BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14093434
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej
z 26 czerwca 2008 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego;
Zygmunt Wojtaszak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Marek Gibowski, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XV sesję Rady Miejskiej.
4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

Radny Sylwester Jałoszyński: Skoro plan raz już został uchwalony, co spowodowało, że został on zaskarżony, że wojewoda nie wyraził zgody?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wojewoda jest organem nadzorczym. Jeśli stwierdzi, że uchwała jest niezgodna z prawem, uchyla ją. My możemy później udowadniać przed WSA, że mamy rację. Jeżeli wygrywamy Wojewoda musi ją opublikować, możemy przegrać i wtedy ta uchwała nie jest publikowana, a trzeci wariant nie idziemy do sądu, podejmujemy nową uchwałę z naprawieniem tych rzeczy, które się wojewodzie nie podobały.

Zygmunt Wojtaszak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury: Można dodać, że generalnie nie tylko nasza gmina miała problemy z uchwaleniem tych planów. Tak jak Pan Burmistrz wspominał przy zmianie Wojewody te procedury zostały wstrzymane. Wszystkie gminy borykały się z tymi problemami tak jak my.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

b)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Radny Bronisław Dankowski: Z tej uchwały wynika, że powstanie tam market.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jak w 2005 r. uchwalaliśmy ten plan to nie obowiązywała jeszcze ta ustawa o sklepach wielkopowierzchniowych i na nią nie trzeba było się powoływać. Jak państwo zauważyliście za Bimexem buduje się jakiś market i to jest tak sprytnie zrobione, że ci, którzy mają pozwolenie na budowę sprzed wejścia w życie tej ustawy o sklepach wielkopowierzchniowych to ich te przepisy nie obowiązują Oni budują zgodnie z przepisami, które obowiązywały przed wejściem w życie ww. ustawy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego.

c)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

d)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Radny Bronisław Dankowski: Są skargi na różne wyceny tych mieszkań komunalnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: My musimy trzymać się przepisów i obowiązującego prawa. To prawo mówi, że przed podjęciem uchwały, mieszkanie musi wycenić rzeczoznawca. Rzeczoznawca, który robi te wyceny musi być przez gminę wybrany w przetargu na cały rok. W każdym roku może być inny rzeczoznawca. Rzeczoznawca rzeczoznawcy nie jest równy. Te osoby kupują mieszkania w roku 2008 kiedy nie jest żadną tajemnicą, że ceny wszystkich nieruchomości poszły w górę. Wszystkie mieszkania wyceniane obecnie uzyskują wyższą cenę niż w zeszłym roku. Ceny te i tak są niskie.

Radny Bolesław Święciochowski zapytał: Czy nabywający mieszkanie musi tę kwotę zapłacić w całości czy jest możliwość rozłożenia jej na raty?

Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury: W uchwale jest napisane, że warunkiem uzyskania bonifikaty jest zapłata gotówkowa.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

e)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: Poprosił, aby w podstawie prawnej, w nawiasie po słowach „o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz 1591” dopisać „z późniejszymi zmianami”. Pozostały zapis skreślić. W tej podstawie prawnej niezostały wypisane wszystkie zmiany.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

Radny Bronisław Dankowski: W § 3 pkt. 2 jest zapis, że ceremonie pogrzebowe odbywają się do godz. 15.00. Jest to pewne ograniczenie czasowe.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jest również napisane, że z ważnych powodów, po uzyskaniu zgody administratora może być ustalony inny termin niż określony w art. 2.

Radny Bronisław Dankowski: To znaczy, że nie będzie problemów jeżeli rodzina sobie zażyczy inną godzinę, np. 16.00, 17.00.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Nie, nie będzie problemów.

Radny Stanisław Dominiczak: W § 8 pkt. 3 jest zapis o sadzeniu drzew i krzewów w pobliżu miejsca pochówku.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Myślę, że jeżeli nie będzie to wchodziło w ciągi to prezes wyrazi zgodę. Wydaje mi się, że dla celów porządkowych właściwym jest, żeby jednak on decydował o tym. Należy to uzgodnić z zarządcą.

