BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14467266
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji rozwoju wsi, komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, komisji edukacji oraz komisji komunalno-finansowej

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
komisji rozwoju wsi,
komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej,
komisji edukacji
oraz komisji komunalno-finansowej
z 11 marca 2008 r.


Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1), 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 2), 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 3) oraz 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września;
Paweł Maciejewski, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;
Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej;
Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Anna Obst, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej;
Ryszard Pietrowicz, prezes PUK Sp. z o.o. we Wrześni;
Filip Biernat, redaktor tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”;

Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na XII sesję Rady Miejskiej.
4. Omówienie sprawy podziału sołectwa Chocicza Wielka - Białężyce.
5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
6. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

a)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Piotra Jana Maciejewskiego następnego kandydata z listy wyborczej.

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”. Przedstawił charakterystykę Güntera Heidkämpera (załącznik nr 6).

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Wrześni”.

c)

Zygmunt Wojtaszak, podinspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku. Jedna osoba ze składu komisji nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i Jaśminowej w Bierzglinku.

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną.

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej.

Radny Bronisław Dankowski podziękował za tę decyzję.

Radna Grażyna Kąkolewska: Czy osoby mieszkające w pobliżu będą mogły skorzystać z prawa pierwokupu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Ta działka może stanowić i stanowi odrębną nieruchomość. W związku z ty będzie zbyta w przetargu nieograniczonym.

Radny Bronisław Dankowski: Czy droga dojazdowa do tej nieruchomości będzie ogólnodostępna?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej. Jedna osoba ze składu komisji nie wzięła udziału w głosowaniu.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Słupskiej.

f)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby.
Zakładamy na tym etapie, że działka zostanie sprzedana w przetargu ograniczonym. Z roku na rok w tym rejonie przybywa nowych mieszkań. Mieszkają tam głównie młodzi ludzie. Myślę, że nasze miasto potrzebuje w tym miejscu przedszkola. Chcemy ogłosić przetarg właśnie z takim przeznaczeniem terenu. Mamy nadzieje, że pojawi się w tym miejscu pierwsze niepubliczne przedszkole.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: Czy jest jakaś instytucja zainteresowana otwarciem takiego przedszkola?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak, aczkolwiek będzie ogłoszony przetarg i mogą się zgłosić różne podmioty.

Radny Szymon Paciorkowski: Jeżeli nie znajdą się zainteresowani kupnem tego terenu pod budowę przedszkola, czy gmina rozważy wtedy możliwość sprzedaży tej nieruchomości z przeznaczeniem na inny cel?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jeżeli ogłosimy pięć kolejnych przetargów i nie zgłosi się nikt, to wtedy będziemy się nad tym zastanawiać.

Radny Stanisław Dominiczak: Czy wygrywający przetarg będzie zobligowany w czasie do uruchomienia tej placówki?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Planujemy zrealizować to w trybie wieczystego użytkowania. Jest to bezpieczniejsze z punktu realizacji zamierzonego celu. Jeżeli osoba w określonym terminie nie pobuduje tego do czego się zobowiązała, to umowa wieczystego użytkowania zostanie rozwiązana.

Radny Marek Kołodziejczyk: Czy będą jakieś preferencyjne koszty zakupu tej działki?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wartość nieruchomości oszacuje rzeczoznawca i ta wartość stanowi cenę wywoławczą w przetargu.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby.

g)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

h)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Radny Michał Jaśniewicz: W uzasadnieniu napisane jest, że dotychczasowe zasady sprzedaży mieszkań na rzecz ich najemców umożliwiały przy wykupie indywidualnym udzielenie 50 % bonifikaty od wartości lokalu przy jednorazowej zapłacie całości ceny.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że taka uchwała została podjęta w 2003 roku. Mieszkańcy korzystali z tej 50 % bonifikaty. Średnio było 30 sprzedaży w ciągu roku.

