BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299568
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XII/2008 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

Protokół
nr XII/2008
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 13 marca 2008 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została podstazwołana na wie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr XI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wstąpienia na miejsce radnego Piotra Jana Maciejewskiego następnego kandydata z listy wyborczej,
b) nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną,
e) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej,
f) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby,
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,
h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,
i) likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym,
j) zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września,
k) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września,
l) akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną,
ł) uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,
m) uchylenia Uchwały nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.,
n) zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.
o) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.
5. Informacja o przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w 2007 r.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku.
7. Przedstawienie planu pracy komisji edukacji na rok 2008.
8. Przedstawienie planu pracy komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej na rok 2008.
9. Przedstawienie planu pracy komisji komunalno-finansowej na rok 2008.
10. Przedstawienie planu pracy komisji rozwoju wsi na rok 2008.
11.Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.
12. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
14. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.

Pkt 3

Radny Bronisław Dankowski: Społeczeństwo Psar Małych oczekuje odpowiedzi na pytanie: kiedy będzie rozpoczęta przebudowa skrzyżowania w Psarach Małych? Mieszkańcy domagają się rozpoczęcia tej inwestycji. Wpłynął do mnie protest mieszkańców Psar Polskich dotyczący wysokich opłat za wywóz nieczystości. Przekazał przewodniczącej protest skierowany na jego ręce z prośbą o udzielenie odpowiedzi (załącznik nr 3)

Radna Teresa Piskorż: Wychodząc na sesję dostałam kolejny telefon z prośbą o wyjaśnienie podwyżki wody, ścieków i tak wysokiego abonamentu.

Radny Stanisław Dominiczak: Jaka jest stawka abonamentu za liczniki dla gospodarstw rolnych?

Radny Sylwester Jałoszyński: Przedwczoraj na komisji omawialiśmy sprawę wywozu opakowań plastikowych, głównie z terenów wiejskich. Jeśli jest to możliwe dziś, a jeżeli nie to poproszę o odpowiedź na piśmie, jaki jest koszt związany ze zbiórką odpadów segregowanych?

Idąc ulicą Kaliską w kierunku parku, po lewej stronie jest płot, w którym są dziury zastawione płytami z eternitu. Czy coś z tym można zrobić?

Radny Szymon Paciorkowski: W nawiązaniu do zapytania p. Jałoszyńskiego, a mianowicie jeśli chodzi o ten wywóz śmieci, to przedwczoraj złożyłem zapytanie w tej sprawie.

Jan Maciejewski zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że zapytanie już wpłynęło i odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.

Radna Grażyna Kąkolewska: Na skrzyżowaniu ulic: Kaliska, Fromborska, Raciborska nie ma świateł. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o zamontowanie tam sygnalizacji świetlnej.

Radny Marek Kołodziejczyk: Ulica Szosa Witkowska jest drogą powiatową. Przy tej drodze powstały nowe bloki. Wyraziliśmy zgodę na powstanie tych nieruchomości. Nie można tam się przemieścić na drugą stronę. Nie ma tam przejścia dla pieszych ani świateł.

Radny Mirosław Chudy: Mieszkańcy ulicy Dolnośląskiej zwrócili się z prośba o utwardzenie nawierzchni i zamontowanie oświetlenia na odcinku, gdzie nie jest to zrobione. Przekazał przewodniczącej protest skierowany na jego ręce z prośbą o udzielenie odpowiedzi (załącznik nr 4)
Osoba niepełnosprawna zwróciła się z prośbą oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Zamysłowskiego i Kosynierów znakami pionowymi i poziomymi. Przekazał przewodniczącej protest skierowany na jego ręce z prośbą o udzielenie odpowiedzi (załącznik nr 5)
Zwracam się z prośba, aby zwrócono się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sfrezowanie muldy, która jest na wysokości zjazdu z ul. Daszyńskiego w ulicę Kolejową.
Na zebraniach wiejskich podczas spotkań z rolnikami „wyszedł” problem utylizacji worków po nawozach. Żadna instytucja nie chce ich przyjmować. Czy można by było pomyśleć nad systemowym rozwiązaniem i pomocą tym ludziom w utylizacji tych odpadów? Nie chodzi o zdjęcie z nich kosztów, ale może można by było zorganizować pomoc w zbiorowym odprowadzaniu tych odpadów, co mogłoby znacznie zmniejszyć ich koszty.
Złożył podziękowanie burmistrzowi od mieszkańców ul. Wrzosowej za szybką reakcję na ich prośbę.

