BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278207
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XIII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XIII/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 28 kwietnia 2008 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 14.00 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum.


Protokół z sesji nr XII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007:

a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2007,

b) przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2007 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok,

c) odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

 • opinii o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym
  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2007,

 • opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53;

b) uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni;

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;

d) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej;

e) nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej;

f) wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo;

g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości;

h) przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”;

i) nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni;

j) powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni;

k) składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni;

l) składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;

ł) akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną;

m) udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego;

n) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

6. Przyjęcie Apelu Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zagrożeń związanych z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach.

7. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

8. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

10. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.


Pkt 3

Radny Stanisław Dominiczak: Mam pytanie w związku z planowaną rozbudową przystanków autobusowych w Nadarzycach i Gozdowie. Jaki jest stan zaawansowania, czy przygotowań? Kiedy przystąpi do fizycznej realizacji to przedsięwzięcie?

Zadał również pytanie dotyczące sceny krytej, która obsługuje gminne uroczystości. Czy w związku z tą awarią planowany jest remont, czy ewentualnie zakup nowej sceny by można było jakieś nowe imprezy w oparciu o tą scenę organizować?

Radna Teresa Piskorż: Czy będzie dalszy ciąg położenia odcinka nawierzchni w Psarach Polskich? Plac zabaw przy ul. Fromborskiej ostatnio omawiany na sesji jest bardzo zaniedbany. Przy wjeździe jest duża dziura, którą trzeba zabezpieczyć. Boisko, które jest obok do gry w piłkę też trzeba wykończyć a nawierzchnię troszeczkę wyrównać.

Radny Bronisław Dankowski: Na przykładzie Wałbrzycha i protestów mieszkańców w sprawie mieszkań socjalnych, jak sytuacja wygląda we Wrześni, na naszym terenie? Czy jest zabezpieczone, w razie czego, gdyby takie protesty wystąpiły wśród osób, które są w bardzo trudnej sytuacji finansowej w mieszkaniach socjalnych? Zadał również pytanie dotyczące akcji ogłoszonej w Poznaniu, skierowanej do właścicieli psów: „Sprzątanie na spacerze” po psach, które brudzą w tym czasie miasto. Czy nie warto by było uzmysłowić, zwłaszcza wśród mieszkańców bloków, że jak wyprowadzają psy to należy potem posprzątać?

Radny Szymon Paciorkowski: Ponad miesiąc temu podjęliśmy uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa naszego miasta panu Heidkämperowi. Z racji tego, iż tytuł ten jest przyznawany tak rzadko sądzę, że naszym zadaniem jest promowanie go w jak najszerszym stopniu by zyskiwał na renomie. Czy znany jest już niejako plan choćby ramowy całego nadania? Czy, np. będzie to połączone może trochę z większą promocją samego faktu, samego tytułu, np. z jakimś dużym wywiadem w Wieściach z Ratusza albo jeszcze jakimiś dodatkowymi formami promocji? Chodzi mi o to żeby ten tytuł jakoś zyskiwał na renomie, w końcu to jest nasz honorowy obywatel i sądzę, że powinniśmy to jak najbardziej promować.

Radny Sylwester Jałoszyński: W czasie omawiania Planu zagospodarowania terenów po byłym Tonsilu dotyczącego lewej strony Wrześni, ul. Wrocławskiej, zadałem pytanie dotyczące tego, jak wygląda sprawa prawej strony ul. Wrocławskiej? Mam na myśli budynek skupu złomu, weterynarie i staw, miałem dostać odpowiedź na piśmie a jak do tej pory nie otrzymałem. W jednym z lokalnych pism przeczytałem, że burmistrz był na jakimś spotkaniu, nawet wygłosił prelekcję na temat internetu na wsi. Jestem zainteresowany co w tym temacie dla wsi zostało zrobione albo co będzie w najbliższym czasie robione?

Radny Marek Kołodziejczyk: Proszę o dokonanie przeglądu stanu technicznego wszystkich chodników gminy Września. Bardzo mnie niepokoi nawierzchnia co niektórych odcinków, szczególnie popękane, ruszające się płytki chodnikowe, braki w tych płytkach. Apel taki, żeby rozpocząć przegląd odcinka od ul. Wojska Polskiego między ul. Witkowską a ul. Kosynierów, w stronę gimnazjum nr 1.

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej: Proszę Państwa korzystając z obecności zapraszam na uroczystość 2 maja. Jest to tradycyjny marsz do Sokołowa. Msza św. o godz. 18:30w farze, następnie przemarsz do Sokołowa, spotkanie przy pomniku a następnie spotkanie przy ognisku w Sokołowie. Zapraszam także na Uroczystą Wieczornicę w dniu 3 maja, która odbędzie się w WOK-u o godz 17:00. Serdecznie proszę i apeluję o przybycie.

Radny Maciej Szelągiewicz: Odcinek drogi od ul. Kościelnej w Kaczanowie do szkoły. Trasa jest dość ruchliwa, jest dość duży ruch na tej trasie. Czy istniałaby taka możliwość, by po drugiej stronie powstał chodnik? Z tego co wiem to jest droga wojewódzka albo krajowa. Taki postulat już kiedyś był za pani burmistrz Taciak i niestety nie udało się tego doprowadzić do końca.