Radny Stanisław Dominiczak: Czy nabywcy będą mieli tytuł prawny do gruntu?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Tak.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: Jak długo trwa załatwienie takiej sprawy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Trwa to ok. 2–3 miesiące.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

i)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: Czy z dniem 1 września przedszkole zostanie wydzielone ze struktury zespołu, czy zostanie ono powołane?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że przedszkole zostanie powołane na nowo.

Radny Bronisław Dankowski: Czy dzieci będą miały zapewniony dowóz do szkoły?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że wszystkie dzieci będą miały ten dowóz zapewniony.
Ze względu na to, że likwidacja szkoły jest stratą dla środowiska, będzie tam działała świetlica środowiskowa, sala komputerowa. Będzie również bogato wyposażony plac zabaw.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym

j)

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, prowadzonych przez Gminę Września.
Dodał: Kalkulacje będzie wykonywał dyrektor wraz ze swoimi pracownikami. Będzie przedkładał wniosek o cenę za posiłek w szkole, a burmistrz zgodnie z kompetencjami zarządzeniem ustali wysokość opłat za korzystanie z posiłków szkolnych. Ceny ustalone zostaną dla dwóch grup. Pierwsza grupa to dzieci, druga to nauczyciele i pracownicy szkoły. Dla dzieci będzie to cena ustalona na poziomie kosztów „wsadu do garnka, a w przypadku osób innych ta cena będzie ustalana na poziomie obejmującym wszystkie koszty, nie tylko surowców, ale również koszty utrzymania obiektu, koszty wynagrodzeń dla pracowników stołówki.

Radny Szymon Paciorkowski: Co skłania nas do przyjęcia tego regulaminu w tej chwili? Jak widać ustawa, która to reguluje ma już 15 lat. Czy były jakieś problemy z funkcjonowaniem tych stołówek?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Żadnych problemów z funkcjonowaniem nie było. Ustawa cały czas ulega zmianom. Zgodnie z zapisem art. 67a, od 1 stycznia mamy obowiązek ustalenia zasady działania tych stołówek.

Radny Bronisław Dankowski: Czy nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz dzieci korzystające z pomocy społecznej będą pokrywali całkowity koszt posiłku? Czy rodziny nauczycieli i pracowników będą mogły korzystać ze stołówek?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Pełny koszt pokrywają jedynie pracownicy i nauczyciele. Co do dzieci objętych pomocą społeczną to oczywiście OPS pokrywa te koszty. Żadnymi zniżkami nie będą objęte rodziny osób pracujących w szkole, nie będziemy tutaj jednak za nikim chodzić i sprawdzać, ale nie jest dopuszczalne żeby rodziny pracowników ze szkoły żywiły się w tych stołówkach.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

k)

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.

Radny Sylwester Jałoszyńskich: Kończą się zebrania wiejskie. Byłem na kilkunastu. Na wielu pojawiał się problem koszy na odpady plastikowe.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: PUK Sp. z o.o jest spółką, w której gmina Września ma 100 %. Z tą spółką konkuruje na naszym terenie wiele firm. Ze zbierania tych odpadów plastikowych nie ma żadnego zysku.

Radny Mirosław Chudy: Na jednym z zebrań wiejskich byłem świadkiem rozmowy urzędnika z pracownikiem PUK-u, gdzie okazało się, że nie jest do końca ustalone, kto kupuje te kosze. Do tych pojemników trafia tak znikomy procent odpadów, ponieważ znajdują się one w nieodpowiednim miejscu.

Radny Bronisław Dankowski powiedział, że w wielu miejscowościach na terenie naszej gminy nie ma w ogóle tych koszy. Wystąpił z wnioskiem, aby w przyszłym roku w zebraniach wiejskich uczestniczyli przedstawiciele spółek gminnych.

Radny Bronisław Dankowski wystąpił z wnioskiem, aby w przyszłym roku w zebraniach wiejskich uczestniczyli przedstawiciele spółek gminnych.

