BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254426
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

Protokół
nr XI/2007
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 28 grudnia 2007 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr X został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Debata budżetowa:
a) przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008,
b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
d) odczytanie stanowiska burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie opinii komisji stałych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych,
e) odczytanie zmian do projektu budżetu, wnioskowanych przez burmistrza Miasta i Gminy Września,
f) dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków,
g) podjęcie uchwały w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy,
d) zbycia nieruchomości położonej w Gonicach,
e) nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni,
f) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.
g) wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września,
h) zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych,
i) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
j) ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września,
k) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne,
l) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
m)wyborów uzupełniających ławników,
n) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Maciejewskiego,
o) powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,
p) zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”,
q) zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”,
r) zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino
i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”,
s) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007,
t) wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6. Informacja o przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli zamówień publicznych w I półroczu 2007 r.
7. Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.
8. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
10. Zakończenie obrad.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą Rady Miejskiej porządek obrad sesji.

Pkt 3

Radna Teresa Piskorż: Dostałam odpowiedź w sprawie pobudowania zatoczki autobusowej przy ul. Piastów. Nadal uważam, że nie potrzeba tam żadnej wiaty. Ludzie, którzy wychodzą z autobusu, wychodzą bezpośrednio na nierówny trawnik. Wystarczy tam ułożyć pozbruk i sprawa byłaby załatwiona.

Podziękowała za utwardzenie drogi Psary Polskie – Nowy Folwark.

W uchwale w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok w § 1 ppkt d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności: - likwidacja barier architektonicznych, - organizacja imprez integracyjnych: Mnie rozchodzi się o likwidację barier architektonicznych. Od samego początku zgłaszam problem braku windy w ratuszu. Zrobiłam dokładne rozeznanie. Nasz radny Jan Nowak zrobił wstępny kosztorys, z którego wynika, ze koszt windy wyniósłby ok. 250 tys. zł. Rozmawiałam z osobą, która pracuje u Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków i powiedziała, ze nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem pozwolenia na zamontowanie windy.

Radny Bronisław Dankowski: W wielu miastach tworzone są miejsca do składowania zużytego sprzętu AGD i RTV. Czy na terenie naszego miasta w najbliższym czasie zostaną takie miejsca wyznaczone? Czy podwyżka wywozu nieczystości stałych była konsultowana z urzędem i na jakiej podstawie tak drastyczne podwyżki zostały podjęte?

Radny Maciej Baranowski: Mieszkańcy bloku, a także nieruchomości położonych przy
ul. Staszica zadają pytanie: Czy między blokiem, a ogródkami przy ul. Staszica planowana jest jakaś ulica dojazdowa w związku z rozbudową „CENTRUM II”? Czy będą w związku z tym zmniejszane powierzchnie tych ogrodów?

Na salę posiedzeń wszedł radny Józef Bogumił Jesiołowski i złożyli podpis na liście obecności.

Od tego momentu w posiedzeniu brało udział 20 radnych.

Radny Stanisław Dominiczak: Czy w roku 2008 przewidziana jest budowa, czy też rozbudowa dwóch przystanków autobusowych w Gozdowie i Nadarzycach. Są to przystanki, gdzie zatrzymują się autobusy szkolne. Komisje wiosną były w tych miejscach, opiniowały tę sprawę.

Zapoznał z radnych z próbkami wody po awarii wodociągu w Gozdowie. Po usunięciu awarii woda jest niezdatna do spożycia. Poprosił, aby w miarę możliwości w następnych budżetach zarezerwować środki na przebudowę wodociągów wiejskich.

Radny Szymon Paciorkowski: Za trzy dni odbywa się pierwsza publiczna od dłuższego czasu impreza sylwestrowa. Czy uczestnicy imprezy będą musieli korzystać z TOY-TOYów czy zostaną udostępnione toalety w podziemiach amfiteatru? Jak będzie wyglądało zabezpieczenie imprezy? Jakie środki zostaną skierowane do tego, aby tę imprezę właściwie zabezpieczyć?

