BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260286
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XVIII/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 07 listopada 2008 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XVII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Andrzej Rzeźnik.


Protokół z sesji nr XVII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. Nr 274/3 w Bierzglinku,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim,

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod.134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym,

e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

f) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne,

g) wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września,

h) ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września,

i) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok,

j) zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości,

k) obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września,

l) ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

ł) przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”,

m) zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.),

n) przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września,

o) nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni,

p) nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej,

r) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”,

s) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.

5.Informacja o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli wykorzystania dotacji przyznanych Klubowi Sportowemu „Victoria” przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2008.

6. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9. Zakończenie obrad.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wnoszę o wykreślenie z porządku obrad uchwały zapisanej w podpunkcie ł). w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad sesji.


Pkt 3


radny Bronisław Dankowski: W wielu krajach, np. w Anglii i wielu szkołach na terenie kraju ze względu na zagrożenie zdrowia dzieci wycofano ze sklepików szkolnych tzw. chipsy, słodycze, napoje gazowane, itd. Według badań naukowych, które są publikowane w różnych prasach rzeczywiście to występuje. Czy na terenie naszego miasta i gminy jest to rozważane? Przegląd sklepików szkolnych i wycofania tych szkodliwych, szczególnie chipsów, batonów i niektórych gatunków napojów gazowanych.


radny Maciej Baranowski: Września wydaje się być enklawą paliwa o podwyższonej wartości cenowej. Nie wiem być może to jest tak dobra jakość tego paliwa ale w okolicach Wrześni ceny te są średnio o 20 groszy tańsze i ja nie wiem czym to jest spowodowane. Być może to cena gruntu czy podatek od nieruchomości tak strasznie blokuje naszych właścicieli stacji benzynowych, że tak podwyższają tą cenę czy też może to po prostu zwykła pazerność.

Serdecznie zachęcam do udziału w dyżurach i prowadzeniu rozmów z mieszkańcami. Okazuje się, że o ile jesteśmy to mieszkańcy do nas przychodzą. Z czystej ciekawości zobaczyłem ilu mieszkańców przychodzi na rożne dyżury, 2003r. 82 dyżury 132 mieszkańców, 2004r. 83- 97 mieszkańców, 2005r. 83- 51 mieszkańców, praktycznie może 10% dyżurów to takie gdzie nikt naprawdę nie przyszedł, na pozostałych zawsze ktoś był. Jak Państwo nawet telefonicznie czy po przez Biuro Rady umawiacie się (na takie spotkania takie spotkanie ostatnio pani Ewa dla mnie zorganizowała z mieszkanką, która miała pytanie dotyczące waśnie wykupu mieszkań), to myślę, że w ten sposób można to załatwić a Biuro Rady jest zawsze dostępne właściwie można powiedzieć,że od samego rana do późnego wieczora. Serdecznie zapraszam do tych dyżurów.


radny Sylwester Jałoszyński: Pierwsza sprawa dotycząca informacji, a o czym mówiłem już na komisji proszę żeby Wieści z Ratusza więcej informowały o sprawach, które bardzo interesują mieszkańców, mam tu na myśli, np. sprawę przyłączy kanalizacyjnych ale jest to jedna z informacji która warto by się ukazała. Niedawno pan który jest na wózku inwalidzkim zapytał mnie kiedy będzie mógł wjechać do urzędu, chociaż na pierwsze piętro i załatwić sobie sprawę, w której to sprawie rzeczywiście pomogłem.

Drugie pytanie wiąże się ze środowiskiem wiejskim, konkretnie z drogą. Niedawno oddana została droga z Chociczy do Grzymysławic, bardzo ładna. Przedtem była szutrowa teraz jest utwardzona, asfaltowa. Dwa lata temu mówiłem o tym żeby tę drogę z Grzymisławic do Barda przedłużyć i by łączyła Chociczę, Grzymisłąwice, Bardo. Już nie wspominam o tym, że Bardo stanowi pewną atrakcję turystyczną, że droga, która by połączyła Chociczę z Bardem wiązała by się również z bardzo znacznym skróceniem dowozu dzieci i przejazdu autobusu szkolnego. Nie ukrywam, że czasami ten autobus próbuje przejechać ale ma kłopoty, bo jest to droga polna, drzewa, gałęzie i są z tym problemy.