Pkt 4

Udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007:

a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2007, ( załącznik nr 3).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Proszę Państwa szczegółowe opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 otrzymaliście Państwo w terminie zgodnym z ustawą, czyli do końca marca roku następnego po roku budżetowym. Opracowanie jest po pierwsze grube, spore i obszerne a po drugie, co ważniejsze jak widać z opinii, którą otrzymaliśmy z RIO ocenione zostało pozytywnie, bez żadnych zastrzeżeń. Myślę, że ten rodzaj zastosowanej sprawozdawczości został tym dokumentem doceniony. Natomiast jeśli chodzi o szczegółowe liczby, dane nie sposób je oczywiście w tej chwili wszystkie wymienić, bo jak powiedziałem jest to obszerny dokument. Warto tyko wspomnieć, że jeśli chodzi o dochody, to wykonaliśmy je z ponad 2 % nadwyżką w stosunku do planu. Natomiast jeśli chodzi o wydatki z powodów, o których już wspominałem na posiedzeniach komisji zostały wykonane w mniejszym stopniu ze względu głównie na inwestycje, których realizacja została przesunięta. Dokończenie inwestycji zostało przesunięte na rok 2008. W związku z tym, oczywiście do tego dochodzą różnego rodzaju oszczędności na poszczególnych zadaniach, które spowodowały, że wydatkowaliśmy środków mniej niż zakładaliśmy. Myślę, że jest pozytywną cechą i, że znajdzie odzwierciedlenie w kolejnej uchwale, która dzisiaj na sesji będzie również podejmowana w sprawie nadwyżki budżetowej. Są to tzw. dokładnie wolne środki i one służą do korzystania w budżecie roku następnego. Tak więc biorąc pod uwagę to, że udało się zyskać wyższe dochody, a wydatki nie przekroczyły planów myślę, że można uznać to za sukces i w związku z tym mam nadzieję, że zostanie to również pozytywnie ocenione przez Radę Miejską.


Na salę posiedzeń wszedł radny Józef Jesiołowski. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

b) przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2007 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok,

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej przewodniczący : Komisja pracowała na trzech posiedzeniach dotyczących zaopiniowania sprawozdania i dokonania kontroli z wykonania budżetu. Przedstawiając Państwu rezultaty naszej pracy p. Szymon Paciorkowski odczyta opinię naszej komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2007 rok, natomiast ja w następnej kolejności przedstawię wniosek komisji o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Radny Szymon Paciorkowski odczytał opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2007 r. sporządzoną przez komisję rewizyjną (załącznik nr 4).

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok,(załącznik nr 5).

c) odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odczytała opinię o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2007 (załącznik nr 6), oraz opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w w sprawie absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka otwarła dyskusję.

Radny Bronisław Dankowski: Opinia RIO jest bardzo pozytywna ale trochę niepokoi mnie fakt niewykorzystania planu, szczególnie w tych społeczno ważnych dziedzinach. Dział 754 - 12% nie wykonane, dział 900 - 12% nie wykonane . W dziale 926 kultura fizyczna i sport wykonanie wydatków wyniosło tylko 27,68 %, to ok. 40 % nie zostało wykonane. Proszę o udzielenie tych informacji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W dziale 926 mamy głównie wydatki związane z wydatkami majątkowymi, czyli inwestycjami. Wydatki majątkowe (zał. Nr 4, zadanie nr 62), budowa środowiskowej sali sportowej we Wrześni i jest ona zaplanowana na łączną kwotę 11 mln 100 tys. zł, z czego w budżecie 2007 r. jest 5,5 mln. Jak już wyjaśniałem na posiedzeniach komisji gmina może, ma prawo zapłacić wyłącznie za prace wykonane, odebrane i zafakturowane. Wykonawca dostarczył gminie fakturę za prace wykonane w 2007 roku na kwotę 166 tys. zł co zostało zapłacone. Nawet nie mieliśmy prawa płacić więcej jeżeli więcej prac nie było wykonanych. Tak więc te wszystkie środki przechodzą, oczywiście w ramach środków niewygasających na rok 2008. Jeżeli do 31 grudnia inwestycja zostanie wykonana, zgodnie z planem i zgodnie z umową zawartą i wyłonioną w przetargu, to suma wydatków z roku 2008 oraz tych z 2007 będzie na łączną kwotę taką jak jest zapisane w budżecie na te dwa lata, czyli 11 mln 100 tys. zł.


Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej: Procedury związane z udzieleniem absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu, to przecież jedna z najważniejszych uchwał jaka jest podejmowana przez nas, czyli Radę Miejską. Zadanie, które przypadło komisji rewizyjnej, realizowaliśmy w 6 osobowym składzie ale przy bardzo dużej pomocy pracowników urzędu miasta i gminy. Stąd też, kiedy mamy za sobą przedstawienie Państwu rezultatów naszych prac, chciałbym wszystkim, którzy brali udział w tej pracy podziękować, za wnikliwość, rzetelność, dyscyplinę, a świadczą o tym protokoły. W imieniu własnym i komisji rewizyjnej dziękuje pani skarbnik, panu sekretarzowi, wszystkim naczelnikom i osobom, które były poddawane kontroli za udzielanie rzetelnej odpowiedzi. Za to, że nasza praca, która jest naszą ustawową koniecznością została wykonana, jak została również i oceniona przez RIO. Niejasne dla nas rzeczy zostały wyjaśnione, wytłumaczone, co znalazło wyraz w opiniach i wyjaśnieniach przedstawionych Państwu. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, to co żeśmy przedstawili i co było rezultatem naszej pracy, to nie wszystko, bo wykorzystaliśmy również nasze kontrole z roku ubiegłego. Dziękuję kolegom z komisji rewizyjnej i wszystkim osobom za owocną pracę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Szanowni Państwo wysłuchaliśmy opinii, treści różnych dokumentów, wniosków. Myślę, że jesteśmy świadkami codziennej pracy, przynajmniej zobrazowanej w dokumentach. Przy każdej okazji, na każdej sesji dokonujemy zmiany w budżecie, które są dowodem na to, że jest to budżet gminy, a praca z tym budżetem to jest, myślę ciężka, trudna rzecz. Trzeba zmieniać plany, tłumaczyć się z niezawinionych win, ale myślę też, że można mieć satysfakcję, myślę, że to czego doświadczaliśmy to tylko nasza satysfakcja.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/174/08 w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2007 rok (załącznik nr 8 ).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Mam nadzieję, że Państwo pozwolą żeby złożyć gratulacje. Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi, zastępcom i wszystkim pracownikom. Myślę, że każdy rok jest lepszy, nie wiem czego będziemy mogli oczekiwać w następnych, jest pewnie wiele do zrobienia ale gratuluje jeszcze raz.

