BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463413
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

Pkt 1

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Maciej Tomczak, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Roman Karowski, kierownik referatu inwestycyjnego w wydziale inwestycyjno-komunalnym;
Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych;
2 przedstawicieli Związków Zawodowych PEC Września;
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej.
4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

a)

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok.

Radny Bronisław Dankowski: Zapoznałem się ze sprawozdaniem i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydatki zostały wykonane w wysokości 88 %. Nie wykonane zostało 12 %. Jakie dziedziny budżetu składają się na te 12 %.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Składa się na to wiele pozycji. Wszystkie są wykazane w sprawozdaniu. Z takich największych i najbardziej istotnych, wpływających na tę wartość to jest budowa hali przy SSP nr 1. Była ona zapisana w budżecie na rok 2007 w kwocie 5 mln. W roku 2007 prace nie zostały wykonane i nic nie zostało zafakturowane. W chwili obecnej patrząc gołym okiem tępo prac jest odpowiednie i to przesunięcie „startowe” w ostatnich miesiącach roku 2007 jest w tej chwili już nadrobione. Te pieniądze przechodzą jako środki niewygasające na rok 2008. Z powodów formalnych my nie możemy zaksięgować tych wydatków w roku 2007 ponieważ nie były wystawiane i płacone żadne faktury. Te 5 mln zł stanowi spory procent składający na te 12 % wydatków, które nie zostały wykonane w 2007 r. Od kilku lat przyjęliśmy zasadę, która skutecznie i pozytywnie wpływa na budżet. To, że planujemy wydatki np. na utrzymanie dróg w kwocie 1.500.000 zł, a wyniku jakiś zbiegów okoliczności czy pogody wydajemy 1.400.000 zł, to mamy zaoszczędzone 100 tys. Takich punktów w budżecie jest wiele. Zawsze realizujemy wydatki tak, aby nie przekroczyć zaplanowanych kwot. Z tych niewydanych kwot, w całym budżecie zbiera się duża kwota, którą można przenieść jako nadwyżkę budżetową na rok następny.

Komisje zapoznały się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2007 oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września.

b)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Na salę posiedzeń wszedł radny Józef Jesiołowskii złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji brało udział 8 radnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53.

c)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Radny Marek Kołodziejczyk: Jaka jest skala protestów? Kto składa te protesty?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Właściwie protestują wszyscy. W zależności jaka koncepcja się pojawia, taka grupa społeczna protestuje. Nie udało nam się uzyskać żadnego konsensusu, żadnego porozumienia stron.

Radny Marek Kołodziejczyk: Ja przebywam tam dość często i ludzie tam mieszkający są za otwarciem drogi od kina w kierunku ulicy Batorego.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Dodam, że ta sprawa nie jest żadną nowością. Kilka osób siedzących na sali w poprzedniej kadencji podejmowało uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Koszarowej. Jaki wariant byśmy zaproponowali, to zawsze znalazła się grupa, której się to nie podobało.

Radny Mirosław Chudy: Jakie koszt do tej pory pochłonęła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Radny Mirosław Chudy zwrócił się z zapytaniem o podanie kosztów jakie pochłonęła zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Oczywiście, że tak, ale nie w tym momencie.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski: Czy Zarząd Powiatu zrekompensuje nam poniesiony koszty z tego tytułu? Czy jest to już bezzwrotny proces?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Obowiązkiem i zadaniem gminy jest realizowanie miejscowych planów. Jest to nasz koszt z definicji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Projektodawca, który wnosił o zmianę tego planu w tym miejscu, wycofuje się z pomysłu wprowadzania tych zmian. Zmiana organizacji ruchu nie ma związku z planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to jeden z wielu wariantów możliwych do rozwiązania.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Może w wyniku dyskusji nad tą uchwałą pojawiło się takie odczucie wśród obecnych na sali, że ktoś kto wnioskuje o zmianę planu zagospodarowania to wnioskuje z jakimś przesłaniem konkretnego rozwiązania, np. wnioskiem tego planu złożonego w czerwcu 2005 r. był zamysł np. otwarcia ulicy Koszarowej na przelot (przy markecie NETTO). Chciałbym Państwa poinformować, że tak nie jest. Plan zagospodarowania nie jest powiązany z żadnym konkretnym rozwiązaniem, a tym bardziej rozwiązaniem drogowym. To może się w trakcie prac wyłonić, może to być alternatywa. Proszę nie mylić zmiany organizacji ruchu drogowego z planem zagospodarowania przestrzennego. Tu nie ma żadnego związku.