Radna Teresa Piskorż powiedziała, że na os. Sławno i w Psarach Polskich mieszkańcy otrzymują do zbierania butelek plastikowych worki. Uważa, że jest to dobre rozwiązanie.
Do tej pory za wywóz nieczystości płynnych płaci się 14,60 zł. Jeżeli osoby podpisały umowy czy będzie taka sama kwota, czy będzie ona wyższa?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jeżeli chodzi o tę stawkę za wywóz nieczystości płynnych, to na naszym terenie jest kilka firm, które je wywożą. Nie musi robić tego PUK. Można podpisać umowę z inną firmą. Nieczystości w postaci odpadów nie musi wywozić PUK we Wrześni. Są prywatne firmy, z którymi można zawrzeć umowę.

Ryszard Pietrowicz prezes PUK Sp. z o.o.: PUK jest spółką kodeksu spółek handlowych i nie może działać na swoją szkodę.
PUK posiada 160 kontenerów do surowców wtórnych. Zostały one ustawione wg wykazu, który otrzymałem z urzędu.

Radny Szymon Paciorkowski poprosił o pisemne przedstawienie kosztów związanych ze zbiórką odpadów segregowanych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Gmina nie zarabia ani nie traci na szczęście na wywozie tych odpadów segregowanych. Jeżeli ktoś traci, to tylko PUK Sp. z o.o., która w przypadku, gdy będzie miała większe straty, jedyne co będzie mogła zrobić, to podnieść opłaty za wywóz nieczystości czy za inne usługi, które świadczy w większości mieszkańcom naszej gminy.

Radny Sylwester Jałoszyński: Musimy podjąć jakieś decyzje, które ten temat rozwiążą. Mnie satysfakcjonuje odpowiedź, że jest to strata. Musimy gdzieś tę stratę rozłożyć.

Radny Sylwester Jałoszyński wnioskuje o przedstawienie informacji na temat rozwiązań wywozu odpadów komunalnych w gminach, które zbliżone są wielkością do gminy Września

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W takim razie myślę, że można potraktować wniosek pana radnego o wprowadzenie opłat za produkowanie śmieci. Zgodnie z polskim prawodawstwem za zanieczyszczanie i produkowanie śmieci płaci wytwórca śmieci. Czyli krótko mówiąc mieszkaniec będzie musiał płacić za zbieranie tych śmieci. Mamy pewnego rodzaju ukłon ze strony PUK Sp. z o.o., które zbiera za darmo te odpady. Jeżeli nie satysfakcjonuje to radnych to myślę, że jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie podatku „śmieciowego”. Mieszkańcy będą musieli pokryć koszty tej działalności.
Dodał, że są gminy takie jak np. Pobiedziska, gdzie w drodze referendum został wprowadzony podatek. Analizowaliśmy niedawno ten system i uważamy, że on jest nieuczciwy, nie skłaniający do oszczędności i prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Kwota tego podatku wynosi chyba 6 zł od osoby na miesiąc. Gmina ma obowiązek zająć się tym wszystkim. Nikogo nie interesuje to, czy ktoś ma mały czy duży kosz.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.

Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych 4 głosami „za”, 0 „przeciw i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września..

Pkt 4

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: przedstawiła sprawę rozdzielenia sołectwa Białężyce – Chocicza Wielka. Odczytała pismo z 3 września 2007 r. dot. rozdzielenia sołectwa Białężyce – Chocicza Wielak (załącznik nr 7). Pismo zostało podpisane przez 21 osób. W odpowiedzi na pismo 6 listopada 2007 r. zwołane zostało zebranie wiejskie w tej sprawie.
Przedstawiła procedury zmierzające do ewentualnego rozdzielenia sołectwa.

W spotkaniu udział wzięli członkowie rady sołeckiej w osobach:
Janusz Lankiewicz sołtys, przewodniczący rady sołeckiej,
Urszula Dziubek członek rady sołeckiej,
Andrzej Knociński członek rady sołeckiej,
Stanisław Multański członek rady sołeckiej,
Krzysztof Balicki członek rady sołeckiej,
Marcin Zarębski mieszkaniec wsi Chocicza Wielka.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o zabranie głosu sołtysa p. Janusza Lankiewicza.