Radny Jan Nowak: Komisja komunalno – finansowa omawiała na swoim ostatnim posiedzeniu sprawę cen wody i ścieków. Zastanawialiśmy się nad kwestią, że ścieki i woda, ich koszt jest kreowany przez utrzymanie istniejącej infrastruktury w dobrym stanie, podanie odpowiedniej jakości wody. Budowa kanalizacji w mieście posuwa się bardzo szybko, natomiast na wsi jest gorzej. Otrzymaliśmy odpowiedź od burmistrza na pytanie skąd się biorą środki na rozwój infrastruktury. Wiadomym jest, że najwięcej buduje gmina ze środków budżetu. W moim rozumieniu, jeśli będziemy szczędzić na wodzie i rzadziej wywozić ścieki, nie będzie obciążane przedsiębiorstwo PWiK inwestycjami, rozbudową.

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/158/08 w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Piotra Jana Maciejewskiego następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 6).

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Maciej Wojciech Szelągiewicz złożył ślubowanie.

Radny Maciej Wojciech Szelągiewicz złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 20 radnych.

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/159/08 w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni” (załącznik nr 7).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/160/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku (załącznik nr 8).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/161/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną (załącznik nr 9).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/162/2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej (załącznik nr 10).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/163/2008 w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby (załącznik 11).

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/164/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę (załącznik nr 12).

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/165/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (załącznik nr 13).

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/166/08 w sprawie likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym (załącznik nr 14).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/167/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 15).

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 16 głosami „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XII/168/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/169/08 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną (załącznik nr 17).

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/170/08 w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych (załącznik nr 18).

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/171/08 w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. (załącznik nr 19).

o)

Radny Maciej Baranowski: Czy komisja rewizyjna może kontrolować takie spółki jak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji?

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Września: Komisja rewizyjna wykonuje czynności kontrolne wobec organu wykonawczego, czyli burmistrza oraz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład gminy Września. Są w doktrynie rozbieżności, natomiast ja stoję na stanowisku, że spółki prawa handlowego nie są jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego. Są odrębnymi podmiotami prawnymi. Taką kontrolę można oczywiście wykonać pośrednio. Jeżeli jest spółka prawa handlowego, właścicielem jest gmina, funkcje zgromadzenia pełni organ wykonawczy, wobec tego tą drogą można pośrednio wykonywać pewną kontrolę. Natomiast bezpośrednio kontrola spółek prawa handlowego przez komisję rewizyjną jest niedopuszczalna. Nie mogę wykluczyć, że Państwo mogą się spotkać na łamach różnych gazet prawnych czy pseudoprawnych z innym poglądem, ale uważam, że jest on nieuprawniony.

Radny Maciej Baranowski: Czyli rozumiem, że w planie pracy komisji rewizyjnej kontrola gospodarki finansowej spowodowałaby unieważnienie tej uchwały.

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: Czy stwierdzić nieważność całej uchwały, to może nie do końca. Musiałoby to być istotne, rażące naruszenie prawa. Natomiast o rażącym naruszeniu nie ma tutaj mowy, bo to są rozbieżności. Z przyczyn, o których przed chwilą powiedziałam, że nie jest to jednostka organizacyjna. To, że właścicielem jest gmina nie oznacza, że wchodzi w skład struktury gminy. Wobec tego nie powinno tak być.

