BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254062
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XIV/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 15 maja 2008 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 15.00 otworzył sesję.

Po powitaniu radnych, zastępcy burmistrza partnerskiego miasta Garbsen Güntera Heidkämpera, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Wręczenie medalu Honorowego Obywatela Wrześni Panu Günterowi Heidkämperowi.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września,

b) miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie,

c) zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej,

d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,

e) zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r.
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.)

f) zmiany uchwały nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku
w sprawie regulaminów targowisk,

g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości;

h) ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września,

i) zmiany uchwały Nr XIII/183 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni,

j) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

6. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez z-cę przewodniczącej Rady Miejskiej Macieja Baranowskiego porządek obrad sesji.

Pkt 3

Z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: powitał i odczytał życiorys pana Güntera Heidkämpera (załącznik nr 3, 4).

Następnie z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski wręczył medal Honorowego Obywatela Wrześni Panu Günterowi Heidkämperowi.

Z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: odczytał Uchwałę nr XII/159/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”(załącznik nr 5).

Burmistrz Tomasz Kałużny, z-ca burmistrza Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Waldemar Grześkowiak, dyrektor gimnazjum nr 1 Halina Kotyk, dyrektor gimnazjum nr 2 Stefan Tomczak złożyli gratulacje.

Zenon Suchorski, dyrektor LO we Wrześni złożył podziękowania i gratulacje. (załącznik nr 6).

Günter Heidkämper podziękował za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wrześni (załącznik nr 7).

Pkt 4

Radny Szymon Paciorkowski: Ten nieszczęsny mostek w parku, który został zdemolowany dwa tygodnie temu, został już naprawiony. Czy w ramach zabezpieczenia tegoż terenu przed dalszym wandalizmem, który prawdopodobnie się powtórzy, znając częstotliwość uczęszczania tego miejsca przez różne osoby, dałoby się, tak jak jest w przypadku tego terenu, gdzie jest plac zabaw i wielbłąd, zainstalować tam drugą kamerę? Po prostu ten mostek byłby strzeżony. Powiązane także z tym pytanie, tak ogólnie, informacyjnie jestem ciekaw jak wyglądało zabezpieczenie owej „nocy rockowej” ze strony Straży Miejskiej? Czy zabezpieczała to tylko Policja, a także Straż Miejska, bo wiadomo, że zniszczenie takiego mostku wymagało dosyć dużego wysiłku i to myślę co najmniej parominutowego jakiejś grupy osób. Dlaczego taka sytuacja niestety była możliwa?

Są odremontowane szalety miejskie i takie moje drobne pytanie, uwaga, sugestia: czy można by zainstalować na zewnątrz godziny ich otwarcia ponieważ w chwili obecnej nie ma z tego co widziałem tabliczki informacyjnej.

Radny Stanisław Dominiczak:

Sprawa dotyczy budowy zbiornika retencyjnego. Okazuje się w tej chwili, że są wysyłane pisma do niektórych właścicieli działek przyległych wzdłuż planowanego miejsca. Co do miejsca lokalizacji dzisiaj prowadziłem rozmowę z przedstawicielem wojewódzkiego związku, że nie jest to decyzja ostateczna gdzie ma być zlokalizowany taki zbiornik. Uważam, że jest to sprawa bardzo ważna dla całej Gminy. W przypadku jego wybudowania będzie to miejsce służące do wypoczynku całej Gminy. Sprawę lokalizacji należy poddać szerszej konsultacji, żeby to nie działo się niejako po cichu.

Radny Mirosław Chudy:

Przy okazji Dni Karpiowych nad zalewem lipówka zostały usunięte dwa słupki, które zabezpieczały ścieżkę rowerową przed wjazdem samochodów. Do dzisiaj są one nie wstawione, trzeci jest obluzowany, także śmiało można go wyjąć . Ta sama sytuacja jest przy zjeździe, przy moście kolejowym. Prosiłbym o sprawdzenie tego.