Janusz Lankiewicz, sołtys sołectwa Białężyce – Chocicza Wielka uważa, że dzielenie sołectwa, które jest małe na jeszcze mniejsze nie ma sensu. Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby dokonać tego podziału. Te dwie wsie są w jakiś sposób ze sobą związane. Szkoła jest w Chociczy Wielkiej, boisko jest w Chociczy Wielkiej. Nie ma racjonalnych przesłanek, które prowadziłyby do rozdzielenia tego sołectwa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: Czy jest jakaś propozycja rozwiązania tej sytuacji? Czy w związku z tymi żalami, pretensjami uzasadnionymi, czy też mniej uzasadnionymi, znalazł Pan jakiś sposób, aby je załagodzić.

Janusz Lankiewicz, sołtys sołectwa Białężyce – Chocicza Wielka: Cały czas działamy w sołectwie, coś robimy. Jeżeli ktoś się uprze, to nic nie zrobimy. Jest to presja osobowa na jakieś gremium.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o zabranie głosu p. Stanisława Multańskiego, członka rady sołeckiej

Stanisław Multański członek rady sołeckiej powiedział, że sołtys Lankiewicz nic nie robi i nie interesuje się wsią Chocicza Wielka. Uważa, że sołectwo należy rozdzielić i Chociczę Wielką połączyć z Chociczą Małą. Stwierdził, że dla Chociczy Wielkiej nic nie jest robione. Zwrócił uwagę, że na piśmie z 3 września nie było 21 podpisów a 57.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka sprostowała, swoją wypowiedź i potwierdziła, że na piśmie z 3.09 było 57 podpisów mieszkańców. Zapytała: Co Chocicza Wielka zyska na tym, że zostanie oddzielona od Białężyc? Te argumenty, które Pan przedstawił w jakimś stopniu dotykają mieszkańców Chociczy Wielkiej poczuciem niesprawiedliwości. Czy był jakiś pomysł, którego nie udało się Państwu zrealizować?

Stanisław Multański członek rady sołeckiej powiedział, że pieniądze cały czas przeznaczane są tylko na Białężyce. Organizowane były wycieczki. Nikt z Chociczy nie chciał z nich korzystać. Tam mieszkają starzy ludzie, niepełnosprawni. Chcieliśmy zorganizować Dzień Kobiet, ale sołtys się nie zgodził. Wszystkie pieniądze, które przeznaczone są na Chociczę Wielką dostaje szkoła.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła sołtysa o wyjaśnienie wydatkowania środków finansowych.

Janusz Lankiewicz, sołtys sołectwa Białężyce – Chocicza Wielka powiedział, że co roku odbywa się zebranie sołeckie. Na tym zebraniu dzielone są środki finansowe jakie otrzymuje sołectwo. Mieszkańcy mają wpływ na ich podział. Jego zdaniem te pieniądze powinny być wydatkowane na cele społeczne.

Radny Mirosław Chudy zwrócił się z pytaniem do p. Stanisława Multańskiego. Byłem na tym zebraniu sołeckim. Było 30 osób. Jest to najważniejsze zebranie. Z Chociczy Wielkiej było ok. 7 osób. Dlaczego tak mało osób było z Chociczy Wielkiej? Dlaczego pana zaangażowanie o lepszy byt dla Chociczy było tak małe?

Stanisław Multański członek rady sołeckiej odpowiedział, że na zebraniu nie będzie nigdy więcej ludzi, ponieważ odbywają się one za wcześnie. Ludzie pracują, mają małe dzieci. Burmistrz się zgodził na podział sołectwa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka odpowiedziała: Jeżeli pan burmistrz się zgodził, to tylko na to, żeby Rada Miejska rozpatrzyła sprawę. Burmistrz takiej decyzji nie może podjąć. Może to tylko zrobić Rada Miejska. Poprosiła o rzeczowe argumenty.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że pan Lankiewicz kiedyś odejdzie, sołtysi mogą być różni. Czy ten podział jest konieczny?

