BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462292
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XV/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 1 lipca 2008 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XIV został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,
e) regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni,
f) wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919,
g) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości,
i) zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008,
5. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
8. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.

Pkt 3

Radna Teresa Piskorż: Pierwsza sprawa dotyczy wywozu nieczystości. Gdyby nie wczorajsze telefony i spotkanie z wyborcami nie zwróciłabym uwagi na umowę, którą podpisałam w ubiegłym miesiącu. Zacytowała pkt. 5 umowy oraz § 4 umowy na wywóz nieczystości. Czy jeżeli właściciel nie ustawi pojemnika przed domem lub nie będzie możliwości dojazdu to czy ta osoba będzie musiała uiścić tę opłatę? Osoby starsze będą miały z tym trudności. Jak osoba starsza może ciągnąć taki pojemnik. Po drugie wzrosły koszty. Jeżeli wzrosły koszty z jakiej racji dodatkowy obowiązek ma na nas spadać. Uważam, że powinno zostać tak jak było do tej pory. Druga sprawa – idąc ul. Miłosławską od dworca, po prawej stronie patrząc na mostek na Wrześnicy. Po prawej stronie leży dużo betonowych głazów, stary dywan. Września jest tak pięknym miastem i tak zadbanym. Czy taką wizytówka ma być nasza zanieczyszczona w centrum Wrześni Wrześnica. Tak samo w parku leżą plastikowe butelki, torebki foliowe. To są miejsca gdzie powinniśmy odpoczywać. Powinniśmy o to zadbać.

Radny Maciej Szelągiewicz: Wpłynęły do mnie zdjęcia przedstawiające nowe chodniki przy ul. Warszawskiej. Po stronie, gdzie znajdują się posesje o numerach parzystych powstaje chodnik bardzo ładny chodnik, a po drugiej stronie, przypuszczam, że to w ramach oszczędności powstaje chodnik, gdzie wykorzystywane są elementy budzące wątpliwości. Jeżeli są już wykorzystywane te płyty to niech będą one równe. Druga sprawa dotyczy p. Mateusza Michalskiego ucznia Policealnego Studium Ekonomicznego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich znajdującego się przy ul. Kaliskiej. Jest to olimpijczyk odnoszący sukcesy na arenach międzynarodowych. Chodzi o kwestie pomocy, nie koniecznie finansowej a, np. o pomoc w zakupie odpowiednich witamin lub ufundowanie czesnego.

Radny Bolesław Święciochowski: Osoby zamieszkujące domy przy ulicach znajdujących się w pobliżu torów kolejowych na Osiedlu Sokołowskim odczuwają niedogodności wynikające z usytuowania swojego miejsca pobytu. Hałas towarzyszący przejeżdżającym co kilka, co kilkanaście minut w obie strony pociągom słyszany jest przez całą dobę i to przez cały rok w odległości kilkuset metrów od domu. Szczególnie dotkliwy jest w okresie wiosenno – letnim, kiedy to normalną sprawą jest otwieranie okien. Wówczas trudno się przed hałasem schronić. Czy istnieje możliwość aby takiemu stanowi rzeczy można zaradzić by zabezpieczyć mieszkańców w jakieś mierze przed nadmiernym hałasem. Wiadomo, że na terenie naszego kraju stosuje się tzw. ekrany wyciszające hałas, np. w pobliżu autostrad i innych miejscach generujących nadmierny hałas. Może i u nas takie podobne urządzenie wchodziło by w grę. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się tą sprawą. Być może warto będzie nawiązać kontakt z PKP lub firmami czy instytucjami zajmującymi się problemami ochrony środowiska w tym zwalczaniem hałasu.

Radny Bronisław Dankowski: Niedawno przechodziłem i patrzyłem jak postępują prace przy budowie hali sportowej przy stadionie Victorii. Hala będzie bardzo ładna i będzie się czym pochwalić. Oglądając tę budowę zauważyłem zniszczony betonowy płot, który graniczy z cmentarzem parafialnym. Czy nie należałoby już teraz dojść do porozumienia z właścicielem tego płotu, aby do otwarcia hali naprawić go, podwyższyć go. Można byłoby również obsadzić zielenią. Druga sprawa dotyczy zieleniaka przy ul. Kościelnej. Wiele osób chwaliło decyzję o powstaniu tego zieleniaka. Na dzień dzisiejszy na dole pod plandeką samochodową powstały różne stragany. Są one brzydkie, niechlujne. Do góry znajduje się wiele pustych miejsc,w których te osoby mogłyby handlować. Dlaczego tak się stało? Dlaczego pozwala się na pozostawianie tych miejsc pustych przez cały rok?

