BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277258
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
MODERNIZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU MIASTA WRZEŚNIA DO RZEKI WRZEŚNICY (I ETAP)

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 206.000 Euro na:

MODERNIZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU MIASTA WRZEŚNIA DO RZEKI WRZEŚNICY (I ETAP)


CPV: 45.23.13.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do wartości nie przekraczającej 50% wartości umowy zawartej w niniejszym postępowaniu.

Termin wykonania: do 22 maja 2009 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Anna Kowalewicz – podinspektor Referatu Inwestycyjnego tel. 061 640-40-75 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 21 lub pobrać na stronie internetowej http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/modernizacja_wylotow.rar

Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2008 roku w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 28 listopada 2008 r. do godz. 10.45. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy. Dodatkowo opisana: „Modernizacja wylotów kanalizacji deszczowej. Nie otwierać przed dniem 28 listopada 2008 r. godz. 11:00”.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni od daty składania ofert

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonywanie robót budowlanych;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali należycie co najmniej: 2 (dwa) zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto związane z budową sieci kanalizacji deszczowych, sanitarnych, budowy separatorów, urządzeń podczyszczających wody deszczowe

3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: kierownikiem robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych – minimum 1 osoba,

5) udzielą 60 miesięcznej gwarancji od daty odbioru końcowego robót;

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia: 243236 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.