BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298919
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
UCHWAŁA Nr XIX/248/2008
 

UCHWAŁA Nr XIX/248/2008


Rady Miejskiej we Września


z dnia 16 grudnia 2008 r.


w sprawie: budżetu na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 176, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 93.968.389 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 86.648.389 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.320.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.490.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 500.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 107.018.655, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
a) wydatki bieżące w wysokości 80.279.655 zł, w tym na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.994.380 zł,
2) dotacje 2.871.100 zł,
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 1.247.000 zł,
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.217.400 zł,
- celowa na realizację zadań bieżących 10.000 zł,
- celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 396.700 zł,
3) wydatki na obsługę długu 2.350.000 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 26.739.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2013
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.490.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.320 zł;

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 500.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 13.050.266 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych;
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 1.000.000 zł;
2. celowe w wysokości 635.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,
b) na udzielone poręczenia dla TBS na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł,
c) na zaspokojenie ewentualnych roszczeń – zwrot kary umownej w kwocie 430.000 zł.

§ 6.

Określa się plany przychodów zakładu budżetowego w wysokości 3.300.000 zł i wydatków w wysokości 3.300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Ustala się plany:
1. dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 11;
2. dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z godnie z załącznikiem Nr 13;
3. dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.

Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 8.000.000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 13.050.266 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.214.720 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań:
1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych załączniku Nr 9;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dozapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przenoszeniu wydatków bieżących budżetu gminy między rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje,
b) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
c) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Określa się sumę 8.000.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


/-/Bożena Nowacka

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.