Radny Stanisław Dominiczak: Czy zgłoszono jakieś protesty podczas strajku nauczycieli? Jakie i w jaki sposób będą realizowane? Czy są prowadzone jakieś działania mające na celu doprowadzić do jakiegoś konsensusu, aby uniknąć zapowiadanego strajku nauczycieli we Wrześni. Kolejne pytanie dotyczy klęski suszy na terenie naszej gminy. Czy gmina planuje podjęcie pomocy dla rolników dotkniętych tą suszą? Mam na myśli pomoc, która byłaby rozszerzona i wychodziła ponad to co będzie wynikało z rozporządzenia wojewody. Kolejna sprawa dotyczy lokalizacji zbiornika retencyjnego w Gozdowie. Powiem, że coraz więcej mieszkańców nie tylko Gozdowa, ale i Wrześni, podkreśla słuszność argumentu, że oddalanie tej inwestycji na granice gminy Września - Kołaczkowo jest na prawdę niedogodne z punktu widzenia chociażby dotarcia mieszkańca gminy nad ten zbiornik, który w przyszłości miałby służyć jako miejsce wypoczynku. Uważam, że powinniśmy coś w tym kierunku zrobić. Gmina nie jest inwestorem. To nie jest tak, że nasz głos się nie liczy.

Radny Sylwester Jałoszyński: Wycofano ostatnie dwa autobusy łączące moją wieś, czyli Chwalibogowo z miastem. Czy w związku z tym nie istniałaby możliwość, aby na drodze prowadzącej z Chwalibogowa do Obłaczkowa, gdzie jest nawierzchnia z destruktu położyć cienki dywanik. Ludzie w tej chwili zostali zmuszeni do korzystania z rowerów, część chodzi pieszo. Jest to droga gruntowo nieprzyjemna. Chciałbym zaznaczyć, że część drogi do działek jest już z asfaltu. Byłoby to na pewno dużym udogodnieniem połączenie z istniejącą ścieżką rowerową w Obłaczkowie. Skoro już jestem przy tym temacie to 4 czy 5 miesięcy temu mówiłem, że wokół powiatu wrzesińskiego zbliżają się ścieżki rowerowe z kierunku Słupcy, Gniezna. Na jakiś czas prace te stanęły. W tej chwili prace ruszyły i te ścieżki powstają. Prawie rok już zabiegam o to żeby zostało zmodernizowane, uruchomione, wymienione urządzenie, które powodowałoby, że oświetlenie uliczne na wsi działałoby tak jak powinno. Wczoraj byłem w Energetyce i dowiedziałem się, że gmina musiałaby zakupić czujniki, które w odpowiedni sposób by działały.

Radny Maciej Baranowski: Mam prośbę do Pani przewodniczącej do pana burmistrza i radcy prawnego urzędu aby na następna sesję przygotować projekt apelu Rady Miejskiej wystosowany do Rządu RP w sprawie przyspieszenia prac nad KRUS-em, aby bogaci rolnicy musieli płacić normalny ZUS. Dobrze by było aby Rada Miejska taki projekt poparła, bo wtedy mielibyśmy równouprawnienie i funkcjonowałoby to wszystko na właściwych zasadach. Mówię o bogatych rolnikach, którzy mają duże gospodarstwa i duże zyski. Niech też leczą się i płacą normalne podatki tak jak wszyscy inni.

Radny Mirosław Zgoliński opuścił sale obrad. Od tej chwili w posiedzeniu brało udział 20 radnych.

Radny Marek Kołodziejczyk: Czy ruszyła już sprawa przejścia dla pieszych przy ul. Szosa Witkowska, przy nowo powstałym bloku?

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/200/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w CHOCICZY WIELKIEJ obejmujący obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5 (załącznik nr 3).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/201/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego(załącznik nr 4) .