Zejście, czyli schody, z ul. Rzecznej w stronę wrześnicy. Schody mają bardzo ładną, płaską powierzchnię, ułożoną z kostki ale same stopnice, czyli narożniki stopni są w opłakanym stanie. Przyniosłem dwa formularze zdjęciowe, które uświadomią Państwu, że przy bardzo maleńkim koszcie uda się poprawić stan wizualny ale i również bezpieczeństwo na tych schodach.

Na salę posiedzeń wszedł radny Michał Jaśniewicz. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych.

PKT 5

a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/190/2008 w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, (załącznik nr 8).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/191/2008 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie (załącznik nr 9).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/192/2008 w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej, (załącznik nr 10).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/193/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, (załącznik nr 11).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/194/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.), ( załącznik nr 12).

f)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Podczas posiedzenia na komisji ta sprawa wzbudziła zainteresowanie i wątpliwości. Przyjrzeliśmy się dokładnie sprawie, którą będzie obejmowała autopoprawka, którą Państwo otrzymaliście, a dodatkowo burmistrz Jan Maciejewski doda kilka słów na temat tej uchwały. (załącznik nr 13).

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Zanim wrócę do tych autopoprawek chciałbym wyjaśnić byście mieli Państwo jasność co do sytuacji i co do proponowanych zmian projektu uchwał.

W tej chwili na naszym targowisku mamy ok. 200 miejsc targowych z czego 150 jest objętych rezerwacją, a kwoty jakie się płaci za te miejsca rezerwowane są w wyniku rozstrzyganego przetargu. Natomiast pozostałe 25 miejsc to są miejsca nie objęte rezerwacją, gdzie tylko płaci się opłatę targową. Sprawdzaliśmy i z informacji, które posiadamy, to w naszym bliższym i dalszym sąsiedztwie, naszej gminy, zdecydowana większość gmin takich przetargów nie organizuje. Jesteśmy jakimś wyjątkiem, co potwierdzałoby w mojej ocenie celowość zmiany tego sposobu ponieważ przetargi wywołują wiele konfliktów i nieporozumień. Dochodzi nawet do takich sytuacji, że za miejsce targowe, które średnio wynosi ok. 30 zł miesięcznie, ludzie ci, uczestnicy przetargu potrafią uzyskać kwotę na przetargu, np. 10 tys. zł robiąc postąpienie o 2 zł. Oczywiście, potem za 10 tys. nikt tego „nie bierze”, idzie wycofuje swoje wadium, które wynosi 5 czy 7 zł. Z danych, które posiadamy to w przetargu, który był organizowany na te 150 miejsc tylko 11 osób nie uzyskało, czy nie miało możliwości skorzystania z tego miejsca rezerwowanego. Te 11 osób było ponad te 150, które przyszły na ten przetarg, także jest to naprawdę niewielka liczba. Jest to z grubsza stała liczba osób, tych podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność w tej formie i realizują to nie tylko we Wrześni ale oczywiście w całej okolicy. Nasza propozycja jest taka, żebyśmy śladem gmin, które zrezygnowały z przetargów na rzecz stałych opłat, wprowadzili tę formułę ponieważ ona jest praktyczniejsza i wygodniejsza. Wpływy na pewno będą większe niż z przetargów ponieważ tak zostanie ustalona stawka żeby przewyższała te kwoty, które uzyskaliśmy z przetargów w poprzednich latach. Jeśli chodzi o finanse gminy to będzie na plus, natomiast organizacyjnie będzie to również pewnego rodzaju usprawnienie i udogodnienie.

Komentarz dotyczący autopoprawek:

1. Pierwsza autopoprawka dotyczy dnia obowiązywania tej uchwały. W pierwotnym projekcie był to moment po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku województwa wielkopolskiego. Zrobiliśmy autopoprawkę na 01 styczeń 2009 ponieważ te przetargi, które były realizowane na rezerwację tych miejsc targowych są ważne i opłacone do końca roku 2008 w związku z czym zasadne jest by ta zmiana obowiązywała od 01 stycznia 2009.