Stanisław Multański członek rady sołeckiej odpowiedział, że gdy będzie inny sołtys nic się nie zmieni, będzie tak samo jak było.

Radny Bronisław Dankowski: Jestem zaskoczony argumentacją pana Multańskiego. Najważniejszym organem w sołectwie jest zebranie wiejskie. Na tym zebraniu dokonuje się podziału tych środków. Z tego co widać, nie ma zaangażowania społecznego zmierzającego do rozdzielenia tego sołectwa. Zarzucanie sołtysowi, że organizuje wycieczki dla mieszkańców nie jest zasadne. Jeżeli sołtys wykonuje wszystko zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniu, to działa zgodnie z prawem. Jeżeli działałby wbrew uchwałom zebrania wiejskiego, to wtedy te zarzuty byłyby zasadne. To są animozje osobiste. Obie osoby są w radzie sołeckiej. Nie wyobrażam sobie, że członkowie nie mają wpływu na termin, czy godzinę zebrania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: Było zebranie sołeckie, na tym zebraniu sołtys musiał złożyć sprawozdanie. Czy zostało ono przyjęte? Czy były jakieś wątpliwości czy też zarzuty co do niewłaściwego funkcjonowania tego funduszu?

Janusz Lankiewicz, sołtys sołectwa Białężyce – Chocicza Wielka: Sprawozdanie zostało złożone. Wszystko co było zaplanowane, zostało zrealizowane. Jest jeszcze jeden argument, który przemawia za nierozdzieleniem sołectwa. Wchodzą tereny aktywizacji gospodarczej, które dotyczą obu wsi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o zabranie głosu pana Jana Krotoszyńskiego naczelnika wydziału inwestycyjno-komunalnego.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego: Trudno być arbitrem. Taka sytuacja w mojej karierze zdarzyła się po raz pierwszy. Sądzę, że konflikt jest bardziej osobisty niż merytoryczny. Na ostatnim zebraniu wiejskim sprawa rozdzielenia sołectwa nie była poruszana. Był problem z wyborem sekretarza posiedzenia. Aktywność na zebraniach sołeckich maleje. Tworzenie mniejszych sołectw nic nie przyniesie. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, gdzie jest fundusz sołecki. Te samorządy wymierają. Takie problemy należy rozwiązywać na zebraniach wyborczych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: Zamiarem naszego dzisiejszego spotkanie nie jest rozstrzygać o czymkolwiek. Istotą dzisiejszego spotkania było wysłuchanie Państwa argumentów. Ani w tej chwili, ani w najbliższym czasie nie podejmiemy decyzji w tej sprawie, ponieważ musi mieć ona odpowiednią procedurę. Musimy wiedzieć co jest istotą problemu. Do tematu jeszcze wrócimy.

Janusz Lankiewicz, sołtys sołectwa Białężyce – Chocicza Wielka: Dalej podtrzymuję stanowisko, aby nie rozdzielać tego sołectwa.

Radny Stanisław Dominiczak: Chciałem powiedzieć, że zebrania wiejskiego nie musi zwoływać sołtys. Zgodnie ze statutem sołectwa może to zrobić 1/5 mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka podziękowała zaproszonym gościom za przybycie. Ogłosiła 10 minut przerwy.

Salę sesyjną opuścił radny Józef Bogumił Jesiołowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji edukacji.

