BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14268971
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2009 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej równowartości 206.000 Euro na:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Część 1 - remonty cząstkowe dróg w granicach miasta Września

Część 2 - remonty cząstkowe dróg poza granicami miasta Września

CPV: 45.23.31.40-2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 061 640-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik do pobrania poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 21 stycznia 2009 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 10.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 21 stycznia 2009 r. do godz. 09.45.

Wadium: część 1 – 15 tys złotych, część 2 – 10 tys złotych.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz spełniający warunki udziału:

1. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 5000 m kw. robót remontowych nawierzchni (łączna powierzchnia) o podobnym charakterze i trudności, zakresie i wielkości do objętych postępowaniem przetargowym, wykazane roboty należy potwierdzić referencjami od zamawiających;

2. dysponują osobami:

a) osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późno zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

b) minimum 3 (trzema) pracownikami bezpośrednio do wykonania robót drogowych

3. dysponują sprzętem (wymagania minimalne):

  1. recykler gazowy;

  2. walec wibracyjny;

  3. skrapiarka;

  4. zagęszczarki, stopy wibracyjne;

  5. piły do cięcia asfaltu;

  6. urządzenia zabezpieczające prace drogowe;

  7. samochód ciężarowy powyżej 3,5 t.

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. udzielą 12 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego robót.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 267046 - 2008 z datą zamieszczenia: 29.12.2008

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - remonty czastkowe 2009 [193 kB]
ikona
SSTWiORB - rem czastkowe drog [790 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.