbym szczególnie zaakcentować to, że obiekty nie będą prywatyzowane. Zostają naszą własnością. My je na określonych warunkach użyczamy na prowadzenie tej działalności. Prywatyzujemy usługę przedszkolną natomiast nie prywatyzujemy i nie pozbywamy się naszego majątku. Jeśli okaże się, że z jakiś przyczyn to przedszkole funkcjonuje źle, będziemy niezadowoleni z osoby prowadzącej to pozbawiamy, wypowiadamy jej możliwość korzystania z naszego obiektu i może ktoś inny to przedszkole prowadzić.

radny Stanisław Dominiczak: Nieuchronnie zbliżamy się do uchwały o likwidacji szkoły w Chociczy Wielkiej. Czy są już jakieś koncepcje co do zagospodarowania tego obiektu?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jesteśmy już po obowiązkowym spotkaniu z rodzicami dzieci, które do tej szkoły chodzą. Z tego spotkania można mieć taki wniosek, że nie ma sprzeciwu z ich strony wobec planowanych naszych działań. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie tego obiektu to będziemy bardzo intensywnie w stosownym czasie o tym myśleć. Jeśli macie Państwo jakiś pomysł to bardzo proszę.

radny Stanisław Dominiczak: Zanim będzie podjęta ta uchwała moja sugestia jest taka by radni mogli wysłuchać rodziców, gdyż delegacja, która była na sesji nie bardzo wiemy z jakimi postulatami, czy opiniami tutaj przyszła.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Ci państwo jeszcze żyli nadzieją, że być może uda się przekształcić tę szkołę publiczną w szkołę niepubliczną. Takie manewry czasami dają szansę na przetrwanie, gdzie najlepszym przykładem jest Grzybowo. Wyliczyliśmy jakie są realne możliwości, bo nie wystarczy silna wola. Muszą mieć odpowiednią liczbę dzieci, bo od ilości dzieci zależy jaką kwotę dotacji przekażemy na utrzymanie szkoły. Tych dzieci jest za mało i oni w tej chwili uznali ten argument jako przesądzający i nie ma już dyskusji. Jak Państwo chcecie do jakiś celów politycznych spotkać się z tymi rodzicami proszę bardzo, to jest Państwa wola, ale nie sądzę, żeby miało to wnieść coś konstruktywnego do naszego postępowania. Może lepiej zastanowić się na co wykorzystać ten obiekt w przyszłości niż w tej chwili podgrzewać temperaturę. Każde takie spotkanie będzie prowokować myśl, że jednak jest jakaś nadzieja, nie ma takiej nadziei. Przyjęli to z pokorą, ja przyjąłem to z szacunkiem i taka jest sytuacja, więc po co mamy ich łudzić niepotrzebnie. Warunki w jakich teraz dzieci będą się uczyły są tak dobre, że w tej szkole w Chociczy Wielkiej mieć tego nie będą. Część dzieci trafi do Nowego Folwarku, gdzie są znane Państwu warunki. Jest to nowa szkoła z pełnym wyposażeniem, salą sportową. Druga szkoła w Chwalibogowie jak Państwo wiedzą jest tam planowana budowa sali gimnastycznej, więc myślę, że nikt z tych rodziców nie ma zamiaru walczyć o tę szkołę.

radny Stanisław Dominiczak: Naprawdę to żaden mój cel ani polityczny, ani rozgrzewanie atmosfery. Miałem na uwadze to, że takim ważnym elementem likwidacji szkoły jest również ustalenie obszaru granic nauczania. Wiemy, że Białężyce to niemal Września i tam też „słychać takie głosy”, że lepiej by było żeby przypisano ich do Wrześni. W Gutowie Małym mówią, że Gutowo to prawie Września a dzieci muszą jechać do Otocznej. Chciałbym, żeby ta dyskusja utwierdziła mnie, żebym wiedział na ile są to poglądy o likwidacji szkoły a ile jest zdrowej oceny bieżącej sytuacji. Żeby te ustalenia o wotum nauczania w większym stopniu uwzględniać, potrzeby rodziców bo to jest naprawdę ważne.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jeżeli ktokolwiek mówi o przyjaznych szkołach to właśnie mówi o Chwalibogowie, Nowym Folwarku bo to są z punktu widzenia naszej gminy małe szkoły. Szkoły w mieście liczą po 600, 800 dzieci więc nie sądzę, żeby rodzice na siłę pchali swoje dzieci z Białężyc do Wrześni, kiedy mają doskonałe, komfortowe warunki i bliżej do szkoły w Chwalibogowie. Dyskutować będziemy, ale proszę brać pod uwagę fakt, że to też są koszty dojazdów.

radny Sylwester Jałoszyński: Czy była rozważana możliwość utworzenia gimnazjum w Chwalibogowie?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Nie, taka możliwość nie była rozważana, zresztą w tej chwili akurat w gimnazjach mamy spadek uczniów w związku z tym było by to zupełnie nieracjonalne.


Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny
/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
radny
/-/Stanisław Dominiczak


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.