Radny Stanisław Dominiczak: Wszędzie pisze się „za zgodą zarządcy cmentarza”. Czy posadzenie krzewów, czy ustawienie ławeczki wiąże się z jakąś dodatkową opłatą?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Nie, nie wiąże się to z żadną dodatkową opłatą. Wszystkie pobierane opłaty muszą przejść przez Radę Miejską. Musi być zgoda na te opłaty. Nigdy Rada Miejska nie podejmowała takiej uchwały i w tym zakresie nie ma żadnych obowiązków.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

f)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919.

Radny Stanisław Dominiczak zaproponował, aby z boku wyremontowanego pomnika umieścić tabliczkę z zapisem, że jest to replika pomnika wybudowanego w 1926 r.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września stwierdził, że jest to dobry pomysł i docelowo można taką tablicę umieścić.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni.

g)
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

h)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Radny Stanisław Dominiczak: Jest tylko taka sugestia do władz gminy, że w przypadku gdyby ten program PROW nie wszedł w życie, to żeby te zabezpieczone środki na budowę, pozostały tam w budżecie.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Raczej na te zadania pieniądze powinny być. Takie są założenia, że właśnie na tereny wiejskie w budżecie są dość duże pieniądze.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Radny Marek Kołodziejczyk opuścił salę obrad. Od tej chwili w posiedzeniu brało udział 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

i)
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Na salę obrad wszedł radny Marek Kołodziejczyk. Od tej chwili w posiedzeniu brało udział 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński: Czy na terenie naszej gminy została ogłoszona klęska suszy?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Burmistrz wystąpił do Wojewody z pismem, aby uznać teren gminy Września obszarem klęski suszy. Dzisiaj otrzymaliśmy pismo, że komisje wojewody, czyli komisje, te które zawsze tu pracowały i skład Panu Przewodniczącemu jest znany, mają 2 miesiące na oszacowanie strat. Z pisma wynika, że tak jak w poprzednich latach można liczyć na kredyty preferencyjne, ewentualnie umorzenia KRUS i ulgi w opłatach. Wnioski będziemy kolportować poprzez sołtysów do rolników, którzy będą chcieli z tego skorzystać.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński: Z ul. Orzechowej w kierunku gospodarstwa szkolnego w Bierzglinku przez Wrześnicę przechodzi drewniany mostek. Wymaga on remontu. Korzysta z niego wiele osób. Czy będzie on wyremontowany? Druga sprawa dotyczy ul. Sierpowej w Bierzglniku. Na tej ulicy znajduje się kilka firm. Na łuku, nie co dziennie ale bardzo często po obu stronach ulicy stoją samochody. Jest problem z przejazdem. Przy ul. Klonowej w Bierzglinku powstał nowy budynek. Na łuku mieszkaniec zrobił krawężnik gdzie jest kamyszek. Ten krawężnik stwarza zagrożenie. Jak ktoś tam wjedzie, to albo zepsuje krawężnik lub uszkodzi samochód.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Nie przypominam sobie, aby to było z nami uzgadniane.

Radny Bronisław Dankowski: Sprawa dotyczy ul. Osiedlowej w Węgierkach. Te sprawę zgłosili mi mieszkańcy. Jest tam ustawiony znak zakaz postoju. Znajdują się tam trzy budynki. Osoby te prowadzą tam działalność gospodarczą. Przyjeżdża tam wielu klientów. Często przyjeżdża tam Straż Miejska, Policja i złośliwie, czy też nie karze te osoby mandatami. Jest tam zrobiona zatoczka, gdzie mogłyby te samochody parkować, ale jest powiedziane, że zakaz dotyczy całego pasa drogowego. Prosiłbym o zniesienie tego znaku. Uważam, że jest to utrudnianie życia mieszkańcom. Ten znak nie jest przestrzegany. Dzisiaj jak tam jechałem stało tam z 10 pojazdów. Jadąc dalej, skręcając w lewo nie ma już takiego znaku.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Sprawa jest nam bardzo dobrze znana. Sprawa trwała rok. Mieliśmy ogromne skargi mieszkańców, które nie mogły tam dojechać, bo te osoby, które właśnie teraz protestują utrudniały życie współmieszkańcom wsi Węgierki.

