BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286019
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji, komisji komunalno-finansowej oraz komisji rozwoju wsi

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji,
komisji komunalno-finansowej
oraz komisji rozwoju wsi
z 13 maja 2008 r.


Pkt 1

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Alina Rataj, inspektor w referacie komunalnym;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej.
4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poinformował, że dnia 30 maja o godz. 13.00 odbędzie wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji Rady Miejskiej do Murowanej Gośliny w celu zapoznania się z funkcjonowaniem niepublicznych przedszkoli.

a)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Czy możliwe byłoby otrzymanie mapy, na której zaznaczone będą obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała, że na kolejnej sesji radni otrzymają mapy z obszarami, dla których zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

h)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

i)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/183 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/183 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/183 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/183 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/183 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

b)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych, 3 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie. Jedna osoba ze składu komisji nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie.

c)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Czerniejewskiej.

d)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

e)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.) wraz z autopoprawką (załącznik nr 6).

Radny Stanisław Dominiczak: Jeżeli rząd od czerwca zniesie prawo obowiązku meldowania się to będzie problem z ustaleniem czasu zameldowania danej osoby. Co z tym problemem?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jeżeli tak się stanie to oczywiście pewne rzeczy w swoich dokumentach będziemy musieli prostować i zajmiemy się tym problemem. Faktyczne zamieszkiwanie poparte jest również jakimś wywiadem środowiskowym.

Radny Szymon Paciorkowski: Czy gmina ma jakieś precedensy, czy ta uchwała jest naszym autorskim rozwiązaniem?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: To jest nasze autorskie rozwiązanie, a wynika ono po pierwsze z istniejącego stanu prawnego, kodeksu cywilnego i uchwały o zasadach wynajmowania lokali obowiązującej w naszej gminie oraz sytuacji, z którą mamy bardzo często do czynienia a mianowicie z odmową prawa najmu dla pewnej grupy osób a zwłaszcza jeśli chodzi o wnuki. To nie będzie tak, że każdy wnuk czy wnuczka z automatu ten stosunek najmu będzie mogła nawiązać. Ta osoba będzie musiała spełnić wszystkie kryteria zawarte w omawianym projekcie.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).Jedna osoba ze składu komisji nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.).

f)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski: Czy nie będzie z tego tytułu jakiś problemów pod względem prawnym? Ktoś może chcieć jakieś miejsce targowe, a nie będzie mógł go mieć ponieważ nie będzie przetargu.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Dziś wszyscy mają te miejsca, które sobie wylicytowali. Jest jakiś stan, jakiś konsensus. Wszyscy są zgodni co do tego, że przejdą one automatem jakby na rok następny, a oni tylko uiszczą pewną opłatę.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski: A jak przyjdzie nowy podmiot i chciałby wybrać sobie dogodne dla siebie miejsce.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Tam odbywa się ciągły ruch jeśli chodzi o te miejsca. Będziemy prowadzić ewidencję wolnych miejsc i w kolejności zgłaszania się chętnych będziemy wypełniać te puste miejsca.

Radny Bronisław Dankowski: Ja byłbym ostrożny w podejmowaniu tej decyzji. Ci co wymuszają podjęcie tej uchwały to dla nich jest to korzystne, bo mają te stoiska, ale nowe osoby będą miały trudności.

Radny Stanisław Dominiczak: Przychylam się do głosów moich poprzedników. W momencie kiedy jest zmiana paragrafu, to prosiłbym aby w projekcie przytoczyć dotychczasowe brzmienie danego paragrafu.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Przygotujemy te materiały i jutro będą one na półkach w Biurze Rady.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 3 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw, 3 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 3 głosami „za”, 0 „przeciw, 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, 0 „przeciw, 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/173/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie regulaminów targowisk.

g)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Radny Józef Jesiołowski opuścił sale posiedzeń. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 6 radnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

j)

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 wraz z autopoprawką (załącznik nr 7).

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 wraz z autopoprawką.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 wraz z autopoprawką.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 wraz z autopoprawką.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 wraz z autopoprawką.

Pkt 4

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ostatnio radny Dankowski pytał dlaczego wzrasta pula pieniędzy na wynagrodzenia. Okazało się, że po poprzedniej sesji rząd wydał rozporządzenie, że będzie nowe rozporządzenie o tabelach wynagrodzeń pracowników samorządowych. I dla przykładu podam, że od 1 maja zatrudnionych mamy pracowników w ramach robót publicznych. Osoby te zatrudniane są na pół roku. Z Urzędu Pracy otrzymujemy środki na osobę ok. 1000 zł. Według nowej tabeli stanowisko robotnik gospodarczy to 1.419 zł, a najniższe ustawowe wynagrodzenie to 1.126 zł. Tę różnicę między tymi kwotami musimy dołożyć z budżetu gminy jeżeli chcemy mieć pracowników w ramach robót publicznych. Ten cały pomysł z robotami publicznymi traci sens. Te osoby pracują na ulicach, na terenie WOSiR. Urząd Pracy powiadomił 100 bezrobotnych, którym zaoferowaliśmy tę pracę z czego pojawiło się 50 osób. 36 osób odmówiło. a 86 osób nie było w ogóle zainteresowanych tą pracą. Zostali oni skreśleni z listy bezrobotnych. Z tej 14 która została był problem, aby wyłonić 6 czy 7 osób, które chciałyby pracować. Parę dni temu otrzymaliśmy miejsce dla 10 osób do wykaszania rowów od deszczówki. Na 10 miejsc nie ma ani jednej chętnej osoby do pracy.