Pkt. 5

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Przypomnę, że uchwały te były przedmiotem analizy na wspólnym posiedzeniu komisji. Tam zwykle pojawia się wiele pytań, wątpliwości i kwestii do rozstrzygnięcia. Na sesji mogą się pojawić takie wątpliwości i pytania, natomiast ta dyskusja na pewno jest już mniej burzliwa niż podczas posiedzenia komisji.

a)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Proszę Państwa w projekcie omawianym na posiedzeniu komisji, w jednym z projektów uchwały, występuje określenie renta planistyczna, które to w przepisach § 12- tutaj mamy możliwość wpisania, uchwalenia kwoty z przedziału od 0 - 30%. Zwykle Rada Miejska we Wrześni, w zależności od rodzaju terenu stosuje zasadę, że przy cenach budownictwa mieszkaniowego wpisujemy 10 %, przy zadaniach inwestycyjnych wyższą wartość, tutaj została zaproponowana stawka 20%. Jest to kwota, która wpływa do budżetu gminy Września w przypadku, gdy nastąpi w ciągu 5 lat od uchwalenia tego planu zbycie tych terenów. Nastąpi jego sprzedaż, a wartość wylicza się w ten sposób, że mnoży się tę stawkę razy różnica ceny, po jakiej ten grunt jest sprzedawany, od ceny jaką ten grunt miał przed uchwaleniem planu zagospodarowania. Przed planem najczęściej jest gruntem rolnym, więc jak zyskuje na wartości staje się gruntem pod aktywizację gospodarczą, wiadomo, że wartość wzrasta i % tej kwoty oznacza tą wpłatę jaką musi sprzedający ten grunt wpłacić do budżetu gminy Września. Chciałbym wprowadzić propozycję, a mianowicie teren ten jest położony za Białężycami i ponieważ teren obejmuje powierzchnię powyżej 40 ha będzie w przypadku zagospodarowania gospodarczego wiązał się ze wzmożonym ruchem samochodowym, na co zwracali uwagę mieszkańcy tych miejscowości. W związku z tym jesteśmy w trakcie rozmów i wymiany korespondencji z pewnym inwestorem z Wielkiej Brytanii, którego nazwy na prośbę tego inwestora nie chciałbym jeszcze wymieniać. Inwestor jest zainteresowany nabyciem od obecnych właścicieli terenu. Jednym z jego „warunków”, jednym z elementów takiej dyskusji będzie komunikacja tych terenów . Zaproponowaliśmy drogi dojazdowe, gdzie łączy się droga w Białężycach z drogą wojewódzką do Środy Wielkopolskiej i zakładamy, że w jakimś późniejszym etapie, że po jakimś czasie, nie wykluczone, że trzeba będzie tam zbudować drogę. Policzyliśmy szacunkowe koszty budowy, mówimy o drodze, która będzie dosyć szeroka i dosyć mocna ponieważ będą tam jeździły ciężarówki, szacunkowy koszt budowy tej krótszej wersji to ok. 5 mln zł. Nie jest to wydatek do udźwignięcia w najbliższym czasie ale potrzeba wybudowania takiej drogi pewnie się pojawi. Dla gminy sympatyczne jest, że co roku z podatku od nieruchomości, od działających tam fabryk, czy innych podmiotów wpływa podatek, który wynosi w naszej gminie w 2008 roku 12,99 od m2. Żeby to wszystko zaczęło działać, to najpierw muszą powstać takie obiekty i w związku z tym ta stawka renty planistycznej jest jedynym naszym narzędziem i to dość ograniczonym, ograniczoną dozą zaufania co do działania. Tym niemniej jedynym aby w momencie kiedy następuje przekształcenie uzyskać środki z tej renty, które wpłyną do budżetu gminy i będą mogły posłużyć później na wybudowanie tej drogi. Oceniliśmy, że różnica wartości terenu będzie wynosiła w przybliżeniu ok. 50 zł za m2, tak więc aby wybudować taką drogę potrzebujemy ok 6 mln. zł. Aby uzyskać taką stawkę, o tej powierzchni jest propozycja aby Rada Miejska ustaliła tę stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na 30%, czyli maksymalną stawkę jaką Rada Miejska może narzucić w uchwale.