Radny Maciej Baranowski: Jesteśmy po audycie tej firmy. Wniosek do nas dotarł. Pytam z tego względu, że na siedem wniosków audytora pięć jest, jak gdyby negatywnych. Główny zarzut to, to że firma się nie restrukturyzuje. Te podwyżki odbywają się kosztem mieszkańców. Wygląda na to, że im mniej wody mieszkańcy zużywają, tym ta woda dla PWiK staje się cenniejsza. To znaczy: musimy wyrównać te koszty.

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: Moim zdaniem restrukturyzacja nie może być celem w samym w sobie, tylko ona ma służyć racjonalizacji gospodarowania.

Radny Maciej Baranowski: Składam na ręce Pani Przewodniczącej wniosek formalny (załącznik nr 20) i niniejszym proszę, by w projekcie uchwały dotyczącym planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2008 jako poprawkę w pkt. 3 zapisać: „Kontrola gospodarki finansowej PwiK we Wrześni, termin kontroli kwiecień - maj, osoba odpowiedzialna: Przewodniczący komisji Bolesław Święciochowski”. Punkt 3 otrzyma kolejno nr 4, pkt 4 jako pkt 5, a pkt 5 jako 6. Taką propozycję wnoszę i proszę o przegłosowanie przez Wysoką Radę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Jak z procedurą? Plan pracy przedstawia przewodniczący komisji. Czy Rada może przegłosować wprowadzenie takiego punktu do projektu?

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: Plan pracy przedstawia przewodniczący komisji rewizyjnej, natomiast uchwala plan pracy zawsze Rada. Plan stanowi w ogóle załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Czyli możemy przegłosować poprawkę, którą zaproponował pan radny Maciej Baranowski, czyli wprowadzenie tego kolejnego punktu.

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: Teraz odpowiadam tylko na pytanie proceduralne, typu: Czy Rada może przegłosować poprawkę jeżeli przedstawił plan pracy przewodniczący. I na to właśnie w tej chwili odpowiedziałam. Podtrzymuje swoje stanowisko, że komisja rewizyjna rady nie jest upoważniona do kontrolowania spółek prawa handlowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Czy możemy wobec tego głosować nad wprowadzeniem takiego zapisu?

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: Mogą państwo głosować nad każdym wnioskiem formalnym, który padnie. Obojętnie, czy jest on uzasadniony czy nie, bo taka jest procedura.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Ja pytam o merytoryczną zasadność. Oczywiście przegłosować możemy. Natomiast, czy jest sens wprowadzać do planu pracy komisji rewizyjnej taki zapis, który może się okazać bezpodstawny?

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w urzędzie miasta i gminy Września: Gdybym miała wydawać opinię uznałabym, że nie jest to zgodne z prawem. Komisja rewizyjna nie jest uprawniona do kontrolowania spółek prawa handlowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Jeżeli mogę coś zaproponować, to sprawdzimy to szczegółowo i ewentualnie w późniejszym terminie poszerzymy plan pracy komisji rewizyjnej o ten zapis.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Zawsze można rozszerzyć program kontroli. W międzyczasie można zwrócić się o opinię prawną w tej kwestii. I wtedy na kolejnej sesji można ten program poszerzyć o tę kontrolę. Pani przewodnicząca Rady może wystąpić z prośbą o taką opinię do WOKiSS-u.

Radny Michał Jaśniewicz: Takiej kontroli można dokonać w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Przyjęliśmy taką procedurę, że sprawdzimy czy ten zakres czynności może wykonać komisja rewizyjna. Po wyjaśnieniu poprosimy o włączeniu tego wniosku do planu pracy komisji.