2. Przedtem w projekcie uchwały był zapis o tym, tzn. pkt 1, który opisywał precyzyjnie te miejsca objęte rezerwacją. Po przeanalizowaniu wracamy do poprzedniego zapisu, który był skonstruowany w ten sposób, że część miejsc przeznaczonych do prowadzenia sprzedaży objęta jest rezerwacją. Zapis ten daje pewną elastyczność jeśli chodzi o podział miejsc na tych objętych rezerwacją i nie rezerwacją. Jest to formuła wygodniejsza i do niej chcielibyśmy powrócić.

Radny Stanisław Dominiczak: Czy ten rezerwujący będzie miał prawo poddzierżawiania, podnajmu, czy to nie będzie tylko kolejna jakaś forma, że ktoś niejako administracyjnie sobie tylko zawłaszczy? Sam będzie rezerwował i podnajmował z zyskiem. Czy jest jakiś regulamin, który by zabraniał tego typu praktyk?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Ten regulamin, on dopiero powstanie w oparciu o doświadczenia gmin, które tę formułę realizują. Z tego co wiem najczęściej jest tak, że można uiścić opłatę rezerwującą na miesiąc, na kwartał, na rok, na pół roku, w zależności od tego jak, kto chce sobie tą rezerwację zrealizować. Są wyznaczone, określone terminy do kiedy tą wpłatę należy zrealizować. Jeżeli ten termin nie jest dochowany miejsce zostaje zwolnione i kolejny podmiot może to miejsce zająć na okres taki jaki będzie mu wygodny, jaki będzie mu pasował.

Radny Stanisław Dominiczak: Osobą decyzyjną jest gospodarz targowiska?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Tak.

Radny Bronisław Dankowski: Panie burmistrzu na tle tej zmiany uchwały mam kilka pytań i uwag. Uchwała podjęta 23 lutego 2004 roku, wydaje mi się, że była bardzo dobrze precyzowana. Wydaje mi się, że ten zapis jest bardzo mądry i korzystny dla wszystkich. Nie zgodziłbym się z tym, że ponieważ wycofały się osoby, które brały udział w przetargu, licytowały tę kwotę a później wycofały się z tego, że to powoduje problem. Można „puścić” te miejsca na tzw. wolny rynek i mogą z tego korzystać osoby, które wyrażą wolę handlowania w tych miejscach, poza tym przetargiem. Jest to bardzo niebezpieczne, bo jak wiemy część osób bardzo chce te miejsca korzystne, w których najwięcej osób przemieszcza się i jak gdyby zarezerwuje na cały rok i nie wpuszczą już innych podmiotów, które by chciały handlować.