Na salę posiedzeń wszedł radny Andrzej Rzeźnik. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych.


radny Stanisław Dominiczak: W związku z przystąpieniem gminy Września do programu Lider w ramach z Nami Warto gdzie harmonogram przewiduje, że do końca roku będzie absolutny nabór wniosków ciekawi mnie czy taki wniosek już został złożony i jeśli tak to jaki jest ewentualny jego etap realizacji?

Drugie pytanie dotyczy sprawy, którą zgłosiła już komisja bezpieczeństwa dotycząca porządku a raczej nieporządku. Byłem w PGR w Gozdowie, wszyscy członkowie komisji zgodzili się z tym, że stan tych budynków czy obiektów czy też jego zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych jest bulwersująco zły. Grozi różnymi nieszczęściami, nie chciałbym powiedzieć patologiami. Chciałbym wyczulić nasze służby na to żeby odpowiednie organy zdyscyplinowały i potraktowały tą sprawę jako pilną, niecierpiącą zwłoki.


radny Mirosław Chudy: Warto by się było zainteresować powstającym wysypiskiem śmieci na ul. Gnieźnieńskiej. Na dwóch lub trzech opuszczonych działkach, naprzeciwko sklepu rowerowego. Stopniowo gromadzi się tam gruz i śmieci, można by zorientować się czyja to jest własność i na jakiej podstawie wywożony jest tam gruz?

Stanica przy zalewie, ten budynek niszczeje. Od dłuższego czasu go obserwuję, na dachu już można zauważyć rosnące drzewa. Zwróciło się do mnie Towarzystwo Motocyklowe „BORN TO RIDE” z prośbą o pomoc w uzyskaniu siedziby stowarzyszenia. (załącznik nr 3)

Trzecia sprawa, chodzi mi o zainteresowanie się rozjeżdżaniem przez zmotoryzowanych wędkarzy ścieżki rowerowej nad zalewem lipówka, zrobiono trzy wjazdy, załączam dokumentację zdjęciową w której jest to miejsce. ( załącznik nr 4).

Bardzo pozytywnie odebrana została rzeźba Poraja przy moście na ul. Daszyńskiego. Czy moglibyśmy się dowiedzieć jaki był koszt takiej rzeźby i czy ewentualnie w celu uatrakcyjnienia miasta planowane jest, powiedzmy stawianie na rogatkach miasta niekoniecznie nawiązując do założyciela miasta ale może także do wojów w Grzybowie. W związku z tym, że najprawdopodobniej Grzybowo w najbliższym czasie stanie się atrakcją turystyczną.


radny Szymon Paciorkowski: Mam pytanie do burmistrza Kałużnego z tym, że temat jest poruszany od dwóch lat, chodzi mianowicie o ten nieszczęsny mur przy cmentarzu. Wiadomo, że to nie jest nasza własność więc tam za bardzo nie da się przynajmniej nic zmienić natomiast moje pytanie niejako powracające do czegoś co już kiedyś poruszałem. Owe siatki za bramkami tam przy terenie wychodzącym bezpośrednio na mur cmentarny, czy mimo wszystko byłaby możliwa tam instalacja czy np. gmina ma zupełnie inne plany wobec tego i nie chciałaby niczego forsować.

Pytanie do Pana burmistrza Grześkowiaka, biblioteka publiczna, wiadomo, że remont się przedłuża, w chwili obecnej jest to do końca grudnia. Jakie są ogólne powody przedłużenia tak znacznego już teraz tego remontu i jakie są szanse, że do końca roku będzie to skończone, czy też będziemy czekali jeszcze dłużej? Pytanie drugie, widzę ze przy budowie pomnika papieskiego niejako częściowemu usunięciu uległ ten mur czy też płotek który odgradza skwarek od strony ul. Jana Pawła II. Czy po wykonaniu tego pomnika są przewidziane jakieś prace uzupełniające ten mur do stanu poprzedniego czy np. też jest planowana w dalszym stopniu rekonstrukcja muru który kiedyś się tam znajdował?

Skoro Pan radny poruszył tu tematykę gratulacji, gratulował pomnika to ja chciałbym naprawdę szczerze pogratulować tego pomysłu na pocztówki. Widokówki z porównaniami fotograficznymi rynku z przed 100 laty i obecnie, to jest naprawdę znakomity pomysł. Dotychczas z niewieloma pocztówkami tego typu się spotkałem a to może być bardzo atrakcyjne i na pewno przysporzy nam sławy.


radny Bolesław Święciochowski: Zaprosił na obchody Święta Niepodległości.


