BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269257
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA WE WRZEŚNI
 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA WE WRZEŚNI

CPV: 45.23.31.20-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania: do 30 maja 2009 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Eugeniusz Staszak – inspektor Referatu Inwestycyjnego tel. 061 640-40-73 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września; ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 21 lub pobrać na stronie internetowej http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/przebudowa_ul_Kopernika_III.rar


Otwarcie ofert nastąpi 26 stycznia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 26 stycznia 2009 r. do godz. 10.45.

Wadium: 25.000 złotych /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej: 3 (trzy) zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 złotych brutto związane z budową, przebudową nawierzchni drogowych.

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

kierownikiem robót drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg –minimum 1 osoba,

5) udzielą 60 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego robót;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r – Prawo zamówień publicznych;

7) Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu;


Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 268598 - 2008 z datą zamieszczenia: 31.12.2008

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Modyfikacja SIWZ - ul Kopernika [840 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.