BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254422
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XVII/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 29 września 2008 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XVII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Mirosław Zgoliński.

Protokół z sesji nr XVI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni,

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku.

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe,

d) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej,

e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,

g) wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II,

h) zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej,

i) zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września,

j) ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji,

k) ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni,

l) zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września,

ł) wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR,

m) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości,

n) procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

o) uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia,

p) zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”,

r) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

5. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.

Pkt 3

radny Stanisław Dominiczak chciałbym się przyłączyć do wcześniej poruszanego tematu przez radnego Macieja Baranowskiego dotyczącego funkcjonowania naszego szpitala. Doświadczenia, które spotkały mnie 1 września na izbie przyjęć skłoniły mnie do tego, aby poprosić Radę o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami szpitala na dyskusję. Sposób przyjęć tego dnia świadczył o nadmiernym przemęczeniu pana doktora.
Druga sprawa dotyczy blokującego się ronda przy ul. Kaliskiej i Opieszyn. Utrzymuje to, że oznakowanie jest niewłaściwe. Tylko czekać kiedy właściciele środków transportu zaczną miastu wytaczać procesy o uszkodzenie sobie pojazdu. Można je zablokować, jak również legalnie wjechać. Jadąc ulicą Witkowską, skręcając w lewo w ulicę Szkolną, później w ulicę Legii Wrzesińskiej spokojnie można podążać w kierunku ronda i kręcić w dowolną stronę. Czy wydając pozwolenia na handel w marketach wielkopowierzchniowych mamy wpływ na to aby zastrzec sobie żeby zaopatrzenie do nich odbywało się środkami transportu takimi, które nie będą klinowały się na tym rondzie i nie będą powodowały zakłóceń w ruchu.

radny Marek Kołodziejczyk: Moje pytanie dotyczy budżetu, a dokładnie wydatków w rozdziale kultura fizyczna i sport. W pkt 69 zakup sprzętu na wyposażenie środowiskowej sali sportowej we Wrześni, planowane wydatki 1 mln 806 zł W przyszłym roku ma być 1 mln 100 zł. Chciałbym poznać troszeczkę więcej szczegółów na co wydajemy tak dużo pieniędzy?

radny Maciej Szelągiewicz Wpłynęła do mnie ustna dyspozycja od mieszkańców ul. Wałbrzyskiej dotycząca problemów wywozu nieczystości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 22 września br. 6 rodzin z tej ulicy nie miało wywiezionych nieczystości.

radny Szymon Paciorkowski Sprawa pierwsza dotyczy biblioteki publicznej. Po raz pierwszy ta kwestia poruszona została dwa lata temu na naszych posiedzeniach. Obecnie trwa remont, ale wszystko wskazuje na to, że po 31 października biblioteka znów wróci do ciasnego, nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych, ale też na pewno niespełniającego wymogów budynku bibliotecznego XXI wieku, mianowicie do budynku muzeum. Dotychczas nie pojawiły się konkretne głosy odnośnie przyszłego przeznaczenia bądź też budowy nowego budynku biblioteki. Jednak z tego co słyszałem ostatnio jest to coraz bardziej prawdopodobne. Czy zostały podjęte jakieś konkretne działania zmierzające choćby do wyłonienia projektu, miejsca i wyglądu nowej biblioteki publicznej i jaki jest realny czas powstania takiego budynku? Czy możemy liczyć, że do końca tej kadencji albo np. do roku 2012 taki nowoczesny budynek wielofunkcyjny łączący zarówno bibliotekę miejską jak i dziecięcą powstanie? Czy będziemy dalej skazani na ciasny budynek muzeum, w którym pomieszczenie dwóch dużych instytucji sprawia to, że traci na atrakcyjności muzeum jak i biblioteka. Drugie pytanie dotyczy remontu Przedszkola „Słoneczko”. Rozpoczął się on w sierpniu, dokonano tam wiele zmian. Teraz prace stanęły co widać na ścianach szczytowych budynków gospodarczych, kamienic przy ul. Warszawskiej, które straszą teraz gołą cegłą. Na kiedy planowane są dalsze prace na terenie przedszkola, o ile są?

radny Bronisław Dankowski na ulicy Harcerskiej 5/5 znajduje się budynek z 1906 r., w którym znajdowała się szkoła niemiecka. Budynek ten straszy swoim wyglądem, zniszczoną elewacją. Odpadające tynki zagrażają bezpieczeństwu przechodniów. Drugi budynek który wymaga remontu mieści się przy ul. Rynek 17. Prosiłbym aby ZGM zainteresował się tym i wykonał remont tych budynków szczególnie przy ul. Harcerskiej.

radny Sylwester Jałoszyński Niedawno rozmawialiśmy na temat przejęcia od ANR budynku OSP i w związku z tym mam pytanie, jak wygląda sprawa jego przejęcia? Co z dofinansowaniem kanalizacji dla Chwalibogowa? W piątkowym wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich” ukazał się artykuł, który w krytyczny sposób zwraca uwagę na nieczystości znajdujące się w Chwalibogowie na terenie należącym do Agencji. Myślę, że tym tematem mogłaby zająć się komisja rozwoju wsi. Jak wygląda realizacja obligacji, które zostały zaciągnięte przez gminę. W jakim procencie są one zrealizowane. Ile pozostało? Może należałoby się zastanowić, aby część kosztów kanalizacji pokryć z obligacji.