Radny Sylwester Jałoszyński: Mam pytanie w związku z planem zagospodarowania przestrzennego w § 1. Jak wygląda sprawa przyszłościowo? Np. gospodarstwa, które by chciały, bo rozumiem, że ten co będzie inwestował będzie musiał sobie kanalizację wybudować na własny koszt. Jak wygląda sprawa przyłączy ewentualnych gospodarstw indywidualnych do kanalizacji?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Szanowni Państwo jest zrobiony projekt kanalizacji dla tych terenów, więc to technicznie zostaje ujęte w dokumentacji. Natomiast jest to tylko i wyłącznie kwestia środków i decyzji kiedy rozpocząć tę budowę. Być może pojawienie się inwestora przyśpieszy tę decyzję. Być może ją w pewien sposób ułatwi, w tym sensie, że zostanie poprowadzony jakiś duży, główny korektor do terenów inwestycyjnych, a my już tylko korzystając z tego pobudowania sieci umożliwimy mieszkańcom podłączenie się do tych kanalizacji. Dokumentacja w każdym razie istnieje.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/175/2008 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53; (załącznik nr 9).

b)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Szanowni Państwo ja tylko odpowiem na pytanie, do tego w kwestii kosztów jakie Gmina poniosła w związku z tym planem, jest to kwota 4. 800 zł.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XII/176/2008 w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXIII/331/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni;(załącznik nr 10).

c) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/177/08 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;(załącznik nr 11).

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/178/08 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej;(załącznik nr 12).

e) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/179/08 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Przyborkach w rejonie ul. Miodowej;(załącznik nr 13).

f)

Józef Matuszewski: Pani Przewodnicząca ja tu jestem dziś obecny na sali i chciałem właśnie wyjaśnić coś.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Procedura jest taka, że jeżeli nikt z Państwa radnych nie ma nic przeciwko, żeby zabrał Pan głos, myślę że nie, ale muszę zapytać. Nikt się nie sprzeciwia, bardzo proszę. Chciałabym zapytać w jakiej kwestii chciałby Pan zabrać głos?

Józef Matuszewski: Pani przewodnicząca ja w kwestii formalnej. Zrobiłem podanie, że nie zgadzam się na sesji z odwołaniem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: My nie decydujemy tutaj o tym, czy zasadna była decyzja odwołania, czy nie, bo taką decyzję podejmuje społeczność na zebraniu wiejskim. Na podstawie wniosku, czy tej decyzji wynikającej z protokołu zebrania, które odbyło się w Pana sołectwie my mamy jako rada obowiązek ogłosić wybory uzupełniające na funkcję sołtysa. W związku z tym, że ta społeczność, która Pana powołała na podstawie słusznie, czy niesłusznie Pana własnych decyzji, podjęła decyzje o odwołaniu. Natomiast my merytorycznie nie możemy dyskutować, ani zmieniać cokolwiek w kwestii tej decyzji. Dla nas jest istotny tylko dokument, który wywołał tę uchwałę, więc jeżeli chciałby Pan w kwestii tej uchwały to bardzo proszę, natomiast innej kwestii nie rozstrzygamy tutaj.

Józef Matuszewski: Proszę Pani ja złożyłem wniosek, że się nie zgadzam, bo nie było to tajne, tylko było po prostu jawne i dlatego ja złożyłem wniosek, kiedy mi odebrano głos, w ogóle nie kazano mi mówić. Nie zgadzam się z tym. Nie udzielono mi głosu , nie mogłem się wytłumaczyć. Napisałem pismo, w którym napisałem, że się nie zgadzam. Pan Krotoszyński był stronniczy wobec mojej osoby.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Napisał Pan pismo i pan burmistrz w czasie, który jest właściwy na pewno Panu odpowie. Rada zapoznawała się z całą kwestią. Zebranie i głosowanie nad odwołaniem Pana z funkcji sołtysa odbyło się na wniosek mieszkańców Pana sołectwa.

Józef Matuszewski: Gdzie ja mam się odwołać? Odwołałem się do gminy, złożyłem pismo i nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, ani pozytywnej, ani negatywnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: : Zgodnie z treścią uchwały do końca maja, będzie ogłoszony termin wyborów i będzie Pan mógł swoich mieszkańców przekonywać o tym.

Józef Matuszewski: Proszę o pisemną odpowiedź na to pismo.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: W ciągu miesiąca ma Pan prawo dostać tą odpowiedź i ją dostanie.

Radna Teresa Piskorż: Panie Matuszewski ma Pan takie prawo, że może Pan jeszcze raz startować, nic straconego, każdy doceni Pana pracę i wówczas będzie Pan po raz drugi wybrany.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/180/08 w sprawie:wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Strzyżewo;(załącznik nr 14).

g)

Radny Stanisław Dominiczak: W kwestii, żeby niejako uspokoić swoich wyborców, elektorat, że projekt, który na radzie jest złożony przez te środowiska, podobny projekt, zgodnie z obietnicą Pana burmistrza zostanie rozpatrzony na jednej z najbliższych sesji. Termin tej sesji będzie tak ustalony, że wniosek również nie przepadnie i zapewniano mnie również o tym, że kolejność rozpatrywania wniosków przez rade nie ma wiele wspólnego z kolejnością obligowania o pieniądze.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Pozwolę sobie zachęcić pozostałych, także sołtysów i przedstawicieli społeczności wiejskiej, żeby wzorując się na innych też próbowały i stworzyły takie dokumenty, które dopiero są początkiem drogi o ewentualne środki dla wsi.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/181/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości; (załącznik nr 15).

h)

Radny Maciej Baranowski: Pani przewodnicząca, Panie burmistrzu pragnę podziękować za materiały, które w bardzo czytelny sposób obrazują sposoby pozyskiwania tych środków przez lokalną grupę działania. Na posiedzeniu komisji miałem wątpliwości przystąpienia do takiej grupy, natomiast teraz ich nie mam.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/182/08 w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”; (załącznik nr 16).

i)

Halina Kotyk, dyrektor gimnazjum nr 1: Szanowni Państwo w imieniu całej społeczności szkolnej, uczniów, rodziców i nauczycieli pragnę podziękować pani Bożenie Nowackiej przewodniczącej rady miejskiej oraz radnym za nadanie imienia Mikołaja Kopernika. Jesteśmy dumni, że patronem został wybitny uczony Mikołaj Kopernik. Wyboru dokonali rodzice, nauczyciele i uczniowie w przeprowadzonej ankiecie. W tym roku przystąpimy do uroczystości nadania imienia.