Bardzo ładnie zrobiona jest promenada na ul. Wrzosowej. „Straszy” swoim wyglądem kładka, która się tam znajduje. Czy ta kładka należy do gminy? Czy są środki na to, żeby dokonać jej renowacji? Stan techniczny tej kładki nie jest zbyt dobry.

Radny Mirosław Chudy przekazał przewodniczącej pismo skierowane na jego ręce z prośbą
o udzielenie odpowiedzi (załącznik nr 3).

Pkt 4

a) przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008,

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt budżetu na rok 2008.

b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka odczytała wnioski z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie opinii projektu budżetu na rok 2008 (załącznik nr 4).

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącą projektu budżetu na rok 2008 (załącznik nr 5),

d) odczytanie stanowiska burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie opinii komisji stałych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2008 i nie złożyły żadnych wniosków do projektu.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Ustosunkowując się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przygotowaliśmy stosowna autopoprawkę do projektu budżetu. Odczytał treść autopoprawki (załącznik nr 6).

e) odczytanie zmian do projektu budżetu, wnioskowanych przez burmistrza Miasta i Gminy Września

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Zapytała czy są zmiany do projektu budżetu?

Czy autopoprawkę będziemy głosować razem z budżetem czy osobno?

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że autopoprawka powinna być przegłosowana osobno, przed podjęciem uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Ponieważ komisje nie przedstawiły żadnych wizji zmian do projektu budżetu na rok 2008, w związku z tym przyjmuję to jako akceptację tego projektu.

f) dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków,

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: zapraszam Państwa do dyskusji nad projektem budżetu na rok 2008.

Przypomniała, że projekt budżetu szczegółowo omówiony został przez wszystkie komisje na posiedzeniu 27 listopada 2007 r. Wszystkie pytania i wątpliwości zostały wyjaśnione podczas tego posiedzenia. Komisje podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu miasta i gminy Września na rok 2008.

Wobec braku pytań zamykam dyskusję.

Głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Września na 2008 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Września na 2008 rok

Głosowanie projektu uchwały w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/137/2007 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 (załącznik nr 7).

Pkt 5

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/138/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica (załącznik nr 8).

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/139/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicą Główną i drogą gminną o numerze geodezyjnym 93 (załącznik nr 9).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/140/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy (załącznik nr 10).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/141/2007 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gonicach (załącznik nr 11).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/142/2007 w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni (załącznik 12).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/143/07 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok (załącznik nr 13).

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/144/07 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 14).

h)

Radny Bronisław Dankowski: Cieszy fakt, że ta uchwała dotyczy obniżki opłaty za przedszkole
w Gutowie Małym. A co z protestem rodziców z innych przedszkoli, np. Przedszkola „Mali Przyrodnicy”? Na ręce radnych taki protest wpłynął. Oni nie wyrażają zgody na tę podwyżkę. Wzrost opłaty o ponad 40 % jest drastycznym obciążeniem dla budżetu domowego większości rodzin. Opłata w gminie Września jest jedną z najwyższych w Polsce (Poznań – 120 zł, Warszawa – 105 zł, Miłosław – 60 zł, Lwówek Wielkopolski – 50 zł). Gminy bogatsze i biedniejsze od naszej maja dużo niższe stawki. Czy w ten sposób gmina wspiera politykę prorodzinną? Czy gminie powinno zależeć na wyrównywaniu szans edukacyjnych od najmłodszych lat? Solidaryzuję się z tym protestem. Czy przewidziana jest zmiana uchwały nr X/129/07 w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych i obniżkę dla pozostałych przedszkoli?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Takiej obniżki nie planujemy.
Ale tak naprawdę decyzja należy do państwa radnych. Jeżeli zdecydowana większość będzie za przygotowaniem takiego projektu, to zostanie on przygotowany. My takiej obniżki w imieniu burmistrza nie planujemy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Projekt ten dotyczy weryfikacji urealnienia procentowego wskaźnika podwyżek w przedszkolu wiejskim i miejskim. Bardzo trudno jest podejmować decyzje, które są niepopularne społecznie. Przypomnę, że od 2003 roku podwyżek za przedszkola nie było. Wiemy, że powinny one w jakiś sposób urealniać ponoszone koszty. Na ten protest zostanie przygotowana szczegółowa odpowiedź.