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: Można zrobić kontrolę w sposób pośredni. Dlatego, że jest to nasza spółka, czyli zgromadzeniem jest nasz organ wykonawczy, czyli burmistrz. Tą drogą kontrolując burmistrza, który w spółce prawa handlowego wykonuje określone funkcje można tę kontrolę przeprowadzić niebezpośrednio. Są zdania inne na ten temat.

Radny Maciej Baranowski: Radny ma prawo zgłaszać wniosek i to, że projektodawcą jest przewodniczący komisji, to nie ma żadnego znaczenia, inaczej radny byłby bezradny. Nie miałby prawa zgłoszenia czegokolwiek. Wydaje mi się to dziwne, może prawo jest tak ułożone, że Rada Miejska, mając jak gdyby wpływ na to co dzieje się w mieście nie ma możliwości kontrolowania spółek, które są własnością gminy. Mówię to pod tym kątem, że z informacji od pana burmistrza, że nasi przedstawiciele w radzie byli przeciwko tej podwyżce, a mimo to ta podwyżka wchodzi w życie. Chciałbym wiedzieć na jakim etapie są w tej chwili finanse tego przedsiębiorstwa, na jakim etapie jest restrukturyzacja, czy ona w ogóle się zaczęła? Czy robi się to tak, że wszystkie koszty przekłada się na mieszkańców? Chcę to wiedzieć po prostu. Stąd był mój wniosek do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Nie mam zamiaru zabronić radnemu dopytywać i realizować prawo jakie daje mu mandat. Do moich obowiązków należy przestrzeganie procedury. I tylko to wyłącznie miałam na myśli pytając czy w taki, czy w inny sposób wprowadzić zapis do uchwały. A z drugiej strony to moja obawa o to czy rzeczywiście jest to zgodne z przepisami prawa. Absolutnie nie sprzeciwiam się dopytywaniu. Jesteśmy wszyscy tu po to, aby dociekać różnych spraw i wyjaśniać je tak, żeby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami prawa.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Co prawda ten punkt porządku obrad niejako nie obejmuje samej dyskusji na ten temat, do którego się sprowadziła. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby w tym momencie wyjaśnić czy opowiedzieć jak to mniej więcej wygląda. Otóż, po pierwsze stawiałbym na 99 %, że wykładnia większości prawników i praktyka rzeczywistych działań w spółkach rzeczywiście uniemożliwia komisjom rewizyjnym rad miejskich czy gminnych kontrolowanie finansów takie bezpośrednie wprost w spółkach. Stowarzyszenie, którego jesteśmy członkami udzieli na ten temat konkretnej odpowiedzi. Jeśli chodzi o wnioski wynikające z badania tych danych finansowych, jak państwo widzieliście, bo przekazałem Radzie Miejskiej sprawozdanie firmy consultingowej, którą wysłaliśmy w ramach procedury ustalania taryf za doprowadzanie i odprowadzanie wody i ścieków na rok 2008. Nawet dla firmy, która zatrudnia samych ekonomistów, wnioski są takie powiedziałbym bardzo lakoniczne. Między wierszami można przeczytać, że są niespecjalnie pozytywne. Są jednak ogólne. Jeśli chodzi o sprawę ustalania tych opłat, to procedura, ustawa, która mówi o tym trybie ustalania stawek na kolejny rok jest po pierwsze skomplikowana, od czasu do czasu się zmienia. W naszej spółce, której gmina ma 100 % w radzie nadzorczej zasiada 3 przedstawicieli, których wskazuje burmistrz oraz 2 przedstawicieli załogi. Tak naprawdę rada nadzorcza w żadnym stopniu nie decyduje o tych stawkach, jedynie je opiniuje. W momencie kiedy zarząd, czyli prezes złożył wniosek o taryfy na posiedzeniu rady nadzorczej, nasi przedstawiciele zagłosowali przeciwko tym propozycjom. Nie miało to jednak na nic wpływu. Następnie zarząd zgłosił w trybie zgodnym z przepisami, z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek do burmistrza z propozycjami tych stawek. Na tym etapie burmistrz ma możliwość, a właściwie powinien dokonać weryfikacji kosztów. Ponieważ nie poczuwam się do tego, żebym się tak wnikliwie znał na tym, to poprosiłem firmę, która z upoważnienia burmistrza analizowała wszystkie dane, które chciała poznać. Większość z tych danych nie jest żadną tajemnicą, ponieważ co roku trafiają materiały ze zgromadzenia wspólników kończącego rok finansowy do biura rady. Większość danych finansowych, takich ogólnych łącznie z bilansem jest dostępna dla państwa w biurze rady. Analiza tej firmy consultingowej jest bardziej wnikliwa. Wnioski państwo otrzymaliście. Występuje jednak potwierdzenie, że koszty, które są tam wskazane i cała procedura tworzenia tych taryf była zgodna z przepisami. Nie ma podstaw, aby podważyć te dane. Można mieć pretensje, że są one takie, a nie inne. Osobną kwestią jest to czy nam się te liczby podobają, czy nie. Burmistrz np. może dokonać zmian w zarządzie tego przedsiębiorstwa, żeby te dane były inne, niż to czy te dane są prawidłowe i czy zgodnie z procedurą z wykorzystaniem tych danych wprowadzono takie a nie inne stawki taryf na rok 2008.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Natomiast kwestią wprowadzania lub ustalania innej procedury kontroli, którą zgłosił pan radny na pewno się zajmę i ustalimy właściwe sposoby do tego, aby podjąć tę kontrolę. Teraz wrócimy do projektu uchwały. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej pana Bolesława Święciochowskiego o przedstawienie planu pracy komisji rewizyjnej.

Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił plan pracy komisji rewizyjnej.

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak radca prawny w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: Z przyczyn proceduralnych rozumiem, że sprawa, którą podnosi pan Baranowski została na razie odłożona. Proszę o cofnięcie wniosku formalnego do wyjaśnienia sprawy.

Radny Maciej Baranowski: Wycofuję wniosek formalny.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/172/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. (załącznik nr 21).

p)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Proszę o wprowadzenie w załączniku nr 4 poz. 3 zmiany nazwy zadania. Wystąpiliśmy o środki w ramach WRPO i nazwa we wniosku musi być jednakowa z zapisem w uchwale budżetowej. Proszę więc o wpisanie następującego tytułu zadania: budowa ulicy Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Taka sama zmiana pojawia się w zał. nr 6 w poz. 2.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/173/2008 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 (załącznik nr 22).

Pkt 5

Informacja o przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w 2007 r.

Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił informację o przeprowadzonej kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w 2007 r. (załącznik nr 23).

Pkt 6

Rada Miejska we Wrześni przyjęła i zaakceptowała sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 roku (załącznik nr 24).

Pkt 7

Radna Mariola Zalepa przedstawiła plan pracy komisji edukacji na rok 2008.

Pkt 8

Radny Stanisław Dominiczak przedstawił plan pracy komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej na rok 2008.

Pkt 9

Radny Jan Nowak przedstawił plan pracy komisji komunalno-finansowej na rok 2008.

Pkt 10

Radna Mariola Zalepa w zastępstwie przedstawiła plan pracy komisji rozwoju wsi na rok 2008.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła 10 minut przerywy.

Po przerwie

Pkt 11

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.

- Do końca kwietnia radni są zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe.
- Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.
- Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:
koncertu muzyki hiszpańskiej w Muzeum Regionalnym we Wrześni;
uroczystości z okazji Dnia Seniora w Obłaczkowie;
koncertu kolęd we Wrzesińskim Ośrodku Kultury;
XVII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Marzeninie;
otwarcia wystawy fotografii Piotra Putko „Urok przemijania”;
koncertu promocyjnego płyty „CON AMORE” Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Wrzesińskim Ośrodku Kultury;
VII Powiatowych Targów Edukacyjnych we Wrzesińskim Ośrodku Kultury,
otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie;
5 marca br. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Września „Wrzoski”.
- Sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej we Wrześni:

Radna Mariola Zalepa odczytała sprawozdanie z pracy komisji edukacji w 2007 r. (załącznik nr 25).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w zastępstwie przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji rozwoju wsi w 2007 r. (załącznik nr 26).