Piotr Nowak, uczeń gimnazjum nr 1: W imieniu uczniów naszego gimnazjum chcę dołączyć się do podziękowań pani dyrektor i chcę zapewnić, że nasze gimnazjum i szkoła będzie godnie reprezentować naszą Gminę i Miasto.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Gratulujemy, mamy nadzieję, że nauka w szkole z patronem będzie wartościowsza, o sukcesach szkoły dowiadujemy się, więc gratulujemy i cieszymy się bardzo.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/183/08 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni; (załącznik nr 17).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/184/08 w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni; (załącznik nr 18).

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/185/08 w sprawie: składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni; (załącznik nr 19).

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/186/08 w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;(załącznik nr 20).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 10 min przerwę.

Po przerwie

Radna Grażyna Kąkolewska i radny Andrzej Rzeźnik nie wrócili na salę obrad,

w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych.

ł)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/187/08 w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną; (załącznik nr 21).

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/188/2008 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Września dla Powiatu Wrzesińskiego;(załącznik nr 22).

Na salę obrad wróciła radna Grażyna Kąkolewska, od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/189/2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008. (załącznik nr 23).

Na salę obrad wrócił radny Andrzej Rzeźnik od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.

Pkt 6

Przyjęcie Apelu Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zagrożeń związanych
z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła Apel w sprawie zagrożeń związanych z projektowanym zniesieniem od lipca 2008 roku winet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywróceniem opłaty za przejazdy po autostradach (załącznik nr 24 )

Pkt 7

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do końca kwietnia radni zobowiązani są dostarczyć do Biura Rady oświadczenia majątkowe za ubiegły rok;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło zaproszenie na Ogólnopolskie Igrzyska Sportowe dla radnych samorządów miast, gmin i powiatów. Termin 28.06.2008 r., miejsce: Różanki (7 km od Gorzowa Wlkp.), koszt: 850 zł

 • W okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w uroczystości z okazji 68 rocznicy zbrodni katyńskiej NKWD w 1940 r.

Pkt 8

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

1. Informacja o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym jest w formie papierowej i przekazuję ją na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej ( załącznik nr 25).

2. Do biura rady zostały przekazane zebrane wnioski z wszystkich zebrań wiejskich, z początku roku 2008. Część z tych rzeczy, które były zgłaszane jest adresowane do innych instytucji niż urząd miasta i gminy. Część uwag, pytań i wniosków skierowanych do gminy w międzyczasie, tzn. do dnia dzisiejszego, kiedy powstało to opracowanie zostały już zrealizowane. Również zostały one w tym opracowaniu przekazane Radzie Miejskiej. Sprawy, które były zgłaszane i poruszane na zebraniach wiejskich. (załącznik nr 26).

3. Przekazałem też Państwu pisma, które wpływają do nas z GDDKiA, od posłów, europosłów, senatorów, którzy wysyłają w naszym imieniu różne interpelacje do ministra infrastruktury, a także zgłaszają w sejmie, np. sprawię remontu drogi nr 15 i czasami również obwodnicy północ - południe Września. Skserowałem również Państwu te odpowiedzi byście mogli Państwo zauważyć, że są one ze sobą sprzeczne w różnych miejscach i w zależności od wersji czytającego, może wyczytać wersję optymistyczną lub pesymistyczną. Wolelibyśmy, żeby były realizowane te optymistyczne ale żeby przedstawić Państwu w pełni te informacje pozwoliłem sobie pokazać wszystkie możliwości. Przy wersji takiej bardzo optymistycznej można wyczytać, że ten odcinek jest już właściwie wyremontowany. Wybieram się z wizytą do ministerstwa infrastruktury i mam nadzieje, że po tej wizycie będę miał jakieś bardziej konkretne, a przede wszystkim bardziej pozytywne informacje.( załącznik nr 27 ).

Pkt 9

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące przystanków w Gozdowie i Nadarzycach: Obydwa te przystanki znajdują się przy drogach powiatowych i one nie zostały niestety usankcjonowane prawnie, nie zostały postawione zgodnie z przepisami. W tej chwili urząd gminy zaczął opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie gminy, w którym będą one uwzględnione. Po zaopiniowaniu przez starostę i powiatową komendę policji przystąpimy do przebudowy samych tych przystanków.

Scena przenośna, którą gmina posiadała, była tak ciężka i trudna w montażu , demontażu, że była niezmiernie skomplikowana w utrzymaniu. Scena ta po wielu latach w wyniku wichury przed dożynkami w Sokołowie zakończyła swój żywot raz na zawsze. Nie była to scena z aluminium, bardzo ciężka, bardzo trudna w ustawianiu, w związku z tym bardzo kosztowna w ustawianiu. Koszt jednorazowego przestawienia jej z miejsca na miejsce, średnio kosztowało to 1200 zł, wymagało to 12 godzin montażu i demontażu. Okazało się, że za takie pieniądze można wynajmować na życzenie, w dowolne miejsce, scenę którą firma przewozi, za nią odpowiada. Scena ta jest dużo lepsza i jak się okazuje koszt przestawienia przez urząd tej naszej sceny, której w tej chwili nie mamy i którą byśmy musieli kupić, to jest to zakup rzędu kilku dziesięciu tys. zł.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnej Teresy Piskorż dotyczące nawierzchni odcinka w Psarach Polskich, który nie został dokończony w ubiegłym roku, zostanie ona utwardzona tłuczniem, jako kontynuacja tamtych robót z roku ubiegłego.