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/202/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę (załącznik nr 5).

Na salę obrad wszedł radny Mirosław Zgoliński. Od tej chwili w posiedzeniu brało udział 21 radnych.

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/203/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (załącznik nr 6).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/204/2008 w sprawie: regulaminu cmentarza komunalnego we Wrześni (załącznik nr 7).

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Zgodnie z tym co było omawiane wczoraj na posiedzeniu komisji, zmieniliśmy wartość inwestycji do 70 tys. Składa się na to udział gminy Września 25 tys., Starostwo Powiatowe 25 tys. i po 5 tys. gminy: Nekla, Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry. Jest to wszystko zawarte w autopoprawce do budżetu, którą przed chwilą Państwo otrzymaliście.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Dlaczego jest kwestia wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich skoro w przeświadczeniu wszystkich mieszkańców taki pomnik jest?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wszyscy, albo prawie wszyscy wiedzą, że pomnik ten jest grobem, ale w tej części nagrobkowej można potraktować jako pomnik. Znajduje się na cmentarzu parafialnym czyli nie naszym. Trudno dociec w tej chwili czyja jest własnością. Tylko gmina zgodnie z prawem może zajmować się sytuowaniem, budowaniem pomników, bo jest to zadanie własne gminy. Stąd też taka, a nie inna treść uchwały.

Radny Stanisław Dominiczak: W związku z tym, że jest to budowa pomnika, na komisji wnioskowałem o umieszczenie z boku tablicy, która informowałaby, że jest to replika pomnika wzniesionego wcześniej.

Radny Szymon Paciorkowski: Wczoraj otrzymaliśmy informację, że pomnik nie jest ujęty w ewidencji zabytków, jednakże niewątpliwie należy do całości niejako zabytkowego założenia cmentarza. Czy jego przebudowa w jakikolwiek sposób była konsultowana z konserwatorem zabytków?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Istnieje projekt przebudowy tego pomnika, projektant jest osobą, która zawodowo zajmuje się takimi sprawami, więc na pewno robił to zgodnie z przepisami. Projektant bierze za to odpowiedzialność i podpisuje się pod tym. Cała sprawa będzie prowadzona przez Starostwo.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/205/08 w sprawie: wzniesienia pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919 (załącznik nr 8).

g)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września poprosił radce prawnego o wyjaśnienie sprawy.

Hubert Świątkowski, radca prawny: My taki środek, jak skarga na rozstrzygniecie nadzorcze robimy bardzo rzadko i staramy się tego nie nadużywać jednakże w tym przypadku razem z panią mecenas Pawlak jesteśmy zdania, że należy ten środek prawny zastosować. Naszym zdaniem Wojewoda Wielkopolski ewidentnie pomylił się w interpretacji tej uchwały dlatego, że on utożsamia ogłoszenie uchwały z podaniem uchwały do publicznej wiadomości co jest rzeczą zupełnie inną. Prawnicy wojewody w tym momencie chyba przez przeoczenie stoją na stanowisku takim, że zapis tego typu musi być w uchwale zawarty, co jak praktyka pokazuje i wszelkie komentarze na to wskazują nie jest to konieczne. Oprócz tego niestety w tej procedurze nadzorczej nie poinformowano Gminy Września o działaniach podjętych w związku z tą procedurą dlatego, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotarło do nas w tym samym dniu, w którym dotarło rozstrzygniecie nadzorcze, co ewidentnie wskazuje na to, że Gmina jako strona tego postępowania, jako podmiot zainteresowany nie mógł się wypowiedzieć. Kwestie dotyczące daty doręczenia tychże orzeczeń wskazują na to, że Gmina Września nie mogła w żaden sposób działać w tym postępowaniu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/206/2008 w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego (załącznik nr 9).