d)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: W pkt 7 projektu uchwały jest zapis „lokal mieszkalny ... w budynku położonym w Sobiesierniach”, a powinno być „....... w Sobiesierniu”

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Sprawdzimy poprawność i nowa wersja pojawi się na sesji.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Jedna osoba ze składu komisji nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

e)

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski, przedstawił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej.

f)

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski, przedstawił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej.

g)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo.
Niedawno odbyło się zebranie, na którym odwołano dotychczasowego sołtysa Pana Józefa Matuszewskiego z pełnionej funkcji. Pan Józef Matuszewski przysłał do gminy pismo, które w naszej ocenie ma charakter skargi, a dotyczące procedury odwołania jego osoby z funkcji sołtysa oraz zastrzeżeń do pana naczelnika Jana Krotoszyńskiego, który prowadził to zebranie. Poprosił o wysłuchanie pana Jana Krotoszyńskiego, naczelnika wydziału inwestycyjno-komunalnego, który przedstawił procedury odwołania pana Józefa Matuszewskiego.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: W sołectwie Strzyżewo odbyły się dwa zebrania wiejskie. Jedno na początku marca, które dotyczyło spraw bieżących sołectwa. Na tym pierwszym zebraniu część rady sołeckiej próbowała dokonać procedury odwołania sołtysa. Statut sołectwa jednak takiego uprawnienia radzie sołeckiej nie daje. Problem, takie mam wrażenie, braku utraty zaufania u części mieszkańców bierze się stąd, że jest tam planowana budowa fermy norek. Wydaje mi się, ale to jest tylko moje odczucie, że większość jest przeciwna budowie tej fermy, a sołtys jest za jej budową. Na zebraniu odbyła się dyskusja na temat odwołania sołtysa. Przegłosowano, wniosek o zwołanie przez burmistrza kolejnego zebrania. Odbyło się ono pod koniec marca. W zebraniu uczestniczyłem ja i moi pracownicy. Ja przewodniczyłem temu zebraniu. Odbyło się w spokojnej atmosferze. Wydawało się, że po zebraniu nie będzie większych problemów. Pan Józef Matuszewski swoją skargę opiera głównie na artykule, który ukazał się w „Wiadomościach Wrzesińskich”. Główny zarzut wobec mnie to, to że zebranie prowadziłem stronniczo. W zebraniu uczestniczył również redaktor z „Wiadomości Wrzesińskich”, który napisał ten artykuł. Obszerne fragmenty tego zebrania zostały nagrane. Z pismem tym można się zapoznać.
Radca prawny urzędu stwierdził, że pismo to należy potraktować jako skargę na mnie, a nie jako odwołanie od decyzji sołectwa.

Radny Stanisław Dominiczak: Czy to pismo ma rozpatrywać rada? Jeżeli jest to skarga na pracownika to powinien zająć się tym burmistrz. Jeżeli ma się tym zająć Rada to musimy zapoznać się z treścią tego pisma.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września poprosił o odczytanie tego pisma.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września odczytał treść pisma (załącznik nr 6).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka powiedział: Statut sołectwa w § 9 mówi tak: „Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi sprawuje Rada Miejska we Wrześni oraz w jej imieniu Zarząd Gminy. Zarząd Gminy może zawiesić wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub decyzje organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem. Uchylić uchwałę może natomiast Rada Miejska...”

Radny Stanisław Dominiczak: Ja nie odnosiłem się do statutu. Mówiłem, że orzeczenie radcy prawnego było takie, że jest to niejako skarga na pracownika. Radca prawny, z tego co dobrze zrozumiałem, nie kwestionowała prawomocności, prawidłowości zwołania zebrania. Nie zarzucała również, że p. Krotoszyński niewłaściwie reprezentował. Moja wątpliwość dotyczyła tego czy to Rada ma rozpatrywać, jeżeli jest to skarga na pracownika i stąd moje pytanie.