Radny Sylwester Jałoszyński: Mam propozycję, aby wstrzymać podwyżki we wszystkich przedszkolach do 1 marca 2008 r. Rodzice, którzy wyrażą chęć ponoszenia wyższej opłaty niech ją płacą. Należało z tymi rodzicami rozmawiać przed tą podwyżką. Ci rodzice poczuli się rozgoryczeni, gdy dowiedzieli się, że będą musieli płacić ok. 50 % więcej. Ta podwyżka jest za wysoka dla wielu rodzin. Może raz jeszcze rozpatrzymy ten problem i od 1 marca zaakceptujemy tę podwyżkę.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: Przypomnę, że musiałoby to nastąpić poprzez zmianę uchwały. Rzeczywiście, kiedy się mówi 50 zł, to wydaje się to dużo. Natomiast kiedy przeliczy się to na dzień realnej opłaty przedszkolnej, to do dnia dzisiejszego było to 5 zł, a od 1 stycznia po podwyżce będzie to 7,50 zł. Przypomnę że niewielki procent dzieci wiejskich uczęszcza do przedszkola. Taka opieka jest potrzebna.

Radny Maciej Baranowski: Na komisjach przedyskutowaliśmy podwyżki przedszkoli. Mówiliśmy przede wszystkim o tym, żeby szczegółowo przedstawić całokształt sytuacji związanej z tą podwyżką. Przecież nikomu z nas nie zależy na tym, żeby natychmiast podwyższać opłatę za przedszkola o 50 zł. Podejrzewam, że od przyszłego roku może wzrosnąć również stawka żywieniowa ponieważ ceny żywności idą w górę. Trzeba mieć świadomość tego, że gmina do każdego dziecka dopłaca 600 zł. Należy to wyartykułować. Oprócz jednego artykułu w „Wiadomościach Wrzesińskich”, że będą drastyczne podwyżki nic się w „Wieściach z Ratusza” nie ukazało. Ustaliliśmy na komisjach, że takie wyjaśnienie powinno się znaleźć. Może byłoby lepiej gdybyśmy zrobili dwie podwyżki po 25 zł. Proszę, aby jak najszybciej takie szczegółowe wyjaśnienie znalazło się w „Wieściach z Ratusza”.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: W najbliższym numerze „Wieści z Ratusza” zostanie ten problem wyjaśniony.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymującymi” podjęła uchwałę nr XI/145/07 w sprawie zmiany uchwały Nr X/129/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych
(załącznik nr 15).

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/146/07 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (załącznik nr 16).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/147/07 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 17).

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/148/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez pracodawców – gminne jednostki organizacyjne (załącznik nr 18).

l)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka: zaproponowała następujący skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych: radna Teresa Piskorż, radna Mariola Zalepa, radny Bolesław Święciochowski, radny Mieczysław Małachowski, radny Michał Jaśniewicz.

Wszyscy radni wyrazili zgodę na pracę w zespole ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/149/2007 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (załącznik nr 19).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka na czas pracy zespołu ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła radną Teresę Piskorż, przewodniczącą zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o przedstawienie sprawozdania z prac zespołu.

Radna Teresa Piskorż przedstawiła sprawozdanie z prac zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (załącznik nr 20).

Radni zapoznali się z wykazem kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. ds. orzekania z zakresu prawa pracy.

m)

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w związku z tym, że głosowanie odbywa się w trybie niejawnym zaproponowała, aby powołać komisję skrutacyjną. Zaproponowała, następujący skład komisji skrutacyjnej: radną Teresę Felicję Piskorż, radną Mariolę Teresę Zalepę, radnego Sylwestra Jałoszyńskiego, radnego Mieczysława Małachowskiego, radnego Michała Jaśniewicza.