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/207/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości (załącznik nr 10).

i)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Zgodnie z zapowiedzią dostarczono Państwu autopoprawkę (załącznik nr 11). Musimy uwzględnić uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej wynikające z tego, że zmieniła się filia RIO, która opiekuje się Gminą Września z Poznania na Konin. Tamtejsza filia ma inne spojrzenie na budżet i materiały budżetowe przygotowywane przez poszczególne gminy i dlatego pojawiają się w trochę innym układzie zestawienia i sama treść uchwały. Są dwie zmiany, pierwsza to kwota 70 tys. na budowę pomnika, druga dotyczy Ośrodeka Pomocy Społecznej, który otrzymał dotację w wysokości 127.980 zł w ramach projektu ze środków unijnych na realizacje programu „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka pomocy Społecznej we Wrześni”. Jest to pierwszy program w ramach środków „kapitał ludzki”, które udało się nam pozyskać. Ta decyzja przyszła w dniu dzisiejszym i aby móc z nich skorzystać musimy je zapisać w budżecie.

Radny Stanisław Dominiczak: W budżecie przeznaczamy 500 tys. złotych na dofinansowanie ewentualnie realizacje programu z PROW. W przypadku nie wejścia w życie tego programu, żeby tę kwotę przeznaczyć na remont świetlic wiejskich.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na to pytanie, chciałby powiedzieć, że w załączniku nr 3 zadanie nr 51 jest wpisana kwota 500 tys. Jest ona wpisana, gdyż jest ona niezbędna do tego, abyśmy mogli starać się o te środki. Zasada finansowania ze środków unijnych w tym przypadku polega na tym, że gmina wykłada te pieniądze wiedząc oczywiście, że te środki otrzymamy, a później te fundusze zostaną nam zwrócone. Są to w tej chwili wirtualne pieniądze. Jak widać w tej pozycji 51 jest rubryka źródła finansowania są wpisane środki w kwotach 125 tys. środki własne, a 375 tys. kredyt. Oczywiście tego kredytu nie zaciągamy ponieważ nie mamy powodu żeby go zaciągać. Cała materia budżetowa sprawozdań do RIO wymaga tego żeby wykazać na papierze, że mamy takie środki, mamy takie zadanie zapisane tzn, że Rada Miejska zgadza się na to żeby wystąpić w ramach PROW-u o te środki. Ten zapis po dzisiejszym uchwaleniu jest podstawą i załącznikiem, z którym ewentualnie będziemy występować we Wrześniu. O tym jakie zadania chcemy zgłosić zadecydowała Komisja Rozwoju Wsi, która obradowała w ubiegłym tygodniu i wskazała właśnie remonty świetlic. Tych środków nigdzie nie ma i nie możemy zostawiać w budżecie czegoś, czego nie ma.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Jeżeli będzie Państwa taka wola, to te 500 tys. w budżecie kosztem czegoś się znajdzie.

Radny Maciej Baranowski: Chodzi mi o pkt. 45 w załączniku nr 3, czyli likwidacja szczeliny przeciwlotniczej. Zasypanie tego kosztowałoby nas ćwierć miliona złotych żeby ten obszar doprowadzić do jakiegoś właściwego porządku. Czy nie właściwszym wydawałoby się nie zasypywać tej dziury i sprzedać to w dobre ręce za 400 – 500 zł za metr. Niech wtedy prywatny inwestor zasypuje sobie to za 125 tys., a my byśmy mieli środki finansowe, z którymi moglibyśmy coś zrobić. Chyba, że jest to nie możliwe.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To jest z kilku względów, ani nie dobry, ani nie trafiony pomysł. Zawsze możemy sprzedać taki grunt. Jest tu problem pomnika żydowskiego. Mamy w centrum miasta mocno zabudowaną okolicę i pozbawianie się tego fragmentu zieleni nie jest trafionym pomysłem. Oczywiście jeżeli będzie taka wola Rady to będziemy to realizować. Związane jest to z otoczeniem tego placu, gdzie znajdują się miejsca parkingowe. Całość tej inwestycji to jest kwota 200 tys. zł i w tej cenie będzie gruntowne przebudowanie tego miejsca. Jak Państwo widzicie remonty centrum Wrześni idą od skrzyżowania Gnieźnieńska – Szkolna. Przeszliśmy przez rynek. Doszliśmy do warszawskiej. Starostwo zrobiło remont przed szpitalem. Następny kawałek, który nas czeka to jest pomiędzy ul. Warszawską – Legii Wrzesińskiej, czyli okolice starostwa, robimy ul. Harcerską. Idąc tym śladem został nam plac, czyli szczelina przeciwlotnicza. To nie jest bunkier, jest to wąski korytarz piwniczny, niski, zapleśniały, zagrzybiony, zagruzowany. Chcemy ten element zlikwidować. Teren ten jest dużo wyżej od ulicy. W tej kwocie będzie przebudowa całego parkingu wokół placu, remont chodników. Będą tam ławki, zieleń. Jest zasadne, aby taki teren w centrum miasta się znajdował. Jeśli chcieli byśmy to sprzedać, to nikt nie kupi tego pod zieleń, tylko coś zbuduje. Myślę, że te 200 tys. biorąc pod uwagę to co w tym miejscu powstanie jest zasadne.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/208/2008 w sprawie: zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2008 wraz z autopoprawką (załącznik nr 12).