Radny Jan Nowak: Całe zajście w Strzyżewie jest spowodowane rozwojem fermy norek w Radomicach. Grupy mieszkańców próbują wywrzeć presję na organy samorządowe i rządowe. Proszę o to, aby nie ulegać takim grupom, bo to się będzie powtarzać. Będziemy mieli problem ogólny. Ferma norek w Radomicach jest największą lub jedną z największych ferm w Europie, przynoszącą gospodarce i hodowli splendor oraz zyski, nawet do budżetu gminy. W innych gminach nic takiego się nie dzieje.

Radny Bronisław Dankowski: Nie zgadzam się z wywodem radnego Nowaka. Nie może być tak, że liczy się wyłącznie przedsiębiorca a nie mieszkańcy. Trzeba wysłuchać obu stron. Jestem przeciwny budowie tej fermy w Radomicach. Zagraża ona temu rejonowi.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo. Jedna osoba ze składu komisji nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo.

h)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Radna Mariola Zalepa: Czy rady sołeckie bądź te miejscowości otrzymały informacje, że mają takie plany przygotować? Skoro termin został przesunięty, czy kolejne plany mogą wpływać? Jak będzie wyglądała ich realizacja? Czy te dwa plany to już jest jakiś limit? Według jakiego klucza będą one wybierane?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Po pierwsze będziemy mieć szeroki zbiór przyjętych planów odnowy. Później będziemy musieli dokonywać pewnych wyborów. Choć będzie to rozciągnięte w czasie, nie będzie możliwości złożenia wszystkich wniosków. Jakiś harmonogram, klucz trzeba będzie przyjąć. Będziemy Państwu na komisjach proponować jakieś rozwiązania, będziemy dyskutować. To będzie Państwa decyzja połączona może z pewnymi rzeczami, które będą sprzyjały złożeniu wniosku, np. czyli, że jakieś działania będą miały możliwość uzyskania większej ilości punktów, będą gotowe do realizacji, że będą pozamykane sprawy dokumentacyjne. Będzie to zbiór różnych powodów, przyczyn i w końcu decyzji, które będą umożliwiały złożenie wniosku tej akurat miejscowości, a nie innej w danym czasie.

Radna Mariola Zalepa: Rozumiem, że te wnioski będzie składał Urząd Gminy?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Tak.

Radna Mariola Zalepa: Jeżeli będą zainteresowane inne sołectwa, do kogo mają się zwrócić po wytyczne?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Sprawami tymi zajmuje się pan Marcin Maciejewski. Informacje znajdują się również na stronach internetowych.

Radny Bronisław Dankowski: Mam uwagę do planu odnowy miejscowości Chwalibogowo. Sołectwo chwali się pałacem zabytkowym, parkiem, zabytkowym budynkiem poczty i banku. W dalszym harmonogramie i opisie zapomina się o tym żeby ująć te obiekty i poddać je konserwacji czy odnowie. Park jest bardzo zaniedbany. Uważam, że w pierwszej kolejności należy się tym zająć. Kiedy będą wnioski rozpatrywane pod uwagę będą brane tego typu zadania, które przywrócą wieś do świetności. Później chodniki i inne rzeczy, które na bieżąco w ramach działalności gminy powinny być wykonywane. Myślę, że to przez zapomnienie te obiekty zostały pominięte. Uważam, że trzeba to szybko sprostować

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Adresatem tych uwag jest autor opracowania czyli sołectwo Chwalibogowo, a nie Urząd. Dobrze się składa ponieważ na sali mamy mieszkańca Chwalibogowa pana radnego Jałoszyńskiego.

Radny Sylwester Jałoszyński: Co prawda uczestniczyłem w opracowaniu tego programu. Poświęciliśmy na to dużo czasu. Nie wiem jakie w tej chwili zająć stanowisko, o czym tu mówić. Jest to lista praktycznie pobożnych życzeń. Mało prawdopodobne jest to, aby ten program został w tej kadencji zrealizowany. Patrząc na rozporządzenie ministra rolnictwa z 14.02.2008 r. jest to rzecz nowa. Myślę, że do tej pory nigdzie w Polsce nie było to realizowane. Chcę dodać, że właścicielem pałacu i parku jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Na razie jest to wszystko na etapie projektu. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy poruszali głównie sprawę kanalizacji i to jest najważniejsze.