Radny Bronisław Dankowski: Jest tam zatoczka, myślę, że można byłoby tam parkować. Urząd poszedł na rękę jednej osobie. Ta osoba tam nie mieszka.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie jednej osobie. Można nie mieszkać na tej ulicy, ale jak na tej ulicy dojazdowej trafi się ktoś kto będzie blokował wszystkie przejazdy, to trzeba coś z tym zrobić. Ten znak postawiliśmy dlatego, żeby można było zareagować. Dopóki znak nie stoi nie można zareagować, bo na co. Cała procedura trwała rok. Zrobiliśmy to zgodnie z procedurą reorganizacji ruchu, ze zgodą Policji, badaniem Policji, zgodą starostwa.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Tę zatoczkę należy prawidłowo oznakować, a znak musi pozostać.

Radny Bronisław Dankowski: Uważam, że biedniejszy przegrywa.

Radny Stanisław Dominiczak: Mieszkańcy Psar Polskich oraz sołtys zwrócili się do mnie z prośbą dotyczącą zjazdu z ul. Paderewskiego w ul. Słoneczną. Osoby skarżą się, że często po prawej stronie zaparkowane są tam samochody. Częściowo stoją one na chodniku, a częściowo na jezdni i dla pojazdów skręcających w prawo nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Wydaje się być zasadnym ustawienie tam stosownego znaku.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński: Wiem, że został już rozstrzygnięty przetarg na drogi w Bierzglinku. Kiedy będzie realizacja?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Już się rozpoczęła realizacja. Problem jest z kanalizacją sanitarną. Całą inwestycje chcemy zakończyć w październiku.

Radny Stanisław Dominiczak: Wielkopolski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział we Wrześni planuje inwestycje umiejscowioną w Gozdowie w postaci budowy zbiornika retencji. Napłynęło do mnie szereg wniosków o niezbyt dobrej lokalizacji. Ma on być realizowany w takiej okrojonej formie. Ta budowa miałaby rozpoczynać się od mostu w Gozdowie z tamą w Gozdowie Młynie. Powierzchnia wynosiłaby ok 60 ha. W pierwotnych planach ta powierzchnia miała mieć 112 – 114 ha. Chciałbym poprosić o to, aby Rada Miejska wystąpiła do inwestora o możliwość budowy zbiornika na tej większej powierzchni, a o ile nie, to żeby ten zbiornik był tak zlokalizowany żeby tama była nie w Gozdowie Młynie, a w Gozdowie. Jest to z paru względów dość zasadne. Jeżeli zbiornik tak zostanie pobudowany, to dla mieszkańca Wrześni, który będzie chciał skorzystać z tego zbiornika jako kąpieliska to będzie się wiązało z pokonaniem 6 km. Jeżeli chodzi o drugi wariant budowy, byłoby tak, że odległość zmniejszyłaby się do 2 – 3 km. Poprosił o zapoznanie z tematem i wsparcie (mapa stanowi załącznik nr 4).

Radny Bronisław Dankowski: Uważam, że tutaj powinni wypowiedzieć się fachowcy.

Radny Stanisław Dominiczak: Projektów było kilka. Mapkę, którą Państwu zaprezentowałem jest to mapka wyciągnięta ze Starostwa przedstawiająca jeden z wariantów poparty wszystkim badaniami. Jest to oficjalna mapa, która w tej wersji nie będzie realizowana.

Radny Mieczysław Małachowski: Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na istniejący już zbiornik?

Radny Stanisław Dominiczak: Pieniądze na tę inwestycję pochodzą ze środków Unii Europejskiej.

Radny Sylwester Jałoszyński: Czy decyzja o budowie tego zbiornika jest to decyzja oficjalna? Czy był brany pod uwagę wariant budowy zalewu na terenie Osowa i Biechowa?

Radny Stanisław Dominiczak: Jak powiedział przedstawiciel inwestora to niezależnie taki zalew powstanie w Biechowie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński zaproponował, by obie komisje ustaliły wspólny termin posiedzenia wyjazdowego, aby zobaczyć teren, na którym ma powstać zbiornik w Gozdowie.