Pkt 5

Radny Marek Kołodziejczyk opuścił sale obrad. Od tej chwili w posiedzeniu brało udział 20 radnych.

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

- Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo w sprawie budowy we wsi Sobiesiernie fermy trzody chlewnej,

- Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańców wsi Strzyżewo w sprawie budowy w miejscowości Radomice fermy norek,

- Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

- Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:
- odsłonięcia pamiątki strajku Dzieci Wrzesińskich – ławeczki,
- zawodów wędkarskich o puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni,
- dnia samorządowca,
- wręczenia sztandaru jednostce OSP, połączonej z obchodami 50 – lecia OSP i 650 - lecia Gozdowa,
- festynu rodzinnego w Gimnazjum nr 1,
- festynu rodzinnego w Zespole Szkół w Otocznej,
- IX Międzyszkolnego Konkursu Wokalnego w Kinie Trójka,
- Turnieju Grand Prix o Mistrzostwo Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn,
- obchodach 100 – lecia szkoły w Grzybowie,
- festynu rodzinnego w Osowie,
- zakończenia roku szkolnego klas III Gimnazjum nr 2,
- zakończenia roku szkolnego klas III Gimnazjum nr 1,
- Dnia Dziecka w Marzeninie,
- Rejonowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Pkt 6

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:

  • Informacja o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym jest w formie papierowej i przekazuję ją na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 13).

  • Analiza złożonych oświadczeń majątkowych pracowników (załącznik nr 14).

  • W czerwcu nastąpiło podpisanie aktów notarialnych po wcześniejszym rozstrzygnięciu przetargu na 2 działki położone w wałbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Słowackiego. Działki o pow. 3 ha , zostały sprzedane 2 wrzesińskim firmom.

Na salę obrad wszedł radny Marek Kołodziejczyki. Od tej chwili w posiedzeniu brało udział 21 radnych.