Radny Stanisław Dominiczak: Sołectwo Gozdowo taki wniosek złożyło jako pierwsze. Na pewno inne miejscowości również złożą takie wnioski. Pan burmistrz Maciejewski powiedział, że każde kolejne wnioski będą rozpatrywane, ale wiemy o tym, że przy składaniu wniosków bardzo ważna jest kolejność ich składania. Nie rozumiem dlaczego mamy podejmować jednostkowo te uchwały. Wiemy, że terminy przesuwają się. Nastanie sytuacja, że społeczność gozdowska, czy jakaś inna złoży wniosek w terminie, ale załóżmy, Pan burmistrz nie będzie miał technicznych możliwości zwołania sesji Rady Miejskiej, aby je zatwierdzić. Aby wszystko było sprawiedliwe można by ustalić termin sesji, gdzie zostaną zatwierdzone wszystkie plany odnowy miejscowości.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: najbliższa sesja będzie w połowie maja z uwagi na udział wiceburmistrza Garbsen, któremu będziemy wręczać medal „Honorowego Obywatela Wrześni” i kolejny czas na to, aby wpłynęły kolejne plany odnowy i żebyśmy mogli je zatwierdzić. Można przyjąć zasadę taką, że czekamy na wszystkich z konsekwencja taką, że jeżeli ktoś będzie się opóźniał znów będziemy musieli przesuwać terminy i dyscyplinować wszystkich. Informacje zamieszczamy, podajemy terminy Nic wielkiego się nie stało, że wpłynęły tylko dwa plany. Może i dobrze bo to zmobilizuje resztę do tego aby zrobić błyskawicznie zebranie i przygotować ten plan. Mało tego można skorzystać z tych, które już mamy. Moje stanowisko jest takie, że ani ta lista ani ta data wpływu i data uchwalenia nie tworzy żadnej listy startowej. To będzie Państwa decyzja i Państwa wybór.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Ten program to jest już drugi rzut. Takie plany pojawiają się już od 2003 roku i jest ich mnóstwo w internecie. Nie wydaje mi się, że właściwym jest rzucanie takich dziwnych sformułowań, że ci pierwsi mają większe szanse. Warto byłoby najpierw znaleźć informację właściwą i jakby nie rzucać oskarżeń. To tak jak te uchwały, które podejmujemy o bonifikatach przy sprzedaży mieszkań czy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy ten który złoży wniosek jako pierwszy jest lepszy. Myślę, że jest to bardzo nieelegancko jakby oceniać zanim się tą właściwą i pełną informacje osiągnie. To co Pan burmistrz powiedział, Ci którzy będą pisać te plany w tej chwili będą mieć może troszeczkę łatwiej. Będą mogli skorzystać z niektórych danych, które musi zawierać każdy plan. Powinniśmy zmobilizować mieszkańców swoich miejscowości do pisania tych planów. Myślę, że jest to pierwsza możliwość, forma wypowiadania się mieszkańców na temat wizji własnych miejscowości. Dużo czasu poświęciłam na poznanie wszystkich przepisów, które ten dokument i dalsza procedurę kreują. Takie wnioski mogą składać również parafie. Odpowiadając na wątpliwości radnego B.Dankowskiego Gmina będzie wnioskować o środki tylko i wyłącznie na te tereny czy obiekty, których jest właścicielem.

Radny Stanisław Dominiczak: Bardzo żałuję, że pani przewodnicząca poczuła się urażona. Moim zdaniem nie słusznie. Już tego fragmentu mojej wypowiedzi pani chyba nie słyszała, w której mówiłem o tym, że może powstać techniczny kłopot zwołania sesji po to żeby w wyznaczonym terminie przez ministra rolnictwa odbyła się sesja i mogły zostać złożone pozostałe wnioski. Jeśli panią uraziłem nie było to moim celem. Cokolwiek dzieje się dla wsi zawsze będę głosował za.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski: Ja tylko w kwestii w sprawie terminowości zwoływania sesji to nie jest tak do końca prawda. Rada Miejska pełni funkcje służebną wobec miasta. Pamiętam sytuacje kiedy sesja została zwołana w ciągu 48 godzi.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

Radny Szymon Paciorkowski opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych.