radny Mirosław Chudy Mieszkańcy z ul. 68 Pułku Piechoty zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie zatruwania środowiska wynikającego ze spalania odpadów plastikowych i gumowych przez niektórych mieszkańców ul. Zamysłowskiego i Ciszaka (załącznik nr 3) Na jakim etapie stanęło i jakie są dalsze losy galerii Tonsil, nad którą debatowaliśmy przed wakacjami.

radna Teresa Piskorż chciałabym przypomnieć prezesowi PUK, żeby poinformował swoich pracowników o wcześniejszych ustaleniach dotyczących wywozu śmieci.

radny Maciej Baranowski apeluje do Pana burmistrza w sprawie, która dotyczy szpitala powiatowego, szczególnie oddziału ratunkowego. Oddział ten tak naprawdę nie spełnia swoich funkcji. Otacza swoją opieką jakby nie patrzeć 50 tys. mieszkańców gminy Września jak i pozostałych części powiatu oraz autostradę. W moim głębokim przekonaniu ten oddział jest niedowartościowany pod względem etatów i zapewnienia opieki. Personel jest przemęczony. Twierdzę, że na tym oddziale nie ma należytej opieki. Apeluję, aby tę sytuację rozwiązać bo nie może być tak, że 50 tys. mieszkańców naszej gminy jest pozostawionych w tak przykrym dla nich dyskomforcie psychicznym. Tę sytuację należy rozwiązać. Jak tak będzie dalej to zwrócę się żeby wszyscy mieszkańcy Wrześni przychodzili i opowiadali swoje przypadki, które będziemy publikować na stronach internetowych czy przekazywać do „Wiadomości Wrzesińskich” bo zaczyna to być lepsze niż kawałki kabaretowe.

radny Michał Jaśniewicz Chciałbym dodać, że ta sytuacja to jest problem ogólnokrajowy. Nawet w Poznaniu, mieście akademickim oddziały ratunkowe nie są dofinansowane. Tutaj liczby na to bowiem wskazują, np. 10 lat we wrzesińskim szpitalu było 3 tys. hospitalizacji, a obecnie jest 9 tys. hospitalizacji. Jest to główny problem publicznej służby zdrowia.

Pkt 4

a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/212/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni (załącznik nr 4).

b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/213/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku (załącznik nr 5).

c) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/214/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe (załącznik nr 6).

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/215/2008 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej (załącznik nr 7).

e) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/216/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (załącznik nr 8).

f) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/217/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę (załącznik nr 9).

g) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/218/2008 w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II (załącznik nr 10).

h)

Przedstawiciel rodziców SSP w Chociczy Wielkiej jesteśmy rodzicami dzieci ze szkoły w Chociczy Wielkiej i w pewien sposób czujemy się oszukani. Mamy zamkniętą drogę jeżeli chodzi o utworzenie szkoły społecznej. Nie możemy jej utworzyć ponieważ jest już za późno. W lipcu mieliśmy spotkanie, na którym był wiceburmistrz i pan naczelnik Malicki. Pan naczelnik Malicki obiecał, że dowiezie nam projekty i pomoże w utworzeniu szkoły. Czekaliśmy, a tydzień temu dowiedzieliśmy się, że jest już za późno na utworzenie stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że tej szkoły nie ma. Zerówki nie mogliśmy utworzyć ponieważ było 7 dzieci. W szkole społecznej byłaby taka możliwość. Stowarzyszenia nie zdążymy już utworzyć ponieważ mamy czas do końca września. Mamy pozamykane drogi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka posiedzenie rady nie jest miejscem do poproszenia o wyjaśnienie. Zgłosiła pani kwestię, która myślę, że pan naczelnik czy pan burmistrz będzie z państwem wyjaśniał. Prosiła bym pana burmistrza i pana Malickiego, żeby za chwilę w gabinecie spróbowali wyjaśnić te kwestie.