Pkt 7

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytania zadane przez panią radną Teresę Piskorż, pierwsze dotyczyło umów między Puk a mieszkańcami na wywóz nieczystości stałych. Pytanie dotyczyło wystawiania pojemnika na zewnątrz. Coraz więcej osób posiada zamykane bramy na stałe, które uniemożliwiają dostanie się na teren posesji. Życie przymusza do tego, aby w jakiś formalny sposób zapisać kwestie dostępu do kosza z którego trzeba wysypać śmieci. Rozwiązań jest wiele. Mieszkańcy swoje kosze umieszczają na granicy posesji lub poza granicą. Rozwiązaniem jest również pozostawienie otwartych bram czy furtek, no i oczywiście nie wypuszczanie psów, które uniemożliwiają dostęp do tego kosza. Co do samej zasady zmiany tych umów, to one są konsekwencją zmiany zasady wywozu śmieci. Dotychczas śmieci były wywożone dwa razy w miesiącu co powodowało spore kłopoty organizacyjne, mianowicie nie było określonego dnia kiedy należy ten kosz wystawić. Teraz zmieniliśmy ten zapis i śmieci są wywożone co dwa tygodnie. Niby brzmi to tak samo, ale jest różnica. Wywożenie 2 razy w miesiącu to 24 wywozy w ciągu roku, a wywożenie co dwa tygodnie oznacza 26 lub 27 wywozów w roku. O te dwa wywozy w roku jest ta usługa droższa. Każdy na umowie w tej chwili otrzymał datę startową i może sobie obliczyć dokładnie kiedy te śmieci będą wywożone. Zasady te weszły w życie od dnia 1 lipca 2008 r.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Panią radną najbardziej niepokoił problem osoby starszej. Pragę złożyć tutaj taką informacje, czy zobowiązanie, że tak jak do tej pory te kosze były zabierane z głębi posesji tak one nadal będą zabierane. Osoba ma tylko udostępnić dostęp na posesji. Proszę się tym zapisem nie niepokoić, on właściwie miał dotyczyć pewnych regulacji, które nie były zapisane w poprzednich umowach, które były różne. Jest to pewne ujednolicenie, standard. Jeżeli posesja będzie otwarta, będzie dostęp to pracownicy wejdą i zabiorą ten kosz.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Drugie pytanie dotyczyło stanu Wrześnicy. Ta sprawa od wielu lat poruszana jest na sesjach Rady Miejskiej. Rzeka Wrześnica jest w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i to ta instytucja jest zobowiązana i władna, aby dbać o czystość m.in. brzegów. Urząd może wydawać pieniądze na zadania, które są wskazane w przepisach. Raz do roku wspólnie na warunkach umowy między Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych a Gminą zatrudniane są osoby w ramach robót publicznych, które zajmują się m.in. czyszczeniem i wykaszaniem tych rowów na brzegach rzeki i to jest jedyny możliwy w naszym wykonaniu udział w porządkowaniu stanu Wrześnicy. Dla ułatwienia dodam, że Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ma swoją siedzibę we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Szelągiewicza dotyczące chodników przy ul. Warszawskiej, muszę przyznać, że czasami, ale już coraz rzadziej mi się to zdarza, pytania czy wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców zaskakują mnie. Ta sprawa zaskoczyła mnie. Gdyby zgłosili się mieszkańcy tej drugiej strony to bym jeszcze to zrozumiał i nie do końca zgodziłbym się z tym. Przy ul. Warszawskiej po obu stronach były bardzo krzywe chodniki. Po stronie gdzie znajduje się Bank WBK znajdowały się płyty kamienne, podobne zostały wykorzystane przy ul. Jana Pawła II na ul. Warszawskiej – w różnych miejscach. Jest to jedna z niewielu ozdób Wrześni, jedna z droższych rzeczy. Jak robimy chodniki to nie stać nas na to aby wszędzie zastosować ten element. Cieszymy się, że możemy gdzieś wykorzystać te, trudno użyć w tym przypadku określenia zabytkowe, ale można powiedzieć „pseudozabytkowe” kamienie, które mają pewnie ze 100 lat i stanowią autentyczną wizytówkę Wrześni. Zarzut, który się tu pojawia, że po tej jednej stronie wykorzystaliśmy te zabytkowe kamienie jako element niekorzystny dla tych mieszkańców wydaje mi się wręcz szokujący. Nie podzielam zdania, mieszkańców, że te płyty są uszczerbkiem na honorze, że po ich stronie znajdują się te płyty kamienne. Gdybyśmy o tym wiedzieli to pewnie przerzucilibyśmy je na drugą stronę.

Radny Maciej Szelągiewicz: Nie zrozumieliśmy się, nie chodzi o wykorzystanie tych płyt. Chodzi o fakt, że te płyty są zniszczone, wykruszone. One powinny być poukładane logicznie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Naki jest urok rzeczy zabytkowych, że one w wyniku upływu czasu zmieniają się. Tym bardziej trudno sobie wyobrazić jak można naprawić płytę kamienną o wymiarach 1m x 2 m. Nawet nie ma chyba żadnej technologii żeby kleić taki narożnik kamienny, granitowy do płyty. Jest wypełnione to czymś zastępczym żeby nadać kształt prostokąta. Żal było wyrzucać tych płyt. Odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące osoby, która ma wystąpić na paraolimpiadzie i możliwości pomocy finansowej to burmistrz Grześkowiak i p. Malicki nad tym się zastanowią, przejrzą odpowiednie przepisy i przygotują dla Pana odpowiedź. Odpowiadając na pytanie radnego Bolesław Świeciochowskiego dotyczące hałasu pojawiającego się w wyniku przejeżdżających pociągów, nie bardzo kojarzę żebym widział gdziekolwiek przynajmniej w Polsce żeby były ekrany wygłuszające pociągi.