i)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski: Myślę, że jako jednostkowa gmina Września działając, mamy takie same szanse jak taka grupa działania lokalna. Specjalnie nie widzę sensu przystępowania do różnych stowarzyszeń czy grup. One nie lobbują niczego, a jeśli nawet pojawią się jakieś pieniądze to natychmiast będzie problem, kto te pieniądze miałby przyjąć jako pierwszy. Pewnie to też będzie się wiązało z jakimiś składkami, kosztami. Kolejne ciało, które nie wiele daje. Jeżeli projektodawca twierdzi że będą z tego korzyści to będziemy tak działać.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Są potencjalnie możliwe korzyści. Jakie, czas pokarze. Pewnie byśmy żałowali, gdyby okazało się że pojawiły się jakieś możliwości, Stowarzyszenie z sukcesem zaaplikowało gdzieś tam o jakieś środki i dostałby je np. Miłosław czy Pyzdry. I pewnie dzisiaj byśmy rozmawiali o tym, że może warto było skorzystać z tego. Oczywiście jest to tylko teoria. Bardzo dobrze wiemy, że ani nie jest łatwe pozyskanie tych środków, ale im więcej łańcuszków będziemy ciągnąć tym jest większe prawdopodobieństwo, że coś uda się z tego całego zbioru uzyskać.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski: Rozumiem, że w zarządzie będą albo burmistrzowie, zastępcy lub sekretarze, czyli osoby najbardziej zapracowane w gminie. Nie wiem czy nie będzie potrzebny dodatkowy czas na to. Zupełnie nie rozumiem idei działania tego Stowarzyszenia.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: To Stowarzyszenie sięga po bardzo konkretne pieniądze. Są one wpisane w przepisach zacytowanych w projekcie uchwały. Jeżeli stowarzyszenie zostanie zarejestrowane i gmina Września do niego przystąpi to z góry można powiedzieć, że ma już określone środki, które będzie mogła później wykorzystaać. Jest to kwota 151 zł na mieszkańca (obowiązuje stan ludności na dzień 31.12.2006 r.). Te środki będą mogły być wydatkowane wyłącznie na terenie wiejskim. W naszym przypadku kwota możliwa do uzyskania to 2 275.419 zł. Żaden z urzędników nie będzie angażowany w pracę stowarzyszenia. Stowarzyszenie będzie realizowało decyzje, które z początkiem roku podejmować będą burmistrzowie reprezentujący daną gminę w stowarzyszeniu.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Zanim jednak poznamy coś, zorientujemy się o co chodzi wygłaszamy poglądy krytyczne. Nie jest to żadne stowarzyszenie, które służy realizacji własnych ambicji ludzi, którzy je założyli. Jest to kolejna możliwość aktywizowania różnych obszarów na wsi.

Radna Bożena Nowacka opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 6 radnych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jestem marnym orędownikiem wiary w środki z Unii Europejskiej co przekłada się na głoszone prze ze mnie poglądy. Myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem byłoby zaproszenie p. Jerzego Mazurkiewicza, i p. Aleksandry Głowackiej, którzy działają w podobnym stowarzyszeniu, aby mogliby rozszerzyć nam wizje korzyści, które mogą zaistnieć.

Radny Bronisław Dankowski: Martwi mnie jedna rzecz, a mianowicie tworzenie strony internetowej. Wszyscy wiemy jak problem z internetem na terenie naszej gminy, czy powiatu. Jak ten temat będzie rozwiązany jeżeli w zapisie jest tworzenie stron internetowych.

Radna Teresa Piskorż: zapytała kto jest w komitecie założycielskim tego stowarzyszenia?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ja wymieniłem te dwie osoby, które zachęcały nas i prezentowały nam dotychczasową działalność Stowarzyszenia działającego w ramach programu LEADER. Składu komitetu założycielskiego nie znam Jeżeli chodzi o komitet założycielski to zgodnie z ustawą o stowarzyszenia musi to być 15 osób.

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski: Na swoje usprawiedliwienie powiem, że jeżeli miałbym uzasadnienie w postaci informacji jakie udzielił nam pan sekretarz Tadeusz Świątkiewicz to bym w ogóle głosu nie zabierał. Widać potencjalne korzyści z przystąpienia do stowarzyszenia.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: Po godz. 15.00 otrzymałem prezentacje multimedialną Stowarzyszenia. Ksero prezentacji będą mieli Państwo na półkach w Biurze Rady.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”..

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”. .

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”..

