BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460735
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia komisji rewizyjnej
z 19 grudnia 2007 r.

Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 15.30 rozpoczął posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej
Ewa Górna, podinspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w 2007 r.
4) Wolne głosy i wnioski.
5) Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski przedstawił zebranym wykaz uchwał Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji podjętych w 2007 r. (załącznik nr 3).
Powiedział, ze na VI sesja Rady Miejskiej w 2007 r. uchwalono 92 uchwały z czego zrealizowanych zostało 57, w trakcie realizacji jest 27 uchwał, do realizacji w 2008 roku jest 5 uchwał, niezrealizowane zostały 2 uchwały, a 1 uchwała jest długoterminowa.
Zaproponował, aby szczegółowo omówić uchwały, które są w trakcie realizacji oraz uchwały niezrealizowane.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycję przewodniczącego komisji.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski poprosił panią K. Zakrzewską, naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury o omówienie uchwał, które są w trakcie realizacji oraz niezrealizowane.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła radnym uchwały (załącznik nr 4)

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski poprosił panią Danutę Miś, kierownika referatu księgowości oświatowej o omówienie uchwał, które są w trakcie realizacji i dotyczą spraw oświatowych.

Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej powiedziała: Uchwała nr X/128/07 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gutowie Małym jest w trakcie realizacji. Pan burmistrz oraz pan Jarosław Malicki naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do tej szkoły. Po spotkaniu rodzice nie zgłosili protestu co do zamiaru likwidacji tej placówki oświatowej.
Kolejna Uchwała nr X/129/07 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Września przedszkoli publicznych będzie realizowana od 2008 roku.

Dodała, ze na kolejnej sesji będzie projekt uchwały w sprawie obniżenia opłaty w przedszkolu w Gutowie Małym. Sprawa podyktowana jest ty by opłata stała w przedszkolach wiejskich była na takim samym poziomie procentowym jak w przedszkolach miejskich.

Ostatnia Uchwała nr X/130/07 w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września jest aktualizacją uchwały nr III/29/06 w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe gminy Września.

Aktualizacja dotyczy: w par. 2 - Źródłami dochodów własnych mogą być: dodano pkt 9: wpływy z tytułu podatku od towarów i usług (zwrot VAT naliczonego).
Dotyczy on dwóch jednostek będących podatnikami VAT, tj. Gimnazjum Nr 2 i Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych. Jednostki te otrzymują na rachunek dochodów własnych zwrot podatku naliczonego z Urzędu Skarbowego

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski zapytał: Jakie są wpływy na konta?

Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej odpowiedziała: Wpływy są różne. W szkołach gdzie znajdują się stołówki, sale gimnastyczne są one większe. W Gimnazjum nr 2 jest to kwota ok. 300 tys. zł. Duże wpływy maja również Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne. W małych szkoła są to kwoty rzędu 30 tys. zł.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski zapytał: Na jakie cele mogą być te środki wydatkowane?

Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej odpowiedziała: Cele te określone są w tej uchwale Każda szkoła przygotowuje harmonogram wydatkowania tych środków. I środki te są wydatkowane zgodnie z tym harmonogramem.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski zapytał: Czy wykonanie uchwały przebiega prawidłowo?

Danuta Miś, kierownik referatu księgowości oświatowej odpowiedziała: Tak.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski podziękował zaproszonym za przybycie i złożenie wyjaśnień.

Komisja prosi przygotowanie na piśmie wyjaśnień o wykonaniu poniżej przedstawionych uchwał:

V/48/07 z 13 lutego 2007 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Skarbnik

V/56/07 z 13 lutego 2007 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni

Skarbnik

V/57/07 z 13 lutego 2007 r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”

Skarbnik

V/58/07 z 13 lutego 2007 r.

zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni

Skarbnik

V/59/07 z 13 lutego 2007 r.

zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”

Skarbnik

V/60/07 z 13 lutego 2007 r.

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007

Skarbnik

VI/68/07 z 12 kwietnia 2007r.

podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

p. Jarosław Malicki

VI/82/07 z 12 kwietnia 2007r.

zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis

p. Robert Lewandowski

VI/83/07 z 12 kwietnia 2007r.

przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września stanowiących własność osób fizycznych

p. Grażyna Polowczyk

VI/89/07 z 12 kwietnia 2007r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”

Skarbnik

VI/90/07 z 12 kwietnia 2007r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”

Skarbnik

VI/91/07 z 12 kwietnia 2007r.

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007

Skarbnik

VII/98/07 z 13 czerwca 2007r.

przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych

p. Grażyna Polowczyk

VII/99/07 z 13 czerwca 2007r.

zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”

p. Grażyna Polowczyk

VII/100/07 z 13 czerwca 2007r.

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Skarbnik

VII/101/07 z 13 czerwca 2007r.

zmiany uchwały Nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Skarbnik

VII/102/07 z 13 czerwca 2007r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim

Skarbnik

VII/103/07 z 13 czerwca 2007r.

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”

Skarbnik

VII/104/07 z 13 czerwca 2007r.

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007

Skarbnik

VII/107/07 z 13 czerwca 2007r.

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej

p. Robert Klimczak

IX/123/07 z 19 września 2007 r

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007

Skarbnik

X/135/2007 z 6 listopada 2007 r.

zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007

Skarbnik

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski powiedział, że na kolejnym posiedzeniu komisja dokona podsumowania kontroli wykonania uchwał w 2007 r. i sformułuje wnioski.

Pkt 4

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski poprosił członków komisji o zastanowienie się nad propozycjami tematów kontroli na rok 2008 r.

Radny Szymon Paciorkowski stwierdził, że w przyszłym roku można by przeprowadzić kontrolę w Straży Miejskiej.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 17.00 zakończył posiedzenie komisji. Protokół zawiera
5 ponumerowanych strony Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej
w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
radny Bolesław Święciochowski
/-/


radny Michał Jaśniewicz
/-/


radny Andrzej Rzeźnik
/-/


radny Mirosław Chudy
/-/


radny Artur Mokracki
/-/radny Szymon Paciorkowski
/-/Protokolant
Ewa Górna
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.