radny Bronisław Dankowski przysłuchując się rodzicom, i wyrażeniu woli utworzenia stowarzyszenia przez rodziców może wstrzymamy się z tą uchwałą i jeżeli rodzice wykazują wolę to pomóc im w tym. Urząd ma różne możliwości. Takie szkoły społeczne dobrze funkcjonują czego przykładem jest szkoła w Grzybowie. Ta okolica w przyszłości będzie rozwojowa. Prosiłbym o pomoc w utworzeniu takiego stowarzyszenia. Czytając uzasadnienie źle się słyszy, jeżeli mówi się, iż koszty są istotne przy likwidacji bazy oświatowej. Wydaje mi się, że koszty nie powinny być brane pod uwagę.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września aby zaistniała szkoła społeczna musi nastąpić likwidacja szkoły. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku szkoły w Grzybowie. Nasza dzisiejsza uchwała mówi o zamiarze likwidacji, a nie o likwidacji szkoły ponieważ rozpoczęcie wszystkich prac, rozmów, konsultacji może się odbyć po podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły. To, czy znajdzie się tam 100 dzieci jest dosyć wątpliwe. Świadczą o tym liczby mówiące o sytuacji, która ma miejsce teraz i od paru lat. W tej 6 oddziałowej szkole plus zerówka uczy się 38 uczniów. Gdyby podzielić to na 7 oddziałów, na takie jakie tam powinny być to na oddział przypada 5 uczniów. Nie bardzo rozumiem dlaczego miałoby z tego powodu, że powstanie tam szkoła społeczna nagle zwiększyć się liczba dzieci. Dzieci w okolicy nadal jest tyle samo i fakt istnienia szkoły społecznej lub samorządowej niewiele zmienia w tej sprawie. Liczba urodzonych dzieci w Białężycach, Chociczy Wielkiej, Chociczy Małej, Chociczce, Żernikach w poszczególnych latach oscyluje od 10 do 6. Już dziś 2/3 rodziców dzieci urodzonych wcześniej (pod koniec lat 90 – tych) wybiera od lat szkołę gdzie indziej. Część posyła dzieci do szkoły w Nowym Folwarku, część do Chwalibogowa część do Wrześni. Od lat liczba dzieci urodzonych jest większa od liczby dzieci, które uczęszczają tam do szkoły. Jednym z ważnych czynników jest to żeby dziecko miało blisko do szkoły, ale nie przesadzajmy bo to w dzisiejszych czasach zwłaszcza w XXI wieku nie może być jedynym kryterium. Tych czynników jest mnóstwo, a ten jeden wybrany parametr czyli odległość do szkoły nie może być czymś determinującym do tego żeby zachwalać jakąś sytuację. Ważny jest poziom nauczania, ważna jest możliwość kontaktowania się z innymi uczniami, możliwość korzystania z nowoczesnych technik, np. komputerowej, sposobu nauczania. Dziesiątki różnych rzeczy decyduje o tym, że szkoła jest dobra, a nie jedyny parametr jakim jest odległość zamieszkania od budynku szkolnego. Samorządy przejęły szkoły w 1996 roku. Od tego roku minęło 12 lat. Sejm się zmieniał i od tego czasu nikt nic nie zrobił, nie podjęto żadnego kroku żeby tych pieniędzy było więcej. Od 1996 roku praktycznie nic nie zmieniło się w systemie finansowania oświaty przez państwo polskie względem samorządów. Ta zasada jest stała. Przeliczniki się zmieniają, subwencje się zmieniają. Są to przeliczniki wydawane rozporządzeniami ministra edukacji czy ministra finansów wg tego samego wzoru. Gdyby państwo polskie, parlament, gdyby rząd widział, że ta zasada jest zła , nieprawidłowa, niepopierana przez poszczególne rządy, a przecież sejmy były i prawicowe i lewicowe i nikt jakoś nie usiłował tego zmienić. Od 12 lat ta zasada finansowania jest taka sama. Nikt nie jeździ z pretensjami do ministra czy sejmu z tym, że likwidowana jest szkoła w Chociczy czy w innej miejscowości. Te cięgi zbierają radni i burmistrz tu na miejscu. Tam na górze nikt o tym nic nie wie. W ubiegłym tygodniu był wicekurator i powiedział, że w 2008 roku w Wielkopolsce zlikwidowanych zostało 46 szkół ze względu na taki, a nie inny system finansowania oświaty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka Te kwestie są bardzo złożone. Żeby szkoła publiczna przekształciła się w niepubliczną to tę publiczną należy zlikwidować. W części odpowiadając na pytanie i niepokój pana radnego myślę, że pan burmistrz Grześkowiak i pan naczelnik wydziału oświaty rozmawiają z rodzicami na ten temat. Jeśli jest stowarzyszenie, które chce te szkołę przejąć to ma na to jeszcze czas. Myślę, że kiedy wrócą to poprosimy o informację. Nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby ona zupełnie nie funkcjonowała. Bez względu ilu jest uczniów, ile dzieci się urodziło w latach szkolnych i jest inicjatywa to szkoła społeczna powstanie. Mając na uwadze Grzybowo widzimy, że szkoła społeczna z małymi oddziałami może się utrzymać. Nie zamykamy drogi społeczności lokalnej wręcz przeciwnie czekamy na takie inicjatywy. Dzisiejsza uchwała rozpoczyna procedury. Może zdarzyć się tak, że skończy się na tej uchwale czyli nie będzie szkoły społecznej czy zgody kuratora, która jest obligatoryjna i uchwały o likwidacji szkoły nie podejmiemy. Dziś musimy pozwolić się tym procedurom rozpocząć.