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych 1 głosem „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”..

j)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni.

k)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie:powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

l)

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski omówił projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

ł)

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski omówił projekt uchwały w sprawie:składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni

m)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną;

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną;

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną;

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną;

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną;

n)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Bronisław Dankowski: Jak wiemy w ostatnim czasie zmienił się status prawny naszego szpitala. Czy nie będzie konfliktu prawnego w związku z udzieleniem tej pomocy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak jak jest napisane w projekcie uchwały jest to pomoc finansowa udzielona przez Gminę Września Powiatowi Wrzesińskiemu, a nie spółce.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego.

o)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Radny Bronisław Dankowski: Pominęła Pani sprawę przesunięć w dziale wynagrodzeń, dlaczego jest tam taki wzrost?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Zwiększenie spowodowane jest tym, że w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po raz pierwszy są oprócz tzw. pensji są również pensje dodatkowe, jak np. umowy zlecenia, umowy o dzieło i wszelkie pochodne związane z tymi umowami. W związku z tym nastąpił ten wzrost. Jeżeli chodzi o dział oświata i wychowanie to zawarte są tam od dawna zapowiadane podwyżki dla nauczycieli. My nie mieliśmy takiego poziomu zabezpieczonego w budżecie aby te 12 miesięcy wypłacić. I stąd ten wzrost.

Radny Bronisław Dankowski: Co to są te różne pochodne?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów o klasyfikacji budżetowej nakazujące samorządom i wszystkim jednostkom państwowym w puli wydatków na wynagrodzenia umieszczać również wszystkie kwoty wynikające z umów o dzieło, umów zleceń. W poprzednich latach znajdowały się one w innych miejscach budżetu.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

p)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: omówił projekt apelu Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zagrożeń związanych z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach.

Radny Bronisław Dankowski: Przychylam się do tego apelu. Jest to bardzo poważny problem i trudny do rozwiązania.

Radny Stanisław Dominiczak wnioskuje o wystosowanie apelu do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na odcinku Września - Gozdowo (od wiaduktu)

Radny Bolesław Święciochowski: Jestem jak najbardziej za tym apelem. Musimy głośno mówić o tym co na boli.

Radna Teresa Piskorż zwróciła uwagę na bardzo zły stan drogi krajowej nr 15.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W ciągu ostatnich 3 miesięcy na dziesięć przeanalizowanych pism w sprawie remontu drogi krajowej nr 15 jest 9 różnych odpowiedzi, jedna się powtarza, przy czym wszystkie są ze sobą sprzeczne. Jednym z wariantów optymistycznych jest zapis, że remont tej drogi przewidziany jest na lata 2008 – 2009. Poinformował również, że w tej sprawie wybiera się do Ministra Infrastruktury.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt apelu Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zagrożeń związanych z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt apelu Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zagrożeń związanych z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt apelu Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zagrożeń związanych z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach.

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie apelu Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zagrożeń związanych z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach.

Pkt 4

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Niedawno uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego CENTRUM II i po zastanowieniu się doszliśmy do wniosku, że można zrealizować pewne zadanie. Dysponujemy tam obszarem o powierzchni ok. 1500 – 1800 m2. W okół są wszelkiego rodzaju uzbrojenia. Obszar, który dało by się zabudować to około 1000 m2. Plan z przed wielu lat prowadził do tego by ten teren wystawić na sprzedaż. Analizowaliśmy tę sprawę przy pomocy firmy INWEST CONSULTING z Poznania, która pomagała nam wyemitować obligacje. Przygotowali oni dla nas analizę finansową przedsięwzięcia jakim miała by być budowa obiektu gminnego wg. następującej konstrukcji. Budynek miałby parter i dwa piętra. Na każdej kondygnacji byłaby powierzchnia ok 1000 m2. Na jedno z tych pięter mogłyby być przeniesione wszystkie biblioteki wrzesińskie, na kolejne wszystkie instytucje, które zajmują się pomocą społeczną. Zakładając, że te dwa zadania byłyby zrealizowane jako zadania gminne w nowym obiekcie, obiekty w których obecnie one funkcjonują a są obiektami gminnymi (budynek przy ul. Szkolnej, ul. Słowackiego i Gnieźnieńskiej) można by było sprzedać. Środki ze sprzedaży przeznaczylibyśmy na budowę obiektu. Inne pomieszczenia w budynku, a mianowicie parter można byłoby wydzierżawić na sklep lub sklepy. Średni miesięczny wpływ z dzierżawy zarobił by na spłatę kredytu, zaciągniętego na budowę tego obiektu w ciągu 5, 8 czy 10 lat.