Pkt 4

a). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/230/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3w Bierzglinku. (załącznik nr 5).


b). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/231/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 41/4 i 41/14 w Nowym Folwarku. (załącznik nr 6).


c). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/232/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim. (załącznik nr 7).


d). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/233/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod.134/12, 134/13 i 135 w Gutowie Małym. (załącznik nr 8).


e). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/234/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. (załącznik nr 9).


f). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/235/08 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne. (załącznik nr 10).


g). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za” 0 „przeciw” 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVIII/236/08 w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września. (załącznik nr11).


h). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za” 0 „przeciw” 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVIII/237/08 w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września. (załącznik nr 12).


i). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za” 0 „przeciw” 2 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVIII/238/08 w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok. (załącznik nr 13).


Radny Maciej Baranowski: Szanowny Panie burmistrzu, szanowni Państwo pytanie które padło na komisji czy jest już w przybliżeniu określona łączna pula, która zostanie przyznana na współpracę z organizacjami pozarządowymi na rok 2009?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ta kwota się pojawi w projekcie budżetu na rok 2009 który mamy obowiązek złożyć Radzie Miejskiej do 15 listopada 2008r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Mówiliśmy o kwotach wydatkowanych i rzeczywiście są to kwoty bardzo znaczne myślę, że to bardzo dobrze świadczy o Gminie, że możemy wspierać tak wysoko działania organizacji pozarządowej.


j).

Radny Bolesław Dankowski: Panie burmistrzu w tym temacie bardzo bym prosił o krótką wypowiedź by goście i osoby obecne na sesji dowiedziały się dlaczego jest tak znaczna podwyżka podatku od nieruchomości. Dzisiaj jeden z lokatorów dał mi wyliczenie, wzrost o 1,73 za m2, jest taka stawka. Będzie to dla niego duża różnica w stosunku do lat poprzednich, tym bardziej, że było podyktowane tym, że jednej inwestycji dokonał we własnym zakresie, zmiana rur centralnego ogrzewania, wody, łazienki, itd.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Stawki czynszów Pan burmistrz wprowadza zarządzeniem, ta uchwała dotyczy podatku od nieruchomości.


Radny Bolesław Dankowski: To poproszę informację szerszą dla podmiotów gospodarczych szczególnie dla zgromadzonych tu osób.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Już mówiłem na posiedzeniach komisji, iż stawka podatku która w naszej gminie w roku 2008 wynosi 12,99 za m rocznie jest taka sama jak obowiązywała w roku 2001, a więc siedem lat temu wynosiła tyle samo. Dla porównania rozdałem Państwu radnym stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w gminach zbliżonych wielkością do Wrześni i znajdujących się na terenie naszego województwa. Jak widać stawki te są wyższe od naszej, nie znam stawek, bo jeszcze nie są uchwalone w tych gminach na rok 2009 ale obstawiam, że nie będą niższe od roku 2008, tak więc nasza stawka jest jedną z najniższych w Wielkopolsce. Tak jak powiedziałem od siedmiu lat nie ulegała zmianie. Wiadomo, że działania UMiG i wszelkie działania inwestycyjne gminy opierają się w dużej części na wpływach z podatku od nieruchomości. Biorąc ceny rożnych usług, dóbr z roku 2001 i 2008 z pewnością wystąpił wzrost tych cen o kilkadziesiąt %. Z tych samych powodów wzrosły również koszty działalności gminy, energii elektrycznej, rożnych usług budowlanych, wynagrodzeń, ogrzewania, bieżącej działalności i wydaje się, że nie jest do utrzymania na dłuższą metę bez końca stawka podatku na tym najniższym poziomie. Jest proponowany wzrost podatku o 1 zł za m i w tym podatku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. (załącznik nr 14).Radny Marek Kołodziejczyk: Proszę zastanowić się jeszcze nad jedną rzeczą, bo podniesienie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców może wpłynąć w pewnym stopniu na pojawienie się nowych inwestorów w naszej gminie.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To jest już siedem lat, jakbyśmy to podnosili z roku na rok to zgodziłbym się z tym argumentem ale siedem lat temu stawka wynosiła tyle samo. Po pierwsze czynników wpływających na podjęcie lub niepodjęcie decyzji o inwestowaniu w danym miejscu jest kilkadziesiąt. Ostatnio na konferencji w Krynicy Górskiej przedstawiono sześćdziesiąt kryteriów, które decydują o tym, że inwestor w danym miejscu inwestuje i jedynym pewnie z tych sześćdziesięciu jest stawka podatku. Jeżeli zastanawiamy się nad tym aspektem wpływu stawki podatku na decyzję potencjalnego inwestora to chciałbym zauważyć, że wybudowanie fabryki o takiej mniej więcej wielkości jak w tej chwili stoi fabryka Wheelabrator na ul. Słowackiego to jest inwestycja rzędu 10, 15 ml zł. Może więcej ale załóżmy, że 15 mln zł, to powierzchnia do opodatkowania tego budynku. Tak więc wzrost stawki o 1 zł oznacza dla inwestora, który ma wybudować fabrykę za 15 mln zł, i jeszcze dodajmy do tego zakup gruntu na którym wybuduje fabrykę czyli cały koszt rzędu kilkunastu mln zł to wzrost podatku o 1 zł oznacza 10 tys zł. Nie sądzę aby w przypadku gdyby inne czynniki były korzystne dla inwestora ta kwota 10 tys zł miała wpłynąć na podjęcie decyzji o tym, że w tym miejscu on inwestuje, co więcej Września jest jednym z nielicznych terenów w Wielkopolsce gdzie znajduje się specjalna strefa ekonomiczna w której to każdy kto inwestuje nie płaci podatków w ogóle. Tak więc gdyby zakładać, że ten czynnik jest tak istotny to powinniśmy mieć w tej strefie problem z opędzeniem się od inwestorów, bo przecież ta stawka nie wynosi tam 12,99 tylko 0 zł.


j). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za” 1 „przeciw” 1 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVIII/239/08 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości. (załącznik nr 15).


k).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Przypomnę tylko, że od kilku lat Rada obniża tę ustaloną w skali kraju stawkę, w tej chwili wynosi 55,80 natomiast my będziemy głosować nad kwotą 35 zł. Dostarczono mi także dokument, który jest decyzją, postanowieniem: pozytywna opinia WIR w sprawie wniosku Pana burmistrza o obniżenie tej kwoty do kwoty 35 zł. (załącznik nr 16).


Radny Stanisław Dominiczak: Rada tej kadencji po raz trzeci ma podejmować taką decyzję, a złożoność przepisów, które skutkują wyliczenie podatku rolniczego jest na tyle skomplikowana, że co roku Rada obniża. Od trzech lat skutkuje to w ten sposób, że ten podatek rośnie i tutaj pewnie nie wiele da się zrobić i tak ta obniżka jest dość duża. Chciałbym poprosić, zaapelować do Pana burmistrza, do władz ażeby powołać komórkę, która zajęła by się niejako wdrażaniem na wsi możliwości przekształceń się gospodarstw które już w tej chwili nie podejmują produkcji rolnej na rzecz usług, możliwości skorzystania z różnych funduszy. W tej chwili jest tak, że ODR naprawdę nie jest zainteresowany tym żeby mieszkańcy wsi naszej gminy w jakiś sposób szczególny korzystali z możliwości czy z dobrodziejstw tego zapisu mało tego są uprawnieni do pobierania opat od udzielania informacji. Dalszy przepływ informacji ma kluczową rolę zwłaszcza w tych nowych programach i z tym jest najgorzej. Sama Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji specjalnie nie widzi interesu żeby w jakiś szczególny sposób honorować mieszkańców naszej gminy a uważam, że w dobie rozwoju usług mieszkańcy wsi nie musieli by uciekać na chorobowe, renty czy jakieś inne jeszcze konfiguracje. Uruchomienie tego typu punktu czy etapu, w którym dobrze poinformowana osoba czy pracownik mógłby świadczyć usługi naprawdę mogłoby w przyszłości tylko korzystnie wpływać na rozwój usług dla naszego miasta, dla naszej gminy. Mieszkańcy wsi może wreszcie nie musieli by się skrywać, jak to już kiedyś było powiedziane w KRUS-ie czy innych sposobach tylko KRUS był by dla rolników dla emerytów. Bardzo proszę jeszcze raz o rozważenie tej prośby i jakieś takie głębsze pochylenie się i rozważenie tej propozycji.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Myślę, że bardziej, że tak powiem skuteczne wystąpienie byłoby w punkcie 3 kiedy są zapytania czy wolne głosy, bo tę wypowiedź należy, w tym momencie obrad potraktować, jako uzupełnienie zapytania o informację co do treści uchwały.