Radny Bronisław Dankowski: Takie ekrany są w Swarzędzu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To jest jakaś nowość. Możemy skorzystać z tego przykładu i wyśledzić jak oni to załatwili postawienie tych ekranów.
Kolejne pytanie zadał radny Bronisław Dankowski i dotyczyło ono płotu betonowego dzielącego stadion miejski od cmentarza. Płot ten jest własnością cmentarza. Pojawił się pewien pomysł. Chociaż on w pełni nie rozwiąże tego problemu. Prowadzone były rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na temat przekazania przejść od ul. Zamysłowskiego w kierunku stadionu. Są tam drogi wewnętrzne przy budynkach szeregowych. Gdyby Spółdzielnia przekazała tę drogę to można by było zrobić tam drogę między boiskami prowadząca do szkoły. Kolejna sprawa dotyczyła straganów na zieleniaku. Rzeczywiście jest tak, że mamy kilka straganów pustych na które ogłaszamy przetargi i nie ma zainteresowania skorzystania z tych miejsc. Ta sprawa ciągnie się od lat, powstały tam „dzikie” stragany. Można by wprowadzić jakieś środki przymusu bezpośredniego w postaci policji, czy straży miejskiej. Nie da się ukryć, że osoby handlujące na zieleniakach to nie są osoby zamożne, dla nich jest to po prostu źródło utrzymania. Nasza determinacja ogranicza się do tego, że w momencie gdy w przypadku wykrusza się jakaś osoba handlująca rozbieramy te stragany. Jest już ich coraz mniej. Może rozwiązaniem byłoby ogłoszenie przetargu z niższą ceną. Może to będzie dobrym rozwiązaniem.
Odpowiadając na pytania radnego Stanisława Dominiczaka, pierwsze dotyczyło treść protestu nauczycieli. Jest to strajk ogólnopolski, i te cele strajku nie były inne czy specjalne, była to akcja protestacyjna ogólnopolska. We Wrześni nie było żadnych innych postulatów. Drugie pytanie dotyczyło klęski suszy. Kilka dni temu wpłynęło pismo od Wojewody, że Września została objęta obszarem klęski suszy. Zostały powołane komisje, które w ciągu 2 miesięcy dokonają oceny strat. Myślę, że za wcześnie w tej chwili mówić o jakiś działaniach jeżeli nie ma oszacowanej skali zjawiska. Jeżeli chodzi o gminę to jedyne co przychodzi do głowy, to ulgi w podatku rolnym, ale ta kwestia będzie przeanalizowana w momencie posiadania szacunkowych danych o obszarach klęski. Kolejna sprawa dotyczyła lokalizacji zbiornika w Gozdowie. Była ona omawiana na posiedzeniu komisji. Nie jest to inwestycja gminna. Wydaje się ona być jak na tym etapie prawdopodobną, ale nie ma 100% pewności, że ona powstanie. Nie znam formuły, którą by mogła gmina przymusić inwestora jakim jest Urząd Marszałkowski do tego żeby zechciał rozszerzyć wielkość zbiornika, albo zmienić miejsce, w którym planuje zbudować zbiornik. Ja nie wyobrażam sobie niczego innego jak pismo wysłane w imieniu komisji, czy Rady do Urzędu Marszałkowskiego, czy do wydziału, który zajmuje się tym projektem. Na komisji dość szczegółowo zostało to omówione. Jeżeli są środki i zostaną przyznane na zbiornik Gozdowo to tych środków musi starczyć na tyle hektarów, ile wyjdzie z tych środków, a nie odwrotnie.
Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące możliwości położenia nakładki na drodze Obłaczkowo – Chwalibogowo, to jest to bardzo duża odległość. Tam planowane jest położenie kanalizacji sanitarnej, kolejność jest taka, że najpierw będzie kładziona kanalizacja a później asfalt. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe to przymierzamy się do podpisana porozumienia z GDDKiA w sprawie budowy ścieżki wzdłuż drogi krajowej nr 92 w kierunku Strzałkowa. Odpowiadając na pytanie dotyczące wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego na wsi to chciałbym przekazać, że na terenie wsi w gminie Września będzie modernizacja całego oświetlenia.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Kołodziejczyka dotyczące przejścia dla pieszych przy ul. Szosa Witkowska na wysokości bloku wybudowanego przez firmę Wexel. Kiedy Pan na wcześniejszym posiedzeniu zadawał to pytanie pierwszy raz, przesłaliśmy te interpelacje do Starostwa Powiatowego z prośbą aby to przejście wykonano. Przejście to jest już wykonane. Jest ono oznakowane poziomo, znaki pionowe będą ustawione.