Radny Mirosław Chudy wnioskuje o zapoznanie się ze stanem technicznym placów zabaw znajdujących przy ulicy Fromborskiej (teren przyległy do bloku „PROGRESS”) oraz przy skwerze u zbiegu ulicy Wrocławskiej i Fromborskiej (w załączeniu dokumentacja fotograficzna).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Przewidując pytanie pana radnego podjęliśmy działania zmierzające do likwidacji placu zabaw przy ul.Wrocławskiej. Nowy plac zabaw jest na terenie przedszkola przy ul. Zielonogórskiej. Jest to niewielka odległość. Nie ma sensu utrzymywać dwóch placy zabaw w pobliżu.

Radny Bolesław Święciochowski zaprosił wszystkich radnych na majowe uroczystości patriotyczne.

Radny Bronisław Dankowski zapytał o sytuację internetu na terenie Wrześni.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W ostatnich latach w naszym kraju były podejmowane różne próby wpływania na sposób dostarczania czy umożliwienia korzystania z internetu obywatelom. Jakoś państwo żadnym sposobem, trybem nie nakierowało się na jakieś rozwiązania odgórne, państwowe. Tych źródeł sygnału internetowego jeśli chodzi o teren miasta i gminy Września jest kilka. Oprócz TP S.A. Jest NETIA, są firmy prywatne, Telewizja Kablowa UPC i INEA. INEA dostarcza sygnał telewizyjny, telefoniczny, internetowy jednym łączem poprzez światłowody na linii kolejowej Poznań – Konin. 4 lata temu ta firma pojawiła się we Wrześni działa ona głównie na osiedlu Kutrzeby. Ten sygnał w różnych miejscach we Wrześni się pojawia. Efektem tego zaczęły się pojawiać mało komercyjne zwłaszcza dla tej firmy korzyści z których korzysta Września. Dzięki temu światłowodowi, który był prowadzony z dworca kolejowego do ul. Kilińskiego czyli do siedziby Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej skorzystaliśmy z tego taką odnogą w ul. Staszica podłączyliśmy się do ratusza. Może to nie jest widoczne, ale mamy za 3 razy mniejszą cenę 10 razy szybszy dostęp do internetu w ratuszu. Kolejny element współpracy to połączenie ratusza z USC i Starostwem Powiatowym. Widocznym znakiem współpracy jest INFOKIOSK znajdujący się na rynku. W tej chwili prowadzone są dalsze działania z tą firmą, a mianowicie chcemy z ich pomocą korzystając ze środków unijnych połączyć wszystkie szkoły i jednostki gminne łączem światłowodowym. Budowa długich odcinków na terenach, które nie są własnością gminy jest trudna, a z pomocą INEI taki program powstaje i jest on na razie realizowany w sferze projektowej. UKE ma w swoich zasobach sprzedaż częstotliwości, która znajduje się pomiędzy sygnałem telefonii czwartej generacji a sygnałem telewizyjnym, tzw. WiMAX. Na specjalnych, korzystnych warunkach mogą ją wykupować samorządy. Przymierzamy się do takiego absolutnie pilotażowego, pierwszego w kraju programu, który sprowadzając do takiego potocznego języka, przy pomocy 3 – 4 anten na terenie naszej gminy objąłby na dzisiejszą skalę ogromną prędkością całą gminę. Byłby wtedy dostęp do internetu z dowolnego miejsca, bez żadnego gniazdka na ścianie w systemie WiMAX. Jesteśmy brani pod uwagę jako ci którzy będą „królikiem doświadczalnym.

Radny Mirosław Chudy zapytał jaka to jest prędkość?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie ma precyzyjnej, prawdziwej odpowiedzi na zadane pytanie. Takie pojęcie nie istnieje. Ta prędkość uzależniona jest od wysokości anteny, od odległości od anteny, od ilości w danej chwili uczestników tych połączeń, od ograniczeń sztucznie naniesionych na kartę WiMAX-ową, która należy wykupić i od wielu innych czynników.

Radna Teresa Piskorż: W jakim terminie to mniej więcej będzie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Na razie nie wiem.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwaci Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

Przewodnicząca Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Przewodniczący Komisji
Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

Protokolant
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.