Radny Bolesław Święciochowski przedstawił sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej w 2007 r. (załącznik nr 27).

Radny Stanisław Dominiczak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej w 2007 r. (załącznik nr 28).

Radny Jan Nowak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji komunalno-finansowej w 2007 r. (załącznik nr 29).

Pkt 12

Informacja burmistrza miasta i gminy Września

- Burmistrz przekazał sprawozdania z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 30) na ręce Bożeny Nowackiej, przewodniczącej Rady Miejskiej.
- Odbył się przetarg na dwie działki przy ul. Słowackiego pod budowę bloków. Wylicytowano łącznie kwotę 3 mln zł
- Ruszył remont ul. Warszawskiej;
- Trwa budowa hali sportowej przy SSP nr 1.
- Na jednej z komisji prezentowana była wizualizacja terenów po Tonsilu. W dniu wczorajszym w Warszawie odbyła się rozprawa dot. uchylenia decyzji ministra budownictwa w sprawie nieuwzględnienia roszczeń pana Romana Mycielskiego. Zapadł wyrok, sąd uznał, że roszczenia te są słuszne.
- Pojawiły się pierwsze konkursy na środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tych ogłoszonych konkursów wpasowujemy się wyłącznie na program budowy ulic gminnych. Dofinansowanie to może wynieść 50 %. Mamy zamiar zgłosić budowę ul. Armii Poznań, czyli przedłużenie ul. Szerokiej. Szacowany koszt to 2,5 mln. zł.
Po raz kolejny okazuje się, że jesteśmy zbyt dużym miastem, jeżeli chodzi o środki w ramach tego konkursu na kanalizacje wokół zalewu Lipówka, ponieważ dotyczy to tylko miejscowości, w których liczba mieszkańców zlewni oczyszczalni wynosi mniej niż 15 tys., a my jak wiadomo mamy gminę wielkości ponad 44 tys.
- 17 maja przyjedzie do nas z dużą imprezą Radio ZET.

