BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254253
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 03 lipca 2008 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Krzysztof Murliki, inspektor wydziału oświaty, kultury i sportu;
Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września;
Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych Klubowi Sportowemu „Victoria” przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2007.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: poprosił pana Jarosława Malickiego, naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu o przedstawienie informacji dotyczących procedury udzielania dotacji. Członkowie komisji otrzymali materiały dotyczące udzielonej MKS Victoria Września dotacji w 2007 r. (załącznik nr 3).

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: powiedział, że w 2007 r. Victoria otrzymała 2 dotacje. Pierwsza dotacja była przeznaczona na szkolenia, a druga na imprezę masową.
Żeby móc ogłosić konkursy na dotacje, najpierw musi być zatwierdzony roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Taka uchwała została podjęta przez Radę Miejską 19.12.2006 r. na rok 2007. Mając tę uchwałę 22.12.2006 r. Burmistrz wydał Zarządzenie nr 348 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych miasta i gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2007 r. W tym ogłoszeniu były zawarte dwie kwoty dotacji, o które będą mogły występować kluby, stowarzyszenia sportowe. Jedna kwota była na imprezy masowe, a druga na szkolenie sportowe. Następstwem tego zaczęły spływać oferty. Był podany termin składania ofert. Kolejnym Zarządzeniem Burmistrza z 31.01.2007 r. został powołany zespół do spraw oceny formalnej złożonych ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu. Komisja przeglądała, analizowała i punktowała złożone wnioski. Są protokoły z tych posiedzeń. W skład komisji wchodziło 8 osób. Byli to: Waldemar Grześkowiak, Jarosław Malicki, Krzysztof Murlik, Mariola Zalepa, Agnieszka Matuszak, Zbigniew Ogrodowicz, Michał Kosiński, Leszek Nowacki. Następstwem działania komisji 14.02.2007 r. zostało wydane zarządzenie Nr 51 w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. W załącznikach zapisane są wszystkie informacje o przyznanych dotacjach.

Radny Mirosław Chudy: Czy środki dopasowywano do ilości klubów, czy ilość klubów dostosowano do wielkości środków?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: Środki, które mieliśmy, to 170 tys. na szkolenia i 100.tys. na imprezy masowe. Wnioski, które wpłynęły opiewały, na kwoty: szkolenia 360 tys , imprezy masowe 167 tys.

Radny Mirosław Chudy: Czy była krojona ilość biorców tych środków? Czy były one równo dzielone?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: Najpierw trzeba sprawdzić oferty pod względem formalnym. Nie wszystkie spełniały wymogi. Te, które spełniały wymogi, zostały zbilansowane. Każda oferta była bardzo szczegółowo analizowana i punktowana. MKS Victoria Września wnioskowała o kwotę 101.500 tys., a otrzymała dotację w wysokości 50 tys. Komisja, która przeanalizowała możliwości budżetu, wystąpiła do klubu (takie pisma wysłano do wszystkich klubów) z pismem, że zgodnie z Zarządzeniem nr 51 z dnia 14.02.2007 r. przyznano kwotę 50 tys. z przeznaczeniem na koszty przejazdu na zawody sportowe, obóz sportowy, zakup sprzętu sportowego. To było jasno określone w piśmie, przesłanym dnia 16.02.2007 r. Następstwem tego, MKS Victoria Września złożyła korektę do oferty. Przygotowała korektę na 50 tys., czyli zawarła w niej to, co myśmy chcieli. Mając te ofertę, mogliśmy przygotować umowę dla MKS Victoria Września. Taka umowa została podpisana 15.03.2007 r. pomiędzy Burmistrzem Tomaszem Kałużnym, a Prezesem Klubu Piotrem Kopaczewskim oraz Skarbnikiem Wiesławem Zielińskim. W tej umowie były zagwarantowane środki, które miały być przekazane w dwóch transzach, pierwsza do 30.03.2007 r. 25 tys, druga do 15.08.2007 r. również w wysokości 25 tys. Takie środki zgodnie z terminem zostały przekazane, a Victoria zgodnie z umową musiała się rozliczyć w ciągu 30 dni od zakończenia zadania. To zadanie zgodnie z umową musiało się odbyć w terminie 1.03. - 31.12.2007 r. Do 30.01.2008 r. MKS Victoria Września musiała się z tych środków rozliczyć. Na te okoliczność klub musi złożyć sprawozdanie, które składa się z części merytorycznej i finansowej. Wypisane są tam wszystkie faktury i inne koszty poniesione przez klub. Taki wymóg MKS Victoria Września spełniła. My to sprawdziliśmy pod względem merytorycznym, ponieważ od 2 lat po zmianie rozporządzenia my nie mamy możliwości sprawdzenia faktur, a klub nie musi ich nam przedstawiać, wystarczy, że je zapisze. Taki zapis jest w ofercie. Po sprawdzeniu wszystko się zgadzało, klub wywiązał się z tego w 100 %. Wszystkie oryginały sprawozdań zostały przekazane do Wydziału Księgowości.  Jeżeli chodzi o imprezy masowe, to klub musi rozliczyć się z przyznanej dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Możliwość kontrolowania stowarzyszeń i klubów,ma Starostwo Powiatowe. Tam są kluby i stowarzyszenia rejestrowane. Oni mogą sprawdzić wszystko. My możemy sprawdzić tylko naszą dotację. Nam się bardzo dobrze współpracuje z klubami, przychodząc ze sprawozdaniami przynoszą faktury. Wiemy, że nasze pieniądze są wykorzystane prawidłowo.