Radny Stanisław Dominiczak: Pozwolę sobie wystąpić z pisemnym wnioskiem.


k). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za” 0 „przeciw” 1 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVIII/240/08 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 na terenie Gminy Września. (załącznik nr 17).


l). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/241/08 w sprawie: ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (załącznik nr 18).


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zgodnie ze zmienionym porządkiem przechodzimy do podpunktu oznaczonego literą m.


m). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za” 0 „przeciw” 1 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVIII/242/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 10 z 2004 r.). (załącznik nr 19).


n). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za” 0 „przeciw” 1 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVIII/243/2008 w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Września. (załącznik nr 20).


o). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/244/2008 w sprawie: nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni. (załącznik nr 21).


p). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/245/08 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej. (załącznik nr 22).


r). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/246/2008 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy (I etap)”. (załącznik nr 23).


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008. (załącznik nr 24).


s). Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/247/2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008. (załącznik nr 25).


Pkt. 5

Przewodniczący komisji rewizyjnej Radny Bolesław Święciochowski: Informacja o przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli wykorzystania dotacji przyznanych Klubowi Sportowemu „Victoria” przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2008. (załącznik nr 26).


radny Stanisław Dominiczak: Kluby Błękitni w Psarach i Kosynier w Sokołowie też prowadzą prace z młodzieżą czy one też są uhonorowane jakimiś dotacjami a jeśli tak to w jaki sposób?


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Mówiliśmy o programie wspierania organizacji, tam są te dosyć znaczne środki, zwłaszcza na tę działalność sportową. Każda organizacja pozarządowa spełniająca kryteria czyli przede wszystkim mająca uporządkowane sprawy rejestracyjne może się ubiegać o dotację. Na początku roku ogłaszane są konkursy i te podmioty, które spełniają kryteria oczywiście je dostają. Wiem, że komisja dosyć długo się spotyka bo bardzo dużo jest tych wniosków.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Zakres kontroli Komisji Rewizyjnej RM ustala RM i właśnie rada podjęła uchwałę o zakresie tej kontroli dotyczące tej dotacji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby kontrolować każde inne stowarzyszenie które korzysta z środków z gminy.


Radny Bolesław Święciochowki: Rzeczywiście zrobiliśmy to co do nas należało, pełniliśmy obowiązki takie jakie RM uchwaliła.


Pkt. 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej na ręce przewodniczącej wpłynęły pisma w sprawie:

 • umorzenia postępowania stwierdzającego nieważność uchwały Nr XV/208/2008 RM z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.(załącznik nr 27).

 • umorzenia postępowania stwierdzającego nieważność uchwały Nr XVI/211/2008 RM z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.(załącznik nr 28).

 • umorzenia postępowania stwierdzającego nieważność uchwały Nr XVII/226/2008 RM z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.(załącznik nr 29).

 • wniosek od przedstawicieli firm mających siedziby we Wrześni przy ul. Malinowej o naprawę drogi gminnej.(załącznik nr 30).

 • pismo pracowników WOK-u dotyczące rezygnacji Michała Kosińskiego z funkcji dyrektora WOK-u.(załącznik nr 31).

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • Targi Rolnicza Jesień

 • Kolacja z delegacją Rumuńską

 • Spektakl Blackout realizowany przez członków teatru środowiska policyjnego SCENA 07 pod nazwą Profilaktyka a Teatr, poruszający tematykę narkomani.


Pkt. 7

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:


 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej. (załącznik nr 32).

 • Trwają prace nad projektem budżetu na rok 2009 zgodnie z terminem zostanie przekazany radnym.

 • Przed chwilą Państwu rozdałem listę projektów po ocenie strategicznej- Działanie 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013.

  Złożyliśmy wniosek na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Chwalibogowie i prawdopodobnie w przyszłym roku ruszy budowa sali. (załącznik nr 33).

 • Otrzymaliśmy z ministerstwa finansów z podziału rezerwy budżetowej środki na realizację zadania pt. „Budowa ulic w Mieście i Gminie Września.