Pkt 13

Tomasz Kałużny, burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego dotyczące przebudowy w Psarach Małych powiedział: Otóż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła ponowne opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania łącznie z nowym przebiegiem drogi serwisowej. Dokumentacja jest na etapie uzgodnień. Poprzedni projekt nie rozwiązywał w tym miejscu, w odpowiedni sposób ruchu drogowego. Dotyczyło to zwłaszcza dojazdu do firm, które znajdują się po lewej stronie, jadąc w kierunku Poznania. Drugie pytanie dotyczyło protestu złożonego przez mieszkańców wsi Psary Polskie, dotyczącego zbyt wysokiej podwyżki na wywóz śmieci. Otóż w całej Polsce od 1 stycznia 2008 roku obowiązują nowe stawki opłaty marszałkowskiej ponoszonej przez składowiska śmieci za składowanie 1 tony odpadów. I tak do 31.12.2007 r. za 1 tonę przyjętych odpadów na wysypisku w Bardzie musieliśmy płacić 16,81 zł. Od 1 stycznia opłata ta wynosi 80,25 zł za tonę. Opłata ta wzrosła o ok. 5 razy. Biorąc pod uwagę, że kwota ta nie jest jedynym kosztem wywożenia odpadów, dochodzi jeszcze transport, wynagrodzenie pracowników itd. przełożyło się to na taką a nie inną podwyżkę, która dla niezadowolonej większości jest skutkiem niestety podniesienia tej opłaty z 16 zł na 80 zł.
Kolejne pytanie zadała pani radna Teresa Piskorż, a dotyczyło ono wyjaśnienia wysokiej ceny wody i abonamentu. W międzyczasie podczas sesji temat ten został poruszony. Myślę, że dosyć precyzyjnie wyjaśniłem rolę bądź brak możliwości wpływania na decyzje w tej sprawie poprzez burmistrza. Ja ze swej strony wykonałem wszystko co było w mojej mocy, żeby ta cena nie uległa tak dużej podwyżce. Natomiast przepisy, które regulują te sprawy są tak jednoznaczne, że ich skutkiem są obowiązujące w tej chwili taryfy ustalone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Kolejne pytanie zadał pan radny Stanisław Dominiczak i dotyczyło stawki za abonament, który będzie obowiązywał gospodarstwa rolne. Zasady co do abonamentu są identyczne oczywiście na terenie miasta jak i poza miastem. I w tym przypadku z tabeli jest to gospodarstwo domowe w budynkach jednorodzinnych i stawka wynosi 4,79 zł brutto na miesiąc.
Odpowiadając na pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące wywozu odpadów plastikowych, powiedział: Nie jest to pytanie, ale szeroko rzucony temat, który po części omawialiśmy na posiedzeniu komisji. Przypomnę tylko, że należałoby rozróżnić dwie sprawy, a mianowicie zbiórkę odpadów plastikowych tzw. „PET-ów” w pojemnikach, które są ustawiane w różnych miejscach naszej gminy od zbiórki, która jest bardziej opłacalna, sensowna i dająca w rzeczywistości lepsze efekty, polegającej na odbieraniu od mieszkańców raz w miesiącu w plastikowych workach opakowań po tych PET-ach. Łącznie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które zajmuje się na terenie naszej gminy zbieraniem tych PET-ów, zebrało w roku 2007 ok. 70 ton, z czego z tych koszy, które są ustawione w gminie było 6 ton. Kwota otrzymana ze sprzedaży tych zebranych opakowań to 45 tys. zł, mamy wynegocjowaną bardzo dobrą cenę, sprzedajemy bezpośrednio tym, którzy przerabiają później te butelki plastikowe. Sam fundusz płac pracowników, którzy się tym zajmują wyniósł 46 tys. zł, do tego należy doliczyć jeszcze koszty transportu no i oczywiście zakupu, amortyzacji pojemników. Mam jeszcze informację od prezesa PUK-u, że na terenie gmin: Miłosław, Kołaczkowo, Nekla firmy, które wcześniej zajmowały się zbiórką tych PET-ów, zrezygnowały ze świadczenia tej usługi żądając opłaty od gminy za to, że będą zbierać te opakowania. Drugie pytanie dotyczyło płyt azbestowych w płocie przy ul. Kaliskiej. Ta sprawa jest uregulowana w Polsce odpowiednimi przepisami. Nie ma żadnych sankcji prawnych za to, że gdzieś na czyjejś posesji znajduje się azbest. Bardzo często występują dachy pokryte płytami azbestowymi. Nie ma żadnego przepisu, który miałby zmusić kogoś, żeby sobie ten eternit zdjął i położył inny dach. W naszej gminie od 12 kwietnia 2007 r. obowiązuje uchwała podjęta przez Radę Miejską tej kadencji, w wyniku działania której przeznaczyliśmy środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo dla jednej nieruchomości i wynosi 1000 zł. Z tego co wiemy, były osoby, które skorzystały z tego dofinansowania.