Radny Mirosław Chudy złożył petycje mieszkańców dotyczącą remontów na skrzyżowaniu ulicy Gnieźnieńskiej i ulic przyległych w godzinach szczytu (załącznik nr 8).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: My nie mamy na to wpływu. My tego nie zlecamy. Jest to droga krajowa. Prace te wykonuje firma wynajęta przez GDDKiA. Prawdopodobnie problem polega na tym ,że w tamtej wynajętej firmie pracują ludzie zgodnie z kodeksem pracy obowiązującym w naszym kraju. Oni też chcą pracować w godzinach od 7.00 do 15.00. Za pracę w godzinach wieczornych czy nocnych trzeba im płacić ekstra wynagrodzenie ponieważ jest to praca w godzinach nietypowych. Tak może na wyrost tłumacze tutaj potencjalne wytłumaczenie tej firmy.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski poprosił o przekazanie tej petycji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Czy byłaby możliwość przedstawienia informacji jakie kamienice w centrum miasta należą do mienia komunalnego. Idąc dzisiaj zajrzałem na podwórze jednej z kamienic na rogu ul. Jana Pawła II i Kościelnej. Byłem przerażony stanem podwórka. Jeżeli są to tereny prywatne to nic nam do tego, ale jeżeli jest to kamienica komunalna to trzeba coś z tym zrobić.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Taka lista została Państwu przedstawiona nie tak dawno na ostatniej lub przedostatniej sesji. W przybliżeniu takich budynków jest kilka. Są to kamienice przy ul. Rynek 12, Jana Pawła II – tam jest sprzedane jedno mieszkanie i jest już wspólnota, niedawno odzyskana kamienica przy ul. Sienkiewicza i ul. Warszawskiej. Prawdopodobnie chodzi o budynek przy ul. Jana Pawła II i Rzecznej, a nie Jana Pawła II i ul.Kościelnej. Jestem bardzo zadowolony ponieważ 2 lata „nękaliśmy” właścicielkę, mieszkankę Kalisza żeby zaczęła remontować budynek za Kościołem. I jest on remontowany. Była to chyba jedna z ostatnich kamieniczek, która była bardzo zaniedbana. „Nękaliśmy” właścicielkę przy pomocy Straży Miejskiej. I widać przyniosło to skutki.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał Czy istnieje taka możliwość nękania w przypadku totalnie zrujnowanego muru przy ul. Fabrycznej? Czy tę metodę można zastosować w tym przypadku?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września Jeżeli chodzi o mur, to metoda jest jeszcze prostsza. Jeżeli on zagraża bezpieczeństwu to sprawa jest prostsza
w wyegzekwowaniu. Natomiast jeśli chodzi o sprawę estetyki czy elewacji to myślę metody łagodnej perswazji przyniosą skutek.

Radny Stanisław Dominiczak zwrócił się z zapytaniem odnośnie robót interwencyjnych i wykaszania rowów na wsiach. Wiem, że są przeszkody, aby umożliwić wykaszanie rowów rolnikom na wsiach, którzy mają pola przy tych rowach. Gdyby można było tak przekształcić umowę, aby udostępnić to rolnikom. Rolnicy zrobili by to lepiej, a poza tym zawsze jakieś środki na wisi byłyby pożądane.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Rowy nie są nasze. Wojewódzki Urząd Pracy podpisuje umowę z zarządcą rowów czyli Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat we Wrześni. My tutaj nie jesteśmy stroną.

Radny Bronisław Dankowski: Zostałem zobowiązany przez radnych powiatowych, m.in. p. Waszak do załatwienia tej sprawy. Mianowicie chodzi o przenośne schodki przy scenie w amfiteatrze, brakuje tam balustrady.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Pani radna Waszak ma znacznie prostsza i krótszą drogę załatwienia tej sprawy. Członkiem Zarządu Powiatu jest p. Michał Kosiński, dyrektor WOK-u. Myślę, że powinna zwrócić się z tą prośbą do niego.

Radny Szymon Paciorkowski Wyremontowany został budynek USC. Natomiast murek
i nawierzchnia przed wciąż jest w stanie daleko posuniętego zaniedbania. Czy w tym roku planowane są roboty żeby wykończyć całość, żeby ten podjazd wyglądał porządnie

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: ta nawierzchnia wokół USC nie jest wyremontowana ponieważ cały ten obszar nie posiada kanalizacji deszczowej. Został zlecony projekt techniczny wykonania kanalizacji deszczowej wokół budynku Starostwa i wokół USC. Projekt będzie gotowy za kilka miesięcy. Następnie zostanie zbudowana sieć kanalizacyjna i będzie położona nowa nawierzchnia. Żeby mogło się to zdarzyć trzeba to zawrzeć w budżecie jako inwestycje.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski o godz. 17.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/


Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

Protokolant
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.