Radna Mariola Zalepa nie wyraziła zgody na udział pracach komisji skrutacyjnej.

Radna Teresa Piskorż wyraziła zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Mieczysław Małachowski wyraził zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Sylwester Jałoszyński wyraził zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Michał Jaśniewicz wyraził zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Radny Sylwester Jałoszyński odczytał regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp (załącznik nr 21).

Członkowie komisji skrutacyjnej na przewodniczącą komisji wybrali radną Teresę Piskorż.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła przerwę na przygotowanie przez komisję skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka przypomniała radnym zasady głosowania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka ogłosiła przerwę.

Po przerwie

Radna Teresa Piskorż, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół tajnego głosowania w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. (do spraw orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy), (załącznik nr 22).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/150/2007 w sprawie wyborów uzupełniających ławników (załącznik nr 23).

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/151/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Maciejewskiego (załącznik nr 24).

o)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/152/07 w sprawie powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 25).

p)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/153/2007 w sprawie zmiany uchwały nr V/57/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie” (załącznik nr 26).

q)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/154/2007 w sprawie zmiany uchwały nr VII/102/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim” (załącznik nr 27).

r)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/155/2007 w sprawie zmiany uchwały nr VII/103/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni” (załącznik nr 28).

s)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/156/2007 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 (załącznik nr 29).

t)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XI/157/2007 w sprawie wydatków budżetu na 2007 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 30).

Pkt 6

Informacja o przeprowadzonej przez komisję rewizyjną kontroli zamówień publicznych w I półroczu 2007 r.


Radny Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił informację
o przeprowadzonej kontroli zamówień publicznych w I półroczu 2007 r. (załącznik nr 31).

Pkt 7

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni.


 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody, w których uczestniczyłam osobiście lub wyznaczałam zastępstwa. Zaproszenia te dotyczyły:

  otwarcia wystawy prac Marka Janusza Lewandowskiego w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,

  uroczystości z okazji Święta Niepodległości (przemarszu ulicami miasta, złożenia kwiatów przed pomnikiem 68 Pułku Piechoty i uroczystej wieczornicy w WOK-u),

  koncertu z okazji 120-lecia Chóru „Lutnia” we Wrześni oraz 35-lecia pracy artystycznej dyrygenta,

  balu andrzejkowego w restauracji „Aleksadra”,

  II Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Kołaczkowie,

  aukcji charytatywnej, z której fundusze przekazano na leczenie ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Przemka Marciniaka,

  uroczystości z okazji X rocznicy działalności WTZ we Wrześni.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, a wraz z nim 1 egzemplarz opracowania „Stan środowiska w Wielkopolsce w 2006 roku”.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
  Sp. z o.o. we Wrześni o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dokument ten przedstawia propozycje nowych stawek taryf wraz
  z uzasadnieniem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poprosiła radnych
o przygotowanie na kolejną sesję Rady Miejskiej sprawozdań z prac komisji stałych za rok 2007 oraz planów pracy na rok 2008.

Panie z Biura Rady Miejskiej przygotowały podsumowanie informacji o moich dyżurach. Osób, których zgłosiło się na dyżury w roku 2007 było ok. 60. Około 90 % spraw było zgłoszonych podczas moich dyżurów. Należy zastanowić się na sposobem rozpropagowania dyżurów, aby więcej osób przychodziło do Państwa radnych.

Pkt 8

Informacja burmistrza miasta i gminy Września

 • Burmistrz przekazał sprawozdania z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 32) na ręce Bożeny Nowackiej, przewodniczącej Rady Miejskiej.

 • Końcówka roku to okres wzmożonej pracy urzędu, zamykanie budżetu. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem.. Plany zostały zrealizowane. Większość zadań wykonana. Cztery zadania będą miały swój finał w pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku. Pozostałe inwestycje zostały wykonane zgodnie z planami i harmonogramami.