radny Stanisław Dominiczak takie spustoszenie jakie w środowiskach wiejskich niesie zamknięcie szkoły trudno opisać słowami. W tej chwili w naszej gminie prowadzone są działania żeby dopomóc w ewentualnym przekształceniu przedszkoli. Jest to prowadzone w odpowiednim czasie. Kto, kiedy te okaleczone społeczeństwa Gozdowa, Grzybowa itd. informował. Zawsze przystępowano do tego typu uchwał w atmosferze konfliktu. Nie cofano się przed żadnymi argumentami. Wspomnę widły, wspomnę taczki. Te społeczeństwa do dzisiaj krwawią i tam cokolwiek zorganizowane jest bardzo złudne. Aspekt ekonomiczny, bardzo ważny, ale patrzmy, że 1/3 mieszkańców gminy to mieszkańcy wsi i jeśli mówimy o szkole, która nie tylko ma uczyć dzieci ekonomii, podstawowych przedmiotów, ale ma też wyrównywać szanse tym dzieciom to już różnie wygląda. Ja uważam, że edukacja dzieci zaczyna się od zerówki czy 1 klasy albo od kolejności pójścia dziecka do przedszkola. Ile dzieci miejskich ma możliwość chodzić do przedszkola. Są to ogromne koszty. Spróbujmy policzyć ile łożymy na edukację dziecka miejskiego łącznie szkołę z przedszkolem i dziecka wiejskiego, które ma możliwości chodzenia do szkoły. Tego typu uchwały wywołują zawsze problem. Jeżeli ten argument weźmiecie państwo pod uwagę jako jeden z argumentów prosiłbym jeszcze raz, nawet ekonomicznie porównajmy przedszkole, potraktujmy nie jako przechowalnie dla dzieci tylko jako przedszkole, które ma przygotować do szkoły i czy dzieci wiejskie mają taki sam start. Chyba odpowiedzi nie muszę oczekiwać i nie oczekuję.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka państwo, którzy byli radnymi w poprzedniej kadencji pamiętają te trudne rozmowy. Dużo czasu wtedy poświęciłam, żeby się zorientować i poszukać jakieś stowarzyszenie, które byłoby gotowe wziąć szkoły wiejskie gdyby było takie porozumienie i powołać je jako społeczne. Sama mieszkam na wsi i jestem związana z tym środowiskiem, żyję i znam je. Przedszkole w Gutowie Małym, proszę zapytać ile dzieci ze wsi chodziło w roku ubiegłym, czy dwa lata temu. Z jednej strony jest tak, że poprzez miejsce zamieszkania mieszkańcy wsi są pokrzywdzeni, bo każde oddalenie od „stolicy” mniejszej czy najmniejszej jest jakby „upośledzeniem” dostępu do różnych instytucji. Może pracujmy nad tym, aby świadomość tych ludzi zmienić. Mamy dowody na to, że tam gdzie szkoły zlikwidowaliśmy z różnych względów, głównie ekonomicznych, dziś funkcjonują tam świetlice. Rodzice posyłają dzieci do innych, większych szkół. Decyzje te są trudne, nie mniej jednak trudno nam zarzucić bezduszność. Tak jak pan powiedział są to traumatyczne decyzje. My nie podejmujemy decyzji o likwidacji szkoły. Podejmowaliśmy już uchwałę o zamiarze likwidacji biblioteki dziecięcej, a ona została.

radny Maciej Baranowski nie bardzo mogę zgodzić się z tezą pana radnego dlatego, że nie ma jakichś przydziałów w zakresie przyjmowania do przedszkoli. Do każdego przedszkola może być zapisane tak samo dziecko miejskie jak i wiejskie. Nie ma rejonizacji. Dlatego też wystarczy dowieźć dziecko wiejskie do przedszkola, które istnieje, zapłacić odpowiednią opłatę i to dziecko wiejskie będzie miało zapewnioną opiekę. Protestuję przeciwko dzieleniu naszej rady i naszej gminy na miasto i wieś. Kilka razy widzę sytuację, w której za każdym razem jest tak, że gdy coś się dzieje to tu jest protest bo dzielimy miasto i wieś. Wszyscy mamy równy dostęp do tych samych instytucji. Najlepszym przykładem jest w tej chwili przedszkole w Gutowie Małym, gdzie jest część dzieci miejskich i część dzieci wiejskich. Mieszkańcy z Wrześni dowożą tam dzieci. Szukając dobrej szkoły, jako przykład podam, że u p. Wawrzyniaka jest uczeń z rzeszowskiego bo stwierdził, że jest to dobra szkoła i tu chce się uczyć. Pana argument, że więcej wkłada się w edukację dzieci miejskich w stosunku wiejskich uważam za niezasadny.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 14 głosami „za” 3 „przeciw” 3 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XVII/219/08 w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej (załącznik nr 11).

i)

Salę posiedzeń opuścił radny Marek Kołodziejczyk. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za” 0 „przeciw” 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVII/220/08 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/281/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 12).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/221/08 w sprawie: ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji (załącznik nr 13).

k)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni (załącznik nr 14).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka zwróciła się do radcy prawnego z zapytaniem: czy należy przegłosować tę autopoprawkę?

Hubert Świątkowski, radca prawny odpowiedział, że jego zdaniem nie ma takiej konieczności.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/222/08 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni wraz z autopoprawką (załącznik nr 15).

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/223/08 w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).