Radny Stanisław Dominiczak: Zależy mi na czasie ponieważ, zbliża się okres wakacyjny i zaczynają się prace nad projektem. Moim zdaniem bezsensowne byłoby wnoszenie protestów wtedy gdy będą przygotowane dokumentacje. Na tym etapie jest to jak najbardziej wskazane i mógłby on przynieść skutek pozytywny.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Czy na tym etapie będzie coś można zmienić? Jak to daleko zaszło?

Radny Stanisław Dominiczak: Z tego co było przedstawione na zebraniu, bo takie odbyło się z częścią mieszkańców, w którym uczestniczył pan Starosta i przedstawiciel Wojewódzkich Związków, powiedziano, że jest to etap przygotowawczy. Jest wiadomo, że takie środki zostaną pozyskane, nie ma jednak 100 % pewności. Zalew powinien powstać do 2012 roku z ewentualnym dwuletnim poślizgiem. Natomiast w tej chwili jest to etap uzgadniania możliwości pozyskania działek. Nie ma żadnych protestów. Nie ma opcji żeby nie budować. Dla nas byłoby lepiej żeby była to ta wersja większa, a jeżeli nie to ta bliżej Wrześni.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Na tej mapce, którą mamy zauważyłem, że jest jeszcze zaznaczona wąskotorówka w Nadarzycach co by świadczyło, że ta mapa ma sporo lat, bo wąskotorówki już nie ma. Może być jeszcze przypadek, że ktoś wziął starą mapę i na starej mapie coś narysował, w co nie bardzo chce mi się wierzyć, bo na pewno w Starostwie i Urzędzie Marszałkowskim posiadają nowe mapy. Rozumiem, że ten zalew w wersji maksymalnej 120 ha to jest taka linia grubsza co idzie od miejsca Gozdowo Młyn aż do napisu Wrześnica.

Radny Stanisław Dominiczak: Ani to, ani to. To jest tak, jak Pan słusznie zauważył plan jeszcze starszy. Udostępniono mi go w starostwie po to żeby zobrazować jak to wygląda. Ten projekt jest na ponad 200 ha. To jest ten, który w żadnej obecnej wersji nie będzie brany pod uwagę.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Gdzie znajduje się ta obecna wersja?

Radny Stanisław Dominiczak przedstawił zebranym na mapie obecną wersję budowy zbiornika retencyjnego w Gozdowie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Czy w wersji 112 ha z tamą na środku Gozdowa, czy ten obszar na którym miałaby być woda to jest ta linia grubsza, która idzie na tej mapce?

Radny Stanisław Dominiczak: Troszkę wężej, bo ta wersja przyjmuje wykup gospodarstw. W obu wersjach obecnie nie ma wykupu gospodarstw. Tam Chodzi o 2 lub 3 posesje, gdzie miałyby być pobudowane wały.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Czy na spotkaniu padła kwota w przypadku tego wariantu pierwszego.

Radny Stanisław Dominiczak: Jest to kwota 13 mln 800 euro. Zakusy są tego typu, żeby odłożyć w czasie inwestycję budowy zbiornika we wsiach Osowo – Biechowo kosztem wybudowania dużego zbiornika w Gozdowie.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Wspominał Pan, o spiętrzeniu wysokości 2 m. Wydaje się to sadzawką.

Radny Stanisław Dominiczak: No niestety, przy małym zbiorniku jest tak niskie spiętrzenie, że powstanie taka kałuża.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: To będzie to jeszcze gorsze niż na Lipówce, gdzie spiętrzenie jest ok. 3,5 m.

Radny Stanisław Dominiczak: Na podobne pytanie zadane na tym spotkaniu, pan ten dość pokrętnie odpowiedział, że przy tych 112 ha w tym najgłębszym miejscu czyli przy tamie w Gozdowie Młynie byłoby ok 3 – 3,20 m.

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: To jest nieprawdopodobne ponieważ spadek terenu tutaj przed Wrześnią jest dużo mniejszy niż spadek terenu w Gozdowie. Optycznie jak się jedzie widać, że ta woda tam leci.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To jest inwestycja wojewódzka. Pieniądze unijne dzielą urzędy marszałkowskie. Z tego co ja wiem to zbiornik Osowo – Biechowo upadło.