Jeśli chodzi o plac zabaw przy ul. Fromborskiej. Na posiedzeniu komisji pojawiła się informacja, pytania w sprawie placu zabaw przy ulicy Fromborskiej, przy budynku dawnego Progresu. Otóż sprzęt, który się tam znajduje jest sporym zagrożeniem dla użytkowników, równocześnie przy tej samej ulicy zbudowaliśmy w przedszkolu nowy plac zabaw, który kosztował nas 18 tys. zł. Być może warto go jeszcze rozbudować ale uważam, że nie ma sensu utrzymywać na jednej ulicy dwóch placów zabaw, tym bardziej, że ten na którym mielibyśmy teraz stawiać te nowe elementy placu zabaw znajduje się w roszczeniach pana Romana Mycielskiego . W związku z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że teren ten przejdzie w jego ręce, w związku z tym nie jest specjalnie zasadne aby na takim terenie lokować nasze obiekty, czyli nasz plac zabaw. Jeśli chodzi o sam plac zabaw przy ul. Fromborskiej, przy przedszkolu, to mam nadzieję, że tutaj osoby z wydziału komunalnego zanotowały uwagi dotyczące dziur, zaniedbań i koszy przy tym placu zabaw.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie

radnego Bronisława Dankowskiego w sprawie zaistniałej sytuacji w Wałbrzychu. Odpowiedź nie jest prosta dlatego, że większość osób, które oglądały telewizję stąd zna informację dotyczącą Wałbrzycha. W dobie mediów zajmujących się takimi sensacyjnymi aspektami danej sprawy, myślę, że większość nie miała szans zapoznać się z prawdziwym problemem, który tam wystąpił. Mieszkańcy Wałbrzycha, podobnie jak we Wrześni oczekują na liście do skorzystania z mieszkań komunalnych, czy socjalnych. Ci mieszkańcy, którzy czekali na te mieszkania zostali oszukani przez tych, którym się nie chciało czekać na takie miejsce i bezprawnie zajęli mieszkania, które były puste. Każde mieszkanie we Wrześni, które zostanie przydzielone wymaga akceptacji komisji mieszkaniowej, przygotowania umów z ZGM-em. Takie mieszkanie, w zależności od sytuacji jest przez chwilę puste. Ta historia przypomina taki przypadek, że gdyby się okazało, że mamy takie mieszkanie przez chwilę puste, to by się okazywało, że zamiast przydzielać te mieszkania osobom, które oczekują na liście do przydziału takiego mieszkania ktoś by się samowolnie tam wprowadził. Nie jest to ani specjalnie rozsądne, ani specjalnie godne poparcia ponieważ by się okazało że „wygrywają na takich sprawach” ci, którzy nie stosują się do prawa i sami sobie wymyślają rozwiązania, które będą im w danej chwili wygodne. Przy czym rodziny w wyniku tego, że stosowały się do przepisów prawa i się same nie instalowały w tych mieszkaniach ucierpiały na tym, że ktoś po prostu wprowadził się do chwilowo pustych mieszkań. Trudna jest odpowiedź na pytanie co byśmy zrobili w takiej sytuacji? Miejmy nadzieję, że nasze rozwiązania, które wprowadziliśmy od początku roku będą służyły temu aby gmina zajmowała się wyłącznie istnieniem mieszkań socjalnych. A mieszkania komunalne, zgodnie nawet z dzisiejszą uchwałą przeszły w ręce tych, którzy w nich zamieszkują i aby ci ludzie mogli poczuć się właścicielami i mogli zadbać o swoje nieruchomości.

Problem dotyczący sprzątania po nieczystościach psich, jest to problem występujący w całej Polsce i dosyć trudny w egzekucji. Straż Miejska interweniuje w przypadku kiedy da się zauważyć taką sytuację. Wiadomo jednak, że w naszej gminie jest ok.1500 psów i z czystej arytmetyki wynika, że szanse strażników bycia w każdym z tych miejsc, gdzie te psy się pojawiają są bardzo nikłe. W związku z tym trudno, żeby w ogóle gdziekolwiek tych spraw dopilnować. Jakiś czas temu w parku im. Dzieci Wrzesińskich powstała ubikacja dla psów, początkowo budziła absolutną niechęć do korzystania. W tej chwili coraz więcej właścicieli korzysta z tego. Natomiast jeśli chodzi o interwencję Straży Miejskiej, w ostatnim czasie podjęto 68 interwencji dotyczących warunków trzymania psów w miejscach publicznych. W wyniku interwencji 15 właścicieli ukarano mandatem karnym, a 20 zostało pouczonych. Problem jest powszechny ale tak naprawdę są to uwagi do nas samych mieszkańców. Wiele osób posiada psy i są to raczej uwagi skierowane do tych właścicieli, czyli do nas wszystkich, bo to tylko i wyłącznie zależy od naszego podejścia do tych spraw. Nie wszystko da się, a zwłaszcza w takim przypadku załatwić metodami jakiś sankcji prawnych raczej myślę, że jest to kwestia pewnych zmian obyczajowych i miejmy nadzieję, że one będą następowały.