Utworzy się tzw. układ koleżeński, że tylko pewna grupa osób będzie mogła skorzystać z rezerwacji i taka opinia pójdzie wśród mieszkańców. Myślę, że uchwała była bezpiecznie sprecyzowana i jestem przeciw tego typu zmianą.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Oczywiście Pan radny może mieć i dobrze, że ma swoje odmienne zdanie w tej sprawie, natomiast my tutaj podtrzymujemy to stanowisko. Myślę, że jest również w tym jakaś mądrość, że praktycznie rzecz biorąc wszystkie gminy realizują inny wariant niż gmina Września. Już wiemy teraz jakie są związane z tym kłopoty dlatego proponujemy wprowadzenie tego wariantu stałych opłat. A te obawy, o których pan mówi, że nie będzie można, będą jakieś rzeczy związane ze spekulowaniem danymi terenami, czy blokowaniem, to są rzeczy, które po prostu tak jak dziś, kiedy ktoś wygra jakiś przetarg i z niego zrezygnuje, może za niego tam przyjeżdżać jakaś zupełnie inna osoba w ramach tej opłaty, którą on już poniósł. I to się dzieje, osoby rezygnują z prowadzenia działalności, powstają wolne miejsca, na te miejsca wchodzą nowi i to jest krąg osób naprawdę bardzo zbliżony do tego czym my tutaj dysponujemy jeśli chodzi o miejsca targowe. Tym rozwiązaniem, które tutaj proponujemy, te miejsca również będą się zwalniały, będą się pojawiały nowe podmioty i będą zastępowały te, które zrezygnowały z działalności, zawiesiły ją na jakiś czas albo taka działalność, która przestała się już opłacać.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wydaje mi się, że użył Pan sformułowania, że jak w przetargu się nie wyłoni, to trzeba to dać na wolny rynek. No właśnie jedyną metodą przy obecnym zapisie uchwały jest ogłaszanie następnego przetargu i tak można to robić bez końca. Drugi argument ap ropo tego, że ktoś weźmie, wykupi, zarezerwuje a później komuś odstąpi, to jest dokładnie ta sama sytuacja dzisiaj. Jeżeli w przetargu wygra jakiś obiekt to przetarg jest tylko formułą wyłonienia. To czy on będzie dalej poddzierżawiał następnemu, to samo może dziać się dzisiaj i nawet byłbym przekonany, że się tak dzieje, tak więc tutaj nie widzę żądanej różnicy. Trzeci argument, że są lepsze miejsca i wtedy tam się coś dzieje. Dokładnie o tym burmistrz Maciejewski opowiadał, że przetarg na miejsce targowe, za które gmina uzyskuje 30 zł miesięcznie, jest licytowane do 10 tys. zł. Następnie ten kto wylicytuje to 10 tys. zł nie wykupuje, bo jest na tyle normalny żeby wiedzieć, że to jest cena absurdalna. Oczywiście to miejsce jest wolne i znowu ogłaszamy przetarg, to wszystko kosztuje, trzeba zwoływać komisję, dać ogłoszenie, itd., więc na końcu się okaże, że te 30 zł nie pokrywa nawet kosztów przeprowadzenia tych przetargów w celu wyłonienia tego handlującego.

Z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Jak rozumiem z zapisów rezerwacja obowiązuje w dni targowe do godziny 08:00. Czyli jeżeli do godziny 08:00 nie pojawi się ten, który wygrał przetarg to dalej decyduje gospodarz targowiska i wpuszcza następną osobę w to miejsce tak?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Tak, za tą opłatę targową.

Radny Stanisław Dominiczak: W momencie kiedy ten rezerwujący nie zajmuje tego stanowiska, rozumiem, że ono jest ogólnie dostępne dla wszelkiej ludności, że nie ma sytuacji takiej, że ktoś sobie w ten sposób, że tak powiem napędza klientów?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Jeżeli do godz 08:00 nie pojawi się ten, który miał zarezerwowane to miejsce lub miejsca nie objęte rezerwacją są wolne, to po prostu osoby, które czekają na wolne miejsce wchodzą , płacą opłatę targową 7 czy 8 zł.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 13 głosami „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XIV/195/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie:zmiany uchwały nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk wraz z autopoprawką, (załącznik nr 14).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/196/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości; (załącznik nr 15).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/197/08 w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września, (załącznik nr 16).

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/198/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/183/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni, (załącznik nr 17).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/199/2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008. (załącznik nr 18).

Pkt 6

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Do końca kwietnia radni dostarczyli do Biura Rady oświadczenia majątkowe za ubiegły rok;

  • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

W okresie międzysesyjnym w zastępstwie Przewodniczącej Rady Miejskiej uczestniczyłem w uroczystości z okazji 160 rocznicy bitwy pod Sokołowem.

Pkt 7

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:

1. Informację o pracy urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, który był bardzo krótki przekazuję na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, ( załącznik nr 19).

Jakiś takich większych zdarzeń, myślę specjalnie nie odnotowaliśmy.

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego, informacja dotycząca godzin otwarcia szalet miejskich jest umieszczona na słupku drogowym po prawej stronie, idąc od pomnika. Umieścimy ją w bardziej widocznym miejscu.