Radny Mirosław Chudy: W związku z tym, że dotacja ze 100 tys. zeszła na 50 tys. czy Victoria ograniczyła wachlarz usług przewidzianych w tym szkoleni? Czy przerzuciła środki na siebie?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: Victoria przerzuciła to na siebie. To można zobaczyć w złożonych ofertach. Można je porównać i zobaczyć, z czego musieli zrezygnować.

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września: Z niczego nie zrezygnowaliśmy. Brakującą kwotę przesunęliśmy z własnych środków.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu: Drugą dotację, którą Victoria uzyskała, przeznaczona została na imprezę masową - Turnieje Piłki Nożnej dla Dzieci. W I wniosku Victoria wnioskowała o kwotę 10.304 zł. Po naszych analizach okazało się, że możemy przyznać dotację w wysokości 6.000 zł i taka dotacja została przekazana. Victoria na tę okoliczność przygotowała nową ofertę opiewającą na kwotę 6.000 zł. Podpisano umowę pomiędzy burmistrzem a prezesem i skarbnikiem MKS Victoria. Dotacja zgodnie z umową została przekazana do dnia 10.06.2007 r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Całe zadanie kosztowało 12.024,84 zł, w tym 6.000 zł dotacji, a reszta to środki własne Victorii.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił pana prezesa Zielińskiego o scharakteryzowanie poszczególnych grup wydatków.

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września:Jeżeli chodzi o wydatki zapisane w dotacji, jako pierwszą wyjaśnię tę w wysokości 6 tys. I tak wyżywienie to ciepłe posiłki dla dzieci, które zamawiane były w restauracji Aleksandra (koszt 100 zł na 4 turnieje czyli 250 zł na turniej), napoje dla zawodników, sędziów, trenerów. Jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to musi być masażysta, lekarza na takich turniejach nie mamy, bo to by nas przedrożyło.

Radny Mirosław Chudy: Jaka jest stawka osoby sprawującej opiekę medyczną?

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września::450 zł na miesiąc. Mamy jeszcze z SSP Nr 1 przedstawicieli z PCK, którzy mają odpowiednie przeszkolenie i Polski Związek dopuszcza takie osoby. Na grupach seniorskich nie mogą oni już być.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Czy to są wolontariusze? Czy pobierają jakąś opłatę?

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września: To są wolontariusze, ale jakieś małe pieniądze na cele szkole przekazujemy. Jest to w formie diety przekazywanej szkole. Jest to uwidocznione w listach diet. Jeżeli chodzi o sprzęt sportowy, to są to piłki, stroje. W nagrodach, wiadomo za wygrany turniej najczęściej kupowany jest sprzęt sportowy. Jeżeli chodzi o dotacje w kwocie 50 tys., to w 2007 roku mieliśmy 8 drużyn, w tym 6 dziecięco – młodzieżowych. Pieniądze dla trenerów wypłacane są w formie diet. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby spojrzeć w te faktury, to są one dostępne u pani księgowej przy ul. Fromborskiej. Tych rachunków w klubie jest ok. 3 tys.
Opłaty sędziowskie, to opłaty zgodne z taryfikatorami WZPN lub OZPN. Są to stawki ryczałtowe, stawki ryczałtowe za dojazd. Jest wymóg WZPN i OZPN, że wszyscy zawodnicy muszą być ubezpieczeni. Mamy ubezpieczenie grupowe bezimienne. Ubezpieczonych mamy 20 osób.

Radny Mirosław Chudy: Co się składa na te diety wyjazdowe?