Radna Teresa Piskorż: Panie burmistrzu nie jestem usatysfakcjonowana odpowiedzią jeżeli chodzi o Wrześnicę. Czy mógłby Pan przez swojego pracownika poinformować odpowiednią jednostkę, aby zostało to zrobione. Tam jest pracy najwyżej na godzinę. Dlaczego to jedno miejsce ma psuć wizerunek miasta.

Radny Bronisław Dankowski: Odnośnie tych straganów, to nie jest mój wymysł. U mnie była delegacja osób, które tam handlują Powiedzieli, że jeżeli Urząd ich zmusi to oni wykupią te miejsca do góry. Jeżeli chodzi o płot na stadionie to może tam należałoby posadzić tuje.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno – komunalnego: My cały czas namawiamy te osoby, żeby przyszły handlować na ławach. Cena za stragan na dole jest taka sama jak do góry na ławach. Te osoby nie chcą przejść do góry. Oni chcą, aby pobudować im nowe stragany na dole.

Radny Stanisław Dominiczak: Chciałbym poprosić Panią Przewodniczącą, aby przypomnieć Przewodniczącemu Rady Powiatu, że na którejś sesji zadeklarował odbywanie wspólnych dyżurów radnych w ratuszu. Zależy mi na tej sprawie, między innymi dlatego, że w miejscowości takiej jak Gozdowo położonej wzdłuż dróg powiatowych jest wiele problemów, które należy załatwić w starostwie. Przedyskutowanie pewnych spraw z radnymi powiatowymi byłoby jak najbardziej wskazane.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Co jakiś czas przypominam i proszę o to żeby radni powiatowi z gminy Września odbywali wspólnie z Państwem te dyżury. Nikt nie wpisuje się. Przypomnę o tej sprawie.

Radny Maciej Baranowski: Ja w sprawie tego apelu, czy trzeba by przygotować taki projekt apelu ewentualnie, czy radca prawny to przygotuje. Chodzi o przyśpieszenie prac sejmowych, czy rządowych w sprawie płacenia przez zamożniejszych mieszkańców wsi ubezpieczenia zdrowotnego tak jak pracownicy biedniejsi. Przypomnę, że koalicja startująca w wyborach samorządowych składała się z 5 ugrupowań, których w tej chwili jest tutaj 17, czy 18 przedstawicieli. Była tam tez PO. Oczekuje, aby taki apel był przez Radę Miejską podjęty. Jest to problem istotny żeby normować i wprowadzać pewną równość życia społecznego w Polsce.
Otóż ja forum nie czytałem, ale patrząc na koszty, rozumiem, że to nie jest tylko zasypanie tej dziury, ale również wyrównanie terenu i wszystko za 129 tys. Pomysł był mój własny, a jeżeli ktoś się pod tym podpisał to pozostaje mi się cieszyć, że zgadzam się z częścią mieszkańców gminy Września.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W Statucie wymienione są podmioty, które mogą zgłaszać projekt uchwały, czy apelu. Rada Miejska w drodze głosowania musi wyrazić chęć podjęcia.
Pani radnej Piskorż chciałem odpowiedzieć, że w ramach robót publicznych na tym odcinku Wrześnica zostanie posprzątana, mimo, że nie jest to nasze zadanie.

Radny Stanisław Dominiczak: Nie wiadomo jakimi kryteriami rozpatrywać, kto jest zamożny na wsi, a kto nie. Być może jedyną ochroną dla tej zubożałej wsi jest KRUS i tam rolnicy się chowają jak nauczyciele pod kartą nauczyciela.

Pkt 8

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.40 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/

Sekretarz posiedzenia
Ewa Górna
/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.