Kolejne pytanie zadał radny Szymon Paciorkowski, a dotyczyło kosztów wywozu PET- ów. Mam nadzieję, że te informacje, które przedstawiłem podają mniej więcej skalę wpływów i kosztów tego przedsięwzięcia. Prezes przygotuje państwu szczegółowe wyliczenia z większą liczbą danych, które ja tutaj państwu przedstawiłem.
Odpowiadając na pytanie radnej Grażyny Kąkolewskiej dotyczące problemu osób wyjeżdżających z ul. Fromborskiej w Kaliską. Powiedział: Rozmawiałem w międzyczasie z komendantem Straży Miejskiej. Nie potwierdził specjalnie tego zgłaszanego problemu. Jest jeden element, punkt, który zdecydowanie może wpływać na pojawianie się takich sygnałów. Tym elementem jest to, że w tym rejonie pojawiła się sygnalizacja świetlna. Powstała ona po to, by dzieci, uczniowie z osiedla Sławno chodzący do szkoły nr 2 i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mogli bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Ta sygnalizacja powstała tam ze względów bezpieczeństwa. Gdyby jednym z powodów powstawania następnych sygnalizacji świetlnych było to, że na sąsiednim skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna, to doprowadziłoby do tego, że byśmy musieli dodawać kilka milionów rocznie na budowę sygnalizacji. Koszt takiej sygnalizacji jest duży.
Odpowiadając na pytanie radnego Marka Kołodziejczyka dotyczące przejścia na ul. Szosa Witkowska, powiedział: Chodzi o miejsce, gdzie pojawiły się szeregowce, a w chwili obecnej powstają następne. Jest to droga powiatowa. Zostało wystosowane pismo z prośbą o rozwiązanie tego problemu i wysłane do starostwa.
Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego, dotyczące utwardzenia nawierzchni przy ul. Dolnośląskiej. Przyjrzymy się sprawie. Kolejne pytanie dotyczyło przejścia dla pieszych na ul. Zamysłowskiego – Kosynierów. Nie tak dawno przebudowywane było to skrzyżowanie, przebudowywane pod kątem usunięcia różnych wysokości krawężników. Było to robione przy okazji ciągnięcia tam gazu. To przejście dla pieszych w tym miejscu jest wyprofilowane. Nie jest ono oznakowane. Wydział komunalny zanotował sobie, że mają być tam wymalowane pasy i ustawione znaki drogowe. Kolejne pytanie dotyczyło sfrezowania muldy na wysokości zjazdu z ul. Daszyńskiego w ulicę Kolejową. Zobowiązuję się do załatwienia sprawy. Ostatnie pytanie dotyczyło utylizacji worków po nawozach, które są używane przez rolników. Ta sprawa jest rozstrzygnięta jednoznacznie. Jeżeli chodzi o worki po środkach ochrony roślin, to zgodnie z ustawą ma obowiązek odbierać je ten, kto sprzedaje środki ochrony roślin. Natomiast jeśli chodzi o worki po nawozach, ma obowiązek odebrać je od rolnika, firma, z którą ma on podpisaną umowę na wywóz tych nieczystości. Może być tak, że ten rolnik, który zgłasza ten problem nie ma podpisanej umowy z żadną firmą, która by mu wywoziła śmieci i w związku z tym nie ma mu kto zabrać tych worków. Jeżeli ktoś ma podpisaną umowę na wywóz śmieci to ta firma, która wywozi inne śmieci ma również obowiązek zabrać mu te opakowania.

Radny Mirosław Chudy: Te worki po nawozach uznawane są jako odpad szkodliwy i nie są przyjmowane przez przedsiębiorstwo, które wywozi śmieci.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Każdy podmiot zarządzeniem burmistrza ma obowiązek zorganizować odbiór takich odpadów. Są punkty do przyjmowania tych odpadów. Każdy podmiot na terenie naszej gminy ma taki obowiązek.

Tomasz Kałużny, burmistrza miasta i gminy Września: Firma nie uzyskałaby pozwolenia burmistrza na prowadzenie zbiórki odpadów, jeżeli nie ma umowy.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno- komunalnego: Można samemu dostarczyć te odpady do tych punktów. Są to firmy ZYS, PUK, Iglespol. Każdy, kto ma z nimi podpisaną umowę może tam to dostarczyć.

Pkt 14

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/

Sekretarz posiedzenia
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.