BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269274
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Udzielenie Gminie Września kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Tel. 061 640-40-40, Fax. 061 640-40-44

Ogłasza przetarg nieograniczony:

UDZIELENIE GMINIE WRZEŚNIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ

CPV: 66.13.00.00-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania: 31 grudnia 2011

Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września; ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 21 lub pobrać na stronie internetowej www.wrzesnia.pl/bip

Otwarcie ofert nastąpi 24 grudnia 2008 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 09.45

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 24 grudnia 2008 r. do godz. 10.00.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, a także muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numer ogłoszenia: 262898 - 2008 z datą zamieszczenia: 17.12.2008

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
siwz kredyt [174 kB]
ikona
Harmonogram splat kredytu [77 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.