Radny Stanisław Dominiczak: Na tym spotkaniu ten Pan powiedział, że miejsce usytuowania zbiornika zostanie zmienione.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wydaje mi się, że należałoby sprawdzić jak jest zaplanowana kwota na tę inwestycję. Jeżeli mniej więcej wykupy, usytuowanie inwestycji ma kosztować np. 10 mln. euro to my nie możemy wnioskować żeby zrobić jeszcze raz takie jezioro po drugiej stronie skoro jest na to 13 mln. Może okazać, że tych pieniędzy nie wystarczy.
Kiedyś w telewizji ludzie zobaczyli Marcinkiewicza jak mówił „...yes, yes, yes...” i wtedy padła kwota 67 mld. euro w latach 2007 – 2013. W wyniku albo niezrozumienia, albo dziennikarzy telewizyjnych, prasowych i to się później przenosi na całe społeczeństwo, mnożą te pieniądze w ten sposób, że jakby się wszystko policzyło wyszłoby nie 67 mld euro a np. 500 mld euro. Unia wskazuje, że np. na drogi może być 30 mld euro. I to jest prawda. Inny minister, inna dziedzina życia,inna dziedzina gospodarki wyczytuje w tych programach,co też jest prawdą że na oświatę może być 20 mld euro. Siada np. minister pracy i mówi, że na walkę z bezrobociem możemy przeznaczyć 40 mld euro. I to też jest prawda, bo tam jest napisane, że z 67 mld euro można przeznaczyć 40 mld euro na walkę z bezrobociem. I zliczając to wszystko wychodzi już 90 mld euro. Nikt nie zadaje sobie trudu, że wychodzi 90 mld euro, a my mamy tylko 67 mld euro. Z tych 67 mld euro wydzielono na poszczególne Wojewódzkie Plany Rozwoju czyli WRPO po 1 mld euro. I ten miliard z tych 67 mld euro. Urząd Marszałkowski dzieli na różne rzeczy. Jednym z maleńkich wycinków jest gospodarka wodna, zalewy i przeznaczono na nie 50 mln zł. Ja i p. Krotoszyński jak wyczytaliśmy, że są takie środki przypomnieliśmy sobie, że w latach 70-tych był taki projekt i napisaliśmy pismo w sprawie zalewu w Gozdowie. Biechowo – Osowo zgłosiło Starostwo. Nikt nigdy tego nie oceniał, nikt nigdy nie wyceniał tego. Pytanie jest czy tych pieniędzy wystarczy? Ponieważ zadanie pt. zalewy nie jest w gestii gmin, ani powiatów tylko w gestii władz wojewódzkich czyli Urzędu Marszałkowskiego. To jest ich własne zadanie. Za dwa lata może okazać się, że te 50 mln. przesunięte zostanie np. na kanalizację. Tu nie ma żadnych pieniędzy i projektów. To jest fikcja.
Komisja Rozwoju Wsi zebrała się w ubiegłym tygodniu w sprawie naboru wniosków na budowę obiektów sportowych. W tym są hale sportowe, boiska, pływalnie, sale gimnastyczne. Na lata 2007 - 2013 z tego 1 mld sejmik postanowił, że przeznaczy kwotę 14 mln euro, czyli 2 mln euro na rok. W województwie mamy 300 gmin, 30 powiatów i każda gmina chciałaby mieć salę. Taka hala kosztuje ok. 3 mln zł w przybliżeniu 1 mln. euro. Mamy 100 gmin, które zgłoszą 100 sal. My chcemy zgłosić 2 sale – w Kaczanowie i Chwalibogowie. Łatwo można policzyć ile wniosków zostanie rozpatrzonych pozytywnie. To będzie tak blisko czasowo, że przed końcem roku jak ogłoszą wyniki naboru przedstawię Państwu ile było zgłoszonych sal i ile otrzymało dofinansowanie.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczącej Komisji Rozwoju Wsi, Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

Protokolant
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.