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września: Diety wyjazdowe zależą od ilości zawodników wyjeżdżających na mecz. Jest to 8 zł na osobę przy drużynie młodzieżowej.
Jeżeli chodzi o obozy sportowe to każda drużyna, która wyjeżdża otrzymuje pieniądze z klubu. Po powrocie dostajemy rachunek, gdzie rozliczone jest wyżywienie i nocleg. Wsparcie rodziców wliczone jest w środki sponsorskie. Opłaty WZPN i KOZPN, czyli poznańskie, to opłata za ligę juniorów starszych, a opłaty za pozostałe małe drużyny płacimy w Koninie i są to zgłoszenia zawodników, zgłoszenia drużyn do rozgrywek, wszystkie żółte kartki.
Do Urzędu Skarbowego odprowadzany jest podatek od ryczałtów sędziów w wysokości 19 %.
Księgowość od 6 lat prowadzi ta sama osoba. Za prowadzenie księgowości płacimy 780 zł na pół roku. Korespondencja i materiały biurowe to wysyłanie różnych zgłoszeń, papier. Środki piorące kupujemy jak najtaniej. W chwili obecnej najtańsze środki udaje nam się kupić w Kauflandzie.
Od czasu do czasu sportowcy idą na basen do Cenosu.

Radny Michał Jaśniewicz: Czy punkt mówiący o wyselekcjonowaniu dzieci został zrealizowany?

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września: Może nie w danym roku. To jest kwestia jakiegoś okresu, żeby ten zawodnik nauczył się grać Nie tylko chodzi o Victorię. Zawodnicy trafiają do innych klubów. Grają w wyższych ligach. Kilku młodych chłopaków przeszło do grupy seniorskiej. Co raz więcej osób pyta się o nabór. Koszt utrzymania jednej drużyny to ok. 12 tys. rocznie.
Pan Zieliński zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków przeznaczonych na sport.

Na salę obrad wszedł radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 5 członków komisji rewizyjnej.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Dotychczas omówiony materiał mówi o prawidłowym wykorzystywaniu tych środków. Nie dokładnie doprecyzowane są wydatki związane z dojazdami. Ale to wynika z przepisów i nie ma to żadnego wpływu.

Radny Mirosław Chudy: Ja tu nie widzę żadnego problemu, jeżeli ani my, ani gmina nie mamy kompetencji, aby przejrzeć rachunki i sprawdzić, czy rzeczowo faktury były realizowane na te cele, na które są wystawione. Pan Malicki i pan Zieliński bardzo szczegółowo przedstawili wykorzystanie dotacji. Z mojej strony jest pełna akceptacja.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Osoby te działają społecznie. Czy są przewidziane regulaminem Victorii nagrody dla prezesa, v-ce prezesa, dla skarbnika?

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września: Nie ma żadnych nagród. Wszyscy deklarowali pracować społecznie. Wynika to również ze statutu.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Czy oprócz zarządu są osoby, które pracują społecznie?

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września: Społecznie pracują również kierownicy drużyn.

WNIOSKI:

Środki finansowe przeznaczone na rzecz klubu wydatkowane były prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Klub MKS „Victoria” podejmuje różnorodne działania, których celem jest zmniejszanie wydatków, by zaoszczędzone środki móc przeznaczyć na jak najszerszy zakres statutowej działalności.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaki jest udział rodziców w kosztach?

Wiesław Zieliński, v-ce prezes MKS Victoria Września: W tych najmłodszych drużynach rodzice płacą 20 – 30 zł od osoby. Te pieniądze wystarczają na opłacenie trenera. Piłkarze otrzymują również strój. Buty każdy kupuje we własnym zakresie.
Zwrócił również uwagę na brak bazy lokalowej.

WNIOSEK:

Dokonana przez Komisję kontrola i analiza wykonania dotacji nie budzi zastrzeżeń, a działalność klubu w zakresie udzielonej dotacji uznać należy za prawidłową, zasadną i celową.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: Jeżeli po dzisiejszym spotkaniu zrodzi się potrzeba doprecyzowania wniosków, można je zgłosić na piśmie do Biura Rady.

Pkt 4

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski: W planie komisji rewizyjnej mamy kontrolę remontów placówek oświatowych. Proponuję, aby zrobić tę kontrolę we wrześniu.

Radny Michał Jaśniewicz poprosił, aby spotkania komisji były organizowane w późniejszych godzinach, albo żeby były przeprowadzane w dniach, kiedy są posiedzenia komisji czy sesje.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że wydział oświaty przygotuje wykaz remontów w placówkach oświatowych w 2007 r. i zostanie on przekazany radnym na pierwszej sesji po wakacjach. Komisja wybierze sobie placówki, które chce skontrolować.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 14.45 zakończył posiedzenie komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
radny Bolesław Święciochowski
/-/

radny Michał Jaśniewicz
/-/

radny Andrzej Rzeźnik
/-/

radny Mirosław Chudy
/-/

radny Artur Mokracki
/-/

Protokolant
Ewa Górna
/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.