ł)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w podstawie prawnej w nawiasie proszę po zapisie tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. poz 142 Nr 1591 dopisać „z poźn. zm”. Pozostały zapis w nawiasie proszę wykreślić.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/224/08 w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR (załącznik nr 17).

m)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w § 2 proszę zmienić zapis „Burmistrzowi Gminy i Miasta” na „Burmistrzowi Miasta i Gminy”.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/225/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 18).

n)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w podstawie prawnej w nawiasie po zwrocie Nr 1591 dopisać „z” oraz w § 4 proszę zmienić zapis „Skarbnika Gminy” na zapis „Skarbnika Miasta i Gminy”, i w § 5 proszę zmienić zapis „Skarbnik Gminy” na zapis „Skarbnik Miasta i Gminy”.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/226/2008 w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (załącznik nr 19).

o)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/227/2008 w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XVI/210/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i jego zabezpieczenia (załącznik nr 20)

p)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w podstawie prawnej w nawiasie na końcu proszę dopisać „z późn. zm”.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/228/2008 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni” (załącznik nr 21).

r)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego M.Kołodziejczyka z-cę burmistrza J.Maciejewskiego.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrz miasta i gminy Września inwestorem sali widowiskowo sportowej nie jest Urząd a Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne ponieważ kierowaliśmy się możliwą korzyścią w postaci odzyskanego Vat-u z tej inwestycji. Jest to dokładnie kwota 1,8 mln. zł. Procedury są takie, że z ustawy o finansach publicznych te pieniądze, które z Urzędu Skarbowego otrzymuje WOSiR w postaci swoich dochodów muszą trafić na nasze konto czyli muszą przejść przez gminę, a później ewentualnie mogą trafić do WOSiR-u. Taka operacja jest właśnie realizowana. Może ten opis nie jest do końca prawdziwy ponieważ oczywiście przewidujemy, że te wydatki na wyposażenie będą mniejsze niż te 1,8 mln, ale w tej chwili są jeszcze trudne do oszacowania, dlatego zostawiamy tę pełną kwotę. Ja później państwu udzielę informacji ile to wyposażenie sali dokładnie wyniosło. Pozostała część jako różnica między 1,8 mln. a wydatkami na wyposażenie zostanie przeznaczona na WOSiR na inne pozostałe rzeczy, m.in. na remonty domków nad zalewem.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVII/229/2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 (załącznik nr 22).

Pkt 5

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

- Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2007 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji – Oświadczenia majątkowe 11 września 2008 r. zostały przesłane do Urzędu Skarbowego we Wrześni (załącznik nr 23),

- Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło wystąpienie pokontrolne NIK dotyczące przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi w latach 2006 – 2008 (I kwartał),

- Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło rozstrzygniecie nadzorcze do uchwały Nr XV/200/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarcza w Chociczy Wielkiej obejmujący obszar ograniczony fragmentami : drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach 56/5,173, 172, 55/2, 55/5,

- Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zaproszenie na Mistrzostwa Polski Samorządowców w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się 23 – 26.10.2008 r. w Bolesławcu,

- Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

- Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

 • Święta Policji,

 • Święta Wojska Polskiego

 • Dożynek Wiejskich w Chwalibogowie,

 • IX Zjazdu Wojów Słowiańskich w Grzybowie,

 • Dożynek Gminnych,

 • Dożynek Powiatowych,

 • Uroczystości Patriotyczno – Religijnej w 69. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na Polskę,

 • Wielkopolskiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2008 – 2009 w Gimnazjum nr 2,

 • Uroczystości nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 • VIII Cross Kolarski MTB Września 2008,

 • Pan radny Stanisław Dominiczak zwrócił się z propozycją organizowania dyżurów radnych w terenie – w świetlicach wiejskich. Jeżeli znajdą się osoby chętne proszę o zgłaszanie się do Biura Rady Miejskiej.

Pkt 6

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:

 • Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym przekazuję na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej (załącznik nr 24).

 • 19.09.2008 r. w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaliśmy nieruchomości o powierzchni 3,4 ha przy ul. Sikorskiego. Są to poletka, na których przez cały XX wiek były wyrzucane odpady z oczyszczalni ścieków, czyli takie mało interesujące miejsce, ale widać wzbudziło zainteresowanie. Za cenę 1,4 mln. zł sprzedaliśmy to pod inwestycje.

 • Pani Przewodnicząca informowała już o kontroli NIK. Cieszy fakt, że kontrola zakończyła się pozytywnie. Dzisiaj mieliśmy kontrolę z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Trwa obecnie kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 • Wkrótce ruszy budowa dwóch fabryk na terenach specjalnej strefy ekonomicznej. Powstaną dwie nowe fabryki, ale znanych właścicieli. Jedna to fabryka firmy APP a druga Firmy Krispol. Powstaną one w okolicach wyjazdu na Słupcę. Będą to dwie hale produkcyjne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poinformowała zebranych o wizycie 22 osobowej grupy nauczycieli i przedstawicieli oświaty z Bukowiny Rumuńskiej. Delegacja będzie przebywała na terenie naszej gminy przez tydzień.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 15 minutową przerwę.

Pkt 7

Salę posiedzeń opuścił radny Jan Nowak. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie pana radnego S.Dominiczaka i pana radnego M.Baranowskiego dotyczące funkcjonowania szpitala i oddziału ratunkowego oraz apelu o zwiększenie obsady tego oddziału, myślę, że po dzisiejszej sesji można byłoby sformułować pismo, które podpisałaby Przewodnicząca Rady Miejskiej, iż radni zgłaszają takie postulaty, czy uwagi i jako oficjalne pismo wysłać z zapytaniem, może zaproszeniem do władz powiatu, czy władz szpitala z prośbą o wyjaśnienie ich spraw.

Radny Maciej Baranowski moją intencją było załatwić problem. Mi chodzi głównie o konkretną pomoc. Jeżeli byłaby taka możliwość przekazania części środków na ten dodatkowy etat, którego tam w tej chwili brakuje. Chodzi o załatwienie konkretnego problemu a nie o jego nagłaśnianie.