Pkt. 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego dotyczącego niezdrowych produktów spożywczych w sklepikach szkolnych to rzeczywiście często słychać zwłaszcza za granicą o takich problemach. Jeśli chodzi o naszą gminę sprawą nie zajmowaliśmy się jeszcze, ponieważ nigdy nie było oficjalnego czy też nieoficjalnego zgłoszenia czy uwagi rodziców w tej sprawie.

Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczącego informacji w Wieściach z Ratusza zostało to odnotowane i myślę, że jeśli da się to w jakiś bardzo prosty sposób przekazać, to wydział przygotuje taką informację. Natomiast pytał Pan również o to kiedy osoba niepełnosprawna będzie mogla wjechać na pierwsze piętro czy załatwić sprawę w urzędzie. Otóż oczywiście będę powtarzał rzecz, którą Państwo znacie. Została zbudowana winda, która umożliwia zjechanie na poziom Straży Miejskiej oraz Biura Rady Miejskiej w ratuszu i oczywiście każda sprawa obojętnie z jakiej dziedziny może być i jest załatwiana w Biurze RM. Urzędnik z dowolnego wydziału przychodzi do tego pokoju i tam może sprawę załatwić. Także jeśli chodzi o możliwość załatwienia sprawy przez interesanta oczywiście taka występuje w budynku nie na zewnątrz.

Jeśli chodzi o drogę z Chociczy do Barda, przedłużenie drogi, która była remontowana do Grzymysławic. Otóż jest to droga, która będzie sukcesywnie wzmacniana przez nawożenie na początek gruzu i kamienia natomiast nie jest to droga przewidziana do wybudowania wzmocnienia w sposób asfaltowy, przy pomocy asfaltu. Jest to bardzo długi odcinek z pewnością kosztowny a z kolei w niewielkiej odległości są dwie równoległe drogi do tego odcinka poza tym przy tej drodze nie znajdują się żadne posesje, jest to ewidentnie skrót który jest na dzisiaj drogą polną. Oczywiście jak będziemy co roku dostawać takie dofinansowanie z ministerstwa z rezerwy budżetowej to pewnie się zdecydujemy ale jak na razie to pierwszy raz się nam takie coś przytrafiło.

Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka: Wniosek został już złożony i jest na etapie realizacji. Otóż wniosek może być złożony oczywiście wtedy kiedy będzie ogłoszony nabór, przed chwilą otrzymałem informację, że taki termin naboru nie został jeszcze ogłoszony. Jeżeli będzie ogłoszony nabór to wniosek będzie składała Fundacja Tutaj Warto. Pojawia się kolejna informacja o kolejnym terminie, że te nabory będą ogłoszone w grudniu 2008 roku razem z programem Odnowa Wsi. Jak Państwo wiecie jesteśmy przygotowani po przez programy dla poszczególnych wsi oraz przygotowanie do zgłoszenia remontu świetlic wiejskich zgodnie z ustaleniami między innymi komisji zajmującej się tą sprawą. Mówię oczywiście o programie Odnowa wsi a nie o tym Liderze ponieważ tam to działanie prowadzi fundacja a nie urząd. Kolejna sprawa to niezabezpieczone, czy słabo zabezpieczone wejście na tereny budynków po PGR w Gozdowie. Otóż odpowiedzialny za porządek na terenie danego obiektu jest właściciel w tym przypadku dzierżawca. Rozumiem, że nie wywiązuje się z tego. Skierujemy pismo do dzierżawcy oraz osoby, która jest właścicielem tego obiektu, że dzierżawca nie wywiązuje się z zabezpieczenia obiektu przed wchodzeniem osób nieupoważnionych.

Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego w sprawie wysypiska śmieci, które pojawiło się przy ul. Gnieźnieńskiej. Właściciel działki gromadzi w tej chwili gruz na wywyższenie swojego terenu. Jeżeli wśród tego gruzu znajdują się również śmieci to Straż Miejska skontroluje czy oprócz tego gruzu pojawiły się tam właśnie przedmioty, które gruzem nie są, jeśli tak to zostanie wydany nakaz posprzątania tego.