Pkt 9

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Odpowiadając na pytania radnej Teresy Piskorż dotyczące zatoczki przy ul. Piastów powiedział: Jeżeli rzeczywiście jest tak, że mieszkańcy w szczególny sposób domagają się i oczekują, że pojawi się takie miejsce bardziej komfortowe, to pomimo tego, że pierwsza nasza odpowiedź była negatywna, to raz jeszcze przyjrzymy się sprawie i myślę, że w sposób zadowalający przygotujemy ten fragment. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział: Myślę, że spotkanie z radnym Janem Nowakiem
i przyjrzenie się kosztorysowi wyjaśni całą sprawę. Po analizie oraz obejrzeniu tego, będzie czas i miejsce na rozmowy i będziemy się zastanawiać w jaki sposób i kiedy to zadanie zrealizować.
Odpowiadając na pytanie radnego Bronisława Dankowskiego dotyczące składowania zużytego sprzętu powiedział: We wrześniowym wydaniu „Wieści z Ratusza” była informacja na ten temat. Odczytał treść informacji (załącznik nr 33). Istnieją trzy punkty gdzie można indywidualnie dostarczyć tego typu sprzęt, tj. PUK przy ul. Sikorskiego, Przedsiębiorstwo ZYS w Sokołowie i Firma Iglespol przy ul. Wrocławskiej. Widzę jednak, że pomimo, że nie powinno być z tym problemu ta informacja, która się ukazała nie dotarła do wszystkich i w związku z tym postaramy się wymyśleć jakąś formułę skuteczniejszego poinformowania o takiej możliwości. Może Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które dociera bardzo często do mieszkańców przygotuje taką ulotkę i przy okazji wizyty na posesji zostawi ją w skrzynce na listy. Ta informacja stanie się bardziej powszechna. Kolejne pytanie dotyczyło podwyżki cen nieczystości stałych. Przede wszystkim dwie pozycje rzutują na istotną podwyżkę cen. Pierwsza, niezależna od gminy tj. wzrost opłaty marszałkowskiej z 15 zł za tonę na 75 zł za tonę. Drugi składnik to poniesione przez gminę nakłady na pobudowanie nowej kwatery na wysypisku. To też musieliśmy wkalkulować w cenę tony po to, żeby przy budowie kolejnej kwatery były już pieniądze na jej realizację.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie radnego Macieja Baranowskiego powiedział: W międzyczasie wyjaśniliśmy sprawę. Odpowiadając na pytanie radnego Stanisława Dominiczaka dotyczące przystanków autobusowych w Gozdowie i Nadarzycach powiedział: Tak jak w przerwie informowałem, na wiosnę te przystanki powinny się pojawić, natomiast jeżeli chodzi o sprawę wodociągów na wsi, a szczególnie o sieć wykonaną z azbestu, to opinie są jakby jednoznaczne o nieszkodliwości tego typu urządzeń, w których znajduje się woda. Systematyczna modernizacja tych sieci będzie takim naturalnym rozwiązaniem tego problemu. Ta woda, którą nam Pan tu pokazał swój efekt zabrudzenia ma w sytuacjach, kiedy rury są azbestowe i stalowe. Przy zamknięciu dopływu wody na jakiś czas ten efekt brudnej wody zawsze występuje. Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące imprezy sylwestrowej w amfiteatrze im. Anny Jantar, odczytał informację przygotowaną przez komendanta Straży Miejskiej w tej sprawie (załącznik 34). Drugie pytanie dotyczyło kładki przy ul. Wrzosowej. Jest to rzeczywiście mostek, który należy do gminy. Jego stan nie jest najlepszy. Podejmiemy kroki zmieniające tę sytuację i pewnie na wiosnę drobny remont zostanie przeprowadzony.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Czy toalety pod amfiteatrem są czynne i czy będą czynne w ciągu dnia w przyszłym roku?

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Nie są na razie czynne. Zastanawiamy się na przebudową toalet i nad możliwością ich funkcjonowania później jako toalet ogólnodostępnych. Na razie jest to w fazie planowania.

Pkt 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 18.30 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/

Sekretarz posiedzenia
Ewa Górna
/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.