Po przerwie

cd pkt 3

l)

Anna Obst, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej omówiła projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni – gminną jednostkę organizacyjną.

m)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka poprosiła o zmianę zapisu w podstawie prawnej projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Po słowach „Na podstawie § 2.1” zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy zmienić na Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

n)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: W dostarczonym Państwu projekcie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., jest błąd w podstawie prawnej. Poprawiony projekt uchwały otrzymaliście państwo na początku posiedzenia (załącznik nr 8).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka: Czy jest zamiar ponownego powołania z-cy kierownika USC? Czy stanowisko to zostanie utrzymane?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wydaje się zasadne utrzymanie tego stanowiska. Liczba udzielanych ślubów wzrasta. 90 % ślubów udzielanych jest mieszkańcom spoza naszej gminy.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/417/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r.

o)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

p)

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka zapoznała radnych ze sprawozdaniem merytorycznym z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r.

Pkt 5

Radny Szymon Paciorkowski: Chodzi o płytę Rynku. Wystawiany jest tam baner wrzesińskiego kina. Ten baner szpeci wrzesiński rynek. Jak wygląda kwestia postoju na Rynku?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Właścicielem Rynku jest urząd miasta i gminy. Żeby wystawić taki baner trzeba mieć zgodę z wydziału gospodarki gruntami i architektury. Każdorazowo korzystający musi o taką zgodę wystąpić.

Radny Mirosław Chudy wnioskuje, aby na kolejne wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej zaprosić panią Barbarę Nizio - kierownika Oddziału Rejonowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrześni w celu wyjaśnienia sprawy związanej z budową ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wrześnicy – przejście pod mostem w ciągu drogi krajowej nr 15 (ul. Daszyńskiego).
Zapytał również o reklamy wystawiane pod sklepami. Czy trzeba mieć pozwolenie na ustawienie takiej reklamy?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Zostanie przygotowana odpowiedź.

Radny Szymon Paciorkowski: Czy w związku z powstającą promenadą były zamysły, aby na ul. Miłosławskiej ustawić światła?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jest to planowane w momencie kiedy ścieżka będzie wybudowana na całej odległości.

Salę sesyjną opuściła radna Grażyna Kąkolewska. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych oraz lustracyjnych.

Salę sesyjną opuścili radni: Andrzej Rzeźnik i Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji edukacji.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił radnym pismo DALKIA Poznań ZEC S.A. w sprawie zgłoszenia zainteresowania nabycia akcji Spółki PEC Września S.A. (załącznik nr 9)
Powiedział: W piśmie z 6 marca firma DALKIA. przedłożyła nam swoją ofertę. Tak jak przypadkowo słyszeliście państwo w przerwie o bieżącej sytuacji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Wrześni, zwracam się z prośbą, abyście wyrazili państwo zgodę na to, żeby wynająć firmę finansową, która mogłaby dokonać wyceny ewentualnej wartości akcji (te dane za kilka miesięcy przedstawilibyśmy Radzie Miejskiej, która podjęłaby decyzję, w którym kierunku działać). Mam pytanie: Czy możemy w ramach funduszu, którym dysponuje budżet gminy na opinie prawne, zlecić wycenę, żeby mieć od czego zacząć rozmowę z tą firmą?

Michał Jaśniewicz, radny Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, żeby była to z jednej strony firma fachowa, a z drugiej strony nie za droga.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział: Zgadza się, z jednej strony wyważenie między tym, żeby była tania i dobra, ale z drugiej strony nie możemy wziąć najtańszej firmy, bo za chwilę ktoś podważy takie wyceny. Myślę, że jeżeli zmieścilibyśmy się w tej kwocie przetargu (która wynosi 14 tys. euro) i za te pieniądze mielibyśmy opinię którejś z tych firm, to warto te pieniądze poświęcić (bez przetargu możemy zlecić firmie tylko do kwoty 14 tys. euro).

Rada Miejska wyraża zgodę na zlecenie analizy i wyceny akcji spółki PEC Września S.A celem możliwości ewentualnej ich sprzedaży spółce Dalkia Poznań ZEC S.A.

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni, Bożena Nowacka o godz. 19.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
radny Mirosław Zgoliński
/-/

Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
i Polityki Społecznej
radny Stanisław Dominiczak
/-/

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

Protokolant
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.