BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267357
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe:

Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe:

Część 1 – w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim

Część 2 – w obrębie ulicy Paderewskiego we Wrześni

CPV: 74.25.10.00-3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin wykonania: do 30 grudnia 2009 roku

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Magdalena Oblizajek – inspektor Wydz. Gospodarki Gruntami i Architektury pok. nr 22 tel. 061 640-40-33 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych pok. 21, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września; ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 21 lub pobrać na stronie internetowej www.wrzesnia.pl/bip

Otwarcie ofert nastąpi 5 grudnia 2008 roku w siedzibie Zamawiającego  pok. nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 5 grudnia 2008 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

1.5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia udokumentuje referencjami zrealizowanie w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych.

Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych wraz ofertą.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod numer ogłoszenia: 247796 - 2008 z datą zamieszczenia: 19.11.2008

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
WGA - mpzp 2 czesci rar [864 kB]
ikona
Odpowiedzi na pytania [301 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.