BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262769
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE NR 333/2007

ZARZĄDZENIE Nr 333 /2007
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy WrześniaNa podstawie § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz zarządzenia Nr 29/07 Starosty Wrzesińskiego z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w powiecie wrzesińskim zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie Miasta i Gminy Września:

1) system wczesnego ostrzegania (SWO) - funkcjonujący w czasie pokoju
2) system wykrywania i alarmowania (SWA) - działający w stanie kryzysu i stanie wojny.

§ 2

Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:

1) wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe
2) powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia
4) zapewnienie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności
5) opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowanie zaleceń ochronnych
6) doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń
7) wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przed zagrożeniami i związanych z tym stanów alarmowych zgodnie z procedurami określonymi w "Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta i Gminy Września w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w części dotyczącej realizacji zadań w zakresie Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego
8) uruchamianie działań interwencyjnych.

§ 3

1. W skład gminnego systemu SWO wchodzą:

1) Stały Dyżur
2) Gminny Ośrodek Alarmowania
3) Straż Miejska we Wrześni
4) Komendant Gminny OSP we Wrześni
5) Sołtysi
6) Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w ramach własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń dla ludności lub środowiska naturalnego.

3. Włączenia jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.

4. Schemat organizacji SWO oraz obiegu informacji przedstawia załącznik Nr 1.

§ 4

1. Elementami systemu wykrywania i alarmowania w na terenie Miasta i Gminy Września są:

1) Gminny Ośrodek Alarmowania
2) Stały Dyżur,
3) Drużyna Wykrywania Zagrożeń,
4) Posterunki Alarmowania w zakładach pracy i sołtysi

2. Szef Obrony Cywilnej gminy zapewnia nieprzerwaną pracę elementów SWA z chwilą jego uruchomienia.

3. Schemat organizacji SWA oraz obiegu informacji przedstawia Załącznik Nr 2.

§ 5

1. Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu zarządzanych przez:

1) Wojewodę - Szefa Obrony Cywilnej Województwa,
2) Starostę - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
3) Burmistrza Miasta i Gminy Września - Szefa Obrony Cywilnej Gminy.

3. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania, należy jego elementom organizacyjnym nadać status formacji obrony cywilnej lub osoby wchodzące w skład tych elementów, reklamować od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - jeżeli temu obowiązkowi podlegają.

 § 6.

1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące występowania zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki organizacyjne wymienione w § 3 ust. 1 i § 4 ust. l, niezwłocznie przekazują do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. W ramach działania systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania ostrzeżenia i komunikaty będą publikowane za pomocą rozgłośni radiowej "Radio Merkury" przy współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie.

§ 7

Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 2, odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne je tworzące, w szczególności przez:
1) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:
a)aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,
b) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów - stosownie do poziomu zagrożeń,
c) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,
d) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych.
e) tworzenia warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach,
f) doskonalenia procedur uruchamiania i wdrażania zadań z wykazu Przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego;
2) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie: wiedzy o właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów i metodyki dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami;
3) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.

§ 8

1. Elementy systemu  wykrywania i alarmowania wymienione w § 4 ust 1 ściśle współpracują z elementami krajowego systemu wykrywania skażeń i  alarmowania odpowiednio do swojego obszaru działania.

§ 9

Do przekazywania ustalonych dla syren dźwiękowych sygnałów alarmowych, należy wykorzystywać wojewódzki radiowy system włączania syren (RSWS) oraz pojedyncze syreny alarmowe.

1)W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, w czwarty czwartek każdego miesiąca, o godzinie 12.00, należy przeprowadzać głośną próbę syren, stosowany sygnał - dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę.

2)Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń systemów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.

§ 10

1. Wykonanie zarządzenia, nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań, wykonanie dokumentów normujących organizację systemów oraz organizację treningów dla elementów systemów, powierzam inspektorowi d/s oc, wojskowych i bhp.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Z up. BURMISTRZA
Jan Maciejewski
Z-ca Burmistrza
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.