Odpowiadając na kolejne pytanie, to aktualnie od kilku dni trwa malowanie znakowania poziomego na terenie całego miasta. Prawdopodobnie jednym z elementów będzie również naniesienie pasów na wspomnianych garbach na ul. Słowackiego.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego: W związku z tym, że z-ca burmistrza Garbsen, tradycyjnie jak co roku będzie jurorem w konkursie językowym, języka niemieckiego, organizowanym przez Nauczycielskie Collegium Języków Obcych. W połowie maja chcemy żeby Rada Miejska dokonała wręczenia medalu i tytułu honorowego obywatela, w tych dniach. Pan Heidkämper przyjeżdża do Wrześni we wtorek, 13 maja w środę bierze udział w konkursie językowym. Planowane są spotkania z Fundacją Dzieci Wrzesińskich, z przedstawicielami Collegium Języków Obcych, z Gimnazjum nr 2, również planowane jest spotkanie z przedstawicielami Rady Miejskiej. Na czwartek 14 maja o godz. 15:00 planowana jest sesja Rady Miejskiej, na której zostanie wręczony tytuł i medal, oczywiście jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby wrzesińskie media tę sprawę nagłośniły i zaprezentowały sylwetkę nagrodzonego.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące planu zagospodarowania. Jeśli chodzi o plan zagospodarowania terenu skupu złomu, weterynarii i stawku, to na posiedzeniu komisji, na której był prezentowany przyszłościowy plan zagospodarowania terenów po byłym Tonsilu, między wrześnicą a ul. Kolejową zrozumiałem tę uwagę dotyczącą tych terenów, o których teraz Pan wspomniał, jako chęć dołączenia tych właśnie, że terenów do planów prezentowanych przez firmę, która u nas gościła. Wtedy odpowiedź padła, że o tyle to jest może niewłaściwe, że ta firma jest zainteresowana odkupieniem od pana Mycielskiego, w przypadku gdy on odzyska te teryny obszaru, który byłby zwarty zabudową i rozdzielony czterema granicami: wrześnicy, ul. Miłosławskiej, ul. Kolejowej i ul. Daszyńskiego. Jako pewien obszar spójny i całościowy. O ile do tej realizacji kiedykolwiek dojdzie, to nie jest tak, że firma rozwiąże za gminę, za radę , za burmistrza, czy za mieszkańców problem wszystkich terenów, które niejako przy okazji gdzieś tam sąsiadują. Stąd też odpowiedź na dzisiaj jest taka, że to jak my sobie zaplanujemy i co będzie w tym miejscu, nie tylko wyłącznie zależy od nas. Ja nie znam spraw własnościowych ale wydaje mi się, że Kaufland jest własnością Kauflandu, weterynaria jest własnością starostwa, punkt skupu złomu jest własnością właściciela punktu skupu złomu i my tutaj nie za bardzo mamy możliwości żeby komuś narzucić co w swoim budynku ma uczynić. Przypadek z Tonsilem był o tyle inny, że mówiliśmy o czymś co ma się tam zakończyć i jakie mamy plany, wizje co do tego, co by w tym miejscu miało powstać. Trudno narzucić i wydaje mi się, że jest to w ogóle niemożliwe żeby narzucić Kauflandowi zmianę. Zresztą nie widać by Kaufland miał chcieć coś zmieniać w swoim budynku. Pewnie bardzo chętnie by go rozbudował, to jedyne czego byłbym pewien, że na to by się zgodzili ale nie widzę żadnej szansy żeby łączyć te dwie sprawy.