Radny Józef Jesiołowski Problem dobrze znany jest władzom powiatowym oraz prezesowi panu Zbyszkowi Przybylskiemu. Ostatnio odbyło się spotkanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z panem starostą i prezesem Przybylskim, na którym zwracali się z prośbą o pomoc jak ten problem rozwiązać. To, że się długo czeka, że ten SOR jest niewydolny to również jest wina korzystających. Niepotrzebnie wiele osób chodzi na SOR z rodziną zamiast w normalnych godzinach pracy poradni zgłaszać się do lekarza. Wielu pacjentów SOR-u korzysta z niego jak z przychodni. Bulwersuje fakt, że osoba z otwartym złamaniem nogi czeka bo nie ma lekarza to nie powinno mieć miejsca. Ludzie powinni korzystać ze swoich przychodni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka myślę, że skorzystamy z propozycji burmistrza i zaprosimy przedstawiciela ZOZ , aby wyjaśnić tę kwestię.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na drugie pytanie radego S.Dominiczaka dotyczące złego oznakowania dróg prowadzących do ronda przy skrzyżowaniu ul. Opieszyn – Kaliska, chciałbym powiedzieć, że pewnie w niewielkiej części ma Pan rację, w większości niestety nie ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, że wszystkie znane mi przypadki zawieszenia się samochodów na tym rondzie miały miejsce przy ruchu samochodowym na prostej Kaliska z obu stron, czyli jadących Kaliską i próbujących skręcić w Opieszyn lub próbujących przejechać ul. Kaliską. W tym sensie nie jest słuszne stwierdzenie ponieważ tam nie wolno jeździć takimi pojazdami. Natomiast rzeczywiście jadąc Szosą Witkowską, ul. Witkowską, skręcając w lewo przy liceum w ul. Słowackiego, później skręcając w prawo w ul. Legii Wrzesińskiej jadąc prosto ul. Opieszyn dojeżdżamy do ronda i rzeczywiście poruszając się tędy nie łamie się przepisów. Jest to jedyny wjazd do Wrześni, który nie jest zablokowany znakami drogowymi. On nie może być zablokowany ponieważ droga z Witkowa jest drogą powiatową do skrzyżowania ul. Witkowskiej z ul. Szkolną i Słowackiego, a po drodze powiatowej takie pojazdy mogą się poruszać. Oprócz tej drogi powiatowej z Witkowa nie ma żadnego punktu, w którym samochód ciężarowy jadący zgodnie z przepisami od Witkowa, Grzybowa mógłby się dostać na jakąkolwiek drogę krajową, czy wojewódzką bez przejechania przez miasto. Rozwiązaniem, będzie obwodnica. Wtedy samochody te będą mogły się włączyć w drogę krajową nr 15 na wysokości przejazdu kolejowego w Gutowie Małym. Na dzisiaj nie ma możliwości zablokowania tego wjazdu. Padło jeszcze pytanie czy gmina może wydawać sklepom wielkopowierzchniowym zgodę na powstanie sklepu wielkopowierzchniowego warunkując to zaostrzeniem wjazdu samochodów dostarczających towar do tego sklepu?. Można to zrobić przy czym na ternie miasta i gminy Września zgodnie z ustawą o sklepach wielkopowierzchniowych nie istnieje żaden taki sklep.
Odpowiadając na pytanie pana radnego M. Kołodziejczyka to odpowiedź padła podczas omawiania uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2009.
Sprawy poruszane przez pana radnego M.Szelągiewicza i panią radną T.Piskorż dotyczące uwag do pracy PUK-u, myślę, że jutro lub pojutrze wezwany będzie pan prezes w celu wyjaśnienia tych spraw i poprawy organizacji jeśli chodzi o wywóz śmieci z budynków, w których mieszkają osoby niepełnosprawne czy też starsze.
Odpowiadając na pytania pana radnego Sz. Paciorkowskiego dotyczące biblioteki publicznej,częściowo nie zgadzam się z tym, że biblioteka ma jakieś złe usytuowanie. Znajduje się w tym miejscu od wielu lat. Obecnie obiekt jest remontowany. Myślę, że biblioteka nadal mogłaby funkcjonować w tym miejscu. Zastanawiamy się jednak nad tym żeby wszystkie biblioteki zebrać w jednym nowym miejscu. Myślę, że budynek budowany z myślą o bibliotece mógłby wyglądać zupełnie inaczej niż adaptacja dawnej szkoły powszechnej, a więc inny rodzaj pomieszczeń, wejść, chodzi głównie o osoby niepełnosprawne. Jest to sprawa do zastanowienia przy tworzeniu budżetu na przyszły rok. Padło również pytanie czy taki budynek może powstać podczas tej kadencji?. Jak sami państwo wiecie z doświadczeń w radzie, to co w życiu codziennym takim prywatnym wydaje się, że można załatwić szybko, to w samorządzie jest rok, czy dwa. Trzeba to zaprojektować, wpisać do budżetu, następnie trzeba uchwalić. Po uchwaleniu można ogłosić przetarg na wykonanie projektu. Po wykonaniu projektu trzeba zaplanować środki na wykonanie inwestycji. Trzeba to znów wpisać do budżetu. Na końcu należy wyłonić wykonawcę w drodze przetargu i później najkrótszy fragment czyli budowa, która zajmuje 1/10 całych tych procedur. Tak obstawiając to wątpię żeby było to możliwe w tej kadencji Rady Miejskiej. Natomiast przedszkole na ul. 3-go Maja, od strony ul. Warszawskiej widać szczyty budynków z cegły. Są to budynki prywatne, które posiadają właścicieli. Przylegają one do działki przy, której znajduje się przedszkole, w żaden sposób nie są związane z przedszkolem, nie są w naszej gestii. To, że je widać to jest wynik tego, że my zlikwidowaliśmy budki, przybudówki, które odkryły to co było przykryte innymi brzydkimi zabudowaniami. Teraz są bardziej zauważalne, ale nie są naszą własnością.