Druga sprawa dotyczyła zniszczenia balustrad mostku na wrześnicy w czasie, czy po imprezie „noc rockowa” i możliwości, czy zasadności zamontowania tam drugiej kamery, która by to chroniła. Otóż impreza trwała do godz. 24, zabezpieczenie organizowane było przez Policję i Straż Miejską. Podczas imprezy nie odnotowano przypadku zagrożenia zdrowia uczestników koncertów. Nie było bójek, rozbojów i zakłócania spokoju. Uczestnicy zostali wyprowadzeni z parku po zakończonej imprezie przez służby zabezpieczające. W nocy park nie jest w szczególny sposób chroniony ponieważ służby skupiają się na centrum miasta, gdzie przebywa najwięcej ludzi. Wynika to z mapy zagrożeń jakie opracowuje policja. Zniszczenia mienia odnotowane są praktycznie po każdym weekendzie i nie ma takiej możliwości by w każdym miejscu gminy znajdowały się patrole, czy też strażnicy, czy też policja. To zniszczenie może było takie spektakularne, bo ta balustrada jest dosyć duża. Nie pamiętam, nigdy takiej balustrady nie zniszczono, więc nawet zakładając żebyśmy zdecydowali się postawić tam strażnika, licząc pensję, itd. to, to zdarzenie jest na tyle rzadkie przez tyle lat, że pewnie by się nie opłaciło. Wyłamali by inny most, tych mostów trochę mamy, więc to jest chyba rzeczywiście niewykonalne, nawet finansowo. Natomiast jeśli chodzi o kamerę to rzecz ma się podobnie. Taka kamera w przybliżeniu kosztuje, np. gimnazjum nr 2, otoczone kamerami od niedawna, kosztowało to jakieś 100 tys. zł. Jedna kamera, to wcale nie są dużo mniejsze pieniądze, bo tak naprawdę najdroższe jest w tym wszystkim samo łącze a nie samo urządzenie. Może by było droższe niż ten mostek, a tych kamer było by wiele.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie Radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące lokalizacji zbiornika w Gozdowie. My jako gmina zgłosiliśmy ten wniosek, zresztą przywracając go do życia ponieważ on już od wielu lat jest w jakiś teoretycznych założeniach. Jest do dyspozycji w urzędzie pismo, które skierowaliśmy do urzędu marszałkowskiego, tam jest określony obszar. Aczkolwiek my nie jesteśmy decydentami w sprawie miejsca, zakresu, rozmiaru i wszystkich spraw związanych z tym zbiornikiem. O ile w ogóle zostanie to wdrożone, o ile to zostanie wpisane do tego programu urzędu marszałkowskiego, to o skali wydatków w zakresie tego zbiornika i o tym wszystkim zadecyduje ten, kto będzie przyznawał te środki, czyli urząd marszałkowski. Notabene przed chwilą w poczcie miałem pismo z urzędu marszałkowskiego, że w najbliższych dniach organizowane jest spotkanie w tej sprawie i pracownik UMiG weźmie udział w tym spotkaniu. Może dowiemy się coś więcej, na pewno na dzień dzisiejszy nie jest określony w sposób jakiś szczególnie dokładny, ani kształt, ani miejsce. Można się spodziewać, kierując się zwykłą logiką, że ten zalew powstanie na wrześnicy, to można by było założyć, a pewnie takich większych szczegółów nie ma.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące słupów, sprawdzimy i naprawimy. Natomiast zejście ul. Rzeczną w stronę wrześnicy, rozważamy remont tych schodów i raczej skłaniamy się do tego, żeby polegał na likwidacji schodów i zestawieniu ich z zejściem bezkolizyjnym. Takie zejście istnieje już w tej chwili, schodząc w dół po prawej stronie rzeki. Większość korzystających z tego przejścia właśnie idzie tą prawą stroną, nie po schodach, tylko tym bezkolizyjnym, gładkim zejściem i raczej takie rozwiązanie zostanie zastosowane na całej szerokości.

Radny Stanisław Dominiczak: Chciałbym poprosić, żeby w takiej formie SOS przed salą w Gozdowie załatać dwie dziury. Na ostatnią sobotę miesiąca „szykuje” nam się festyn, wręczenie sztandaru, na co też bardzo serdecznie Państwa zapraszam.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 17.30 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Z-ca przewodniczącej Rady Miejskiej
we Wrześni:
Maciej Baranowski


Sporządziła:
Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.