Na pytanie dotyczące internetu na spotkaniu komisji w środę dosyć długo i wyczerpująco na ten temat odpowiedziałem używając tam nawet różnych przykładów. Myślę, że protokół z posiedzenia komisji powstanie wkrótce i będzie można to przeczytać dokładnie. Nie chciałbym się tu drugi raz powtarzać, tym bardziej, że mówiliśmy o takich bardzo dobitnych i dalekosiężnych planach, które niekoniecznie przekładają się na wydarzenia, które będą miały miejsce za tydzień, czy za miesiąc. Jeżeli pojawi się jakaś zmiana, nowość w tej sprawie to poinformuję Państwa. Jesteśmy w kontakcie z firmą Inea, która w tej sprawie może być przydatna do osiągnięcia tego efektu, czyli sieci szerokopasmowej, usługi o nazwie WiMAX.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Marka Kołodziejczyka: Od kilku lat realizujemy za pomocą wyemitowanych obligacji budowę w różnych miejscach miasta i gminy ulic i dróg, które były w stanie gruntowym, a przy których znajdują się budynki mieszkalne. Niektóre z tych ulic czekały 20 i więcej lat na utwardzenie tych nawierzchni. Tak jak początkowo założyliśmy i to realizujemy, powiedzmy w 95% staramy się aby na początek powstały pasy drogowe. Ulice bez chodników, ponieważ chodniki jest to podobny, jeśli nie większy koszt niż nawierzchnie ulic. Zamysł był taki, mam nadzieję, że tak jest, że ci mieszkańcy, którzy 20 lat lgnęli w błocie i mieli problem, żeby dojechać do swojej posesji, zwłaszcza wiosną i jesienią docenią fakt, że teraz można już do ich domów dojechać. Zrozumieją, że w sytuacji, kiedy robimy to wyłącznie, prawie wyłącznie z obligacji, które trzeba będzie spłacić, zrozumieją, że to jest taki pierwszy etap. Kolejną rzeczą, która z pewnego punktu widzenia, może nie do końca, ale można to nazwać pewnego rodzaju luksusem, że oprócz jezdni pojawi się również chodnik, czy chodniki. Myślę, że taki program będzie realizowany, jest realizowany. Być może, jeżeli nasza sytuacja finansowa pozwoli. Jeżeli dojdą do skutku działania związane z powstawaniem nowych firm, które będą płaciły podatek. Jeżeli dojdą tereny planistyczne, o których mówiliśmy, czyli do budżetu gminy wpłynie nagła, niespodziewana duża gotówka. To będziemy starali przymierzyć się do następnego kroku z obligacjami, czyli emisja obligacji na budowę chodników. Wszystko jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Przykład z tymi ulicami pokazał jak nieprzewidywalne są pewne rzeczy. Mianowicie okazało się, że w wyniku wzrostu cen kosztu budowy ulic, obligacje, które wyemitowaliśmy w roku 2006, to ich oprocentowanie jest tak nikłe, że myślę, iż kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt % tej wartości kwoty zarobiliśmy na tym, że zbudowaliśmy drogi, które w roku 2006 było o wiele % taniej można było zbudować niż dzisiaj. Dzisiaj ceny, które osiągają na przetargach, na budowę takiego samego odcinka są o 30, 40, 50 wyższe niż w roku 2006, więc jeżeli wyemitowaliśmy obligacje i one są oprocentowane w skali 5, 6%, w skali roku i zbudowaliśmy to w roku 2006, to zarobiliśmy już kilkadziesiąt % na takiej operacji. Co jak mówię nie było dawniej planowane, ani przewidywane, a więc okazuje się, że czasem warto skorzystać z kredytu, czy z pewnych narzędzi, które są zbliżone do kredytu. Jeśli chodzi o stan chodników w mieście, których stan jest kiepski, to znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie licząc centrum miasta, gdzie staramy się również ze względów estetycznych: rynek, ul. Warszawska, aktualnie myślę, że w następnej kolejności ul. Fabryczna, żeby one nabrały takiego odpowiedniego wyglądu. Jest bardzo trudno kogokolwiek przekonać, przynajmniej mnie, żeby zamieniać kiepski albo dziurawy albo koślawy chodnik, w jakimś miejscu gdzie on już jest, na dobry w przypadku kiedy mamy kilkadziesiąt niewielkich ulic, przy których nie ma jeszcze żadnego chodnika. Może i wyrywkowo fajnie to wygląda, że zamieniamy koślawe płytki na nowiutki poz bruk ale to jest niezmiernie trudno wytłumaczyć ludziom, którzy mieszkają przy ulicach, gdzie nie ma żadnego chodnika. Ciężko wytłumaczyć, że postanowiliśmy, że na jakiejś ulicy wygodniej się będzie chodziło, bo będzie bardziej prosto, a w innym miejscu mają nadal po kostki brnąć w błocie. Dla przykładu w 2007 roku zrobiliśmy takie oszacowanie polegające na pomierzeniu ulic na samym osiedlu sokołowskim. Na 54 ulice, które się tam znajdują, gdzie nie ma chodnika żadnego, koszt szacunkowy z 2007 roku aby zbudować ten chodnik, to jest kwota 4 mln. zł., to jest jedno osiedle na osiedlu sokołowskim. Myślę, że taki materiał szczegółowy przekażę również do biura Rady Miejskiej. Można się zapoznać, a tu warto dodać, że jeszcze mamy parę innych osiedli i warto dodać, że jeszcze mamy miejscowości wokół Wrześni, gdzie również przydałyby się chodniki. Oczywiście w miarę możliwości finansowych, po pierwsze staramy się, zwłaszcza w centrum miasta wymieniać te stare chodniki na nowe oraz takie miejsca budzące zgrozę. Np. wiadukt na ul. Paderewskiego, tam rzeczywiście było już tak tragicznie, że przynajmniej po jednej stronie zmieniliśmy na nowy. Teraz wspólnie z GDDKiA będzie wymieniony chodnik na ul. Wrocławskiej wzdłuż całej drogi. Planujemy taki sam na odcinku do Sokołowa. Niestety nie da się wziąć wyciągnąć skądś tych pieniędzy tak na oko ok. 20 mln. zł i zrobić w całym mieście nowych chodników.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: odpowiadając na pytanie radnego Macieja Szelągiewicza: Odcinek drogi w Kaczanowie przy drodze wojewódzkiej w kierunku szkoły, według informacji, którą posiadamy z urzędu marszałkowskiego, któremu podlega droga wojewódzka. Jest to informacja, którą można znaleźć w internecie z 09 kwietnia, planowane jest w tym roku budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na tym odcinku, o którym Pan wspominał. Z tego co wiem dokumentacja jest na ukończeniu, według informacji z urzędu marszałkowskiego, z wydziału, który się tym zajmuje ten odcinek ma powstać w tym roku, najpóźniej w przyszłym. Nie ukrywam, że ta informacja pochodzi od członka zarządu województwa wielkopolskiego, pani Krystyny Pośledniej, która mam nadzieję, że będzie pilnowała, żeby zostało to wykonane.

Radny Marek Kołodziejczyk: Panie burmistrzu myślę, że się nie zrozumieliśmy ja nie pytałem o kompleksowe wykonanie chodników, tylko o bieżącą naprawę krótkich odcinków uszkodzonych. Czy koś to na bieżąco monitoruje w gminie? To nie są odcinki 50 czy 100 m ale są to odcinki 1m, 1/5m.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza: Mamy wyłonioną z przetargu firmę, która wymienia na zasadzie bieżącego utrzymania, także wszędzie tam gdzie wystąpią konieczne remonty, to one są w jakiś sposób systematycznie realizowane. Jeżeli będziecie mieli Państwo zgłoszenia od mieszkańców, będziecie sami zauważali jakieś miejsca gdzie należałoby te drobne remonty, to prosimy o zgłoszenia. Referat komunalny, pan Robert Klimczak wszystkie te informacje może od Państwa, czy od mieszkańców zbierać i będziemy w miarę posiadanych możliwości, posiadanych środków i konieczności danej sytuacji realizować jakieś tam wskazania przez Państwa.

Pkt 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 13 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/


Sporządziła:
Jolanta Cypryańska
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.