Odpowiadając na pytanie pana radnego B.Dankowskiego dotyczące budynku przy ul. Harcerska 5, którego wygląd zewnętrzny szpeci okolice, otóż budynek ten jest własnością wspólnoty mieszkaniowej w którym gmina posiada tylko pewien udział. Zgodnie z przepisami remonty wspólnot są podejmowane decyzją całej wspólnoty. Żeby wykonać taki remont to muszą być zgromadzone środki w ramach funduszu remontowego. Myślę, ze gdybyśmy takie decyzje podjęli np. 5 lat temu, to przykład pokazuje, że te wspólnoty będące już właścicielami, albo osoby wchodzące w skład tych wspólnot bardziej niż ZGM czy gmina rozsądnie zbierają środki na przyszłe remonty. I jest to później kwestia czasu, że później zdecydują się żeby to wyremontować. Problem właściwie polega dzisiaj na tym, że za późno to następuje i ci ludzie nie zdążyli uzbierać tych środków żeby mieć pieniądze na taki duży, solidny remont, ale z pewnością tego dokonają. Widać to np. na budynkach przy ul. Jana Pawła II czy Sienkiewicza , gdzie większość budynków jest prywatnych, a ludziom zależy żeby poprawić ten wizerunek. Przymierzamy się do podjęcia w przyszłym roku uchwały, żeby zachęcić prywatnych właścicieli do remontów elewacji.
Kolejne pytanie zadał radny S.Jałoszyński a dotyczyły budynku OSP i kanalizacji we wsi Chwalibogowo. W ostatni piątek byliśmy razem z burmistrzem Maciejewskim u prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w tych jak i również innych sprawach. Jeżeli chodzi o budynek remizy to wydaje się, że sprawa ma szanse powodzenia. Prezes zgodził się, że nie potrzeba planu zagospodarowania przestrzennego, wystarczy decyzja lokalizacyjna celu publicznego, którą musimy wdrożyć i gdy ona wejdzie w życie może nastąpić przekazanie budynku gminie. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji to według projektu, który posiadamy, koszt budowy tej kanalizacji od ostatniego odcinka istniejącej kanalizacji czyli od Obłaczkowa - budynków znajdujących się kawałek dalej niż znajdują się te budynki Polsibo - do bloków w Chwalibogowie to koszt 2 mln. zł. Istnieje teoretyczna możliwość dofinansowania przez ANR tej inwestycji pod warunkiem przekazania obiektów, które są własnością Agencji a służą temu celowi. Tłumacząc to bardziej na nasze, to jeżeli jest tam jakieś „dziurawe szambo” będące własnością ANR to zamieniając je w kanalizacje do Wrześni to Agencja może nam przekazać dofinansowanie na jej budowę.
Drugi fragment dotyczył wyrzucania śmieć na teren należący do ANR znajdujący się pomiędzy blokami w Chwalibogowie. Umówiliśmy się, że ważniejszym tematem jest budowa kanalizacji i ten temat odłożyliśmy na rok przyszły.
Kolejny temat dotyczył stopnia realizacji obligacji. Otóż zostało nam do wykorzystania 3,5 mln. zł na budowę dróg w roku 2009. Zgodnie z emisją obligacji jest to wyraźnie określone, że są one przeznaczone na budowę dróg i nie można ich przeznaczyć na żadne inne cele.
Odpowiadając na pytanie radnego M.Chudego dotyczące zatruwania środowiska poprzez palenie petów i plastików na posesjach przy ul. Zamysłowskiego i Ciszaka to sprawa jest dosyć trudna. Palenie takimi rzeczami jest zakazane. Trudno jest wyegzekwować, udowodnić lub wyegzekwować przez udowodnienie faktu, że ktoś pali takie rzeczy. Straż Miejska może reagować wyłącznie na konkretne zgłoszenie. Możliwe jest jedynie reagowanie na zgłoszenie w danej chwili ze wskazaniem na konkretną posesję. Aczkolwiek i to jest dosyć trudne do udowodnienia ponieważ trudno jest wyegzekwować wejście do kotłowni i sprawdzić co tam się pali w piecu. Dodatkowy problem stanowi fakt, z którym mamy do czynienia przy okazji fermy w okolicach Grzybowa i Radomic, mianowicie brak w Polsce ustawy „odorowej”. Nie ma żadnej ustawy, która by te sprawy regulowała.
Kolejna sprawa dotyczyła losów Galerii Tonsil. Sytuacja nie zmieniła się od lutego kiedy mieliśmy tu na sali spotkanie w tej sprawie. Prześlę Panu radnemu pocztą elektroniczną wszystko to co padło na tym posiedzeniu. Od tego momentu nic się nie zdarzyło, a zdarzyć mogłoby się tylko wtedy kiedy nastąpiłoby uregulowanie spraw własnościowych terenów po dawnym Tonsilu. Do dzisiaj to nie nastąpiło więc sprawa jest w tym samym miejscu.

