BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296269
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ochrona zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Zarządzenie nr 56

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 26 marca 2008 roku


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały nr XI/143/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok, Uchwały nr X/132/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 zarządza się, co następuje

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 12.05.2008 r. a zakończy nie później niż 31 grudnia 2008 r.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie o zasięgu lokalnym „Wieści z Ratusza”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Września

§ 3
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 roku.


I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony i promocji zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 roku.


II. Termin realizacji zadań:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż. 12.05.2008 roku a zakończy nie później niż 31 grudnia 2008 roku.


III. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2008.Lp.

Wyszczególnienie zadań

Kwota planowanej dotacji na rok 2008.

1.

Prowadzenie telefonu zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin

2.500,00 zł

2.

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

4.000,00 zł

3.

Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz osób współuzależnionych od alkoholu; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

3.500,00 zł

4.

Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży ( poza obowiązującymi zajęciami szkolnymi).

5.000,00 złIV. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 21047 z późn. zm.).

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz posiadać następujące załączniki:

  - wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);

  - aktualny statut;

  - sprawozdanie finansowe za rok 2007;

  - sprawozdanie merytoryczne za rok 2007.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

  Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę w języku polskim.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym określonym w Uchwale XI/143/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie określonym w pkt. V ogłoszenia konkursowego.

5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.

6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2008 roku.

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do 28.04.2008 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert – ochrona zdrowia -profilaktyka 2008 r.”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7.05.2008 roku.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna wartość oferty, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców i przewidziana liczba odbiorców (oceniana w skali 0-10 pkt.),

  2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0-10 pkt.),

  3) doświadczenia dotychczasowej współpracy z Gminą Września przy realizacji zadań o podobnym charakterze (oceniane w skali 0-10 pkt.),

  4) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu (oceniane w skali 0-10 pkt.),

  5) rzetelność i terminowość realizacji zadań w ubiegłych latach (0-10 pkt.),

  6) posiadanie bazy lokalowej do realizowania zadania (własność, wynajem, dzierżawa) (oceniane w skali 0-10 pkt.)

  7) kadra zdolna do realizacji zadania ( kwalifikacje powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami ( oceniane w skali 0-10pkt.).

  Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 pkt. możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

4. Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Września w formie zarządzenia. Od zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona w gazecie o zasięgu lokalnym „Wieści z Ratusza”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy i nie będą odsyłane oferentowi.


VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w roku 2008, zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

4. Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.(tel. 061 640 39 40)

5. Na realizację zadań z zakresu ochrona zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w roku 2007 Gmina Września przekazała kwotę 14.000,00 zł.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
zalacznik 1 wzor oferty [102 kB]
ikona
zalacznik 2 wzor umowy 1 doc [97 kB]
ikona
zalacznik 3 wzor sprawozdania [102 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.