Dwie kolejne sprawy myślę, że w jakiś sposób się trochę wiążą, mianowicie kwestia Stanicy przy zalewie i Stowarzyszenia „BORN TO RIDE”, które by chciało tam urządzić swoją siedzibę oraz kwestia niszczenia ścieżki nad jeziorem. Powiedziałem, że te sprawy się trochę wiążą w tym sensie, że jak się domyślam te ścieżki nad jeziorem niszczą poruszające się pojazdami osoby, które nie są uprawnione do jeżdżenia po tych ścieżkach czyli albo na motorach albo samochodami. Nie wydaje mi się specjalnie trafne czy też szczęśliwe umieszczanie siedziby stowarzyszenia tych motocyklistów nad jeziorem, bo za chwilę będziemy mieć wniosek wędkarzy i spacerowiczów. Raz w roku tam wystarczy trochę hałasu ale umieszczanie tam siedziby wydaje się ekstrawaganckim zamierzeniem i mogło by tylko prowokować kolejne pisma protestujących przeciwko hałasowi. Co do niszczenia ścieżki nad jeziorem rzeczywiście jest tak, że ludzie niszczą wszystko co się da. Oczywiście ustawione są znaki zakazu poruszania się po tych ścieżkach pojazdami samochodowymi czy motorowymi. Istnieje możliwość dojazdu, jeśli ktoś ma taką potrzebę żeby dojechać w to miejsce drogą, która jest równoległa do ścieżki. Takie miejsca są tam wyznaczone i można tam dojechać samochodem, choć tak naprawdę jest to kwestia do dyskusji czy tam rzeczywiście trzeba jeździć samochodami ale jeżeli ktoś musi jechać to jest miejsce by jechać obok tej ścieżki po drodze utwardzonej. Koszt rzeźby Poraja to 3500 zł jeśli chodzi o inne rzeźby, to z tego co czytałem na forum Wrześni specjalnego zachwytu nie wzbudziła ta rzeźba. Zastanowimy się czy rzeczywiście rzeźbić kolejne postaci.

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego w kwestii siatki, muru przy cmentarzu. Zamierzamy tę sprawę uregulować przy spełnieniu pewnych warunków, mianowicie dzisiaj postawienie czy naprawianie tam muru nic nie da gdyż będzie to wykorzystywane nadal jako miejsce do zrobienia przejścia, skrótu. Rozwiązaniem będzie ustalone ze spółdzielnią mieszkaniową. Przejście, które będzie prowadziło z ul. Zamysłowskiego i wręcz wychodziło między boiskiem treningowym a boiskiem do rozgrywania meczów przez stadion i tamtędy prowadzona ścieżka piesza do szkoły podstawowej nr 1. Spowoduje to, przynajmniej tak nam się wydaje, że wtedy będzie sens naprawiać ten mur, bo będzie skrót do przejścia dla tych wszystkich którzy idą do szkoły a dziś skracają sobie drogę przez cmentarz. Powody przedłużenia się remontu są takie, że skala zakresu prac coraz bardziej się zwiększa.

Usunięty murek przy Farze w okolicach w których ma stanąć pomnik papieski był własnością kościoła. Został usunięty po pierwsze by można się tam łatwo dostać z materiałem i sprzętem a po drugie tamtędy będzie prowadziło dojście do pomnika od strony ul. Jana Pawła II.


radny Bronisław Dankowski: Odnośnie pisma i plotek dotyczących WOK-u jeżeli burmistrz ma możliwości na następne wspólne posiedzenie komisji bardzo bym prosił aby nam radnym przedstawił szczegóły tej sprawy, żebyśmy byli zorientowani, i byśmy te plotki zdementowali.


Radny Mirosław Chudy: Panie burmistrzu jeśli chodzi o tą Stanicę, nie koniecznie moim zamysłem było umieszczenie tam klubu motorowego. Chodzi o to, że na budynku tym rosną już drzewa, za chwilę nie będziemy mieć na to środków czy ma Pan jakiś pomysł na to i czy możemy zagospodarować to w inny sposób? Jeśli chodzi o Poraja internet i forum internetowe to nie wszystko, warto posłuchać ludzi na mieście, tam jest chyba bardziej odpowiednia publiczność.


radny Maciej Baranowski: Gratulujemy Panom burmistrzom sukcesu dofinansowania do sali 2 mln 200 tys to już nie są małe pieniądze także oby tak dalej oby następne sale.


Pkt. 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bożena NowackaSporządziła
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.