Radny Sylwester Jałoszyński chodziło mi o to ile z tych obligacji zostało zrobione w mieście, a ile na wsi. Panie Baranowski pan nieodpowiednio się wyraża „dziurawe szambo. Wciąż ma Pan uprzedzenia do tej wiochy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września ja sobie zawsze notuję pytanie i nie odnotowałem faktu, że Pan zadał to pytanie w kontekście ile na wieś ile w mieście. Jestem przekonany, że nie padło takie pytanie. Bardziej szczegółową przygotujemy na piśmie.

Radny Sylwester Jałoszyńsk zatwierdzaliśmy dzisiaj uchwałę o termomodernizacji. W przypadku pobrania kredytu, jeżeli bierze się raz w miesiącu czy obowiązuje umorzenie? Czy to jest tylko kredyt gotówkowy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września to jest bardziej skomplikowane, mianowicie kredyt termomodernizacyjny jest umarzalny w wysokości 25 % wartości udzielonego kredytu. Są wskazane przez państwo polskie banki, które takie kredyty udzielają.
Jest pewien element mylący w tym, jeżeli wykonujemy inwestycje termomodernizacyjną wartości 1 mln zł, tzn. koszty materiałów i usługi termomodernizacyjne są wartości 1 mln zł i weźmiemy 1 mln kredytu to wcale nie znaczy, że mamy umorzone 250 tys.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września do skorzystania z tej formy dofinansowania konieczny jest audyt termomodernizacyjny i ten audyt z uwagi na swoją konstrukcję nie wykazuje pełnych kosztów termomodernizacji. Z naszego doświadczenia dotychczasowych inwestycji mniej więcej jest tak, że ten audyt obejmuje 50 – 60 % całkowitych kosztów termomodernizacji. Czyli w takim przypadku, o którym pan burmistrz mówił całkowity koszt 1 mln. zł, to ten audyt termomodernizacyjny będzie opiewał prawdopodobnie na kwotę 500 – 600 tys. zł i ta kwota jest podstawą do naliczenia tych 25%.

Radny Stanisław Dominiczak nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że każdy TIR, który porusza się po Kaliskiej, łamie przepisy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wjazd na ul. Kaliską od strony ul. Objazdowej, od ul. Sikorskiego, od ul. Wrocławskiej, wjazd na ul. Kaliską ze stacji benzynowej Shell jest niezgodny z prawem, jest złamaniem przepisów ponieważ stoją tam znaki zakazujące poruszania się po ulicy.

Radny Maciej Baranowski uprzejmie proszę pracowników Biura Rady Miejskiej o sporządzenie protokołu z sesji i poproszę ten fragment gdzie mówiłem o szambie. Jeżeli jest taki fragment to ja przeproszę Pana radnego.
Niewątpliwy jest fakt, i tu się zgadzam z radnym Jesiołowskim, że wadą i winą chorych, jest to, że pacjenci chorują. Jako homo sapiens wybierają oddział ratunkowy, a jeżeli nie, to jest jeszcze drugi punkt, po starym pogotowiu, gdzie jest dyżurny lekarz i tam też można się zgłaszać. Są to czasami przypadki nagłe i szczególne, w których pacjenci zgłaszają się i to nie jest tak, że rodzina Baranowskich korzysta z SOR-u. Miałem przypadek, że poszedłem na dyżur do dawnego pogotowia gdzie przyjął mnie lekarz ginekolog i otrzymałem tam pomoc. Z tego miejsca pozdrawiam pana Michała.

Radny Bronisław Dankowski: chciałbym zgłosić kilka wniosków do budżetu na 2009. Pierwszy ul.Wrocławska, lewa strona od miasta jest ładnie zrobiona, należałoby upiększyć stronę prawą, zrobić chodniki.
Drugi wniosek: ul. Kaliska od strony Shell po prawej stronie jest bardzo zaniedbana, parkują tam samochody, niszczona jest zieleń. Poprosiłbym o uwzględnienie w tym miejscu chodnika. Kolejny wniosek dotyczy przebudowy ul. Słowackiego, ciąg dalszy rozpoczętej już inwestycji. Ja te wnioski złożę również na piśmie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła z-cę burmistrza W.Grześkowiaka o przedstawienie informacji o rozmowach z rodzicami uczniów szkoły w Chociczy Wielkiej.

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrz miasta i gminy Września: oczywiście jak w takiej rozmowie na ten temat trudno było jakiś konsensus wypracować. Temat jest otwarty. Nie mniej jednak próbowaliśmy uświadomić paniom jak trudnego zadania by się podjęły, gdyby taką społeczną szkołę w tej miejscowości na bazie tej demografii, która tam jest prowadzić. Zdaje się, że panie troszeczkę wiedzą już, niemniej będziemy z nimi rozmawiać

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
/-/Bożena Nowacka

Sporządziła
/-/Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.