BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463592
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XI/137/2007


UCHWAŁA Nr XI/137/2007

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póź. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 168, 173, 175, 176, 182, 184, 188, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póź. 2104 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 81.785.339 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 75.215.339 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.570.000 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.795.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 102.160 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 96.074.069 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 69.794.895 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 26.279.174 zł
Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 30.681.441 zł
2) dotacje w kwocie 2.061.900 zł w tym:
podmiotowa dla instytucji kultury 1.215.000 zł
podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 458.400 zł
celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumieńT5.300 zł
celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 383.200 zł
3) wydatki na obsługę długu 1.100.000 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.795.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu erytorialnego w wysokości 102.160 zł.

§ 3

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 450.000 zł.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 14.288.730 zł zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 650.000 zł
2. celowe w wysokości 216.000 zł z tego:
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 26.000 zł
z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS-ów Sp. z o. o. na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł

§ 6

Określa się plany przychodów zakładu budżetowego w wysokości 3.300.000 zł i wydatków w wysokości 3.300.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§7

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 -2010 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9

Określa się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan:
1. dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
2. dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
3. dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11

Ustala sie plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1. przenoszeniu wydatków bieżących budżetu gminy między rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje
2. przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycyjne i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych
3. przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Ustala się limity:
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 5.000.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 16.274.261 zł w tym zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 14.288.730 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.985.531 zł.

§ 15

Ustala się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania w imieniu gminy na kwotę 8.000.000 zł.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


Bożena Nowacka


/-/


 

Uzasadnienie do uchwały:
W związku z otrzymaną opinią o projekcie budżetu na rok 2008 z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadza się zmiany:
1. w § 13 uchwały dotyczącym upoważnień dla Burmistrza skreśla się podpunkt 2 o treści:
Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.